Zapytania ofertowe

Kielce, dn. 28.02.2020 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/02/2020/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_02_2020_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: Firma Handlowo-Usługowa EURO GRANIT Sławomir Skowron, Bąkowa Góra 4, 97-510 Ręczno.


Kielce, dn. 31.01.2020 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2020/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01_01_2020_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica.


Kielce 29.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B/01/2020/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskieo Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację:  jobcoachingu oraz indywidualnego  pośrednictwa pracy na terenie miasta Pabianice w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B_01_2020_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja RAMPA,  ul. Poprzeczna 19/21, 95-200 Pabianice.


Kielce 10.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A/01/2020/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskieo Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację:  jobcoachingu oraz indywidualnego  pośrednictwa pracy na terenie miasta Łódź w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A_01_2020_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi, ul. Szpitalna 9/11, 92-207 Łódź.


Kielce 10.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2020/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_01_2020_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: Firma Handlowo-Usługowa EURO GRANIT Sławomir Skowron, Bąkowa Góra 4, 97-510 Reczno.


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2019/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA PRZEPROWADZENIE GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia grupowych treningów kompetencji społecznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_12_2019_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11 a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


                                                                                                                    Kielce, dn. 21.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/11/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty na przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla nowo utworzonych w ramach projektu firm (doradztwo w zakresie: efektywnego wykorzystania wsparcia finansowego – dotacji i finansowego wsparcia pomostowego; prowadzania działalności gospodarczej, w tym wsparcie doradcze z zakresu: księgowości, marketingu, technik sprzedaży i negocjacji, rozwoju działalności gospodarczej, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, kadry i płace, aspekty prawne działalności i inne wynikające z potrzeb uczestników); w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie na przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla nowo utworzonych w ramach projektu firm

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce


Kielce, dn. 21.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2019/RCR

Na przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych oraz przeprowadzenie certyfikowanego egzaminu z serii IC3

dla podopiecznych 3 placówek wsparcia dziennego w Rakowie, Ociesękach, Życinach w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

zapytanie ofertowe załączniki do zapytania ofertowego

załączniki do zapytania ofertowego

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kielce, dn. 08.11.2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2019/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_11_2019_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 ŻarnówKielce, dn. 22.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2019/RCR

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

“Organizacja 8 – dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły”

w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe RCR

 

Kielce, dn. 16.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/2019/AK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Aktywizator kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia  Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_10_2019_AK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Kielce, dn. 10.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2019/AK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Aktywizator kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia  Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

Zapytanie-sale-AK

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


 

Kielce, dn. 16.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

4/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sal w celu realizacji zajęć merytorycznych: doradztwa zawodowego, jobcoachingu, pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku 4/09/2019/DDP


 

Kielce, dn. 16.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

3/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku 3/09/2019/DDP


Kielce, dn. 09.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

2/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 60 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku 2/09/2019/DDP


 

 

Kielce, dn. 09.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 60 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku 1/09/2019/DDP


 

 

 

 

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

2/07/2019/PDR

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego job coachingu dla 74 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualny Job coaching

 

 

 

 


 

 

 

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/07/2019/PDR

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 74 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualne pośrednictwo pracy

 

 

 

 


Kielce, dn. 01.07.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK REINTEGRACJI

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.

zapytanie ofertowe doradca zawodowy (1)

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W CELU IDENTYFIKACJI POTRZEB ORAZ PRZYGOTOWANIA IŚR

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW (Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR.

zapytanie ofertowe psycholog (1)

Do realizacji  zadania wybrano: Agencja konsultingowo-szkoleniowa Fusion Design Marcin Madej, ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów


Kielce, dn.01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

zapytanie-ofertowe-Grupowe-treningi-kompetencji-społecznych

Do realizacji zadania wybrano: Progres Doradztwo i Szkolenia Łukasz Antos Czarnocin 75, 28-506 Czarnocin


Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica  kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

zapytanie ofertowe sale.

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


                                                                                                         

Kielce, dn. 19.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/06/2019/WDS2


Dotyczy:
Wynajmu sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji job coachingu  i pośrednictwa pracy

w ramach projektu „W DOBRĄ STRONE 2”, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A-kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych.

                                     Zapytanie nr 03-06-2019-WDS2

Kielce, dn. 19.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/06/2019/WDS2


Dotyczy: Świadczenie  usługi  poradnictwa w formie jobcoachingu

 

w ramach projektu „W DOBRĄ STRONE 2”, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A-kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe na usługi poradnictwa w formie jobcoachingu nr 02.06.2019r. -WDS2

 

Kielce, dn. 19.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2019/WDS2


Dotyczy: Przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy

w ramach projektu „W DOBRĄ STRONE 2”, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A-kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych.

zapytanie ofertowe nr 1-06-2019r. WDS2

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kielce, dn. 29.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/05/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę  kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 40 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Do realizacji zamówienia wybrano:
FUNDACJA DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


Kielce, dn. 29.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/05/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizacje indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 40 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Do realizacji zamówienia wybrano:
Kancelaria Adwokacka, ul. Skarbka z Gór 15T lok. 28, 03-287 Warszawa      


Kielce, dn. 23.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/05/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (spotkania  grupowe i indywidualne) na terenie województwa łódzkiego, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_05_2019_CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: Pro Europa, ul. Szeroka 7/11 a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                  Kielce, dn.23.05.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość”,współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu  w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_05_2019_CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

 

 

Kielce 16.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_05_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: KONSORCJUM NAUKOWO-EDUKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.


 

 

 

Kielce, dn. 13.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 40 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Diagnoza potrzeb Uczestników w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

 

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano:
FUNDACJA DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


Kielce, dn. 15.04.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę  kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 34 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku – Grupowe treningi Kompetencji Społecznych


Kielce, dn. 15.04.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizacje indywidualnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego dla 34 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Do realizacji zamówienia wybrano:
College Medyczny Adrian Lipa Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce


Kielce, dn. 15.04.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 37 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku – Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Do realizacji zamówienia wybrano:
PRO INVESTMENT KIELCE Sp z o.o, ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kielce 11.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/04/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego Jobcoachingu w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_04_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Jobcoachingu wybrano: Fundacja EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kielce, dn.08.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu pt.: „Czas na przedsiębiorczość” nr RPLD.08.03.01-10-0035/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.
Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnych rozmów przez doradcę zawodowego w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie ofertowe_doradca zawodowy_CZNP

Do realizacji  zadania wybrano:NEUROCLINIC- CENTRUM TERAPII i ROZWOJU Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce, NIP: 6572612525

…………………..……………………………………………………………………………………………………

Kielce, dn. 05.04.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/04/2019/TNSZ

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Wynajem sali szkoleniowej/sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 Uczestników Projektu „Twoja nowa szansa” na terenie województwa łódzkiego.

Zapytanie ofertowe sale_TNSZ

 

Do realizacji  zadania wybrano: Fundację Możesz Więcej, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica
NIP 657290762

……………………….……………………………………………………………………………………………………

Kielce, dn. 05.04.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/TNSZ
W CELU ROZEZNANIA RYNKU
na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania przez doradcę zawodowego dla Uczestników Projektu
Twoja nowa szansa

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020     Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego., kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie    o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz  z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnego Planu Działania  dla 22 uczestników projektu.

doradztwo_zapytanie-na-strone-TNSZ_ostateczne

 

Do realizacji  zadania wybrano: NEUROCLINIC- CENTRUM TERAPII i ROZWOJU Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce, NIP: 6572612525


 

Kielce 01.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03–VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01–VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnych spotkań kandydatów z doradcą zawodowym na terenie województwa łódzkiego, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_04_2019_CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o., ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce.


Kielce 25.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/03/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego Pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5_03_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Firma Handlowo-Usługowa EURO GRANIT Sławomir Skowron, Bąkowa Góra 4, 97-510 Ręczno.


Kielce 20.03.2019 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA _ DORADZTWO ZAWODOWE

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotny, Stowarzyszenie PROREW prosi o wycenę kosztów doradztwa zawodowego

Szacowanie_doradca zawodowy_ Czas na przedsiębiorczość   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kielce 20.03.2019 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA _NAJEM SAL 

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotny, Stowarzyszenie PROREW prosim o wycenę kosztów wynajmu sal szkoleniowych

Szacowanie_sal _Czas na przedsiębiorczość

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kielce 11.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/03/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_03_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o., ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce.


Kielce, dn. 11.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NUMER 2/03/2019/PDR W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, kieruje zapytanie
o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sal szkoleniowych w celu realizacji zajęć indywidualnych oraz grupowych dla 74 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – wynajem sala szkoleniowych

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundację DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Kielce, dn. 11.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 34 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Do realizacji zamówienia wybrano: 
PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o, ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce


 

Kielce, 14.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/02/2019/WPS

na wynajem sal w celu realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu
„Wyjdź przed szereg”

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. ZAPYTANIE – Sale WPS (1)

 


Kielce, 14.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2019/Zdrowie

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18, realizowanej przez Stowarzyszenie PROREW (Partner projektu). Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przestawienie oferty cenowej na usługę Wsparcia psychologicznego realizowanego dla uczestników projektu pn. “Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. Świętokrzyskiego”.

zapytanie psycholog

Do realizacji zamówienia wybrano: Agnieszka Scendo – Psycholog


 

Kielce 14.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_02_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o., ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce.


Kielce 14.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_02_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji wybrano: COLLEGE MEDYCZNY Adrian Lipa, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.


Kielce, dn. 09.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/02/2019/MNS2/POŚREDNICTWO

 

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start! 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach 25-555, ul. Kasztanowa 12/15, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 20 Uczestników Projektu (UP).

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 1/02/2019MNS2POŚREDNICTWO

Wybrany został następujący wykonawca: Joanna Zagrajek


Kielce, dn. 09.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/2019/SALE/MNS2

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start! 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie PROREW z siedzibą Kielcach 25-555, ul. Kasztanowa 12/15 kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wraz wyposażeniem na terenie województwa świętokrzyskiego do realizacji indywidualnych spotkań Uczestników Projektu (UP) z pośrednikami pracy, w celu rozeznania rynku.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU SALE 100 godzin

Wybrany został następujący wykonawca: Consenso sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.


Kielce 11.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego Innowacyjnego jobcoachingu w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_01_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Innowacyjnego jobcoachingu wybrano: Fundacja EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.


Kielce 07.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3B/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3B_01_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 07.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, innowacyjnego jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B_01_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 07.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B_01_2019_PRZ_ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 27.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A/11/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A_11_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 27.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A/11/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, innowacyjnego jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A_11_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 27.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/11/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A_11_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 26.11.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2018/WDS2 dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.  W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych.

Zapytanie ofertowe nr 3-11-2018- WDS2

Stowarzyszenie PROREW informuje, iż w ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono następujących realizatorów szkoleń:

1. Centrum Szkoleń Zawodowych „GREMA” Małgorzata Respekta, ul. Piotra Skargi 7, 33-300 Nowy Sącz,   realizacja szkoleń zawodowych nr 2  „Pracownik gospodarczy z obsługą wózka widłowego”, 

2. “GAMA” Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich, J. Kowalik, J. Suczyńska  s. c., ul. Starodworska 11 d, 33-300 Nowy Sącz, realizacja szkoleń zawodowych „Pracownik administracyjno-biurowy z podstawą obsługi komputera ECCC”.

——————————————————————————————————————————————————–

Kielce 22.11.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018/WDS2 dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.  W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych.

Zapytanie ofertowe nr 2-11-2018- WDS2

W dniu 26.11.2018 r. 

Stowarzyszenie PROREW informuje, iż w związku z niekompletnym wykazem dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu umieszczonym w zapytaniu ofertowym nr 2/11/2018/WDS2 Przeprowadzenie grupowego szkolenia w ramach W DOBRĄ STRONĘ 2” postępowanie zostaje unieważnione. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Na stronie Beneficjenta w dniu dzisiejszym, tj. 26.11.2018 r. pojawi się ponowienie zapytania ofertowego.

——————————————————————————————————————————————

Kielce, dn. 20.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku  nr 01/11/2018/WDS2

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę badań medycyny pracy dla uczestników projektu  przed podjęciem staży w celu rozeznania rynku.

 Zapytanie nr 1.11.2018 WDS2

————–

Kielce, dn. 12.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej i Stowarzyszenie PROREW (Partnera), w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW (Partner) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe JOBCOACHING PSDM

 

Został wyłoniony wykonawca: Fundacja Efekt Motyla, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361.

____________________________________________________________________________

Kielce, dn. 12.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

zapytanie JOBCOACHING SRK2

Został wyłoniony wykonawca: Fundacja Efekt Motyla, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361.

 


Kielce, dn. 12.11.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/11/2018/RCR
w celu rozeznania rynku

 

W związku z realizacją projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na zakup materiałów biurowych, gier i zabaw, materiałów do sekcji zainteresowań, środków czystości w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


 

 

____________________________________________________________________________________________

Kielce, dn. 23.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

2/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej i Stowarzyszenie PROREW (Partnera) , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW (Partner) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na przeprowadzenie poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe sale PSDM 

ofertę wygrała firma “Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching”, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów 


Kielce, dn. 22.10.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2018/WDS2

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018/WDS2 dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych
w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych.

zapytanie ofertowe 1-10-2018r WDS2

———————————————————————————————————————————–Kielce, dn. 22.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej i Stowarzyszenie PROREW (Partnera) , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW (Partner) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe JOBCOACHING PSDM

Wykonawca nie został wyłoniony z powodu braku wystarczającej liczby ofert.

____________________________________________________________________________

Kielce, dn. 22.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

zapytanie JOBCOACHING SRK2

Wykonawca nie został wyłoniony z powodu braku wystarczającej liczby ofert.

Kielce, dnia 22.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2018/WDS2
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „W DOBRĄ STRONĘ 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego
Zamawiający:  Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Rozstrzygniecie: NEUROCLINIC CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, Os. na Stoku 63/25, 25-437 Kielce.

Zapytanie ofertowenr 02-10-2018-WDS2

___________

Kielce, dn. 10.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

2/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia sal na przeprowadzenie poradnictwa zawodowego, jobcoachingu i pośrednictwa pracy.

zapytanie ofertowe sale SRK2

ofertę wygrała firma “Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching”, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów – oferta wpłynęła w dniu 17.10.2018 r.

______________________________________________________________________________

Kielce, dn. 10.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

1/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy i Posrednik Pracy SRK2

ofertę wygrała firma “Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching”, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów – oferta wpłynęła w dniu 17.10.2018 r.

____________________________________________________________________________

Kielce, dnia 01.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/10/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_10_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.


Kielce, dnia 01.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, innowacyjnego jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_10_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.


 

Kielce,dnia 14.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018/WDS2 w celu rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „W DOBRĄ STRONĘ 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w celu rozeznania rynku.
Zamawiający:Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018/WDS2/ dot. treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Zapytanie-ofertowe-nr-01.09.2018WDS2-dot.-treningów-kompetencji-i-umiejetności-społecznych-

Kielce, dnia 13.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/PRZ_II W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_09_PRZ_II W CELU ROZEZNANIA RYNKU_1

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.


Kielce, dnia 13.09.2018 r.

Stowarzyszenie PROREW informuje, iż w związku z niekompletnym wykazem dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu umieszczonym w zapytaniu ofertowym nr 1/09/PRZ na usługę przeprowadzenia diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w ramach projektu „PROJEKT-ROZWÓJ-ZATRUDNIENIE” postępowanie zostaje unieważnione. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Na stronie Beneficjenta w dniu dzisiejszym, tj. 13.09.2018 r. pojawi się ponowienie zapytania ofertowego.

Kielce, dnia 12.09.2018

Kielce,  dnia 11.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 2/09/2018 dotyczące świadczenia usługi cateringowej 

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej 

Zapytanie-ofertowe-2-09-2018-WDS2-catering  

Oferta-zalącznik-nr-1-do-zapytania 2-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2018/RPZ

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Cateringu na grupowe poradnictwo zawodowe oraz na grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

zapytanie ofertowe Catering RPZ

 


Kielce, dnia 12.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2018/CRCP

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój – czas na pracę!” realizowanego przez  Stowarzyszenie PROREW, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Cateringu na grupowe poradnictwo zawodowe oraz na grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Zapytanie ofertowe CRCP – catering dla uczestników projektu

Rozstrzygnięcie: KAWIARNIA “ABS” Halina Cetera, 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 34

——————————————————————————————————————————————

 

Kielce, dnia 10-09-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_09_PRZ W CELU ROZEZNANIA

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                Kielce, dnia 08-09-2018

Rozeznanie cenowe – ubezpieczenie NNW

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi ubezpieczenia NNW dla 120 Uczestników Projektu podczas odbywania  4 miesięcznych staży zawodowych.

Termin złożenia ofert do dnia 14.09.2018r

Rozeznanie cenowe – ubezpieczenie NNW_TNSZ


                                                                                                                                                                                                                  Kielce, dnia 03-09-2018 r.

Rozeznanie cenowe – badania lekarskie przed rozpoczęciem 4 miesięcznych staży zawodowych

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi przeprowadzenia badań lekarskich dla 120 Uczestników Projektu przed rozpoczęcie  4 miesięcznych staży zawodowych.

Termin złożenia ofert do dnia 12.09.2018r. 

Rozeznanie cenowe – badania lekarskie przed przystąpieniem do staży zawodowych_TNSZ


Kielce, dnia 27.08.2018

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/CRCP

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój – Czas na pracę!” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania doradcy klienta, indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

zapytanie ofertowe sale CRCP

Rozstrzygnięcie: FENIX szkolenia, doradztwo, coaching, 32-200 Miechów, ul. ks. Skorupki 4/41

——————————————————————————————————————————————

Kielce, dnia  27.08.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/RPZ

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Zapytanie ofertowe na sale RPZ Stowarszyszenie PROREW


Zapytanie ofertowe nr 5/08/2018/CRCP

Kielce, dnia 17.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój-czas na pracę!” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego).

Zapytanie-ofertowe_17_08_2018-Psycholog-CRCP

ofertę wygrała firma NEUROCLINIC-CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce  – oferta wpłynęła w dniu 27.08.2018 r. 

______________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 4/08/2018/RPZ

Kielce, dnia 17.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego).

Zapytanie ofertowe_17_08_2018 Psycholog RPZ

 

ofertę wygrała firma NEUROCLINIC-CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce  – oferta wpłynęła w dniu 27.08.2018 r. ____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2018/RPZ

Kielce, dnia 16.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Grupowego Poradnictwo Zawodowego.

Zapytanie ofertowe Doradztwo Grupowe Zawodowe

ofertę wygrała firma NEUROCLINIC-CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce  – oferta wpłynęła w dniu 27.08.2018 r. 

_______________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/CRCP

Kielce, dnia 14.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój – Czas na pracę!” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania doradcy klienta, indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

sale zap of CR-CP

____________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/RPZ

Kielce, dnia 14.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Zapytanie ofertowe sale RPZ – PROREW

 

_______________________________________________________________________________

Kielce, 19.07.2018

W dniu 19-07-2018 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 01/07/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 12.07.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM, Magdalena Krzyżak, ul. IX Wieków Kielc 6/9, 25-516 Kielce

https://neuroclinick.wixsite.com/neuroclinic/zapytania-ofertowe

Kielce, dnia 12.07.2018

Stowarzyszenie PROREW informuje , iż na stronie internetowej partnera projektu „Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji” zamieszczone zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania:  Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne.

https://docs.wixstatic.com/ugd/adccb4_e4be96fdc25141f4a4300a743b3a66d8.pdf


Kielce, dnia 25.06.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2018/RCR
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Oferta dotycząca zatrudnienia nauczycieli  i trenerów do prowadzenia zajęć
w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

 

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie trenerów i nauczycieli do przeprowadzenia zająć w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

 

Zapytanie ofertowe nr 01.06.2018.RCR – 25.06.2018r

Zał 1 – formularz ofertowy do zapytania nr 01 06 2018 RCR

Załącznik nr 2 Oś. o spełn. warunków udz. w post.

Załącznik nr 3 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

Zał 4- CV wzór

Zał.5 -wykaz zrealizow. usług

Zał 6- Oswi. o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zał. nr 7- Wzór umowy

Zał 8 – Oświadczenie dotyczące stosowania warunków uwzgl. klauzule społeczne

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano następujące podmioty:

 1. Centrum Językowe English Planet Rafał Skoczylas, Al.Solidarności 15a, 25-323 Kielce
 2. Fundacja Efekt Motyla, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Kielce, dnia 21.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01.06.2018/WDS2 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego,  grupowych treningów kompetencji, job coachingu  i pośrednictwa pracy w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego,  grupowych treningów kompetencji, job coachingu  i pośrednictwa pracy .

Zapytanie nr 01-06-2018-WDS2

 


W dniu 19-06-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 04/05/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 11.06.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Kancelaria Adwokacka Milena Cedro-Szyba, ul. Al. IX Wieków Kielc 8/36, 25-516 Kielce.

W dniu 19-06-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 03/05/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 11.06.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Możesz Więcej, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Strona Partnera Projektu :

https://neuroclinick.wixsite.com/neuroclinic/zapytania-ofertowe


Kielce, dnia 12.06.2018 r.

Stowarzyszenie PROREW informuje , iż na stronie internetowej partnera projektu “Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji” zamieszczone zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania:  Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie.

https://neuroclinick.wixsite.com/neuroclinic/zapytania-ofertowe

Kielce, dnia 06.06.2018 r.

Stowarzyszenie PROREW informuje, iż w związku z błędnym wskazaniem podmiotu zamawiającego realizację indywidualnego poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego w projekcie “Świętokrzyska lokomotywa aktywizacji” zamieszczonym w zapytaniu ofertowym nr 02/05/2018/ŚLA postępowanie zostaje unieważnione. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Na stronie Lidera Projektu (Stowarzyszenie PROREW) pojawi się ponowienie zapytania ofertowego Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

 

Kielce, dnia 31.05.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/2018/RCR
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Oferta dotycząca zatrudnienia specjalistów do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego i grup wsparcia
w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz grup wsparcia w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

Zapytanie Ofertowe nr 2.05.2018.RCR 31.05.2018

Zał. 1 Formularz ofertowy 31.05.2018

Załącznik nr 2 Oś. o spełn. warunków udz. w post.

Zał 3- wykaz osób do realiz. zam.31.05.2018

Zał 4- CV wzór 31.05.2018

Zał.5 -wykaz zrealizow. usług 31.05.2018

Zał. 6-Ośw o braku powiązań os i kap.31.05.2018

Zał. nr 7- umowa wzór 31.05.2018

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano następujące podmioty:

1) NEUROCLINIC- CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, adres: OS. Na Stoku 63/24, 25- 437 Kielce,
2) Kancelaria Adwokacka, Adw. Milena Cedro – Szyba, Al. IX Wieków Kielc 8/36, 25 – 516 Kielce

 

Kielce, dnia 30.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/05/2018/ŚLA

W związku z realizacją projektu “Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w celu rozeznania rynku.

Zapytanie_ofertowe nr_02/05/2018/ŚLA

 


Kielce, dnia 28-05-2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2018/ŚLA

W związku z realizacją projektu “Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.01.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia  grupowego treningu kompetencji społecznych w ramach rozeznania rynku.

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2018/ŚLA

W dniu 05-06-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 01/05/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 28.05.2018 r. Do realizacji zamówienia wybrano: Pracownia Rozwoju Umiejętności Psycho-Społecznych Agnieszka Nabagło, ul. Południowa 53, Bębło, 32-089 Wielka Wieś. 


Kielce, dnia 07.05,2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2.05.2018/WDS2 dotyczące przeprowadzenia  indywidualnego pośrednictwa pracy
w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia  indywidualnego pośrednictwa pracy .

zapytanie ofertowe nr 2-05-2018r. WDS2


Kielce, dnia 04.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01.05.2018/WDS2 w celu rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę badań medycyny pracy dla uczestników projektu  przed podjęciem staży w celu rozeznania rynku.

Zapytanie nr 1.05.2018 WDS2

 


Kielce,dn. 30.04.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2018/TNSZ

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania przez doradcę zawodowego dla Uczestników Projektu
Twoja nowa szansa

            W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020  Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego., kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie  o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnego Planu Działania  dla 120 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe

W dniu 10.05.2018 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 02/04/2018  na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania przez doradcę zawodowego dla Uczestników Projektu
Twoja nowa szansa”, do przeprowadzenia zadania wybrano NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENO, oś. Na stoku 63/25, 25 – 437 Kielce, NIP: 6572612552, REGON: 260241529 


Kielce, dnia 30.04.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2018/TNSZ W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego., kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynajem sali szkoleniowej/sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu.

Zapytanie na wynajem sal TNSZ_30.04.2018 Zapytanie na wynajem sal TNSZ_30.04.2018


Kielce, dnia 30,04,2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu “Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.01.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IŚR, grupowych treningów kompetencji społecznych oraz pośrednictwa pracy w celu rozeznania rynku.

Zapytanie ofertowe_02/04/2018/ŚLA

W dniu 08-05-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 02/04/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 30.04.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Możesz Więcej, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce


Kielce, dnia 30,04,2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02.04.2018/WDS2 dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych
w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych.

zapytanie ofertowe nr 2-04-2018r. WDS2

 

Kielce, dnia 26.04.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2018/RCR
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 55 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uczęszczających do placówek wsparcia dziennego  
w Rakowie, Życinach i Ociesękach w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Gminą Raków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania RPSW 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 09.02.01  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Zapytanie catering

W dniu 08.05.2018 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 01/04/2018/RCR  na świadczenie usługi cateringowej, do przeprowadzenia zadania wybrano: P.H.U. “TERM” Konrad Karbowniczek, ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                   Kielce, dnia 20.04.2018r.

Szacowanie wartości zamówienia – Wynajem sal szkoleniowych wraz wyposażeniem do realizacji indywidualnych spotkań dla 120 Uczestników Projektu Twoja nowa szansa na terenie województwa Łódzkiego

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi wynajmu sal szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyposażeniem na terenie województwa Łódzkiego do realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzenie IPD,  realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy w  wymiarze 2280godz.

szacowanie sal_TNSZ

Prosimy o złożenie wyceny osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 23.04.2018r.


Kielce, dnia 19,04,2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01.04.2018/WDS2 dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych
w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych.

zapytanie ofertowe nr 1-04-2018r. WDS2


Kielce, dn. 12.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 1/04/2018/MNS2/POŚREDNICTWO

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start! 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach 25-361, ul. Szymanowskiego 3/58, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu (UP).

Zapytanie ofertowe pośrednictwo pracy

Wybrani zostali następujący wykonawcy: Katarzyna Wieczorek, Joanna Zagrajek

 


Kielce, dnia 22.03.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 02.03.2018/WDS2 dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych
w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania , uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia grupowych szkoleń zawodowych.

Zapytanie ofertowe 2-03-2018r. WDS2 wraz z załącznikami

 

W dniu 06.04.2018 rozstrzygnięto zapytanie ofertowego nr 02/03/2017/WDS2 z dnia 20.03.2018 r. do realizacji zamówienia wybrano: Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38 – 320 Gorlice 

————————————————————————————————————————————–

 

Kielce, dnia 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe w trybie
rozeznania rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży
2/03/2018/ZNL

Stowarzyszenie PROREW zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży w ramach projektu „Zmiana na lepsze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży, w celu:

– przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników projektu przed przystąpieniem do szkoleń zawodowych:  Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B, Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. C + E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kierowca Wózka jezdniowego z egzaminem UDT (średnio dla 135 osób)

– przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich przed rozpoczęciem staży zawodowych oraz wydania orzeczeń lekarskich (średnio dla 135 osób).

Zapytanie-badania-lekarskie ZNL

Załącznik 1 – Formularz Oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Do realizacji zadania została wybrana firma:
PRYWATNY GABINET LEKARSKI Sławomir Turlejski, ul. Wyspiańskiego 14,97-300 Piotrków Trybunalski

 

                                                                                                                                           

——————————————————————————————————————————-

Kielce 12.03.2018 r

Zapytanie ofertowe nr 01.03.2018/WDS2 dotyczące świadczenia usługi poradnictwa w formie jobcoachingu.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi poradnictwa w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe na usługi poradnictwa w formie jobcoachingu nr 01.03.2018-WDS2


Kielce, 06.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018/MNS dotyczące wynajmu sali (wraz z wyposażeniem) na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w wymiarze 160 godzin zegarowych, niezbędnej do przeprowadzenia indywidualnych spotkań Uczestników Projektu „Młodzi na start!” z zakresu pośrednictwa pracy.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca – CONSENSO Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Kielce, 05.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018/MNS dotyczące przeprowadzenia dodatkowego indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40 Uczestników Projektu „Młodzi na start!”.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca – Pan Paweł Rybiński.


Kielce, 25.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/02/2018/MNS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU


W związku z realizacją projektu  „Młodzi na start!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali (wraz z wyposażeniem) na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w wymiarze 160 godzin zegarowych, niezbędnej do przeprowadzenia indywidualnych spotkań Uczestników Projektu „Młodzi na start!” z zakresu pośrednictwa pracy. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 07.03.2018 r. do 30.04.2018 r. w oparciu o harmonogram (zawierający dokładne określenie dni i godzin wynajmu sali) ustalony przez Zamawiającego, uwzględniający potrzeby Uczestników Projektu oraz zasoby Wykonawcy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia 06.03.2018 r. do godziny 9:00.
na adres biura projektu „Młodzi na start!”: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sale_Zapytanie-ofertowe_-pośrednictwo-pracy_AKT


Kielce, 24.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2018/MNS

 na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu
Młodzi na start!

I. Nazwa i adres Zamawiającego Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert w ramach rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Harmonogram postępowania:
  – Dnia 24.02.2018 r. zaproszenie do składania ofert.
  – Dnia 05.03.2018 r. do godziny 9:00 – termin złożenia ofert.
  – Dnia 05.03.2018 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.
 III. Przedmiot zamówienia CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy
IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących działań w projekcie:
   – indywidualnego pośrednictwa pracy  – średnio 4h na Uczestnika Projektu, przewidywana maksymalna liczba godzin pośrednictwa: 160 h.
  Realizacja wsparcia będzie odbywać się w terminie od 06.03.2018 r. –  31.05.2018 r. 
   Uczestnicy projektu – osoby w wieku 15-29 lat, zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego w rozumnemu przepisów Kodeksu Cywilnego pozostające bez pracy (w tym bezrobotni niezarejestrowani w PUP/MUP, długotrwale bezrobotni, osoby bierne zawodowo, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach,  które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).
  Projekt „Młodzi na start!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy,
  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
  Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW.

Pełna treść zapytania ofertowego 1/02/2018/MNS (wraz z załącznikami)                                                                            ——————————————————————————————————————————–

Kielce, 16.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2018/WDS

na wynajem sal w celu realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu

W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

– Dnia 16.02.2018 r. – zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 27.02.2017 r. – godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

– Dnia 27.02.2017 r. – godzina 14.00 ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia:

A) indywidualnego poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii – 32 godzin,

B) indywidualnego pośrednictwa pracy – 400 godzin

Projekt „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach  Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu wynajem sal na realizację zadań w ramach projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” obejmować będzie następujące działania:

1. Indywidualne poradnictwa psychologicznego z elementami psychoterapii w wymiarze 32h

2. Indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 400h

Łączna ilość godzin wynajmu sal na realizację zadań wyniesie 432 godzin zegarowych.

Zajęcia odbywać się będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w dni robocze (możliwe również soboty) w godz. 8.00 – 20.00 w okresie: marca 2017 r. do sierpnia 2018 r. (jednak nie dłużej, niż w trakcie realizacj projektu), zgodnie z harmonogramem przedstwionym Wynajmującemu.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.

Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

 1. Sala powinna być dyspozycyjna na czas realizacji wsparcia (poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii, spotkania z pośrednikiem pracy);

 2. Sala wyposażona w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (flipchart) oraz opcjonalnie rzutnik multimedialny i i komputery wraz z właściwym oprogramowaniem;

 3. Sala posiada dostęp do internetu;

 4. Sala powinna posiadać mocne oświetlenie;

 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia.

 6. Dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;

 7. Toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali;

Kryteria punktowe jakie powinna spełniać każda sala:

1. sala powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

2. przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;

3. sala autonomiczna nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;

4. sala powinna posiadać dostęp do Internetu;

5. w sali znajduje się stolik na sprzęt multimedialny;

6. zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sale do wykonania realizacji zadań merytorycznych spełniające poniższe warunki:

Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

 1. Sala powinna być dyspozycyjna na czas realizacji wsparcia (poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii, spotkania z pośrednikiem pracy);

 2. Sala wyposażona w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (flipchart) oraz opcjonalnie rzutnik multimedialny i i komputery wraz z właściwym oprogramowaniem;

 3. Sala posiada dostęp do internetu;

 4. Sala powinna posiadać mocne oświetlenie;

 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia.

 6. Dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;

 7. Toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali;

Kryteria punktowe jakie powinna spełniać każda sala:

1. sala powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

2. przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;

3. sala autonomiczna nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;

4. sala powinna posiadać dostęp do Internetu;

5. w sali znajduje się stolik na sprzęt multimedialny;

6. zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.

2. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

VIII. Informacje o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów w akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO.

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

X. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji: marzec 2018r. – sierpień 2018 r. (jednak nie dłużej niż w trakcie realizacji projektu).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.

XI. Przygotowanie Oferty

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 27.02.2018 r. w formie pisemnej w biurze/siedzibie Zamawiającego: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na wynajem sal w ramach projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego

Oferta musi zawierać następujące elementy:

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne, ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania

Stowarzyszenie PROREW, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

XIII. Kryteria wyboru oferty

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana wg kryterium: cena: 60%, jakość: 40% (liczba kryteriów punktowych jakie spełnia sala).

Sposób przyznawania punktacji:

oferta N/oferta B (x60)= ilość punktów w kryterium

oferta N- wartość oferty z najniższą ceną

oferta B- wartość oferty badanej

oferta B/oferta W (x40)= ilość punktów w kryterium

oferta B – wartość oferty badanej

oferta W- wartość oferty z największą ilością spełnionych kryteriów punktowych

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert planowana jest na dzień 27.02. 2018 r. o godz. 14.00. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

5. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu/częściowego protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem sal w innym terminie.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które w przypadku ich wprowadzenia będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

sale zap.16.02.2018 


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Kielce, dnia 07.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start! 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie PROREW z siedzibą Kielcach 25-361, ul. Szymanowskiego 3/58 kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wraz wyposażeniem na terenie województwa świętokrzyskiego do realizacji: indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z doradcami zawodowymi, indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu, indywidualnych spotkań Uczestników Projektu (UP) z pośrednikami pracy, w celu rozeznania rynku.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU SALE

Wybrani wykonawcy:

 • Fundacja Możesz Więcej, mającą siedzibę w Bilczy ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica 
 • CONSENSO Sp. z o.o., mającą siedzibę w ul. Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowi, ec Świętokrzyski

 Kielce, 05.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2018/WDS2 w celu rozeznania rynku z dnia 05.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „W DOBRĄ STRONĘ 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w celu rozeznania rynku.
Zamawiający:Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce
Biuro Zamawiającego: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Zapytanie ofertowe nr 01.02.2018,WDS2 dot. treningów kompetencji i umiejetności społecznych


Kielce 02.02.2018

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018 dotyczące świadczenia usługi cateringowej 

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej 

Oferta, zalącznik nr 1 do zapytania

Zapytanie ofertowe 2-02-2018 WDS2 -catering

                                        ——————————————————————————–

 

Kielce, dn. 19.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2018/W2L
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badań profilaktycznych, w tym specjalistycznych m.in. z zakresu medycyny pracy dla 50 uczestników projektu.

 Zamawiający: Stowarzyszenie PROREW, Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 Opis przedmiotu zapytania:

 1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie badań profilaktycznych, w tym specjalistycznych z zakresu medycyny pracy dla 50 uczestnikami projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”.
 2. Firma posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań lekarskich, w tym specjalistycznych m.in. z zakresu medycyny pracy.
 3. Liczba uczestników: 50 osób.
 4. Termin wykonania zamówienia w okresie: 02.2018 r. – 04.2018 r. (3 miesiące) lub dłużej, jednak w trakcie trwania projektu.
 5. Miejsce realizacji zapytania to: województwo łódzkie. Wskazanie konkretnego, docelowego miejsca realizacji usługi przez Wykonawcę będzie podane na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Warunki udziału w zapytaniu:

Na etapie realizacji usługi, od kadry Wykonawcy będzie wymagane posiadanie wiedzy i doświadczenia w przeprowadzaniu badań lekarskich, w tym specjalistycznych.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 1. Wypełnienie formularza oferty cenowej – Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście do dnia 27.01.2018 r. do godziny 10:00, na adres: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce.

Osoba upoważniona do kontaktu:
Jan Duda, j.duda@stowarzyszenieprorew.pl
Telefon: 533-535-008

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe na badania lekarskie wraz z załącznikami

——————————————————————————-

Kielce, dn. 19.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/2018/W2L
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,  Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem do realizacji usługi indywidualnych spotkań z jobcoachem dla 50 uczestników projektu.

 Zamawiający: Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem do realizacji usługi indywidualnych spotkań z jobcoachem dla uczestników projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 KOD CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 Wymagania jakie powinna spełniać sala:

 1. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie.
 2. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
 3. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (winda).
 4. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika.
 5. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do prezentacji multimedialnych;
 6. W okresie zimowym zapewnienie ogrzewania.
 7. Odpowiednia odległość od źródeł hałasu.
 8. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią
  lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach).
 9. Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej.
 10. Sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć indywidualnych – uczestnik projektu + Wykładowca/doradca – prosimy o podanie wielkości sali oraz opcjonalnie dołączyć fotografię;
 11. Sala szkoleniowa jak i budynek, w którym się znajduje powinna być przystosowana
  do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie może zawierać barier architektonicznych – należy wskazać w ofercie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 12. Dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez Wykładowcę.
 13. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali.
 14. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia.
 15. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia.
 16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez wszystkie dni najmu, tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć.
 17. Zamawiający uzgodni z wykonawcą terminy realizacji zajęć przed podpisaniem umowy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.

Cena za wynajem powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą zryczałtowaną stawkę za
1 godzinę zegarową – indywidualne doradztwo jobcoacha. W ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” planowany jest wynajem sali szkoleniowej w terminie 02.2018 – 04.2018 (3 miesiące lub dłużej, jednak w trakcie trwania projektu) – łącznie 500 godzin zegarowych.

Miejsce wykonania zamówienia: Z uwagi na fakt, iż na obecnym etapie realizacji projektu nie jest możliwe wskazanie z jakiego rejonu będzie pochodziła większość UP, a także w trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania z form wsparcia, Zamawiający na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć w danej edycji poinformuje Wykonawcę o potrzebnym miejscu. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia miejsca przeprowadzenia zajęć we wskazanej miejscowości położonej na terenie województwa łódzkiego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 3. braku występowania podstaw do wykluczenia z postępowania.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

 1. Wypełnienie formularza oferty cenowej – Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania salą wraz ze wskazaniem lokalizacji sali
  – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście do dnia 27.01.2018 r. do godziny 10:00, na adres: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce.

Osoba upoważniona do kontaktu: Jan Duda, j.duda@stowarzyszenieprorew.pl, Telefon: 533-535-008

Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe na wynajem sal wraz z załącznikami


 

Kielce, 21 grudnia 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 03/12/2017/ZnL z dnia 21.12.2017r

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług
w formie jobcoachingu.

jobcoaching – zad2. poz9ZnL

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: NEUROCLINIC CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, SZKOLENIA KOMPETENCJI, SZKOLENIA, COACHING, DORADZTWO AGNIESZKA SCENDO, HANDEL DETALICZNY AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

 

———————————-

Kielce, dn. 14.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2017/WDS2
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „W DOBRĄ STRONĘ 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w celu rozeznania rynku
Zamawiający:Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce
Biuro Zamawiającego: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Zapyt. ofertowe na poradnictwo psychologiczne 14.XII 2017


 

Kielce, dn. 11.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2017/WDS
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja– projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stowarzyszenie PROREW z siedziba w Kielcach, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 50 uczestników projektu.

Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW

Ul. Szymanowskiego 3/58

25-361 Kielce

Opis przedmiotu zapytania:

 1. Przedmiotem zapytanie jest wybór pośrednika pracy do przeprowadzenie zajęć – pośrednictwa pracy, dla 50 osób (28 Kobiet i 22 Mężczyzn), w tym min. 14 osób niepełnosprawnych.

 2. Indywidualne pośrednictwo pracy realizowane jako pomoc dla uczestnika projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia i obejmie 8 godzin zegarowych wsparcia dla 1 uczestnika projektu. Pośrednik pracy zorganizuje kontakt uczestnika projektu z potencjalnymi pracodawcami oraz pozyska dla uczestnika projektu konkretne oferty pracy.

 3. Każdy uczestnik weźmie udział w 8 godzinnym pośrednictwie pracy:

 • 2 edycje x 25 osób x 8 godziny na uczestnika projektu = 400 godzin przez cały okres trwania projektu,

 1. Termin wykonania zamówienia w okresie: 01.2018 r. – 08.2018 r. lub dłużej, ale w okresie realizacji projektu,

 2. Miejsce realizacji zapytania to: województwo małopolskie. Wskazanie konkretnego, docelowego miejsca realizacji poszczególnych edycji będzie wskazywane Wykonawcy na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Warunki udziału w zapytaniu:

Od pośredników pracy z ramienia Wykonawcy wymagane będzie posiadanie wykształcenia wyższego lub certyfikaty / zaświadczenia / lub inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i co najmniej min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poparte referencjami i/lub wykazem zrealizowanych usług.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

 1. Wypełnienie formularza oferty cenowej – Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i /lub referencje w tym CV.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną do dnia 19.12.2017 do godziny 9:00.
Na adres: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Osoba upoważniona do kontaktu:
Paulina Jędras, p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
Telefon: 536-330-799

 

zapytanie-ofertowe-pośrednik-pracy

——————————————————————————————————————————————

Kielce, 30 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2017/WDS2 z dnia 30.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wynajmu sal szkoleniowych.

Zapytanie ofertowe na wynajem sali nr 02-11-2017-WDS2

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: CONSILIO BONO Edukacja, Doradztwo, Opieka, Alina Boryczka, ul. mjr.H.Sucharskiego 66, 33-210 Olesno;ANIMA FORTIS, Magdalena Kotlarz, Świniarsko 83, 33-395 Chełmiec; Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice

 

 

Kielce, 30 listopada 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 01/11/2017/WDS2 z dnia 30.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „W DOBRĄ STRONĘ 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe,  Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy zawodowego.

Zapytanie ofertowe na usługi doradcy zawodowego nr 1 -11-2017-WDS2

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:CONSILIO BONO Edukacja, Doradztwo, Opieka, Alina Boryczka, ul. mjr.H.Sucharskiego 66, 33-210 Olesno

 

Kielce, 29.11. 2017 r.

Zapytanie ofertowe z dn. 29.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia materiałów edukacyjno-profilaktycznych (m.in. wykazu miejsc, gdzie można zrobić cytologię na terenie KOF, broszury edukacyjnej).

Zapytanie ofertowe – Wersja PDF

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i US

Kielce, 28 listopada 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 02/11/2017/ZnL z dnia 28.11.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

zap.ofert.PRawne i Obywatelskie

Do realizacji zadania dotyczącego realizacji poradnictwa psychologicznego wybrano:

Pan Konrad Styś
ul. Przełajowa 22/19, 
94-044 Łódź

Kielce, 28 listopada 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 03/11/2017/ZnL z dnia 28.11.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji poradnictwa psychologicznego.

zap.ofert.Psychologiczne

Do realizacji zadania dotyczącego realizacji poradnictwa psychologicznego wybrano:

Fusion Design Agencja Konsultingowo – Doradcza Marcin Madej
ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów

Kielce, 22.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2017/LJ

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi Indywidualnego Doradztwa Zawodowego w ramach projektu.

zapytanie ofertowe: ZO_02_11_2017_LJ

Kielce, 09.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2017/LJ

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia w ramach projektu.

 

wersja pdf:  ZO_01_11_2017_LJ

 

ZO_1_11_2017_ZnLwersja pdf: ZO_1_11_2017_ZnL

Do realizacji zadania dotyczącego Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych wybrano:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp.z o.o.
os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kielce, 24 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/10/PwZR/2017 z dnia 24.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Praca w zasięgu ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, numer projektu: RPLU.09.01.00-06-0133/16 Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń zawodowych w ramach projektu.

wersja pdf: Zapytanie ofertowe 1_10_PwZR_2017

wersja doc: Zapytanie ofertowe 1_10_PwZR_2017

 

Kielce, 17 października 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 01/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W dniu 17.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 01/10/2017/ZnL z dn. 02.10.2017r. na usługę dotyczącą świadczenia usług doradcy zawodowego w ramach projektu w okresie od listopada 2017 r. do listopada 2018r.
w ramach projektu „Zmiana na lepsze”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Kierowców „OLIMP” s.c.,
Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kielce, 17 października 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 02/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W dniu 17.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 02/10/2017/ZnL z dn. 02.10.2017r. na usługę polegającą na: wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia w ramach projektu w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2019 r. w ramach projektu „Zmiana na lepsze”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Kierowców „OLIMP” s.c.,
Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Kielce, 2.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017/PwZR

 na wynajem sal w celu realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu

„Praca w zasięgu ręki”

 I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce
II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 02.10.2017 r. – zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 16.10.2017 r. – godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 16.10.2017 r. – godzina 14.00 ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia:

A) indywidualnego poradnictwa zawodowego – 500 godzin,

B) grupowego poradnictwa zawodowego – 60 godzin

C) szkolenia – 300 godzin

D) indywidualnego pośrednictwa pracy – 600 godzin

 

Projekt „Praca w zasięgu ręki” realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach  Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa.

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu wynajem sal na realizację zadań w ramach projektu „Praca w zasięgu ręki” obejmować będzie następujące działania:

1.  Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100 UP: (2 edycje x 50UP x 5 godz. zegarowych).

2. Grupowe poradnictwo zawodowe dla 100 UP (2 edycje x 50 UP – 5 grup po 10UP x 6h zegarowych).

3. Szkolenie „Asystent administratora systemów komputerowych z certyfikatem ECDL PIT STANDARD – dla 18 UP (2 edycje x 1 grupa x 150h szkoleniowych – 45 min.)

4.  Indywidualne pośrednictwo pracy – 2 edycje x 50UP x 6h zegarowych

 

Łączna ilość godzin wynajmu sal na realizację zadań  wyniesie 1160 godzin zegarowych oraz 300 godzin szkoleniowych – 45 min.

 Zajęcia odbywać się  będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w dni robocze (możliwe również soboty) w godz. 8.00 – 20.00 w okresie: od listopada 2017 r.  do  marca  2019 r. (jednak nie dłużej, niż w trakcie realizacj projektu), zgodnie z harmonogramem przedstwionym Wynajmującemu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.
Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

 1. Sala powinna być dyspozycyjna na czas realizacji wsparcia (doradztwo, szkolenia, spotkania z pośrednikiem pracy);
 2. Sala wyposażona w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (flipchart) oraz opcjonalnie rzutnik multimedialny i i komputery wraz z właściwym oprogramowaniem;
 3. Sala posiada dostęp do internetu;
 4. Sala powinna posiadać miejsce, w którym można przygotować przerwę kawową;
 5. Sala przystosowana do prowadzenia szkolenia dla około 15 Uczestników i prowadzącego;
 6. Sala powinna posiadać mocne oświetlenie;
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia.
 8. Dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;
 9. Toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali;

Kryteria punktowe jakie powinna spełniać każda sala:

1. sala powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 2. przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;

 3. sala autonomiczna nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;

 4. sala powinna posiadać dostęp do Internetu;

 5. w sali znajduje się stolik na sprzęt multimedialny;

 6. zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa lubelskiego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sale do wykonania realizacji zadań merytorycznych spełniające poniższe warunki:

 

Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

 1. Sala powinna być dyspozycyjna na czas realizacji wsparcia (doradztwo, szkolenia, spotkania z pośrednikiem pracy);
 2. Sala wyposażona w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (flipchart) oraz opcjonalnie rzutnik multimedialny i i komputery wraz z właściwym oprogramowaniem;
 3. Sala posiada dostęp do internetu;
 4. Sala powinna posiadać miejsce, w którym można przygotować przerwę kawową;
 5. Sala przystosowana do prowadzenia szkolenia dla około 15 Uczestników i prowadzącego;
 6. Sala powinna posiadać mocne oświetlenie;
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia.
 8. Dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;
 9. Toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali;

 

Kryteria punktowe jakie powinna spełniać każda sala:

1. sala powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

2. przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;

3. sala autonomiczna nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;

4. sala powinna posiadać dostęp do Internetu;

5. w sali znajduje się stolik na sprzęt multimedialny;

6. zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.

 

2. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji: listopad 2017r. – marzec 2019 r. (jednak nie dłużej niż w trakcie realizacji projektu).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.

XI. Przygotowanie Oferty Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 16.10.2017 r. w formie pisemnej w biurze/siedzibie Zamawiającego: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555  Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na wynajem sal w ramach projektu „Praca w zasięgu ręki”

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne, ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana wg kryterium:  cena: 60%, jakość: 40% (liczba kryteriów punktowych jakie spełnia sala).

 

Sposób przyznawania punktacji:

oferta N/oferta B (x60)= ilość punktów w kryterium

oferta N- wartość oferty z najniższą ceną

oferta B- wartość oferty badanej

 

oferta B/oferta W (x40)= ilość punktów w kryterium

oferta B – wartość oferty badanej

oferta W- wartość oferty z największą ilością spełnionych kryteriów punktowych

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 16.10. 2017 r. o godz. 14.00. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje  1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.  Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

5. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu/częściowego protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem sal w innym terminie.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które w przypadku ich wprowadzenia będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 Załączniki do złożenia oferty– SALE – zapytanie ofertowe

 

 

 

Kielce, 2 października 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 01/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy zawodowego.

01-10-2017-ZnL

Kielce, 2.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017/LJ
W CELU ROZEZNANIA RYNKU
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
 

I.       Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie PROREW

ul. Karola Szymanowskiego 3/58
25-361 Kielce
NIP: 9591767464
REGON: 260145843

Biuro Zamawiającego oraz adres do korespondencji:

Stowarzyszenie PROREW
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce

 

II.     Tryb wyboru oferty
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady efektywnego zarządzania finansami oraz zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

1.   Nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

2.   Uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

III.    Przedmiot zamówienia
KOD CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa
IV.   Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na  świadczenie usługi doradcy zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla Uczestników Projektu „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej: 7. Włączenie społeczne, Działania: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0076/16.

W ramach projektu „Lepsze jutro” planowane jest przeprowadzenie Indywidualnych Spotkań z Uczestnikami Projektu przez Doradcę Zawodowego w celu stworzenia dla UP Indywidualnych Planów Działania. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe odbywać się będzie w dwóch edycjach:

I edycja: listopad – grudzień 2017, styczeń 2018 (lub dłużej, jednak w trakcie trwania projektu) (45UP*5h)

II edycja: luty – marzec – kwiecień 2018 (lub dłużej, jednak w trakcie trwania projektu) (45UP*5h).

Razem (90UP*5h) 450 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego.

Uczestnicy Projektu to 90 osób (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. wielkopolskim według Kodeksu Cywilnego, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym 9 osób (5K/4M) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 18 osób (10K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki oraz 27 osób (15K/12M) korzystających z PO PŻ.

Cena za usługę powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą zryczałtowaną stawkę za 1 godzinę zegarową.

V.     Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 30.04.2018 r. (lub dłużej, jednak w trakcie trwania projektu) z zachowaniem terminów częściowych przewidzianych na poszczególne edycje, wskazanych w pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia.
VI.   Miejsce wykonania zamówienia
 Z uwagi na fakt, iż na etapie rekrutacji do projektu nie jest możliwe wskazanie z jakiego rejonu województwa wielkopolskiego będzie pochodziła większość UP, a także w trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania z doradztwa zawodowego, Zamawiający na 5 dni przed rozpoczęciem usługi w danej edycji poinformuje Wykonawcę o potrzebnym miejscu wykonania zamówienia. Zamawiający zobligowany jest do zapewnienia miejsca przeprowadzenia zajęć we wskazanej miejscowości położonej na terenie województwa wielkopolskiego lub miejscu oddalonym od niej nie dalej niż o 15 kilometrów.
VII.   Opis warunków udziału w postępowaniu
1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)       posiadania odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie),
c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, z osobami zdolnymi do wykonywania zadania,
d)       braku występowania podstaw do wykluczenia z postępowania,
e)       sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Osoby/a wskazane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą również spełniać warunki:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)         posiadania odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie).

VIII. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX.   Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, pod rygorem nieważności.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
 4. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
 5. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
 7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
 9. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
 10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na adres:

Stowarzyszenie PROREW
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce

i opatrzona opisem:

„Oferta na świadczenie usługi doradcy zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla Uczestników Projektu Lepsze Jutro”

Nie otwierać przed 17.10.2017 r. godz. 10.00

Koperta wewnętrzna oprócz powyższych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe Wykonawcy.

X.     Miejsce i termin składania oferty
    1.     Oferty należy składać na adres:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

     2.     Termin składania ofert upływa 17.10.2017 r. o godz. 10.00

     3.     Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

     4.     Otwarcie złożonych ofert nastąpi 17.10.2017 r.

     5.     Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio – „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

XI.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert
1.         Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.

2.         Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

3.         Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

Cena = 100%

Ostateczna ilość punktów (Cena) będzie obliczana wg następującego wzoru:

Cena – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

Ccoof – cena badanej oferty

    Cmin

Cena = (———–)x100x100%

    Ccoof

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt. (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Cena). Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza – ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

XII.  Informacje dodatkowe
1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Jan Duda, tel. 533-535-008, e-mail: jahod@wp.pl.
2.       Oferty, które nie zostały zakwalifikowane do dalszej części postępowania nie będą odsyłane.
3.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu.
4.       Cena zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, umową
jak i ewentualnie ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
5.       Cena będzie określona w złotych polskich (PLN) z dokładności do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.       Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
XIII.     Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
    1.     Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
    2.     Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
    3.     Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w punkcie XIII.2., jeżeli została złożona tylko jedna oferta.    4.     Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:1)    zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,
2)    zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
3)    zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT,
4)    zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt. 2 i pkt. 3, o zakres tych zmian.
XIV.    Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 2 lat
Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 6 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki do zapytania ofertowego – doradztwo zawodowe

 

Kielce, 2 października 2017 r.

 

Zapytania ofertowe nr 02/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia w ramach projektu.

02-10-2017-ZnL

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Kierowców “OLIMP” s.c,
Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Kielce, 20 września 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: emisji 60-sekundowych spotów radiowych
w najczęściej wybieranych przez mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego lokalnych stacjach radiowych w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17„Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z możliwością składania ofert częściowych.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

II. Tryb udzielania zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (Uchwała nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia PROREW).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest emisja spotów radiowych w najczęściej wybieranych przez mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego lokalnych stacjach radiowych. KOD CPV: 92.21.00.00-6 (usługi radiowe).
  • I etap zamówienia:
   • dwa 60-sekundowe spoty do pierwszej odsłony kampanii „Kobiety dla kobiet” –
    21 emisji w lokalnej stacji radiowej w prime time
   • dwa 60-sekundowe spoty do pierwszej odsłony kampanii „Kobiety dla kobiet” –
    9 emisji w innej niż w pkt. 1.1.1. lokalnej stacji radiowej w prime time
  • II etap zamówienia:
   • dwa 60-sekundowe spoty do drugiej odsłony kampanii „Przypomnij jej
    o najważniejszym” – 21 emisji w lokalnej stacji radiowej w prime time
   • dwa 60-sekundowe spoty do drugiej odsłony kampanii „Przypomnij jej
    o najważniejszym” – 9 emisji w innej niż w punkcie 1.2.1. lokalnej stacji radiowej
    w prime time
  • III etap zamówienia:
   • dwa 60-sekundowe spoty do trzeciej odsłony kampanii „Mamo czas na badania” –
    21 emisji w lokalnej stacji radiowej w prime time
   • dwa 60-sekundowe spoty do trzeciej odsłony kampanii „Mamo czas na badania” –
    9 emisji w innej niż w punkcie 1.3.1. lokalnej stacji radiowej w prime time
  • IV etap zamówienia:
   • dwa 60-sekundowe spoty do czwartej odsłony kampanii „Zadbaj o siebie nie tylko
    w wakacje” – 21 emisji w lokalnej stacji radiowej w prime time
   • dwa 60-sekundowe spoty do czwartej odsłony kampanii „Zadbaj o siebie nie tylko
    w wakacje” – 9 emisji w innej niż w punkcie 1.4.1. lokalnej stacji radiowej w prime time
  • V etap zamówienia:
   • dwa 60-sekundowe spoty do piątej odsłony kampanii „Z miłości do kobiet” –
    21 emisji w lokalnej stacji radiowej w prime time
   • dwa 60-sekundowe spoty do piątej odsłony kampanii „Z miłości do kobiet” – 9 emisji w innej niż w punkcie 1.5.1. lokalnej stacji radiowej w prime time
 1. W celu dotarcia do jak największej liczby słuchaczy stacje radiowe powinny:
  1. pokrywać swoim zasięgiem nadawania naziemnego co najmniej miasto Kielce i powiat kielecki potwierdzony koncesją;
  2. docierać do jak największej liczby słuchaczy w grupie kobiet 25-59 lat zamieszkujących miasto Kielce i powiat kielecki wg badań Radio Track firmy Millward Brown – zasięg dzienny za okres luty-lipiec 2017 we wszystkie dni, wszystkie kwadranse, we wszystkich miejscach
   i we wszystkich źródłach.
 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy nagrania, niezbędne do wykonania zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać etapami w następujących terminach:

 1. Etap I – emisje spotów do pierwszej odsłony kampanii „Kobiety dla kobiet” (pkt. 1.1 rozdziału III) należy rozpocząć do 3 dni od daty przekazania nagrań (nagrania niezbędne do wykonania I etapu zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż do 31 października 2017 r.).
 2. Etap II – emisje spotów do drugiej (planowanej na styczeń 2018 roku) odsłony kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.2 rozdziału III) – do 3 dni od daty przekazania Wykonawcy nagrań niezbędnych do wykonania II etapu.
 3. Etap III – emisje spotów do trzeciej (planowanej na maj 2018 roku) odsłony kampanii „Mamo czas na badania” (pkt. 1.3 rozdziału III) – do 3 dni od daty przekazania Wykonawcy nagrań niezbędnych do wykonania III etapu.
 4. Etap IV – materiały do czwartej (planowanej na wrzesień 2018) odsłony kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.4 rozdziału III) – do 3 dni od daty przekazania Wykonawcy nagrań niezbędnych do wykonania IV etapu.
 5. Etap V – materiały do piątej (planowanej na styczeń 2019) odsłony kampanii „Z miłości do kobiet” (pkt. 1.5 rozdziału III) – do 3 dni od daty przekazania Wykonawcy nagrań niezbędnych do wykonania V etapu.

V. Forma współpracy z Wykonawcą:

Umowa obowiązująca od 2 października 2017 do 31 stycznia 2019 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może się starać wykonawca, który spełnia następujące warunki:

 1. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (oświadczenie stanowiące Załącznik
  nr 2
  do zapytania ofertowego).
 2. Nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do pytania ofertowego).

Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w  postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczeń w przedmiotowym zakresie, stanowiących załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona
w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
 5. Jeśli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty.
 6. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich wykonania.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 9. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy plus VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
 10. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu.
 1. Zamawiający ze względu na specyfikę projektu dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną
  z niżej wymienionych części:

  1. część I: 105 emisji w lokalnej stacji radiowej o największym dziennym zasięgu w grupie kobiet
   w wieku 25-59 lat z Kielc i powiatu kieleckiego (według badań badania Radio Track firmy Millward Brown za okres luty-lipiec 2017; zasięg dzienny we wszystkie dni, wszystkie kwadranse, we wszystkich miejscach i we wszystkich źródłach)
  2. część II: 45 emisji w lokalnej stacji radiowej o drugim największym dziennym zasięgu
   w grupie kobiet w wieku 25-59 lat z Kielc i powiatu kieleckiego (według badań badania Radio Track firmy Millward Brown za okres luty-lipiec 2017; zasięg dzienny we wszystkie dni, wszystkie kwadranse, we wszystkich miejscach i we wszystkich źródłach).
 2. W przypadku stacji radiowych każdy wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Składające się na ofertę kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz
  z pieczątką imienną osoby upoważnionej do reprezentacji oraz aktualną datą.
 2. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 3. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
 4. Oferta powinna być złożona w kopercie/opakowaniu i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
 5. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
  1. napis: „Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na: emisji spotów w najczęściej wybieranych przez mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego lokalnych stacjach radiowych w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”. Część … Nie otwierać przed 02.10.2017 r., godz. 9.30.
  2. imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz dokładny adres (siedziba) Wykonawcy.

Uwaga:

Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego zapytania

Kompletna oferta musi zawierać:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 • Oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 2.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz US i ZUS wg Załącznika nr 3

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce (biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16) w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godz. 16.00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 02.10.2017 r. o godz. 9.30.

IX. Kryterium oceny oferty:

 1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które:
  1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania;
  2. nie zostaną odrzucone.
 2. W celu dotarcia do jak największej grupy słuchaczek (kobiet w wieku 25-59 lat) z terenu powiatu kieleckiego Zleceniodawca weźmie pod uwagę zasięg dzienny stacji radiowej na terenie ww. powiatu według badania Radio Track firmy Millward Brown z okresu luty-lipiec 2017. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
  1. cena [PLN] – 60%
  2. słuchalność stacji radiowej (zgodnie z aktualnym rankingiem słuchalności) – 40%

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają najwyższą ocenę końcową.                                                                  Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:

O = S + C

 

                                                        Sof.                                    

                                               S = ______   x 40  [pkt]

                                                        Smax.

 

                                                        Cmin                                   

                                               C = ______   x 60  [pkt]

                                                        Cbad.

 

gdzie:

O – ocena końcowa

S – słuchalność

Sof – słuchalność stacji radiowej według badania

Smax – najwyższa słuchalność stacji radiowej zaproponowanej przez oferentów

C  –    cena

Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert

Cbad. – cena oferty badanej

Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów.

 1. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. Zmiana istotnych postanowień umowy:

Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:

 1. Zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT.
 2. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa.
 3. Zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

XI. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z prośbą o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień.
 2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje na stronie www.stowarzyszenieprorew.pl.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia Zapytania ofertowego lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
 5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
 7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pani Monika Rosmanowska: email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl

XII. Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i US

_______________________________________________________________________________________________

 

Kielce, 13 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wydruku ulotek, plakatów informacyjno-edukacyjnych i billboardów dla projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie PROREW, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce
II. Tryb udzielania zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (Uchwała nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia PROREW).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest druk następujących materiałów:
1.1. I etap zamówienia:
Materiały do pierwszej odsłony kampanii „Kobiety dla kobiet”:
a. ulotki w formie zawieszek – nakład: 1200 szt.
b. ulotki w formacie A5 – nakład: 2800 szt.
c. plakaty w formacie A2 – nakład: 400 szt.
d. billboardy – nakład: 6 szt.
1.2. II etap zamówienia:
Materiały do drugiej odsłony kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym”
a. ulotki w formie zawieszek – nakład: 1200 szt.
b. ulotki w formacie A5 – nakład: 2800 szt.
c. plakaty w formacie A2 – nakład: 400 szt.
d. billboardy – nakład: 6 szt.
1.3. III etap zamówienia:
Materiały do trzeciej odsłony kampanii „Mamo czas na badania”
a. ulotki w formie zawieszek – nakład: 1200 szt.
b. ulotki w formacie A5 – nakład: 2800 szt.
c. plakaty w formacie A2 – nakład: 400 szt.
d. billboardy – nakład: 6 szt.
1.4. IV etap zamówienia:
Materiały do czwartej odsłony kampanii „Zadbaj o siebie nie tylko w wakacje”
a. ulotki w formie zawieszek – nakład: 1200 szt.
b. ulotki w formacie A5 – nakład: 2800 szt.
c. plakaty w formacie A2 – nakład: 400 szt.
d. billboardy – nakład: 6 szt.
1.5. V etap zamówienia:
Materiały do piątej odsłony kampanii „Z miłości do kobiet”
a. ulotki w formie zawieszek – nakład: 1200 szt.
b. ulotki w formacie A5 – nakład: 2800 szt.
c. plakaty w formacie A2 – nakład: 400 szt.
d. billboardy – nakład: 6 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty graficzne, niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W ofercie Wykonawca wskaże części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać etapami w następujących terminach:
1. Etap I – materiały do pierwszej odsłony kampanii „Kobiety dla kobiet” (pkt. 1.1 rozdziału III) – do 5 dni od daty zawarcia umowy (projekty graficzne niezbędne do wykonania I etapu zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).
2. Etap II – materiały do drugiej (planowanej na styczeń 2018 roku) odsłony kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.2 rozdziału III) – do 5 dni od daty przekazania Wykonawcy projektów graficznych niezbędnych do wykonania II etapu.
3. Etap III – materiały do trzeciej (planowanej na maj 2018 roku) odsłony kampanii „Mamo czas na badania” (pkt. 1.3 rozdziału III) – do 5 dni od daty przekazania Wykonawcy projektów graficznych niezbędnych do wykonania III etapu.
4. Etap IV – materiały do czwartej (planowanej na wrzesień 2018) odsłony kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.4 rozdziału III) – do 5 dni od daty przekazania Wykonawcy projektów graficznych niezbędnych do wykonania IV etapu.
5. Etap V – materiały do piątej (planowanej na styczeń 2019) odsłony kampanii „Z miłości do kobiet” (pkt. 1.5 rozdziału III) – do 5 dni od daty przekazania Wykonawcy projektów graficznych niezbędnych do wykonania V etapu.
V. Forma współpracy z Wykonawcą:
Umowa
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może się starać wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1. Posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia i jest w pełni dyspozycyjny w planowanym terminie do wykonania zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Zobowiąże się, że przedmiot zamówienia wykona z należytą starannością.
5. Spełnia warunki określone w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
6. Jeśli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty.
7. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich wykonania.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
10. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy plus VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
11. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Składające się na ofertę kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z pieczątką imienną osoby upoważnionej do reprezentacji oraz aktualną datą.
15. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
16. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
17. Oferta powinna być złożona w kopercie/opakowaniu i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
18. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a. adres Zamawiającego: Stowarzyszenie PROREW, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.
b. napis: „Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na: wydruku ulotek i plakatów informacyjno-edukacyjnych i billboardów dla projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”. Nie otwierać przed 22.09.2017 r., godz. 16.15
c. imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz dokładny adres (siedziba) Wykonawcy.
Uwaga:
Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego zapytania.
Kompletna oferta musi zawierać:
– Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
– Oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 3.
– Aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w płaceniu składek i US o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce (biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16) w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz. 16.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.09.2017 r. o godz. 16.15.
IX. Kryterium oceny oferty:
1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
cena [PLN] – 100%
Podstawą oceny jest oferowana cena za realizację całości zamówienia. Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ______ x 100 [pkt]
C bad.
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty,
Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,
Cbad. – cena oferty badanej.
Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów.
3. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.
4. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
X. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z prośbą o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień.
2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje na stronie www. www.stowarzyszenieprorew.pl.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia Zapytania ofertowego lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pani Monika Rosmanowska: email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
XI. Załącznikami do niniejszego zapytania są:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


 

Kielce,20.06.2017r.

Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/WDS

 

dotyczy projektuW Dobrą Stronę-Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadami opisanymi
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Usługa na rzecz projektu obejmuje realizację usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym (np. fizjoterapia/rehabilitacja, pomoc psychodietetyka, różnego rodzaju terapie/programy terapeutyczne itp.) dla 10 uczestników Projektu (2 edycje x 5UP).

 

Wymagania wobec oferenta:

 1. Jest podmiotem zajmującym się kompleksową realizacją usług rehabilitacyjno-medycznych.

 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

 3. W razie potrzeby zapewni możliwość dojazdu do uczestnika projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen. Zamawiający podaje przybliżoną liczbę osób, które mają być objęte ubezapieczeniami, liczba ta może ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

 1. Łączna cena brutto za realizację usługi zdrowotnej podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 27.06.2017 r. do godz. 15:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, w kopercie na adres: z dopiskiem „Oferta dot. usługi zdrowotnej 10 uczestników projektu W Dobrą Stronę”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Katarzyna Wolska – kierownik projektu, tel. 506 024 746. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 28.06.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach rozeznania jedynie zwycięzcy rozeznania.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

 2. Oferta powinna zawierać stawki w walucie polskiej (zł).

 3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 4. Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW 

Marcin Agatowski

Rozeznanie-usługa zdrowotna-WDS-załącznik

 


Kielce, 29.05.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2017/WDS 

 

na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla Uczestników projektu, mających na celu rozbudzenie aktywności UP i ich zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności w ramach projektu  

„ W DOBRĄ STRONĘ – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce 

Biuro zamawiającego: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 

II. Tryb wyboru oferty  Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Harmonogram postępowania: 

  – Dnia 29.05.2017 r. zaproszenie do składania ofert. 

  – Dnia 05.06.2017 r. godzina 15:30 – termin złożenia ofert. 

  – Dnia 05.06.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty. 

III. Przedmiot zamówienia   

Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.  

IV. Opis przedmiotu zamówienia  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla 50 Uczestników Projektu „ W DOBRĄ STRONĘ – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych mają za zadanie rozbudzenie aktywności Uczestników Projektu oraz zaangażowanie w budowanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności. Projekt „ W DOBRĄ STRONĘ – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna Integracja, Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2  Aktywna Integracja – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnikami projektu jest 50 osób (25 osób I edycja, 25 osób II edycja) 

Projekt skierowany jest do GRUPY DOCELOWEJ 50os.(28K/22M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. ,w tym w szczególności min.28os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ.(16K/12M), min.8os. korzystających z PO PŻ(4K/4M) i min.14 ON(8K/6M),w tym 12os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi(7K/5M), zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim i m. Tarnów, zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi. 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Każdy UP weźmie udział w 3 z 5 treningów, adekwatnie do potrzeb i zgodnie z założeniami IŚR. Jeżeli zajdzie taka konieczność, UP umożliwiony zostanie udział w więcej niż 3 warsztatach, zgodnie z diagnozą indywidualnych potrzeb. 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje treningi o charakterze grupowym z 5 tematów: 

 

– PERCEPCJA SPOŁECZNA – rozwijanie u UP zdolności trafnego postrzegania siebie, percepcji różnych stanów emocjonalnych, przeżyć, intencji itp. i wykazywanych postaw;  

– EMPATIA I PODEJMOWANIE RÓL – kształtowanie umiejętności rozumienia postaw i zachowań innych os. (doskonalenie empatii poznawczej), wchodzenia w różne role społ. i zawodowe, odnajdowania się w różnych sytuacjach życiowych i w miejscu pracy;  

– KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – przygotuje UP do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społ.-zawodowych, w tym w poszukiwaniu zatrudnienia i miejscu pracy (kontakt z pracodawcą i współpracownikami); UP poznają reguły wypowiedzi właściwe dla danej sytuacji i poznają najważniejsze elementy ekspresywności werbalnej i niewerbalnej (w tym odczytywanie komunikatów, doskonalenie umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie werbalnym i niewerbalnym drugiej os. i wnioskowaniu o ich znaczeniu);  

– ASERTYWNOŚĆ – UP ćwiczyć będą wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych os.; kształtować będą zdolność do odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją i naciskami;  

– AUTOPREZENTACJA – rozwinie u UP umiejętność eksponowania mocnych stron osobowości i korzystnej prezentacji własnej os. w syt. prywatnych i w warunkach zawodowych (kreowanie pożądanego wizerunku osobistego) 

 

Fakt nabycia przez UP kompetencji społ. (zg. z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) weryfikowany będzie w ramach następujących etapów: 

 

 ETAP I – ZAKRES: 50UP z grupy docelowej uczestniczących w ww. treningach ETAP II – WZORZEC (efekty uczenia się): UP – adekwatnie do zakresu zajęć – 1) potrafią we właściwy sposób, zależny od kontekstu postrzegać siebie i otoczenie; 2) wykazują empatię i potrafią odnaleźć się w różnych rolach społ. i zawodowych; 3) umieją sprawnie się komunikować (werbalnie i niewerbalnie); 4) są asertywni; 5) umieją skutecznie zaprezentować swoją os. adekwatnie do syt. ETAP III – OCENA: weryfikacja spełnienia kryteriów – wymagane min.80% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach potwierdzona przez prowadzących, zaliczenie wszystkich ćwiczeń i zadań praktycznych, min.60% pkt z testu kompetencji na koniec zajęć ETAP IV – PORÓWNANIE przez prowadzących wyników oceny z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia i wydanie UP (w przypadku pozytywnego wyniku) zaświadczeń potwierdzających zdobyte kompetencje. 

 

 

Liczba godzin treningów: 160 h (80 godzin I edycja, 80 godzin II edycja) (godziny zegarowe) 

Termin realizacji: 06-07.2017 (I edycja) i 12.2017-01.2018 (II edycja) 

 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia  Istotne warunki zamówienia: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących treningi w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.  

3. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za treningi, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na treningi, a w przypadku gdy uczestnik przerwie treningi w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w treningach. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:  

1. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:  

a. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie 

wsparcia w danej dziedzinie 

b. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym ; 

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu prowadzenia treningów umiejętności i kompetencji społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania); 

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania; 

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu treningów umiejętności społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 

Opis weryfikacji spełniania warunku: 

 

A. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie  lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie 

wsparcia w danej dziedzinie;  

B. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie; 

C. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu prowadzenia treningów umiejętności i kompetencji społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania); 

D. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania; 

E. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu treningów umiejętności społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 

2. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: 

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.   

 

3. Podmiot przedstawi metodykę treningów dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą treningi. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku. 

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):  

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu  

b. etapy pracy  

c. metody pracy i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)  

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.  

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 

———————————————————————————————– 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Udział podwykonawców  Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 
VIII. Informacje o wykluczeniu  Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

IX. Oferta częściowa   

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.  

 

XI. Przygotowanie Oferty  Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 5 czerwca 2017 r. do godziny 15.30 w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 w Kielcach  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na przeprowadzenie Treningów umiejętności i kompetencji społecznych w ramach projektu W DOBRĄ STRONĘ – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” 

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:  

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, 

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej treningi wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych, 

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,  

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,  

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego. 

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki 

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

 • CV osób prowadzących treningi, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, 
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,  
 • oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne, 
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/05/2017/WDS w projekcie „ W DOBRĄ STRONĘ – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”. 
 • innych dokumentów kluczowych dla postępowania. 

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona. 

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji. 

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.  

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XII. Warunki unieważnienia postępowania  Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.  
XIII. Kryteria wyboru oferty 

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie. 

 

 1. Cena: 0% – 55%, 

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55% 

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.  

 

 1. Doświadczenie 0% – 45%, gdzie: 

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji. 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15% 

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia treningów/szkoleń/poradnictwa/ skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%. 

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15% 

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia treningów/szkoleń/poradnictwa/ skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy co najmniej 300 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%. 

Kryterium Doświadczenie (Dr)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15% 

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi  z zakresu  prowadzenia  szkoleń  z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%. 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą. 

 

 

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 5 czerwca 2017 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego. 

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla Uczestników projektu z 2-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwszy trening rozpocznie się w czerwcu 2017 r. 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

XV. Dodatkowe informacje  1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących treningi 

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.  

5. Treningi mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.  

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.  

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu fakturyz takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.  

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę. 

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.  

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin treningów, dotyczy to również spóźnień na treningi.   

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.  

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.  

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem treningów w innym terminie.  

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmiany,do zawartej umowy na realizację usługi, które będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zapytanie wraz z załącznikami do pobrania:

WDS_ZAPYTANIE OFERTOWE_Treningi _Umiejętności_Społecznych

Kielce, 17.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/04/2017

Na usługę przygotowania określonej liczby kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, NIP 959-17-67-464, KRS 0000274767

 1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie PROREW, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania określonej liczby kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby akcji promocyjnej dotyczącej badań profilaktycznych raka piersi wśród kobiet od 50 do 69 lat w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

a. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV 79341000-6

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przygotowanie 9 457 kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnej dotyczącej promowania badań profilaktycznych raka piersi w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”.

b. Termin realizacji zamówienia

do 19 czerwca 2017 r.

c. Zakres zamówienia

* w skład jednego kompletu wchodzą:

 • torba papierowa ekologiczna o wymiarach: szerokość 18 cm, wysokość 22,5 cm, dno 8 cm, zadrukowana jednym kolorem po jednej stronie, papier koloru beżowego, gładki, 90g, uchwyt papierowy skręcany i wklejony do wnętrza torby;
 • ulotka-wieszak o wymiarach 285 x 100 mm, zadrukowana z obu stron w pełnym kolorze, papier kredowy mat 350g;
 • naklejka elektrostatyczna o wymiarach 85 x 85 mm, zadrukowana z jednej strony w pełnym kolorze, papier elektrostatyczny, biały, błyszczący;
 • notes z okładką (wersja tzw. ekologiczna) o wymiarach 99 x 210 mm po rozłożeniu: 238 x 210 mm, okładka (karton 300g, zadrukowana jednym kolorem, 4 strony), środek (papier 80g, nadruk kolorowy, 100 stron), podkładka (papier 250g, 2 strony); w sumie 106 stron;
 • broszura informacyjna o wymiarach 148 x 210 mm po rozłożeniu: 296 x 210 mm, papier kredowy, matowy, 135g, pełen kolor, objętość 8 stron, szyta;
 • ołówek z nadrukiem jednokolorowym, w kolorze beżowym

d. Inne

* zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

 1. Kryterium wyboru oferty

Cena – 100%

Cena za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT). Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą przewidziane. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

 1. Termin i miejsce składania oferty

W terminie do 24.05.2017 do godziny 10:00. E-mailem – mammografia@jestemkobieta.org z dopiskiem w temacie wiadomości „nie otwierać do 24.05.2017 do godziny 10:00”, osobiście lub listownie na adres: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przygotowanie kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 ‚Jestem kobietą więc idę. Mammografia’ – nie otwierać do 24.05.2017 do godziny 10:00”.

 1. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie nastąpi 24.05.2017 roku po godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego.

 1. Wybór oferty

Wybór oferty nastąpi najpóźniej do 25.05.2017, do godziny 15:00, z zastrzeżeniem, że cena nie przekroczy kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

***

 

Załącznik nr 1 

OFERTA 

Na usługę przygotowania 9457 kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę przygotowania 9457 kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

JA NIŻEJ PODPISANY(-A) 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) __________________________________________________________________________________

(dokładny adres oferenta) __________________________________________________________________________________

 

 1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 
 1. OŚWIADCZAM, że zapoznałem(-am) się z ww. zapytaniem ofertowym. 
 1. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny(-a) do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie, by należycie i na warunkach określonych w ofercie wykonać zamówienie. 
 1. OFERUJĘ realizację przedmiotu zamówienia za: 
 • cenę brutto ogółem (całkowity koszt) ____________________ PLN, 

(słownie złotych) __________________________________________________ . 

 1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 
 1. UWAŻAM SIĘ związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. 

 
 

_______________________________________________ 

Miejscowość, data Podpis Oferenta 

***

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Na usługę przygotowania 9457 kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

JA NIŻEJ PODPISANY(-A) 

(imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta) _____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany(-a) osobowo ani kapitałowo ze Stowarzyszeniem PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Szymanowskiego 3/58. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez: 

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

(miejscowość, data, podpis Oferenta) ________________________________________

Załączniki

***

INFORMACJA

dot. zapytania ofertowego na usługę przygotowania określonej liczby kompletów materiałów edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia”. Do dnia 24.05.2017 do godziny 10:00 wpłynęło pięć ofert:

 1. Agencja Reklamowa 34 – 40 590,00 zł brutto
 2. ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna – 44 202,02 zł brutto
 3. HCE Sp. z o.o. – 37 500 zł brutto
 4. Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz Ryszard Fedorowicz – 42 922,49 zł brutto
 5. Drukarnia Diament S.C. Maria Michałowska, Drukarnia Rubin Sp. z o.o. – 56 125,00 zł brutto

Do realizacji usługi wybrano ofertę numer 3. Pozostałe oferty zostały odrzucone z powodu przekroczenia kwoty założonej w budżecie projektu na realizację tego zadania.


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/05/2017/PO WER

na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu
2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na kursie z języka angielskiego w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 18 uczniów z: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Termin realizacji: od 15 maja 2017 do 23 czerwca 2017r.

Ilość godzin: 20 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 18 uczniów z: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – od 15 maja 2017 do 23 czerwca 2017r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty  lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 11. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;

b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;

c)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;

d)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a)     prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;

b)      dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;

c)     prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 X.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: m.jesionek@tlen.pl lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+; – nie otwierać do dnia 12 maja 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 12 maja 2017r. do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce .

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 12 maja 2017r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy –Załącznik nr 1- zajęcia z języka ang. – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 

Marcin AGATOWSKI

                                                                                            PREZES Stowarzyszenia PROREW


Kielce, dnia 14.05.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/2018/RCR
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

 

Oferta na zakup, dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup urządzeń RTV i AGD oraz mebli i sprzętu sportowo-rekreacyjnego jako wyposażenia 3 placówek wsparcia dziennego w ramach projektu

„Rakowskie Centrum Rozwoju”

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup urządzeń RTV i AGD oraz mebli i sprzętu sportowo-rekreacyjnego jako wyposażenia 3 placówek wsparcia dziennego w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Zapytanie ofertowe

załącznik 1 – część 1       

załącznik 1 – część 2

załącznik 1 – część 3

załącznik 1 – część 4

załącznik nr 2 – oświadczenie o speł. warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – oś o spełnianiu warunku dot. klauzul społ.

Załącznik nr 6- wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw

 

W dniu 22.05.2018 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 01/05/2018/RCR  na zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup urządzeń RTV i AGD oraz mebli i sprzętu sportowo-rekreacyjnego, wybrano: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół “CEZAS” Sp. z o.o ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce; DecoMart Jan Nowacki, ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce; Bernard Wójcik Sklep Partnerski “VOBIS”, ul. Rynek 23, 28 – 200 Staszów.

 

 

Kielce, 8.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/05/2017/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu
2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 18 uczniów z: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Termin realizacji: od 15 maja 2017 do 23 czerwca 2017r.

Ilość godzin: 5 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 18 uczniów z: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – od 15 maja 2017 do 23 czerwca 2017r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty  lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 11. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;

b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;

c)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;

d)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a)     prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;

b)      dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;

c)     prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 X.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: m.jesionek@tlen.pl lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce , z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+; – nie otwierać do dnia 12 maja 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 12 maja 2017r. do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 12 maja 2017r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy –Załącznik nr 1- zajęcia pedagogiczne – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 

Marcin AGATOWSKI

                                                                                            PREZES Stowarzyszenia PROREW


Kielce, 8.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 3/05/2017/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu
2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+

I.Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 18 uczniów z: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Termin realizacji: od 15 maja 2017 do 23 czerwca 2017r.

Ilość godzin: 10 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 18 uczniów z: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – od 15 maja 2017 do 23 czerwca 2017r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty  lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 10. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 11. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;

b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;

c)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;

d)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a)     prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;

b)      dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;

c)     prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 X.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: m.jesionek@tlen.pl lub przesłać pocztą na adres: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+; – nie otwierać do dnia 12 maja 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 12 maja 2017r. do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: ul. Świętego Floriana 6, Trześń, 39-432 Gorzyce.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 12 maja 2017r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy –Załącznik nr 1 – zajęcia kulturowe – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2

 

Marcin AGATOWSKI

                                                                                            PREZES Stowarzyszenia PROREW

 

 


Kielce, 08.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 4/05/2017/PO WER

na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu: 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Ubezpieczenie dla 16 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół  Nr 1 w Opatowie i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii”.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: do 23 czerwca 2017r.

V. Specyfikacja zamówienia:

– ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli/opiekunów

– kraj docelowy: Portugalia

– termin pobytu: 18.08. – 09.09.2017r.

– ilość: 18 osób, w tym: 16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów

– zakres ubezpieczenia: koszty leczenia: min 200 000 zł., NNW: min 50 000 zł.,
OC: w mieniu min. 50 000 zł., w szkodzie osobistej 100 000 zł., ubezpieczenie w czasie podróży, ubezpieczenie bagażu na 1000 zł.

– rodzaj wyjazdu: praca fizyczna (uczniowie będą pracowali w zakładach pracy w branży: gastronomicznej/hotelarskiej) + turystyka.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wytyczne specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta powinna zawierać cenę brutto.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca, tel. 783 840 922, e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, przesłać mailem lub pocztą na adres: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432, z dopiskiem: „Zakup ubezpieczenia grupowego uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 23 maja 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 23 maja 2017r. do godziny 10:00.

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 23 maja 2017r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy –Załącznik nr 1 – ubezpieczenie – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – PO WER

 

 

 

Marcin AGATOWSKI

PREZES Stowarzyszenia PROREW

 

 


 

 

Kielce, 08.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 5/05/2017/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV.Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Opatów – Lizbona (Portugalia) – Opatów dla 18 osób – wylot 18.08.2017r. (piątek), powrót 09.09.2017r. (sobota)

V. Zakres zamówienia:

 • Transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Opatowa do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie/Lublinie,
 • transport lotniczy do Portugalii (bagaż podręczny, bagaż rejestrowany – min.20 kg)
 • transport lotniczy z lotniska w Portugalii do Polski (bagaż podręczny,
  bagaż rejestrowany– min.20 kg)
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Polsce (Rzeszów/Warszawa/Kraków/Lublin) do Opatowa.

VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena -80%
 2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć -20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z  uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, przesłać mailem lub pocztą na adres: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 18 maja 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 18 maja 2017r. do godziny 10:00.

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 18 maja 2017r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy –Załącznik nr 1 -transport – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – PO WER

 

 

Marcin AGATOWSKI

PREZES Stowarzyszenia PROREW

 


Kielce, dn. 05.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/III/2017/DSP

na przeprowadzenie doradztwa w  ramach projektu “Dobry start w przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu RPLU.09.03.00-06-0093/16. Wsparcie będzie udzielane Uczestnikom Projektu na terenie województwa lubelskiego.

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW

 1. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce
 1. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie PROREW zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa wspierającego UP w przygotowaniu Biznes Planów w ramach projektu „Dobry start w przedsiębiorczość” .

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW (Lider)  w partnerstwie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (Partner).

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Tryb wyboru oferty:

Harmonogram postępowania:

– Dnia 05.04.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 13.04.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

– Dnia 14.04.2017 r. ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

 1. Przedmiot zamówienia:

CPV 85312320-8 –  doradztwo

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa wspierającego 50 Uczestników Projektu w przygotowaniu Biznes Planów, przygotowującego merytorycznie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługa obejmuje wsparcie doradcze w 3 kategoriach:

– podstawowej,

– średniozaawansowanej,

– zaawansowanej.

 1. Miejsce realizacji zlecenia:

Wsparcie w formie indywidualnego doradztwa będzie realizowane w wynajmowanych salach na terenie województwa  lubelskiego, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

VII.     Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od kwietnia 2017r. do czerwca 2017r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.

VIII. Opis przygotowania ofert:

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 13.04.2017r do godziny 12.00 w formie pisemnej w biurze projektu:  Stowarzyszenie PROREW, ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w ramach projektu „Dobry start w przedsiębiorczość”

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 13.04.2017r. do godz. 15.00.

Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie – CV z opisem przebiegu pracy zawodowej; poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);

Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.

Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.

W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.

 1. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:
 2. Posiada wykształcenie wyższe/certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje.
 3. Posiada co najmniej roczne doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie doradztwa.
 4. Jest w stanie zapewnić do dyspozycji Uczestników projektu sale do świadczenia indywidualnego doradztwa dostosowane również dla osób niepełnosprawnych.
 5. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.
 6. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących doradztwo w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
 7. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za doradztwo, które rzeczywiście się odbyło. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na doradztwo, a w przypadku gdy uczestnik przerwie doradztwo w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w doradztwie.
 8. Zakres zadań i odpowiedzialności :
 9. a) przygotowanie materiałów z danego zakresu (wersja papierowa i elektroniczna),
 10. b) prowadzenie doradztwa indywidualnego w ramach projektu w wyznaczonym miejscu, terminie (zgodnie z harmonogramem) i w określonym zakresie tematycznym;
 11. c) dokumentowanie spotkań z Uczestnikami projektu – dzienniki zajęć, listy obecności;
 12. d) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonego doradztwa wraz z kartami czasu pracy;
 13. e)       bieżący kontakt z zespołem projektowym,
 14. f)       współpraca z opiekunami osób niepełnosprawnych w zakresie sprawnej i efektywnej realizacji wsparcia.
 15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Drąg – tel. 608061895 email: beatadrag@op.pl

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:
 2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2017r. o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 14.04.2017r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

XIV. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

– zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

– zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

– wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań – zał. Nr 2
 3. Wzór CV – zał. Nr 3
 4. Doświadczenie Wykonawcy – zał. Nr 4

Załącznik do zapytania – doradztwo 


 

08.05.2017r.

Rozeznanie rynku nr 01/05/2017/WDS

 

dotyczy projektu W Dobrą Stronę. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadami opisanymi
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Stowarzyszenie PROREW zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie produktów spożywczych/cateringowych na przerwy kawowe dla 50 Uczestników Projektu – uczestników grupowego poradnictwa zawodowego oraz treningów umiejętności i kompetencji społecznych w  ramach projektu „W Dobrą Stronę. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”.

1. Wymagania wobec produktu:

Pakiet składający się z:

– herbaty w torebkach;

– kawy rozpuszczalnej;

– wyrobów ciastkarskich i ciastek;

– drobnych słodkich przekąsek

– drobnych słonych przekąsek,

– wody mineralnej;

– soków  oraz napojów owocowych, mix smaków;

2. Artykuły spożywcze muszą posiadać ważną datę przydatności do spożycia, muszą być fabrycznie opakowane, bez śladów uszkodzeń.

3. Produkty muszą spełniać wymagane przez odpowiednie przepisy normy.

Usługa na rzecz projektu obejmuje zakup artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń oraz ich transport do siedziby biura/delegatury projektu: Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1/30.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

 1. Łączna cena brutto za zakup artykułów spożywczych i cateringowych podana
  w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zakupu pakietu ww. produktów spożywczych i cateringowych oraz dostawy produktów do biura projektu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

Oferty należy składać do dnia 15.05.2017r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w Biurze/delegaturze Zamawiającego – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. artykułów spożywczych i cateringowych”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Katarzyna Wolska – kierownik projektu, tel. 506024746.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

 2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 3. Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Załącznik do rozeznania przerwa kawowa WDS


Kielce, 03.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/03/2017/MNS dotyczące przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu „Młodzi na start!”.

Informujemy, że wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca – Pan Paweł Rybiński


Kielce, 03.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2017/MNS dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników Projektu „Młodzi na start!”.

Informujemy, że wyniku przeprowadzonego postępowania zostali wybrani wykonawcy – Pani Justyna Matejkiewicz i Pan Marcin Agatowski


Kielce, 31.03.2017

ROZEZNANIE RYNKU/CEN Nr 2/03/2017/DSP

Dotyczy:  przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Dobry start w przedsiębiorczość” na terenie województwa lubelskiego (Zamość, Tomaszów Lubelski),

realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW( Lider) oraz Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (Partner), umowa RPLU.09.03.00-06-0093/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku/cen opisanych w  Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych.

treść rozeznania:  1. Rozeznanie – szkolenia(1)


 

Kielce, 24.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/03/2017/MNS

 

na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu
Młodzi na start!

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert w ramach rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 24.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 31.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 03.04.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy
IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących działań w projekcie:

a.indywidualnego pośrednictwa pracy (4h/UP, łącznie 70 UP), w terminie 2017 r. –  04.2018 r. (w okresie realizacji projektu) w powiązaniu ze szkoleniami/grupami szkoleniowymi realizowanymi w ramach projektu, łącznie dla 70 UP.  

Uczestnicy projektu – 70 osób (38K/32M) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących na terenie woj. świętokrzyskiego w rozumnemu przepisów Kodeksu Cywilnego pozostających bez pracy (10 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP/MUP /6K i 4M/ w tym min. 5 długotrwale bezrobotnych /3K/2M/ oraz 60 biernych zawodowo (32K/28M), w tym min. 4 osoby niepełnosprawne (2K/2M) i 32 osoby o niskich kwalifikacjach (17K/15M), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), w tym w 100% osoby niezarejestrowane w PUP/MUP, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER. Projekt „Młodzi na start!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzeni form wsparcia. Pośrednik pracy ułatwi uczestnikowi projektu wejście na rynek pracy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących działań w projekcie:

a) indywidualnego pośrednictwa pracy – wsparcie ukierunkowane na: niwelowanie niedopasowania aplikacji UP do ofert zatrudnienia, aktywne poszukiwanie pracy w obszarach takich jak wybór miejsca pracy zgodnie z kwalifikacjami, pozyskanie ofert pracy, informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy, nawiązaniu kontaktów z pracodawcami. Wykonawca sporządzi dokumentację dotyczącą spotkań z uczestnikiem projektu, wyszuka wraz uczestnikiem projektu oferty pracy oraz poprowadzi proces aplikowania o pracę.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania/współuczestniczenia
w opracowania harmonogramu udzielania wsparcia (pośrednictwo) w Projekcie przed rozpoczęciem realizacji usługi.

W przypadku, gdy ilość Uczestników Projektu jest mniejsza od założonej Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za ostateczną liczbę Uczestników Projektu korzystających ze wsparcia będącego przedmiotem zamówienia (Cena usługi = Proponowana cena za 1 godzinę pośrednictwa * Ilość godzin * Ilość Uczestników).

Termin realizacji: od kwietnia 2017r. do kwietnia 2018 r. w okresie realizacji projektu, Planowany termin może ulec zmianie.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Działania w projekcie będą realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Wsparcie będące przedmiotem zamówienia udzielne będzie na terenie województwa świętokrzyskiego w szczególności na terenie powiatu ostrowieckiego. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentów i innych niezbędnych materiałów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom
  i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących szkolenia
  w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
 3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona
  w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
 4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku, gdy uczestnik przerwie pośrednictwo w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UPw zajęciach.
 1. Oferent zapewni efekt zatrudnieniowy w wysokości min. 46% UP w tym przynajmniej dla:

a. Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – min. 46 %

b.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych
– 17%

c. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych
– min. 35%

d. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach
– min. 48%

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

 1. Przeprowadzenie pośrednictwa zawodowego zostanie zlecone tylko osobom fizycznym.
 2. Osoba posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a.wykształcenie wyższe magisterskie lub certyfikaty i dyplomy umożliwiające przeprowadzenie wsparcia.

b.dysponuje co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami bezrobotnymi/ biernymi zawodowo/ poszukującymi pracy/ niepełnosprawnymi.

c. w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia oferty, osoba posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania);

d. osoba zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. osoba posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczyła usługi pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/ niepełnosprawnych;

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnymi;

B. Wykazanie co najmniej dwuletniego doświadczenia z zakresu prowadzenia pośrednictwa pracy skierowanego do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych dla minimum 50 osób,
w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin.

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji od instytucji, którym świadczono usługi w zakresie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych;

 1. Wykonawca przedstawi metodykę indywidualnego pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia w postaci indywidualnego pośrednictwa zawodowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

 1. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
 2. etapy pracy
 3. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi
  do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)
 4. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
IX. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od kwietnia 2017 do kwietnia 2018 r. w okresie realizacji projektu, w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie
XI. Przygotowanie Oferty Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej w Biurze Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy Uczestnikom Projektu „Młodzi na start!” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: prorewmlodzinastart@gmail.com

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 31 marca 2017r.
godz. 12:00.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 2 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,
 3. Załącznik nr 3 – doświadczenie Wykonawcy,
 4. Załącznik nr 4 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,

5. Pozostałe, niżej wymienione załączniki
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 • CV osoby udzielających wsparcia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Oferenta i osób uczestniczących
  w realizacji zamówienia,
 • oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 3/03/2017/MNS w projekcie „Młodzi na start!”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.
 • innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

1.Cena: 0% – 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

2. Doświadczenie 0% – 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia
w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem

maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenia z zakresu prowadzenia pośrednictwa pracy skierowanego do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy minimum 50 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

Kryterium Doświadczenie (Dh) oceniane w wyniku porównania doświadczenia
w liczbie godzin świadczenia wsparcia (pośrednictwa pracy) wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu prowadzenia pośrednictwa pracy skierowanego do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy  w wymiarze łącznym co najmniej 100 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

Kryterium Doświadczenie (Dr)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia
w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi 
z zakresu pośrednictwa pracy osobom bezrobotnym/biernym zawodowo/poszukującym pracy. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 03 kwietnia 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji
z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji usługi z zakresu prowadzenia pośrednictwa pracy z 4-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć oraz ich realizacji bez podania przyczyny.

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.
W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych

XV. Dodatkowe informacje
 1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie Oferenta.
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 5. Zajęcia nie mogą odbywać się w grupach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.
 8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
  w złotych polskich.
 9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni
  od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem,
  że wystawienie faktury VAT/ rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.
 10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.
 13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin zajęć, dotyczy to również spóźnień na zajęcia.
 14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie
  w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej udzielanego wsparcia w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

 

Zapytanie ofertowe Pośrednik pracy MnS!


Kielce, 24.03.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/03/2017/MNS

 

na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników Projektu
Młodzi na start!

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert w ramach rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 24.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 31.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 03.04.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących działań w projekcie:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowego (6h/UP, łącznie 70 UP),

b.      grupowe poradnictwo zawodowego (6h/gr.,  9-13 UP/grupa, 8-10 grup, łącznie 70 UP),

w terminie 04.2017 r. oraz 04.2018 r. (w okresie realizacji projektu) w powiązaniu ze szkoleniami/grupami szkoleniowymi realizowanymi w ramach projektu, łącznie dla 70 UP.

 

Uczestnicy projektu – 70 osób (38K/32M) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących na terenie woj. świętokrzyskiego w rozumnemu przepisów Kodeksu Cywilnego pozostających bez pracy (10 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP/MUP /6K i 4M/ w tym min. 5 długotrwale bezrobotnych /3K/2M/ oraz 60 biernych zawodowo (32K/28M), w tym min. 4 osoby niepełnosprawne (2K/2M) i 32 osoby o niskich kwalifikacjach (17K/15M), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), w tym w 100% osoby niezarejestrowane w PUP/MUP, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER. Projekt „Młodzi na start!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzeni form wsparcia polegających na identyfikacji potrzeb  młodych i diagnozie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących działań w projekcie:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowego – zleceniobiorca dokona identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania dla uczestnika projektu. Wykonawca sporządzi dokumentację indywidualnych zajęć.

b.      grupowe poradnictwo zawodowego – wsparcie udzielane w celu rozwinięcia u UP postawy aktywnego poszukiwania pracy (tematyka: specyfika lokalnego/regionalnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja, rozmowy kwalifikacyjne, asertywność, motywacja do pracy, otwartość na wyzwania). W wyniku grupowego poradnictwa zawodowego uczestnicy uzyskają kompetencje w zakresie planowania kariery zawodowej. Wykonawca opracuje/przeprowadzi testy przed i po zajęciach, będzie prowadził dokumentację związaną z udzielanym wsparciem.

 

w terminie 04.2017 r. oraz 04.2018 r. (w okresie realizacji projektu) w powiązaniu ze szkoleniami/grupami szkoleniowymi realizowanymi w ramach projektu, łącznie dla 70 UP.

 

Udzielanie ww wsparcia powiązane jest ze szkoleniami/grupami szkoleniowymi realizowanymi w ramach projektu (9-13 UP/grupa, 8-10 grup, łącznie 70 UP).

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania/współuczestniczenia w opracowania harmonogramu udzielania wsparcia (doradztwo) w Projekcie przed rozpoczęciem udzielania wsparcia,

 

Z uwagi na fakt, iż na etapie rekrutacji do projektu nie jest możliwe wskazanie liczebności grup oraz terminu realizacji wsparcia), a także w trosce o zapewnienie UP możliwie szerokiego wyboru rodzaju wsparcia odpowiednio do indywidualnych predyspozycji, Zamawiający podaje przybliżoną liczbę grup uczestników. Na 5 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości UP na konkretnym szkoleniu a co za tym idzie liczebności grup dla ww wsparcia.
W przypadku gdy ilość Uczestników Projektu w danej grupie (na danym szkoleniu) jest mniejsza od założonej Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy jedynie za ostateczną liczbę Uczestników Projektu korzystających ze wsparcia będącego przedmiotem zamówienia (Cena usługi = Proponowana cena za 1 uczestnika * Ilość Uczestników).

 

Termin realizacji: od kwietnia 2017 do kwietnia 2018 r., w okresie realizacji projektu, w powiązaniu ze szkoleniami/grupami szkoleniowymi realizowanymi w ramach projektu.

 

Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej
w trakcie grupowe poradnictwo zawodowego oraz przekazania jej Zamawiającemu.

 

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia materiałów dla każdego UP biorącego udział w danej formie wsparcia.

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Działania w projekcie będą realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Wsparcie będące przedmiotem zamówienia udzielne będzie  na terenie województwa świętokrzyskiego w szczególności na terenie powiatu ostrowieckiego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentów i innych niezbędnych materiałów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących szkolenia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie poradnictwo/pośrednictwo w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w zajęciach.

5. Doradztwo zawodowe muszą prowadzić do uzyskania umiejętności i kompetencji.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym
z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

1. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego zostanie zlecone tylko osobom fizycznym.

2. Osoba posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. wykształcenie wyższe magisterskie, w kierunku kompetencji zawodowych albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe,

 

b. dysponuje co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy/niepełnosprawnymi.

 

c. w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia oferty, osoba posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia wsparcia z kompetencji w zakresie planowania kariery zawodowej skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania);

 

d. osoba zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. osoba posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczyła usługi doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/ niepełnosprawnych;

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnymi;

B. Wykazanie co najmniej dwuletniego doświadczenia z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin.

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacje instytucji, którym świadczono usługi w zakresie  doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych;

 

3. Osoba przedstawi metodykę indywidualnego poradnictwa zawodowego/grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą zajęcia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowego/grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
IX. Oferta częściowa Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany  w terminie od kwietnia 2017 do kwietnia 2018 r., w okresie realizacji projektu, w powiązaniu ze szkoleniami/grupami szkoleniowymi realizowanymi w ramach projektu. (W poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie).
XI. Przygotowanie Oferty  

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 15.30 w formie pisemnej w Biurze Zamawiającego:  ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego Uczestnikom Projektu „Młodzi na start!” lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: prorewmlodzinastart@gmail.com

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.godz. 15:30.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

3. Załącznik nr 3 – doświadczenie Wykonawcy,

4. Załącznik nr 4 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,

6. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób udzielających wsparcia,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/03/2017/MNS w projekcie „Młodzi na start!”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% – 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

 1. Doświadczenie 0% – 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy  minimum 50 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  doradztwa zawodowego skierowanych do osób  bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy  w wymiarze łącznym co najmniej 250 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dr)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 3 rekomendacji od instytucji, którym świadczył usługi 
z zakresu prowadzenia  doradztwa z kompetencji zawodowych, które umożliwiły podniesienie kompetencji zawodowych osobom bezrobotnym/biernym zawodowo/poszukującym pracy. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 03 kwietnia 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu  usługi  z zakresu prowadzenia  doradztwa zawodowego, które umożliwią podniesienie kompetencji zawodowych dla Uczestników Projektu z 2-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwsza grupa szkoleniowa/szkolenie rozpocznie się w maju 2017 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć oraz ich realizacji bez podania przyczyny.

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zajęcia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin zajęć, dotyczy to również spóźnień na zajęcia. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej udzielanego wsparcia w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

MNS_zapytanie_ofertowe_doradztwo_2017_03_24


Kielce, 21.03.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/2017/SRK

 

na przeprowadzenie szkoleń, ukierunkowanych na nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych Uczestników projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia w oparciu o zindywidualizowany program aktywacji społeczno-zawodowej”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 21.03.2017 r. – zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 29.03.2017 r. – godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 29.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych szkoleń zawodowych dla 54 Uczestników projektu.

Uczestnicy projektu – 54 osób, w wieku 15-29 lat (27 K i 27 M), w tym osoby niepełnosprawne  z województw: małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, należących do kategorii NEET tj. osób niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, wywodzących się z grup:

–  młodzież z pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę ( do 1 roku po opuszczeniu instytucji)

a) osoby powyżej 15r. ż. Które po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powróciły do rodzin naturalnych,

b)osoby powyżej 18 r.ż. , które założyły własne gospodarstwo,

c) osoby powyżej 18 r. z które usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w pieczy zastępczej,

– absolwenci młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

– absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych,

– matki przebywające w domach samotnej matki.

RODZJE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

OTWARTA PULA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH (wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje +  materiały szkoleniowe),

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia UP objęci zostaną wysokiej jakości szkoleniami w celu zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do predyspozycji każdego Uczestnika projektu oraz potrzeb regionalnych rynków pracy.

 

MODUŁY SZKOLEŃ:

1.      Kompleksowy moduł edukacyjny i intensywny moduł aktywizacyjny –

3-miesięczne szkolenia – do 120h/UP  dla 36 UP

2.      Intensywny moduł aktywizacyjny – 5-miesięczne szkolenia – do 150h/UP dla 12 UP

3.      Moduł edukacyjny – 6-miesięczne szkolenia – do 180h/UP dla 6 UP

 

Szkolenia zawodowe muszą zostać zrealizowane wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub będą prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji oraz zakończą  się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.

 

Na etapie realizacji Wykonawca zapewni:

– trenerów posiadających wykształcenie wyższe/techniczne/kierunkowe oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów w adekwatnej tematyce,

– programy szkoleń zawodowych,

– sale na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych (w tym maszyny, urządzenia, materiały eksploatacyjne),

–  materiały szkoleniowe dla Uczestników projektu,

– przeprowadzenie egzaminów przez instytucje posiadające uprawnienia do wydawania stosownych certyfikatów,

– prowadzenie dzienników zajęć, list obecności i innych dokumentów związanych z realizacją działań.

Wykonawca również będzie:

– współuczestniczył w opracowaniu harmonogramu udzielania wsparcia (szkolenia/egzaminy) w Projekcie przed rozpoczęciem udzielania wsparcia.

 

 

Z uwagi na fakt, iż na etapie rekrutacji do projektu nie jest możliwe wskazanie liczbowego zapotrzebowania UP na dane szkolenie oraz egzamin, a także
w trosce o zapewnienie UP możliwie szerokiego wyboru rodzaju wsparcia odpowiednio do indywidualnych predyspozycji, na 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości UP na konkretnym szkoleniu.
W przypadku, gdy ilość Uczestników Projektu na danym szkoleniu jest mniejsza od założonej Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy jedynie za ostateczną liczbę Uczestników Projektu uczęszczających na dane szkolenie (Cena szkolenia= Proponowana cena za 1 uczestnika szkoleń* Ilość Uczestników).

 

Termin realizacji: marzec-wrzesień 2017 r. lub w innym terminie w okresie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego.

 

Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej
w trakcie szkoleń oraz przekazania jej Zamawiającemu.

 

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia materiałów dydaktycznych dla każdego UP biorącego udział w danym szkoleniu.

 

Wykonawca jest zobligowany do opłacenia kosztów przystąpienia UP do egzaminów po których jest możliwe uzyskanie ww. certyfikatów dla każdego szkolenia, potwierdzających podniesienie kompetencji i/lub zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Działania w projekcie będą realizowane na terenie 5 województw:  małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia szkoleń zawodowych. Miejsca te muszą być wyposażone w odpowiednie stanowiska i sprzęt pozwalający na prawidłową realizację praktycznej części szkolenia (w tym dla osób z niepełnosprawnością).

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dzienników zajęć i innych niezbędnych dokumentów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących szkolenia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą szkolenia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za szkolenia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie szkolenia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w szkoleniach.

5. Szkolenia zawodowe muszą prowadzić do uzyskania umiejętności i kompetencji oraz zakończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym
z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

W odniesieniu do szkoleń:

1. Przeprowadzenie szkoleń zostanie zlecone podmiotowi wpisanemu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie, w kierunku kompetencji zawodowych albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe,

b. dysponuje kadrą z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami bezrobotnymi /biernymi zawodowo /poszukującymi pracy /niepełnosprawnymi,

c. w okresie roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń z kompetencji zawodowych skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych dla minimum 30 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych /biernych zawodowo/ poszukujących pracy/ niepełnosprawnych;

 

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnymi;

B. Wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych dla minimum 30 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin.

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji instytucji, którym świadczono usługi prowadzenia szkoleń z zakresu szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy/niepełnosprawnych;

D. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno-technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. 

 

4. Podmiot przedstawi metodykę szkoleń dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą szkolenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający nie wyklucza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany  na terenie 5 województw:  małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego (w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego).
XI. Przygotowanie Oferty  

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data i godzina wpływu) do dnia 29.03.2017 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej w Biurze Zamawiającego:  ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkoleń, które umożliwią podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia w oparciu o zindywidualizowany program aktywacji społeczno-zawodowej”.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej szkolenia wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób prowadzących szkolenia,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

– podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SRK w projekcie „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia w oparciu o zindywidualizowany program aktywacji społeczno-zawodowej”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”,

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% – 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

 1. Doświadczenie 0% – 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy  minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  szkoleń skierowanych do osób  bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy  w wymiarze łącznym co najmniej 250 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dr)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi 
z zakresu prowadzenia  szkoleń  grupowych  z kompetencji zawodowych, które umożliwiły podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych osobom bezrobotnym/biernym zawodowo/poszukującym pracy. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 29.03.2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl .

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia szkoleń oraz ich realizacji bez podania przyczyny.

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Szkolenia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Instytucji Zarządzającej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin szkoleń, dotyczy to również spóźnień na szkolenia. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem szkoleń w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.


15.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017/MNS dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz komputerowych, które umożliwią podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „Młodzi na start!”.

Informujemy, że wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca – Consenso sp. z o.o.


Kielce, 10.03.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017/WDS

 

 

 na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego w ramach projektu

„W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 10.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 18.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 19.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 85121270-6  – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek Projektu (UP). Działania prowadzone będą dla 50 osób w dwóch edycjach po 25 osób każda, w terminach:

–       identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja)

–       poradnictwo psychospołeczne: 04-06.2017 (I edycja) i 10-12.2017 (II edycja)

–       poradnictwo psychologiczne: 04-12.2017 (I edycja) i 10.07.2017-03.2018 (II edycja)

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18-64 lata, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych oraz grupowych spotkań stacjonarnych z podziałem na zadania:
A. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 50 UP:Zakres przedmiotowy:1.Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów 50 UP poprzez psychologa, która zwieńczona zostanie opracowaniem dla każdego UP Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), wyznaczającej plan aktywizacji społeczno-zawodowej – testy psychologiczne w ramach opracowania IŚR (2 edycje x 25UP x 2 godz).2.W odpowiedzi na potrzebę przełamywania barier wewnętrznych. os. dotkniętych problemem wykluczenia społ. i niwelowania doświadczanych przez nie trudności w sferze interpersonalnej, determinowanej przez relacje jednostka-otoczenie, wszyscy UP objęci zostaną poradnictwem psychospoł. w formie grup wsparcia(12h/gr *5gr [1gr=5UP]*2 ed.; 12h/UP*50UP). Zajęcia realizowane metodą warsztatową, ukierunkowane będą na wzmocnienie potencjału os. i psychospoł. UP,  a tym samym budowanie ich zdolności do integracji społ. i tworzenia więzi (integracyjny charakter wsparcia).3. Indywidualna pomoc psychologiczna skierowana zostanie do 30UP, u których na etapie tworzenia IŚR zidentyfikowana zostanie potrzeba intensyfikacji wsparcia (10h/UP*15UP*2 edycje).4. Indywidualne spotkania z 30UP w ramach indywidualnej pomocy psychologicznej[poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii] (2 edycje x 15UP x 10 godz. zegarowych) B. Grupowe poradnictwo psychologiczne1. Grupowe spotkania z 50UP w ramach grupowego poradnictwa psychospołecznego (2 edycje x 5 grup/po 5UP x 12 godz. zegarowych) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów: brzeski, dąbrowski, tarnowski i m. Tarnów. 
VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dzienników zajęć i innych niezbędnych dokumentów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących spotkania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w zajęciach.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym
z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. wykonawca/kadra posiada: wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (psychologiczne);

b. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

B. Wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin;

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji od instytucji, którym świadczył usługi prowadzenia z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno-technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. 

4. Podmiot przedstawi metodykę spotkań dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą spotkania.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach: identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r. (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja); poradnictwo psychospołeczne: 04-06.2017 (I edycja) i 10-12.2017 (II edycja); poradnictwo psychologiczne: 04-12.2017 (I edycja) i 10.2017-03.2018 (II edycja) lub w innym terminie w okresie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. (W poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie).
XI. Przygotowanie Oferty  

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 18.03.2017 r., godz. 12.00, w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej spotkania wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób prowadzących spotkania,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/03/2017/WDS w projekcie „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

1.    Cena: 0% – 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

2.     Doświadczenie 0% – 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologicznego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy  minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  poradnictwa psychologicznego skierowanych do osób  bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy  w wymiarze łącznym co najmniej 300 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dr) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu  prowadzenia  doradztwa zawodowego. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 19 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl, a także na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących zajęcia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zajęcia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IP. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin zajęć, dotyczy to również spóźnień na zajęcia. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego – PROREW


 

Kielce, 10.03.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/03/2017/WDS

 

 

 na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z procedurą rozeznania rynku/cen, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 10.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 18.03.2017 r. godzina 10:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 18.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek Projektu (UP). Działania prowadzone będą  dla 50 osób w dwóch edycjach po 25 osób każda, w terminach:

–       identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r. (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja)

–       poradnictwo zawodowe: 07-08.2017r. (I edycja) i 01-02.2018 r. (II edycja)

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18-64 lata, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Osi Priorytetowej 9.  Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych oraz grupowych spotkań stacjonarnych z podziałem na zadania:
A. Indywidualne doradztwo zawodowe dla 50 UP:Zakres przedmiotowy:Dział ukierunkowane na identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjałów UP. Proces diagnostyczny opierał się będzie na wykorzystaniu metody Person Centred Planning i bazował będzie na wspólnej pracy doradcy zawodowego i psychologa. Doradca za pomocą standaryzowanych narzędzi i/lub autorskich formularzy (4h/UP*25UP*2 edycje), współdziałając z psychologiem w zakresie planowania procesu reintegracji UP dokona kompleksowej oceny sytuacji problemowej UP w sferze osobistej/psychologicznej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej – wskaże m.in. źródła/główne czynniki natury wewnętrznej i zewnętrznej determinujące ich wykluczenie/ryzyko wykluczenia, określi mocne i słabe strony UP. Dwutorowe działania w ww. zakresie zwieńczy opracowanie dla każdego UP Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), wyznaczającej plan aktywizacji społeczno-zawodowej. B. Grupowe doradztwo zawodoweGrupowe spotkania z 50 UP w ramach grupowego doradztwa zawodowego w formie praktycznych warsztatów (12h/gr x3gr [1gr = 8-9UP] x 2 edycje; 12h/UP x 50UP) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów: brzeski, dąbrowski, tarnowski i m. Tarnów. 
VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dzienników zajęć i innych niezbędnych dokumentów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących spotkania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w zajęciach.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym
z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

1. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. wykonawca/kadra posiada: wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (psychologiczne, doradztwo zawodowe lub pokrewne);

b. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

B. Wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin;

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji od instytucji, którym świadczył usługi prowadzenia z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno-technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6).

4. Podmiot przedstawi metodykę spotkań dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą spotkania.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IX. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach: identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r. (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja); poradnictwo zawodowe: 07-08.2017 r. (I edycja) i 01-02.2018 r. (II edycja) lub w innym terminie w okresie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. (W poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie).
X. Przygotowanie Oferty  

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 18.03.2017 r. godz. 10.00 w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej spotkania wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

6. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–         CV osób prowadzących spotkania,

–         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–         kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–         oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/03/2017/WDS w projekcie „W Dobrą Stronę”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

–         innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XI. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% – 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100 pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

 1. Doświadczenie 0% – 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy  minimum 50 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy  w wymiarze łącznym co najmniej 250 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dr) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu  prowadzenia  doradztwa zawodowego. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 18 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XIV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących zajęcia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zajęcia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin zajęć, dotyczy to również spóźnień na zajęcia. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 ZAPYTANIE-OFERTOWE-doradztwo-zawodoweWDS-1 (2)

 

 ——————————————————————————————————————-

Kielce, 10.03.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/03/2017/WDS

 

 na wynajem sal w celu realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu

„W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z procedurą rozeznania rynku/cen, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 08.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 18.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 18.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia:

A) indywidualne spotkania z psychologiem  – 400 godzin,

B) grupowego poradnictwa psychospołecznego – 120 godzin

C) indywidualnego doradztwa zawodowego- 200 godzin

D grupowego  doradztwa zawodowego – 72 godziny

E) grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych – 160 godzin

F) pośrednictwa pracy –400 godzin

Łącznie – 1352 godziny.

 

Projekt „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu wynajem sal na realizację zadań w ramach projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” obejmować będzie następujące działania:

1.      Indywidualne spotkania z psychologiem: 50UP – 2 edycje x 25UP x 2h zegarowe/UP

2.      Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym: 50UP – 2 edycje x 25UP x 4h zegarowe/UP

3.      Grupowe poradnictwo psychospołeczne: 50UP -2 edycje x 5gr po 5 UP x 12h zegarowych/UP

4.      Indywidualne poradnictwo psychologiczne: 30UP – 2 edycje x 15UP x 10h zegarowych/UP

5.      Grupowe poradnictwo zawodowe: 50UP – 2 edycje x 3gr po 8-9 UP x 12h zegarowych/grupę

6.      Pięć grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych: 50UP – każdy trening – 2 edycje x 2gr po 7-8UP x 8h zegarowych/grupę.

7.      Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy: 50UP – 2 edycje x 25UP x 8h zegarowych/UP

Łączna ilość godzin wynajmu sal na realizację zajęć indywidualnych wyniesie 1352 godziny.
Sale będą pozostawały do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie od 20 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. lub dłużej, jednak w trakcie realizacji projektu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.
Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

– sale powinna być dyspozycyjna na czas realizacji szkoleń ;

– sale przygotowane do prowadzenia zajęć w min. 15-osobowych grupach,

– sale z  dostępnością dla osób z niepełnosprawnością,

– sale wyposażone w sprzęt multimedialny,

– sale posiadające zaplecze sanitarne, utrzymane w czystości.

– dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;

– zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.

– sala szkoleniowa posiada  pomieszczenie/miejsce do świadczenia usług cateringowych.

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów: brzeski, dąbrowski, tarnowski i m. Tarnów.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sale do wykonania realizacji zadań merytorycznych spełniające poniższe warunki:

 

1. Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

– sale powinny być dyspozycyjna na czas realizacji szkoleń ;

– sale przygotowane do prowadzenia zajęć w min. 15 – osobowych grupach,

– sale z  dostępnością dla osób z niepełnosprawnością,

– sale wyposażone w sprzęt multimedialny,

– sale posiadające zaplecze sanitarne, utrzymane w czystości.

– dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;

– zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku niemożliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych,

– sala szkoleniowa posiada  pomieszczenie/miejsce do świadczenia usług cateringowych.

– przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;

– sala powinna posiadać dostęp do Internetu;

2. Dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji: 20.03.2017 r. – 31.08.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć. Godziny prowadzenia zajęć będą dostosowane do preferencji Uczestników projektu i zostaną ustalone z wybranymi Wykonawcami. 
XI. Przygotowanie Oferty  

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 18.03.2017 r., godz. 12.00 w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na wynajem sal w ramach projektu „W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego”

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”, Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne, ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana wg kryterium:  cena: 75%;  lokalizacja i wyposażenie: 25% (liczba kryteriów punktowych jakie spełnia sala).

 

Sposób przyznawania punktacji:

Punkty za kryterium „cena” obliczone wg. wzoru:

(cena najniższej oferty/cena ofert badanej)x75= ilość punktów

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 18 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje  1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących treningi.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Treningi mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu/częściowego protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IP. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin treningów, dotyczy to również spóźnień na treningi. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem treningów w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które w przypadku ich wprowadzenia będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

ZAPYTANIE wynajem sal – PROREW – ogĂłlne

 

 

 

  

 

Kielce, 06.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017/TS

 na przeprowadzenie szkolenia „Asystent ds. księgowości/ finansowych”,  które umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 06.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 29.03.2017 r. godzina 15:00 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 30.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych szkoleń zawodowych:

– Asystent ds. księgowości/ finansowych w terminie 03-04.2017 r. lub innym wskazanym przez Zamawiającego dla 12 osób.

Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) w partnerstwie z Gminą Żarnów. Uczestnikami projektu jest 120 osób (66K/54M) po 29 r.ż. pozostających bez pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 r.ż., długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety),  uczących się lub zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego w gminach wiejskich na terenie województwa łódzkiego (powiat opoczyński, radomszczański, tomaszowski).

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenia zawodowe o charakterze grupowym.

 

Grupowe szkolenia, które umożliwią zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu, zakończone egzaminem. Szkolenia zawodowe muszą zostać zrealizowane wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub będą prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji oraz kończyły się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Egzaminy muszą zostać przeprowadzone przez instytucje posiadające uprawnienia do walidacji kwalifikacji zawodowych oraz wydawania stosowanych certyfikatów według  wytycznych  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych powinno być zgodnie z 4 etapami: 1 – zakres, etap 2 – wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie.

 

Asystent ds. księgowości/ finansowych, szkolenie grupowe dla 12 Uczestników Projektu (12 UP) minimum 100 godzin zegarowych na Uczestnika Projektu. Uczestnik po zdaniu egzaminu powinien otrzymać uznawany w środowisku danej specjalizacji certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji.

 

 

Z uwagi na fakt, iż na etapie rekrutacji do projektu nie jest możliwe wskazanie liczbowego zapotrzebowania UP na dane szkolenie oraz egzamin a także
w trosce o zapewnienie UP możliwie szerokiego wyboru rodzaju wsparcia odpowiednio do indywidualnych predyspozycji, Zamawiający podaje przybliżoną liczbę Uczestników danego szkolenia. Na 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości UP na konkretnym szkoleniu.
W przypadku gdy ilość Uczestników Projektu na danym szkoleniu jest mniejsza od założonej Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy jedynie za ostateczną liczbę Uczestników Projektu uczęszczających na dane szkolenie (Cena szkolenia= Proponowana cena za 1 uczestnika szkoleń* Ilość Uczestników)

 

Termin realizacji: terminie 03-04.2017 r. lub innym wskazanym przez Zamawiającego.

 

Miejsce realizacji: województwo łódzkie, gmina Żarnów.

 

Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej
w trakcie szkoleń oraz przekazania jej Zamawiającemu.

 

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia materiałów dydaktycznych dla każdego UP biorącego udział w danym szkoleniu.

 

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia w trakcie szkoleń cateringu dla UP w formie przerwy kawowej do 6 h zajęć dziennie/ gorącego posiłu powyżej 6 h zajęć dziennie.

 

Wykonawca jest zobligowany do opłacenia kosztów przystąpienia UP do egzaminów, po których jest możliwe uzyskanie ww. certyfikatów dla każdego szkolenia, potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia szkoleń zawodowych na terenie realizacji projektu wskazanym przez Zamawiającego, Asystent ds. księgowości/finansowych).

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dzienników zajęć i innych niezbędnych dokumentów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących szkolenia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą szkolenia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za szkolenia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie szkolenia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w szkoleniach.

5. Szkolenia zawodowe muszą zostać zrealizowane wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych, będą prowadzone do uzyskania uznawanych kwalifikacji oraz kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Egzaminy muszą zostać przeprowadzone przez instytucje posiadające uprawnienia do walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz wydawania stosowanych certyfikatów według  wytycznych  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych powinno być zgodnie z 4 etapami: 1 – zakres, etap 2 – wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym
z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

W odniesieniu do szkoleń

1. Przeprowadzenie szkoleń zostanie zlecone podmiotowi wpisanemu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie, w kierunku kompetencji zawodowych albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe,

b. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń z kompetencji zawodowych skierowanych do minimum 25 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 2 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi szkoleniowe;

f. Podmiot działa na podstawie prawnej, według której jest w stanie zapewnić proces certyfikacji, ponieważ szkolenia zawodowe muszą zostać zrealizowane wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych, będą prowadzone do uzyskania uznawanych kwalifikacji oraz kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Egzaminy muszą zostać przeprowadzone przez instytucje posiadające uprawnienia do walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz wydawania stosowanych certyfikatów wg wytycznych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych powinno być zgodnie z 4 etapami: 1 – zakres, etap 2 – wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie.

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej dwuletniego doświadczenia;

B. Wykazanie doświadczenia z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób dla minimum 25 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin (w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty);

C. Udokumentowanie co najmniej 2 rekomendacji od instytucji, którym świadczono usługi prowadzenia szkoleń zawodowych;

D. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

E. Wskazanie podstawy prawnej procesu certyfikowania.

 

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. 

 

4. Podmiot przedstawi metodykę szkoleń dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą szkolenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Efektem szkolenia musi być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem, w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia,
w formie egzaminu.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany  w terminie 03-04.2017 r. lub innym wskazanym przez Zamawiającego, w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
XI. Przygotowanie Oferty Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 29 marca 2017 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w Biurze Zamawiającego:  ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkoleń, umożliwiających podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych uczestnikom projektu” lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: ts.twojaszansa@gmail.com

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 29 marca 2017 r. godz. 15:00.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej szkolenia wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób prowadzących szkolenia,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

–        oświadczenie w którym jest wyszczególniona podstawa prawna według której przebiega proces certyfikacji, ponieważ szkolenia zawodowe muszą zostać zrealizowane wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych, będą prowadzone do uzyskania uznawanych kwalifikacji oraz kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Egzaminy muszą zostać przeprowadzone przez instytucje posiadające uprawnienia do walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz wydawania stosowanych certyfikatów według  wytycznych  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych powinno być zgodnie z 4 etapami: 1 – zakres, etap 2 – wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównan. Efektem szkolenia musi być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem, w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia, w formie egzaminu.

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/03/2017/TS w projekcie „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% – 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

 1. Doświadczenie 0% – 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób  minimum 25 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  szkoleń skierowanych do osób co najmniej 100 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dr)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 2 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi 
z zakresu prowadzenia  szkoleń  grupowych  z kompetencji zawodowych, które umożliwiły podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 30 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu  usługi  z zakresu prowadzenia  szkoleń  grupowych, które umożliwią zdobycie kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu z 5-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwsze szkolenie rozpocznie się w marcu 2017 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia szkoleń oraz ich realizacji bez podania przyczyny.

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

W przypadku gdy oferta przewyższy kwotę w budżecie przeznaczoną na szkolenie dla danej liczby Uczestników zostanie ona automatycznie odrzucona i nie dopuszczona do oceny formalnej.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Szkolenia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin szkoleń, dotyczy to również spóźnień na szkolenia. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności
z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności
i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem szkoleń w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 

 

 

1. Zapytanie ofertowe na kurs Asystenta ds. księgowości  (kurs księgowości I stopnia) – ZAPYTANIE OFERTOWE KSIĘGOWOŚĆ TWOJA SZANSA


 

Kielce, 15.02.2017  

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2017  

  
Na usługę emisji spotów radiowych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

 

1. Zamawiający   

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, NIP 959-17-67-464, KRS 0000274767  

2. Informacje ogólne   

Stowarzyszenie PROREW, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na usługę emisji spotów radiowych na potrzeby akcji promocyjnej dotyczącej badań profilaktycznych raka piersi wśród kobiet od 50 do 69 lat w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

a. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod CPV 79341400-0, 92210000-6  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:  

100-krotna emisja spotów radiowych na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnej dotyczącej promowania badań profilaktycznych raka piersi w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”.  Grupa docelowa projektu obejmuje 8457 kobiet w wieku od 50 do 69 lat oraz 1000 mężczyzn, zamieszkujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

b. Termin realizacji zamówienia  

marzec i październik 2017, styczeń, maj i wrzesień 2018  

c. Zakres zamówienia  

 • 100-krotna emisja 60-sekundowych spotów planowana jest w stacji radiowej regionalnej, ogólnodostępnej, obejmującej zasięgiem w szczególności teren Kielc i wszystkich gmin wchodzących w teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, 
 • emisja spotu powinna być realizowana w czasie największej słuchalności,  
 • nie dopuszcza się emisji spotu w godzinach nocnych,  
 • wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentu potwierdzającego emisję spotu zgodną z terminami ustalonymi w umowie.

d. Inne  

 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4. Kryterium wyboru oferty  

 • słuchalność stacji radiowej – 70%, wskazana zgodnie z poniższym rankingiem słuchalności wg badania Radio Track Millward Brown: zasięg dzienny stacji radiowej  za okres sierpień 2016 r.- styczeń 2017 r.: dni słuchania: wszystkie dni, kwadranse: wszystkie kwadranse, miejsca słuchania: wszystkie miejsca, źródło sygnału: wszystkie źródła. Dla kobiet w wieku 50-69 lat zamieszkujących obszar miasta Kielce i obszar powiatu  kieleckiego. 
 • łączna cena brutto za 100 emisji spotów radiowych – 30%.  
 • za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową, przeliczoną wg wzoru:  

OK- ocena końcowa  

OK= S + C  

S=(Sof/Smax) x 70%  

Sof – słuchalność stacji radiowej wg wyżej wymienionego badania  

Smax – najwyższa słuchalność stacji radiowej zaproponowana przez oferenta 

C=(Cmin/Cof) x 30%  

Cmin – najniższa cena zaproponowana przez oferenta  

Cof – cena oferty badanej 

Cena za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT). Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą przewidziane. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

5. Termin i miejsce składania oferty  

W terminie do 22.02.2017 do godziny 10:00.  

E-mailem – prorew@stowarzyszenieprorew.pl z dopiskiem w temacie wiadomości “nie otwierać do 22.02.2017 do godziny 10:00”, osobiście lub listownie na adres: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Emisja spotu radiowego w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 ‘Jestem kobietą więc idę. Mammografia’ – nie otwierać do 22.02.2017 do godziny 10:00”.

6. Otwarcie i weryfikacja ofert:  

Otwarcie nastąpi 22.02.2017 roku po godzinie 10:10 w siedzibie  Zamawiającego.

7. Wybór oferty  

Wybór oferty nastąpi 22.02.2017, do godziny 15:00, z zastrzeżeniem, że cena nie przekroczy kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

***

Załącznik nr 1

OFERTA

Na usługę emisji spotów radiowych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę emisji spotów radiowych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
JA NIŻEJ PODPISANY(-A)

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) _____________________________________________________________________________________
(dokładny adres oferenta) ___________________________________________________________________________________________

SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym.
OŚWIADCZAM, że zapoznałem(-am) się z ww. zapytaniem ofertowym.
OŚWIADCZAM, że jestem zdolny(-a) do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie, by należycie i na warunkach określonych w ofercie wykonać zamówienie.
OFERUJĘ realizację przedmiotu zamówienia za:
cenę brutto ogółem (całkowity koszt) ____________________ PLN,
(słownie złotych) __________________________________________________ .
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym.
UWAŻAM SIĘ związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

_______________________________________________
Miejscowość, data Podpis Oferenta

***

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM

usługę emisji spotów radiowych na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

JA NIŻEJ PODPISANY(-A)

(imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta) _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany(-a) osobowo ani kapitałowo ze Stowarzyszeniem PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Szymanowskiego 3/58.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

___________________________________________________

(miejscowość, data, podpis Oferenta) 

Załączniki

________________________________________________________________________________

Kielce, 15.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017

Na usługę emisji filmu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, NIP 959-17-67-464, KRS 0000274767

2. Informacje ogólne

Stowarzyszenie PROREW, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na usługę emisji filmu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby akcji promocyjnej dotyczącej badań profilaktycznych raka piersi wśród kobiet od 50 do 69 lat w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

a. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV 92220000-9

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

40-krotna emisja filmu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnej dotyczącej promowania badań profilaktycznych raka piersi w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”. Grupa docelowa projektu obejmuje 8457 kobiet w wieku od 50 do 69 lat oraz 1000 mężczyzn, zamieszkujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

b. Termin realizacji zamówienia

marzec i październik 2017, styczeń, maj i wrzesień 2018

c. Zakres zamówienia

* 40-krotna emisja filmu planowana jest w stacji telewizyjnej regionalnej, ogólnodostępnej z nadawaniem naziemnym,

* obejmująca w szczególności teren Kielc i wszystkich gmin wchodzących w teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,

* film będzie emitowany w pięciu odsłonach (dwóch – 16 emisji – w 2017 roku i trzech – 24 emisje – w roku 2018), zgodnie z terminami, które zostaną podane przez Zamawiającego Wykonawcy w umowie,

* długość jednorazowej emisji filmu: 2 minuty,

* emisja filmu powinna być realizowana w czasie największej oglądalności,

* nie dopuszcza się emisji filmu w godzinach nocnych,

* wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentu potwierdzającego emisję filmu zgodną z terminami ustalonymi w umowie.

d. Inne

* zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

* zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4. Kryterium wyboru oferty

Cena – 100%

Cena za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT). Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą przewidziane. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

5. Termin i miejsce składania oferty

W terminie do 22.02.2017 do godziny 10:00. E-mailem – prorew@stowarzyszenieprorew.pl z dopiskiem w temacie wiadomości “nie otwierać do 22.02.2017 do godziny 10:00”, osobiście lub listownie na adres: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Emisja filmu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 ‘Jestem kobietą więc idę. Mammografia’ – nie otwierać do 22.02.2017 do godziny 10:00”.

6. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie nastąpi 22.02.2017 roku po godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego.

7. Wybór oferty

Wybór oferty nastąpi 22.02.2017, do godziny 15:00, z zastrzeżeniem, że cena nie przekroczy kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

***

Załącznik nr 1 

OFERTA 

Na usługę emisji filmu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

Nawiązując do zapytania ofertowego Na usługę emisji filmu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

JA NIŻEJ PODPISANY(-A) 

 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) _____________________________________________________________________________________ 

(dokładny adres oferenta) ___________________________________________________________________________________________ 

 

 1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 
 1. OŚWIADCZAM, że zapoznałem(-am) się z ww. zapytaniem ofertowym. 
 1. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny(-a) do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie, by należycie i na warunkach określonych w ofercie wykonać zamówienie. 
 1. OFERUJĘ realizację przedmiotu zamówienia za: 
 • cenę brutto ogółem (całkowity koszt) ____________________ PLN, 
  (słownie złotych) __________________________________________________ . 
 1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 
 1. UWAŻAM SIĘ związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. 

 
 

_______________________________________________ 

Miejscowość, data Podpis Oferenta 

***

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Na usługę emisji filmu informacyjno-edukacyjnego na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

JA NIŻEJ PODPISANY(-A) 

(imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta) _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________

niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany(-a) osobowo ani kapitałowo ze Stowarzyszeniem PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Szymanowskiego 3/58. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez: 

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

(miejscowość, data, podpis Oferenta) ________________________________________

Załączniki


Kielce, 15.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/02/2017
Na usługę wydruku plakatów w różnym formacie, ulotek, ulotek-wieszaków, wizytówek i billboardów na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

1. Zamawiający
Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, NIP 959-17-67-464, KRS 0000274767

2. Informacje ogólne
Stowarzyszenie PROREW, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na usługę wydruku plakatów w różnym formacie, ulotek, ulotek-wieszaków, wizytówek i billboardów na potrzeby akcji promocyjnej dotyczącej badań profilaktycznych raka piersi wśród kobiet od 50 do 69 lat w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
a. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod CPV 79341000-6
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wydruk:
1. ulotek informacyjno-edukacyjnych: format: A5 (148 x 210 mm), papier 200g kreda mat, zadruk dwustronny, nakład 13000 szt. (2600 szt. x 5 różnych projektów);
2. ulotek wieszaków: format zawieszki na drzwi (100 x 285 mm), papier 350g kreda mat, zadruk dwustronny, nakład 5000 szt. (1 projekt);
3. plakatów informacyjno-edukacyjnych: format A2 (420 x 594 mm), druk jednostronny, papier 135g kreda mat, nakład 1500 szt. (300 szt. – 150 szt. x 2 różne projekty oraz 300 szt. x 4 różne projekty);
4. plakatów informacyjno-edukacyjne: format A3, druk jednostronny, papier 135g kreda mat, nakład 1000 szt. (500 szt. do 22 czerwca, kolejne 500 szt. w pierwszym kwartale 2018 roku);
5. wizytówki: format 50×90 mm, druk dwustronny, papier kreda mat 350 g, niefoliowane, nakład 18000 szt. (1 projekt);
6. billboardów (20 szt., tzn. 5 projektów x 4 szt., 12 m2, 5,04*2,38 m);

b. Terminy realizacji zamówienia
1. do 8 marca 2017 r.: 5000 szt. ulotek-wieszaków oraz 150 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych;
2. do 20 marca 2017 r.: 2600 szt. ulotek informacyjno-edukacyjnych;
3. do 30 marca 2017 r.: 150 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych;
4. do 18 września 2017 r.: 2600 szt. ulotek oraz 300 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych;
5. do 4 grudnia 2017 r.: 2600 szt. ulotek oraz 300 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych;
6. do 9 kwietnia 2018 r.: 2600 szt. ulotek oraz 300 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych;
7. do 13 sierpnia 2018 r.: 2600 szt. ulotek oraz 300 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych;
8. 500 szt. do 22 czerwca 2017 r. oraz kolejne 500 plakatów maksymalnie do 30 marca 2018 r – plakaty informacyjno-edukacyjne: format A3
9. do 22 czerwca 2017 r. – wizytówki;
10. do 7 marca 2017 r., do 18 września 2017 r., do 4 grudnia 2017 r., do 9 kwietnia 2018 r., do 13 sierpnia 2018 r. – billboardy.

d. Inne
1. zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
2. dostawa wydruków pod wskazany adres na terenie Kielc.

4. Kryterium wyboru oferty
Cena – 100%
Cena za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT). Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą przewidziane. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

5. Termin i miejsce składania oferty
W terminie do 27.02.2017 do godziny 15:00. E-mailem – mammografia@jestemkobieta.org z dopiskiem w temacie wiadomości „nie otwierać do 27.02.2017 do godziny 15:00”, osobiście lub listownie na adres: ul. : ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wydruk plakatów w różnym formacie, ulotek, ulotek-wieszaków, wizytówek i billboardów edukacyjno-profilaktycznych w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 ‚Jestem kobietą więc idę. Mammografia’ – nie otwierać do 27.02.2017 do godziny 15:00”.

6. Otwarcie i weryfikacja ofert:
Otwarcie nastąpi 27.02.2017 roku po godzinie 15:10 w siedzibie Zamawiającego.

7. Wybór oferty
Wybór oferty nastąpi najpóźniej do 28.02.2017, do godziny 12:00, z zastrzeżeniem, że cena nie przekroczy kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

***

Załącznik nr 1 

OFERTA

Na usługę wydruku plakatów w różnym formacie, ulotek, ulotek-wieszaków, wizytówek i billboardów w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę wydruku plakatów w różnym formacie, ulotek, ulotek-wieszaków, wizytówek i billboardów na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

JA NIŻEJ PODPISANY(-A) 

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

__________________________________________________________________________________

(dokładny adres oferenta)

__________________________________________________________________________________

 1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 
 2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem(-am) się z ww. zapytaniem ofertowym. 
 3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny(-a) do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie, by należycie i na warunkach określonych w ofercie wykonać zamówienie. 
 4. OFERUJĘ realizację przedmiotu zamówienia za:
przedmiot zamówienia cena brutto
a)                  ulotki informacyjno-edukacyjne, format: A5 (148 x 210 mm), papier 200g kreda mat, zadruk dwustronny, nakład 13000 szt. (2600 szt. x 5 różnych projektów);

b)                 ulotki wieszaki: format zawieszki na drzwi (100 x 285 mm), papier 350g kreda mat, zadruk dwustronny, nakład 5000 szt. (1 projekt);

 
plakaty informacyjno-edukacyjne: format A2 (420 x 594 mm), druk jednostronny, papier 135g kreda mat, nakład 1500 szt. (300 szt. – 150 szt. x 2 różne projekty oraz 300 szt. x 4 różne projekty);  
plakaty informacyjno-edukacyjne: format A3, druk jednostronny, papier 135g kreda mat, nakład 1000 szt);  
wizytówki: format 50×90 mm, druk dwustronny, papier kreda mat 350 g, niefoliowane, nakład 18000 szt. (1 projekt);  
billboardy (20 szt., tzn. 5 projektów x 4 szt., 12 m2, 5,04*2,38 m);

 

 
 1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 
 2. UWAŻAM SIĘ związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. 

 

 

_______________________________________________ 

Miejscowość, data Podpis Oferenta 

***

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM

Na usługę wydruku plakatów w różnym formacie, ulotek, ulotek-wieszaków, wizytówek i billboardów na potrzeby akcji promocyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

JA NIŻEJ PODPISANY(-A) 

(imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta)

_____________________________________________________________________________________________

niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany(-a) osobowo ani kapitałowo ze Stowarzyszeniem PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Szymanowskiego 3/58. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez: 

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

(miejscowość, data, podpis Oferenta) ________________________________________

Załączniki


Kielce, 08.02.2017 r.

ROZEZNANIE CENOWE

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na opracowanie graficznej koncepcji materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia.”

Specyfikacja:

 • ulotki – 5 projektów;
 • ulotki-wieszaki: format zawieszki na drzwi – 1 projekt;
 • plakaty informacyjno-edukacyjne – 5 projektów;
 • billboardy – 5 projektów
 • naklejki tematyczne – 20 projektów

Termin wykonania:

 • do 8 marca 2017 r. 1 projekt ulotki-wieszaka, 1 projekt billboardu oraz 1 projekt plakatu;
 • do 20 marca 2017 r. 1 projekt ulotki i 4 projekty naklejek;
 • do 18 września 2017 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 4 grudnia 2017 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 9 kwietnia 2018 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;
 • do 13 sierpnia 2018 r.: po 1 projekcie ulotki, billboardu i plakatu oraz 4 projekty naklejek;.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce do dnia 15.02.2017 r. do godz. 10.00.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

 Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu, mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Opracowanie koncepcji graficznej ulotek (5 projektów), ulotki-wieszaka (1 projekt), plakatów (5 projektów), billboardów (5 projektów) oraz naklejek (20 projektów) w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

……………………………………………………..

data, czytelny podpis

Załączniki


Kielce, 08.02.2017 r.

ROZEZNANIE CENOWE

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na prowadzenie akcji informacyjnej na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”.

Specyfikacja:

 • akcja ma być prowadzona do grudnia 2018 roku;
 • systematyczne zamieszczanie wpisów z informacjami z wybranych działań w ramach projektu oraz materiałów profilaktycznych, informacyjnych czy edukacyjne wskazujących na potrzebę wykonywania regularnych badań mammograficznych;
 • przeglądanie portalu Facebook pod kątem wydarzeń, które mogłyby zostać wykorzystane do promocji idei projektu oraz udostępnianie ich pod tym kątem na profilu;
 • promowanie wpisów za pomocą płatnych narzędzi dostępnych na Facebooku, które trafią do kobiet uprawnionych do badania profilaktycznego (koszty te powinny być wliczone w proponowaną kwotę brutto oferty);

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce do dnia 15.02.2017 r. do godz. 10.00.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

 

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu, mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Prowadzenie akcji informacyjnej na portalu społecznościowym Facebook w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis

Załączniki


Kielce, 08.02.2017 r.

ROZEZNANIE CENOWE

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na zaprojektowanie i budowę strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” wraz z usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem technicznym.

Specyfikacja:

 • strona powinna zawierać zakładki: aktualności, formularz kontaktowy, informacje o projekcie, kalendarz zbliżających się spotkań, możliwość zakotwiczenia plików wideo, umieszczania plików do pobrania, galerię ze zdjęciami.
 • strona powinna wyświetlać się na innych niż monitor odbiornikach, np. tablet, smartfon
 • edytowanie i wstawianie treści musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, które nie wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników
 • wykonawca przedstawi zamawiającemu propozycję do akceptacji projektu graficznego strony
 • termin wykonania strony: do 10 marca 2017 r.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce do dnia 15.02.2017 r. do godz. 10.00.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

 

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu, mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Zaprojektowanie i budowa strony internetowej na potrzeby realizacji projektu wraz z usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem technicznym w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

……………………………………………………..

data, czytelny podpis

Załączniki


Kielce, 06.02.2017 r.

ROZEZNANIE CENOWE

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 poszukuje producenta, który opracuje koncepcję uwzględniając sugestie zlecającego oraz zrealizuje krótkometrażowy film informacyjno-edukacyjny oraz promocyjny spot filmowy do kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Specyfikacja:

 • film dwuminutowy z przeznaczeniem do emisji w TV, poruszający problem badań mammograficznych
 • spot filmowy trzydziestosekundowy z przeznaczeniem do emisji na ekranach dostępnych w komunikacji miejskiej

Termin wykonania do 3 marca 2017 r.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce do dnia 22.02.2017 r. do godz. 10.00.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

 

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu, mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Produkcja (na podstawie własnej koncepcji uwzględniającej sugestie zlecającego) krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego oraz promocyjnego spotu filmowego do kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

……………………………………………………..

data, czytelny podpis

Załączniki


 

Kielce,12.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/01/2017/SRK

na przeprowadzenie na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w formie indywidualnych coachingów kariery „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr POWR-01.03.01-00-0062/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie PROREW zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w formie indywidualnych coachingów kariery, w ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej”

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Fundacją EFEKT MOTYLA w Kielcach.

Postępowanie prowadzone jest na zasadzie rozeznania cenowego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Tryb wyboru oferty:

IV. Harmonogram postępowania:

– Dnia 12.I.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 20.I.2017 r. godz. 16.00 – termin złożenia ofert.

– Dnia 21.I.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

V. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV 79998000-6 – usługi w zakresie trenowania (coaching)

VI. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w formie indywidualnych coachingów kariery z 60 uczestnikami projektu w na terenie 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Usługa obejmuje: 5h/UP (łącznie 300h)

Zakres przedmiotowy obejmuje cykliczne spotkania, realizowane w oparciu o metody: storytellingu i coachingu, które będą bazowały m.in. na rezultatach projektu innowacyjnego pt. „Story cheering –innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej…” (POKL, Fundacja Drabina Rozwoju). Zaletą ww. rozwiązań powinna być ich użyteczność w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem usamodzielniania się i funkcjonowania w społeczeństwie osób młodych, opuszczających instytucje opieki, poprzez efektywne wsparcie procesów społecznych (postawy, emocje), związanych z aktywizacją edukacyjno-zawodową. Realizacja spotkań pozwoli na wydobycie potencjału UP i powinna być silnym motywatorem do działań projektowych oraz w pracy nad sobą.

VII. Miejsce realizacji zlecenia:

Z uwagi na specyfikę projektu, wsparcie indywidualnego poradnictwa w formie indywidualnych coachingów kariery będzie realizowane w wynajmowanych salach na terenie 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

VIII.  Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od lutego 2017 r. do września 2017 r. (lub dłużej, jednak w trakcje realizowania projektu ) w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.

IX. Opis przygotowania ofert:

Oferta powinna być złożona (pocztą/kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 20.I.2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie stowarzyszenia:  ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w formie indywidualnych coachingów kariery ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej”.

 

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 20.I.2017 r. do godz. 16.00.

X. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

 1. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku coacha,
 2. posiadane referencje,
 3. doświadczenie w prowadzeniu coachingu na rzecz osób niepełnosprawnych.

XI. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a)       opracowanie zakresu merytorycznego udzielanego wsparcia z wykorzystaniem metodologii pracy (w tym z osobami z niepełnosprawnościami)

b)       objęcie 60 uczestników indywidualnym poradnictwem w formie indywidualnych coachingów kariery, mającym na celu:

–  uruchomienie potencjału osoby wspieranej,
– wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonych zmian

c)       bieżący kontakt z zespołem projektowym

d)       współpraca z opiekunami osób niepełnosprawnych w zakresie sprawnej i efektywnej realizacji wsparcia,

e)       prowadzenie dziennika zajęć oraz weryfikacja list obecności,

f)       przygotowanie na zakończenie zajęć krótkich sprawozdań z ich przebiegu oraz opinii nt. postępów każdego z uczestników.

XII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Jan Duda – tel. 533535008, e-mail: jahod@wp.pl

XIII. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 60%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 60%

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena brutto oferty

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 • Doświadczenie – 40%

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LD = DO/DMAX * 100pkt * 40%

Gdzie:

LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie

DO – liczba przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego/grupowego w ofercie badanej

DMAX – największa liczba przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego/grupowego spośród wszystkich ofert

– Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena oferty i doświadczenie

– Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XIV. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.I.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XV.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 21.I.2017 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

XVI.Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

– zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

– zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

– wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK: Załącznik do zapytania nr 1/01/2017/SRK

 

_____________________________________________________

 

Kielce, 09.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 5/01/2017/PO WER

na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu: 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup ubezpieczenia grupowego w celu realizacji projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Ubezpieczenie dla 16 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i 2 nauczycieli/opiekunów na okres wyjazdu za granicę, w celu realizacji projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii”.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: do 17 lutego 2017r.

V. Specyfikacja zamówienia:

– ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli/opiekunów

– kraj docelowy: Portugalia

– termin pobytu: 24.02. – 18.03.2017r.

– ilość: 18 osób, w tym: 16 uczniów, 2 nauczycieli/opiekunów

– zakres ubezpieczenia: koszty leczenia: min 200 000 zł., NNW: min 50 000 zł.,
OC: w mieniu min. 50 000 zł., w szkodzie osobistej 100 000 zł., ubezpieczenie w czasie podróży, ubezpieczenie bagażu na 1000 zł.

– rodzaj wyjazdu: praca fizyczna (uczniowie będą pracowali w zakładach pracy w branży: gastronomicznej/hotelarskiej) + turystyka.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wytyczne specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta powinna zawierać cenę brutto.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca, tel. 783 840 922, e-mail: m.jesionek@tlen.pl

VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, przesłać mailem lub pocztą na adres: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432, z dopiskiem: „Zakup ubezpieczenia grupowego uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 23 stycznia 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 23 stycznia 2017r. do godziny 10:00.

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 23 stycznia 2017r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – ubezpieczenie – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – PO WER

 

Marcin AGATOWSKI

PREZES Stowarzyszenia PROREW

 

________________________________________________________________________________

 

Kielce, 09.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 4/01/2017/PO WER

na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV  60112000-6, 60410000-5 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego.

IV. Termin realizacji zlecenia:

Usługa transportowa ma być zorganizowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Sandomierz – Lizbona (Portugalia) – Sandomierz dla 18 osób – wylot 24.02.2017r. (piątek), powrót 18.03.2017r. (sobota)

V. Zakres zamówienia:

 • Transport powinien być zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z Sandomierza do lotniska w Rzeszowie/Warszawie/Krakowie/Lublinie,
 • transport lotniczy do Portugalii (bagaż podręczny, bagaż rejestrowany – min.20 kg)
 • transport lotniczy z lotniska w Portugalii do Polski (bagaż podręczny,
  bagaż rejestrowany– min.20 kg)
 • transport zorganizowany drogą lądową (autobus/bus) z portu lotniczego w Polsce (Rzeszów/Warszawa/Kraków/Lublin) do Sandomierza.

VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena -80%
 2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć -20%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego

zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z  uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na 1 uczestnika oraz

podliczona zbiorczo dla grupy. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może

jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty

związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z

uwzględnieniem kosztów dojazdu do siedziby, opłaty lotniskowe itp.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

VIII.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, przesłać mailem lub pocztą na adres: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432, z dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz z opiekunami w ramach realizowanego projektu unijnego – nie otwierać do dnia 16 stycznia 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 16 stycznia 2017r. do godziny 10:00.

IX. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu:
Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 16 stycznia 2017r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 -transport – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – PO WER

 

 

Marcin AGATOWSKI

PREZES Stowarzyszenia PROREW

________________________________________________________________________________

 

Kielce, 09.01.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 3/01/2017/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu
2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+

  I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 18 uczniów z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

Termin realizacji: od 19.01.2017r. do 20.02.2017r.

Ilość godzin: 10 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 18 uczniów z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu – od 19.01.2017r. do 20.02.2017r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty  lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 1. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 2. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;

b) wykształcenie wyższe kierunkowe;

c) referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;

d) umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;

b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;

c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

d) przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej poziomu wiedzy uczestników projektu na początku rozpoczęcia warsztatów oraz na końcu.

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: m.jesionek@tlen.pl lub przesłać pocztą na adres: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+; – nie otwierać do dnia 16 stycznia 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 16 stycznia 2017r. do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 16 stycznia 2017r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – zajęcia kulturowe – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań –Załącznik nr 2 – PO WER

 

Marcin AGATOWSKI

                                                                                            PREZES Stowarzyszenia PROREW

 

________________________________________________________________________________

Kielce, 09.01.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/01/2017/PO WER

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu
2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych kulturowych dla 18 uczniów z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

Termin realizacji: od 19.01.2017 do 20.02.2017r.

Ilość godzin: 5 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych dla 18 uczniów z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu – od 19.01.2017 do 20.02.2017r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty  lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 1. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 2. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;

b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;

c)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;

d)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;

b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;

c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

d) przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej poziomu wiedzy uczestników projektu na początku rozpoczęcia warsztatów oraz na końcu.

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 X.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: m.jesionek@tlen.pl lub przesłać pocztą na adres: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych pedagogicznych w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+; – nie otwierać do dnia 16 stycznia 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 16 stycznia 2017r. do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 16 stycznia 2017r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1- zajęcia pedagogiczne – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – PO WER

 

Marcin AGATOWSKI

                                                                                            PREZES Stowarzyszenia PROREW

 

________________________________________________________________________________

Kielce, 09.01.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/01/2017/PO WER

na przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu
2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361

Biuro Projektu

Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432

http://stowarzyszenieprorew.pl/

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie „PROREW” zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć na kursie z języka angielskiego w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.    Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV   80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 18 uczniów z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

Termin realizacji: od 19.01.2017 do 20.02.2017r.

Ilość godzin: 20 godzin

IV. Miejsce realizacji zlecenia:

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

V. Termin realizacji zlecenia:

Przeprowadzenie zajęć na kursie z zakresu języka angielskiego dla 18 uczniów z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu – od 19.01.2017 do 20.02.2017r.

VI. Opis przygotowania ofert:

 1. Ofertę może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający wskazane w zapytaniu ofertowym kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta może obejmować poszczególne części zapytania ofertowego.
 4. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy przygotować w wersji papierowej na formularzu oferty (załącznik nr 1 oraz nr 2).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zlecenia.
 8. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN.
 9. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie on wykluczony. Z tytułu odrzucenia oferty  lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy.
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 1. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć (oryginały dokumentów do wglądu Zamawiającego);
 2. Podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą;

b)     wykształcenie wyższe kierunkowe;

c)     referencje potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje;

d)     umiejętności dodatkowe takie jak: umiejętność słuchania, zdolność elastycznego prowadzenia warsztatów/szkoleń, zdolności empatyczne, umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania myśli.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z młodzieżą na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

VIII. Zakres zadań i odpowiedzialności:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) w grupach  w ramach projektu;

b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (spotkań) – dzienników zajęć, list obecności;

c) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego harmonogramu projektu;

d) przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej poziomu wiedzy uczestników projektu na początku rozpoczęcia warsztatów oraz na końcu.

IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Magdalena Kuca – koordynator projektu –  tel. 783 840 922; e-mail: m.jesionek@tlen.pl

 X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć :

– osobiście, wysłać na adres mailowy: m.jesionek@tlen.pl lub przesłać pocztą na adres: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432, z dopiskiem: „Na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025053 „Zawodowo po Włoszech i Portugalii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+; – nie otwierać do dnia 16 stycznia 2017r. do godz. 10.00” w terminie do dnia 16 stycznia 2017r. do godziny 10:00.

XI. Kryterium wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto) za jedną godzinę zajęć.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2017r. o godzinie 10:10 w biurze projektu: Ul. Świętego Floriana 6, Gorzyce 39 – 432.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 16 stycznia 2017r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1- zajęcia z języka ang. – PO WER
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – PO WER

 

Marcin AGATOWSKI

                                                                                            PREZES Stowarzyszenia PROREW

 

____________________________________________________________________

_____________

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/11/2016/SRK

na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr POWR-01.03.01-00-0062/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie PROREW
ul. Szymanowskiego 3/58
25-361 Kielce
Biuro Projektowe:
ul. Ogrodowa 13/4
25-024 Kielce
II. Informacje ogólne:
Stowarzyszenie PROREW zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej”.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Fundacją EFEKT MOTYLA w Kielcach.
Postępowanie prowadzone jest na zasadzie rozeznania cenowego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III. Tryb wyboru oferty:
Harmonogram postępowania:
– Dnia 07.XI.2016 r. zaproszenie do składania ofert.
– Dnia 21.XI.2016 r. godz. 16.00 – termin złożenia ofert.
– Dnia 22.XI.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.
IV. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe

V. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego z 60 uczestnikami projektu w na terenie 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Usługa obejmuje zajęcia w wymiarze: 6h/UP (łącznie 360h)
Indywidualne poradnictwo zawodowe skoncentrowane będzie na analizie użyteczności kierunku rozwoju każdego UP pod kątem zapotrzebowania lokalnych i regionalnych rynków pracy, przeprowadzona przez ww. doradcę zawodowego i Koordynatora ds. integracji, z uwzględnieniem analiz trendów branżowych (w tym oferty kursów i szkoleń), ofert pracy, publikacji PUP/WUP, w tym m.in. badań regionalnych, monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz ukierunkowanej rozmowy z udziałem zainteresowanego.
VI. Miejsce realizacji zlecenia:
Z uwagi na specyfikę projektu, wsparcie indywidualnego poradnictwa zawodowego będzie realizowane w wynajmowanych salach na terenie 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
VII. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od grudnia 2017 r. do września 2017 r. (lub dłużej, jednak w trakcje realizowania projektu ) w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
VIII. Opis przygotowania ofert:
Oferta powinna być złożona (pocztą/kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 21.XI.2016 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w biurze projektu: ul. Ogrodowej 13/4, 25-024 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej”.

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 21.XI.2016 r. do godz. 16.00.
IX. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:
a) co najmniej półroczne doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego
b) posiadane referencje,
c) doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego na rzecz osób niepełnosprawnych.

X. Zakres zadań i odpowiedzialności:
a) opracowanie zakresu merytorycznego udzielanego wsparcia z wykorzystaniem metodologii pracy (w tym z osobami z niepełnosprawnościami),
b) objęcie 60 uczestników indywidualnym poradnictwem zawodowym, mającym na celu:
c) bieżący kontakt z zespołem projektowym,
d) współpraca z opiekunami osób niepełnosprawnych w zakresie sprawnej i efektywnej realizacji wsparcia,
e) prowadzenie dziennika zajęć oraz weryfikacja list obecności,
f) przygotowanie na zakończenie wsparcia Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników.
XI. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:
W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:
Jan Duda – tel. 533535008, e-mail: jahod@wp.pl
XII. Kryteria i sposób oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.
Cena oferty – 60%
Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = CMIN/CO *100 pkt * 60%
Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena brutto oferty
CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
• Doświadczenie – 40%
Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LD = DO/DMAX * 100pkt * 40%
Gdzie:
LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie
DO – liczba przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego/grupowego w ofercie badanej
DMAX – największa liczba przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego/grupowego spośród wszystkich ofert
– Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena oferty i doświadczenie
– Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
XIII. Otwarcie i weryfikacja ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.XI.2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia PROREW, ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce.
W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.
XIV. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wybór oferty nastąpi do dnia 22.XI.2016 r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.
XV. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
– zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
– zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
– wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

Viceprezes Stowarzyszenia PROREW
Kamil Wiśniewski

Za–cznik do rozeznania rynku_

 

 

___________________________________________________________________

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/10/2016/W2L

na zakup i dostarczenie produktów spożywczych/cateringowych na przerwy kawowe dla uczestników projektu – uczestników szkoleń rozwijających kompetencje ogólne niezbędne na rynku pracy w ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

II. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie PROREW zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie produktów spożywczych/cateringowych na przerwy kawowe dla uczestników projektu – uczestników szkoleń rozwijających kompetencje ogólne niezbędne na rynku pracy, w ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Gminą Żarnów.

Postępowanie prowadzone jest na zasadzie rozeznania cenowego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Tryb wyboru oferty:

Harmonogram postępowania:

– Dnia 10.10.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 24.10.2016 r. godz. 23.59 – termin złożenia ofert.

– Dnia 25.10.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

IV. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV 15800000-6 – różne produkty spożywcze

 

V. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie produktów spożywczych/cateringowych na przerwy kawowe dla uczestników projektu – uczestników szkoleń rozwijających kompetencje ogólne niezbędne na rynku pracy.
 2. Pakiet produktów spożywczych/ cateringowych obejmujący zamówienie powinno składać się z: herbaty w torebkach, kawy rozpuszczalnej/ mielonej, cukru białego, śmietanki do kawy w opakowaniach jednorazowych, wyrobów ciastkarskich i ciastek, drobnych słodkich przekąsek (w tym m.in. batoników, wafli, pierników, pralin, biszkoptów, żelków), słodyczy czekoladowych (w tym m.in. cukierków czekoladowych), drobnych słonych przekąsek (w tym m.in. paluszków słonych, mixów krakersów, orzeszków ziemnych), wody gazowanej 330 ml, wody niegazowanej 330 ml, soków owocowych 300 ml – mix smaków, jednorazowych talerzyków, łyżeczek i kubków (dostosowanych też do produktów gorących), serwetek gastronomicznych.
 3. Łączna liczba sztuk pakietów przewidzianych na osobodzień szkoleniowy w roku 2016 – ok. 1500 szt., w roku 2017 – ok. 1200 szt., łącznie ok. 2700 szt.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, o odpowiednio długim terminie ważności (nie mniej niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia) w zależności od dostarczanego asortymentu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości w sytuacji niezależnych od Zamawiającego oraz w przypadku wystąpienia sytuacji zmniejszenia stanów osobowych.
 6. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie trwania umowy.
 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu sukcesywnie przez okres obowiązywania niniejszej umowy.

VI. Miejsce realizacji zlecenia:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do miejsca realizacji zajęć projektowych, czyli siedziby Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie, ul. Polna 1, własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz elastycznego reagowania na zwiększanie lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.

VII.  Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od 2.11.2017 r. do 30.04.2017 r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.

VIII. Opis przygotowania ofert:

Oferta powinna być złożona (pocztą/kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 24.10.2017 r. do godziny 23.59 w formie pisemnej w siedzibie stowarzyszenia:  ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na zakup i dostarczenie produktów spożywczych/cateringowych na przerwy kawowe dla uczestników projektu WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”.

 

 1. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:
 2. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku coacha,
 3. posiadane referencje,
 4. doświadczenie w prowadzeniu coachingu na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Jan Duda – tel. 533535008, e-mail: jahod@wp.pl

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 100%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 100%

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena brutto oferty

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 25.10.2017 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

XIV. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

– zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

– zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

– wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 ZAŁĄCZNIK: Załącznik – produkty spożywcze

Prezes Stowarzyszenia PROREW

Marcin Agatowski

—————————————————————

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/09/2016/W2L

na przeprowadzenie i certyfikowanie kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym w ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58

25-361 Kielce

 1. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie PROREW zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie i certyfikowanie kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym, w ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Gminą Żarnów.

Postępowanie prowadzone jest na zasadzie rozeznania rynku/cenowego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Tryb wyboru oferty:

Harmonogram postępowania:

– Dnia 19.09.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 3.10.2016 r. godz. 23.59 – termin złożenia ofert.

– Dnia 4.10.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

 1. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

 

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i certyfikowanie dwóch grup kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym.
 3. Kurs stacjonarny będzie miał charakter zamknięty, tj. uczestniczyć w nich będą jedynie Uczestnicy Projektu.
 4. Kurs musi zostać zrealizowany wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub będzie prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji oraz zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych powinno być zgodnie z 4 etapami: 1 – zakres, etap 2 – wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie.
 5. Wykonawca posiada uprawnienia do walidacji kwalifikacji zawodowych oraz wydawania stosowanych certyfikatów według wytycznych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 6. Miejsce realizacji zlecenia:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w różnych miejscowościach / miastach na terenie województwa łódzkiego.

VII.  Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od 11.10.2016 r. do 31.12.2016 r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.

VIII. Opis przygotowania ofert:

Oferta powinna być złożona (pocztą/kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 3.10.2016 r. do godziny 23.59 w formie pisemnej w siedzibie stowarzyszenia:  ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na przeprowadzenie i certyfikowanie kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym w ramach projektu WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”.

 

 1. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:
 2. co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych
 3. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie, w kierunku kompetencji zawodowych albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Jan Duda – tel. 533535008, e-mail: jahod@wp.pl

 

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 100%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 100%

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena brutto oferty

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.10.2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 4.10.2016 r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

XIV. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

– zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

– zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

– wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK: Załącznik – kurs księgowości

 

 ————————————————————————————————————————————

 

Kielce, 10.09.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016/AS

na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia  oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Akademia Samodzielności”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Projektu: ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Harmonogram postępowania:

– Dnia 10.09.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 16.09.2016 r. godzina 16:00 – termin złożenia ofert.

– Dnia 17.09.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

 

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

CPV 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe

CPV 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch wyjazdowych warsztatów z treningu interpersonalnego ukierunkowanego na uczenie się i rozwijanie konkretnych umiejętności dla 55 osób przebywających w pieczy zastępczej, przygotowujących się do usamodzielnienia oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Warsztaty te skierowane są do Uczestników / Uczestniczek projektu „Akademia Samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata” (partner).

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie grupowych warsztatów – 2 edycje: 1 edycja dla 28 osób, 2 edycja dla 27 osób, 36h/gr. Warsztaty wyjazdowe – pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu 2016 r, a druga we wrześniu 2017 r.

 

Część I. Warsztaty wyjazdowe dla uczestników projektu.

Zakres usługi:

A.      Wyjazdowe warsztaty z treningu interpersonalnego ukierunkowane na uczenie się i rozwijanie umiejętności: uważne postrzeganie siebie i innych, rozumienie siebie i innych, komunikowanie się (wyrażania myśli, uczuć, słuchania), nazywanie i rozwiązywanie problemów/konfliktów w relacjach, udzielanie i przyjmowanie wsparcia, rozpoznawanie schematów myślenia/działania, które utrudniają czerpanie satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi. Warsztaty mają zapewnić rozwój kompetencji społecznych uczestników tj. wykorzystanie wiedzy, doświadczenia, zdolności i umiejętności społecznych pozwalających na adekwatne reagowanie w różnych sytuacjach społecznych. Terenowe warsztaty mają zapewnić umiejętności komunikacyjne w różnych miejscach aktywności społecznej, umiejętności przetrwania w trudnych warunkach i radzenia sobie w trudach zagrożenia bezpieczeństwa; mają być oparte na aktywnym udziale w zajęciach z elementami survivalu, paintballu, zajęciach linowych, które wymagają koncentracji, współpracy, uczące dobrej komunikacji, odpowiedzialności, samodzielności, podejmowania decyzji winni ćwiczyć charakter oraz pozytywne myślenie.

 

W skład warsztatów wyjazdowych wejdzie 5-cio dniowy pobyt w ośrodku szkoleniowym posiadającym odpowiednie zaplecze wraz z dojazdem i powrotem. Trening obejmie 36 godzin zajęć i będzie prowadzony przez kadrę dysponującą min. 2 trenerami umiejętności samo-motywowania się i wyznaczania celów. Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe, psychologiczne, uprawnienia trenerskie oraz minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, kursów, szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

 

Liczba godzin warsztatów dla UP: 2 edycje warsztatów x 36 h/gr, 4 grupy.

Termin realizacji: wrzesień 2016 r., wrzesień 2017 r.

 

Część II. Przewóz, ubezpieczenie NNW, opieka wychowawców, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
Zakres usługi:

 

1.      Przewóz autokarem/busem uczestników projektu min. z dwóch miejsc na terenie miasta Kielce do miejsca przeprowadzenia warsztatów na terenie województwa świętokrzyskiego i z powrotem.

2.      Zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania warsztatów.

3.      Zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla uczestników projektu, 3 wychowawców oraz opiekuna usamodzielnienia.

4.      Zapewnienie opieki 3 wykwalifikowanych wychowawców.

 

Wymagania wobec oferenta:

1. Jest w stanie zapewnić do dyspozycji uczestników projektu ośrodek świadczący usługi szkoleniowo-wypoczynkowe.

2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

3. Jest w stanie zapewnić wszelkie wymagania związane z zapewnieniem bezpiecznego i higienicznego wypoczynku oraz pracy warsztatowej dla młodzieży (tj. ochrona przeciwpożarowa, warunki higieniczno-sanitarne etc.)

 

Wymagania wobec usługi:

1. Pokoje dwu, trzy i cztero – osobowe.

2. Dostęp do urządzeń sanitarnych.

3. Co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek ciepły; w trakcie warsztatów dostępny serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka).

4. Dwie sale szkoleniowe do przeprowadzenia zajęć.

5. Park linowy oraz pole do paintballu.

6. Obiekt ogrodzony i zamykany na noc.

 

Termin realizacji: 1 edycja – wrzesień 2016 r., 2 edycja – wrzesień 2017 r.

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

na terenie Województwa Świętokrzyskiego

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących warsztaty w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą szkolenia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za warsztaty, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na warsztaty, a w przypadku gdy uczestnik przerwie warsztaty w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w warsztatach.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

W odniesieniu do Części I. Warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz Części II. Przewóz, ubezpieczenie NNW, opieka wychowawców, zakwaterowanie i pełne wyżywienie:

 

1. Przeprowadzenie szkoleń zostanie zlecone podmiotowi wpisanemu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. dysponuje kadrą szkoleniową: wykształcenie wyższe psychologiczne, uprawnienia trenerskie (posiadanie certyfikatu ICF) oraz minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, kursów, szkoleń z zakresu kompetencji miękkich;

b. dysponuje kadrą wychowawczą: wykształcenie wyższe pedagogiczne, uprawnienia wychowawcy wycieczek/kolonii, min. 3-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

c. w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu organizowania warsztatów z treningu interpersonalnego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

B. Wykazanie co najmniej dwuletniego doświadczenia z zakresu organizowania warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin.

C. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

3. Podmiot jest w stanie zapewnić potencjał organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. podmiot jest w stanie zapewnić ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy spełniający wymogi związane z zapewnieniem bezpiecznego i higienicznego wypoczynku oraz zajęć grupowych dla młodzieży;

b. podmiot jest w stanie zapewnić park linowy oraz pole do paintballu;

c. podmiot jest w stanie zapewnić co najmniej dwie sale szkoleniowe/konferencyjne.

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6),  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 4 miesiące przed złożeniem ofert.

 

4. Podmiot przedstawi metodykę treningu interpersonalnego dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą szkolenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia treningu interpersonalnego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

 

VII. Udział podwykonawców Zamawiający zezwala na udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

X. Oferta częściowa Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wyłącznie w podziale na części zamówienia I i/lub II.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od września 2016 r. do września 2017 r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
XI. Przygotowanie Oferty Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 16 września 2016 r. do godziny 16:00 w formie pisemnej w biurze projektu:  ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: akademiasamodzielnoscikielce@gmail.com

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 16 września 2016 r. do godz. 16:00.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osób prowadzących warsztaty wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.

7. Załącznik o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób prowadzących trening oraz wychowawców,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/09/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% – 70%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 70%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  70%.

 

 1. Doświadczenie 0% – 30%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 2 kategorie – w liczbie osób i liczbie godzin.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dla minimum 50 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu   prowadzenia warsztatów z treningu interpersonalnego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 17 września 2016 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z 2-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. 1 edycja warsztatów wyjazdowych obędzie się we wrześniu 2016 r., 2 edycja we wrześniu 2017 r.

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

6. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

9. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

10. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej  wyjazdowych  warsztatów w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem   warsztatów wyjazdowych w innym terminie.

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania warsztatów i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 

Załączniki do Zapytania ofertowego 1.09.2016 AS


 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/09/2016/W2L

na przeprowadzenie i certyfikowanie kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym w ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 1. Informacje ogólne:

Stowarzyszenie PROREW zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie i certyfikowanie kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym, w ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Gminą Żarnów.

Postępowanie prowadzone jest na zasadzie rozeznania rynku/cenowego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Tryb wyboru oferty:

IV. Harmonogram postępowania:

– Dnia 19.09.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 3.10.2016 r. godz. 23.59 – termin złożenia ofert.

– Dnia 4.10.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

V. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

 VI. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i certyfikowanie dwóch grup kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym.
 2. Kurs stacjonarny będzie miał charakter zamknięty, tj. uczestniczyć w nich będą jedynie Uczestnicy Projektu.
 3. Kurs musi zostać zrealizowany wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub będzie prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji oraz zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych powinno być zgodnie z 4 etapami: 1 – zakres, etap 2 – wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie.
 4. Wykonawca posiada uprawnienia do walidacji kwalifikacji zawodowych oraz wydawania stosowanych certyfikatów według wytycznych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.Miejsce realizacji zlecenia:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w różnych miejscowościach / miastach na terenie województwa łódzkiego.

VII.  Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od 11.10.2016 r. do 31.12.2016 r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.

VIII. Opis przygotowania ofert:

Oferta powinna być złożona (pocztą/kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 3.10.2016 r. do godziny 23.59 w formie pisemnej w siedzibie stowarzyszenia:  ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na przeprowadzenie i certyfikowanie kursu księgowości I stopnia z egzaminem kwalifikacyjnym w ramach projektu WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”.

 

 1. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:
 2. co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych
 3. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie, w kierunku kompetencji zawodowych albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Jan Duda – tel. 533535008, e-mail: jahod@wp.pl

 

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 100%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 100%

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena brutto oferty

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

XII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.10.2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIII.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 4.10.2016 r. do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

XIV. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

– zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

– zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

– wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK: Załącznik – kurs księgowości

Prezes Stowarzyszenia PROREW
Marcin Agatowski

——————————————————————————————————————-

 

Kielce, 24.08.2016 r.

Rozeznanie rynku nr 10/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami dla 30 osób w terminie 02-05.2017, 07.2017-06.2018 na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata.
 2. Zatrudnienie co najmniej 3 pracowników.
 3. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.
 4. Jest przedsiębiorstwem spełniającym wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 20 godzin spotkać indywidualnych z czterema różnymi przedsiębiorcami w terminie 02-05.2017, 07.2017-06.2018.
 2. Przeprowadzenie spotkań według założeń harmonogramu (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia warsztatów uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Spotkania prowadzone na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją spotkań.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

  Formularz ofertowy – Przedsiebiorca -zalacznik

————————————————————————————————————————-

Kielce, 24.08.2016 r.

Rozeznanie rynku nr 09/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu prawa pracy dla 55 osób w terminie 01-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 na miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie w zawodzie specjalisty ds. prawa pracy/prawnika/kadrowej.
 3. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 18 godzin zajęć warsztatowych z zakresu prawa pracy w terminie 01-05.2017 oraz 07.2017-06.2018.
 2. Przeprowadzenie zajęć według założeń harmonogramu zajęć (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia warsztatów uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć na bieżąco.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu prawa pracy”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Spec ds prawa pracy – zalacznik

————————————————————————————————————————-

Kielce, 24.08.2016 r.

 Rozeznanie rynku nr 08/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz wizyt studyjnych w zakładach pracy przez specjalistę ds. przedsiębiorczości  dla 55 osób w terminie 03-05.2017, 07.2017-06.2018; wizyty: 05.2017, 09.2017 na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunkowe.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie w zawodzie specjalisty ds. przedsiębiorczości/w prowadzeniu zajęć z przedsiębiorczości.
 3. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 48 godzin zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz 8 godzin wizyt studyjnych w zakładach pracy
  przez specjalistę ds. przedsiębiorczości w terminie 03-05.2017, 07.2017-06.2018; wizyty: 05.2017, 09.2017
 2. Przeprowadzenie zajęć według założeń harmonogramu zajęć (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia warsztatów uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy.
 3. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć na bieżąco.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz wizyt studyjnych w zakładach pracy przez specjalistę ds. przedsiębiorczości”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Spec ds przedsiebiorczosci – zalacznik


Kielce, 24.08.2016 r.

Rozeznanie rynku nr 07/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie treningu prowadzenia gospodarstwa domowego dla 55 osób w terminie 08.2016-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
 2. Minimalne 2-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 3. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 80 godzin zegarowych treningu prowadzenia gospodarstwa domowego w terminie 08.2016-05.2017 oraz 07.2017-06.2018.
 2. Przeprowadzenie treningu według założeń harmonogramu zajęć (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia warsztatów uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Prowadzenie treningu na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć na bieżąco.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia treningu prowadzenia gospodarstwa domowego”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Trener prow gospod – zalacznik

————————————————————————————————————————-

Kielce,24.08.2016r.

 

Rozeznanie rynku nr 06/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie:

 1. indywidualnych konsultacji przez specjalistę ds. wizerunku dla 55 osób w terminie 09.2016-05.2017; 07.2017-12.2017 na terenie miasta Kielce
 2. warsztatów grupowych z kreowania wizerunku w ramach „Klubu Praca” dla 55 osób (2 gr. x 12h oraz 2gr. x 6h) w terminie 01.2017-06.2018 na terenie miasta Kielce
 3. warsztatów grupowych z savoir-vivre dla 55 osób (4gr. x 10h) w terminie 02.2017-06.2018 na terenie miasta Kielce.

 

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie z zakresu kreowania wizerunku.
 3. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

 

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 3 godzin/1 UP indywidualnych konsultacji przez specjalistę ds. wizerunku, łącznie 165 godzin zegarowych, przez specjalistę ds. wizerunku w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017.
 2. Przeprowadzenie 24 h (2gr. x 12h) i 12 h (2gr. x 6h) grupowych warsztatów z kreowania wizerunku.
 3. Przeprowadzenie 40 h (4gr. x 10 h) grupowych warsztatów z savoir-vivre.
 4. Przeprowadzenie konsultacji według założeń harmonogramu (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia konsultacji uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 5. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 6. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją zajęć.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.   

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

 1. Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie
z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. „Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez specjalistę ds. wizerunku”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda : tel. 533-535-008.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

 

 

Marcin Agatowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Spec ds wzierunku – zalacznik


Kielce, 24.08.2016 r.

Rozeznanie rynku nr 05/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez seksuologa dla 55 osób w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017 na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunkowe.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie w zawodzie seksuologa.
 3. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 3 godzin zegarowych/1 UP indywidualnych konsultacji łącznie 165 godzin zegarowych przez seksuologa w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017.
 2. Przeprowadzenie konsultacji według założeń harmonogramu (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia konsultacji uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją zajęć.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia indywidualnych konsultacji przez seksuologa”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Seksuolog – zalacznik

————————————————————————————————————————-

Kielce, 24.08.2016 r.

Rozeznanie rynku nr 04/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie indywidualnych konsultacji
psychologicznych dla 55 osób w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017 na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe, psychologiczne.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie w zawodzie psychologa.
 3. Minimalne 2-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 4. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 3 godzin zegarowych/1 UP indywidualnych konsultacji, łącznie 165 godzin zegarowych przez psychologa w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017.
 2. Przeprowadzenie konsultacji według założeń harmonogramu (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia konsultacji uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją zajęć.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Psycholog – zalacznik

————————————————————————————————————————-

Kielce, 24.08.2016 r.

Rozeznanie rynku nr 03/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez pedagoga dla 55 osób w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017 na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe, pedagogiczne.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie w zawodzie pedagoga.
 3. Minimalne 2-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 4. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 3 godzin zegarowych/1 UP indywidualnych konsultacji łącznie 165 godzin zegarowych przez pedagoga w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017.
 2. Przeprowadzenie konsultacji według założeń harmonogramu (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia konsultacji uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją zajęć.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia indywidualnych konsultacji przez pedagoga”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Pedagog – zalacznik

————————————————————————————————————————-

Kielce, 24.08.2016 r.

Rozeznanie rynku nr 02/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez opiekuna usamodzielnienia dla 55 osób w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017 na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie w zawodzie jako pracownik socjalny, opiekun usamodzielnienia.
 3. Minimalne 2-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 4. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 3 godzin zegarowych /1 UP indywidualnych konsultacji, łącznie 165 godzin zegarowych przez opiekuna usamodzielnienia w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017.
 2. Przeprowadzenie konsultacji według założeń harmonogramu (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia konsultacji uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją zajęć.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia indywidualnych konsultacji przez opiekuna usamodzielnienia”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Opiekun usamodzielniania – zalacznik

————————————————————————————————————————-

Kielce, 24.08.2016 r.

 Rozeznanie rynku nr 01/08/2016/AS

dotyczy projektu „Akademia Samodzielności” (RPSW.09.02.01-26-0054/15), realizowanego w okresie od 01.06.2016 roku do 30.06.2018 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) oraz Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego “Kamyk”/Zespół Placówek “Dobra Chata” (Partner) w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługa na rzecz projektu obejmuje przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez logopedę dla 55 osób w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017 we wskazanej lokalizacji na terenie miasta Kielce.

Wymagania wobec oferenta:

 1. Wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe.
 2. Minimalnie 2-letnie doświadczenie w zawodzie logopedy.
 3. Minimalne 2-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 4. Dyspozycyjność po zakończeniu prowadzenia warsztatów w celu ewentualnej kontroli.

Wymagania wobec usługi:

 1. Przeprowadzenie 3 godzin zegarowych /1 UP indywidualnych konsultacji łącznie 165 godzin zegarowych przez logopedę w terminie 09.2016-05.2017 oraz 07.2017-12.2017.
 2. Przeprowadzenie konsultacji według założeń harmonogramu (szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający konkretne daty rozpoczęcia oraz godziny prowadzenia konsultacji uzgodnione zostaną z Wykonawcą po zawarciu umowy).
 3. Prowadzenie zajęć na terenie miasta Kielce.
 4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją zajęć.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Łączna cena brutto na przeprowadzenie zajęć warsztatowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2016 r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w biurze Projektu – Wesoła 51/122, 25-363 Kielce, w kopercie z dopiskiem /nagłówkiem „Oferta dot. przeprowadzenia indywidualnych konsultacji przez logopedę”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Jan Duda: tel. 533535008.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Marcin Agatowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROREW

Formularz ofertowy – Logopeda – zalacznik


 

Kielce, 24.08.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2016/AS

 

Na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla 55 osób w terminie 10.2016-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 tj. dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia (50 osób) oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat zamieszkujących w lokalach aktywizujących (5 osób), w ramach projektu „Akademia Samodzielności”

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Projektu: ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 24.08.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 31.08.2016 r. godzina 23:59 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 01.09.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla 55 osób w terminie 10.2016-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 tj. dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia (50 osób) oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat (5 osób) zamieszkujących w lokalach aktywizujących, będących Uczestnikami / Uczestniczkami Projektu „Akademia Samodzielności”. Projekt „Akademia Samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata” (partner)

 

Uczestnikami projektu jest 112 osób, w tym młodzieży w wieku 15-25 lat przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowująca się do usamodzielnienia – 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 5 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat, zamieszkujących w lokalach aktywizujących – łącznie 55 osób.

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego tj. osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego.

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje warsztaty z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych o charakterze grupowym.

 

 

I. Warsztaty z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

Zakres tematyczny:

1. Samodzielność i motywacja: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu odraczania i jego przejawów w codzienności; analizy odkładanych zadań; analizy powodów odraczania; radzenia sobie z odraczaniem, analizy i zmiany negatywnych myśli; porządkowania wartości (motywatorów); wzmacniania wewnętrznej motywacji; procesu podejmowania decyzji. (40h/4gr.)

2. Poczucie własnej wartości: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu poczucia własnej wartości; wpływ poczucia własnej wartości na kluczowe obszary życia; rozwijania samoakceptacji; rejestru myśli; racjonalnej samoanalizy; pogłębiania świadomości swoich mocnych stron; praktyki wdzięczności. (40h/4gr.)

3. Poradzenie sobie ze stresem: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu stresu i jego natury; sygnałów wysyłanych przez organizm w momencie narastającego stresu; sposobów redukcji napięcia fizycznego i psychicznego; radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami; schematów myślenia; analizy mocny i słabych stron i kompetencji w starciu ze stresem. (40h/4gr.)

4. Efektywne rozwiązywanie problemów: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu umiejętności oraz stylów rozwiązywania problemów; kluczowych elementów zespołowego rozwiązywania problemów; procesu rozwiązywania problemów; psychologicznych uwarunkowań związanych z rozwiązywaniem problemów; modeli rozwiązywania problemów; kreatywnego rozwiązywania problemów; zarządzania ryzykiem. (40h/4gr.).

5. Skuteczna komunikacja: Efekty –  UP zdobędą wiedzę z zakresu analizy stylu komunikacji; technik aktywnego słuchania; kontrolowania własnych emocji w codziennej komunikacji; komunikowania się w taki sposób, aby osiągać zamierzone efekty; wyznaczania granic w poszanowaniu innych. (40h/4gr.).

6. Asertywność: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu stanowczego i bezpiecznego stawiania granic; wyrażania złości; przyjmowania krytyki; wyrażania odmiennego zdania; odmawiania z zachowaniem poprawnych relacji. (40h/4gr.).

7. Zarządzanie czasem: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu konsekwencji nieefektywnego zarządzania czasem; uzależnienia od rzeczy pilnych; metod zarządzania czasem; indywidualnych czynników osobowościowych w zarządzaniu sobą w czasie; celów życiowych i zawodowych; stylu zarządzania czasem.  (40h/4gr.).

 

Łączna liczba godzin warsztatów – 280 h

Termin realizacji: 10.2016-05.2017 r. oraz 07.2017-06.2018 r.

 

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Świetlica Środowiskowa „BRACHU”, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce lub/oraz w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących szkolenia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą szkolenia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za szkolenia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie szkolenia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w szkoleniach.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

I. W odniesieniu do zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat zamieszkujących w lokalach aktywizujących:

 

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. posiada wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (pedagogika, zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne);

b. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji dla młodzieży dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. wykonawca zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą;

B. Wykazanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych oraz indywidualnych konsultacji dla młodzieży (dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin

 

3. Wykonawca dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6)

 

4. Wykonawca przedstawi metodykę szkoleń dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą szkolenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

 

VII. Udział podwykonawców Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany 10.2016-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
XI. Przygotowanie Oferty Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59 w formie pisemnej w biurze projektu:  ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie  zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla 55 osób w terminie 10.2016-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: akademiasamodzielnoscikielce@gmail.com

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej szkolenia wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale.

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób prowadzących szkolenia,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% – 60%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 60%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  60%.

 

 1. Doświadczenie 0% – 40%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 2 kategorie – w liczbie osób i liczbie godzin.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym, w ofercie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

(Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 20%

Podmiot posiada doświadczeniaw prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla młodzieży (dla minimum 50 osób). Oferent może uzyskać maksymalnie 20%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym, w ofercie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 20%

Podmiot posiada doświadczenie  w prowadzeniu  zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla młodzieży w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 20%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 1 września 2016 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji zajęć warsztatowych z 2-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r.

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

6. Każdy Oferent /Wykonawca, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

9. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 10. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin szkoleń, dotyczy to również spóźnień na szkolenia. 

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem szkoleń w innym terminie.

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS

 

Formularz oferty cenowej 

 

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/08/2016/AS na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla 55 osób w terminie 10.2016-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 tj. dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia (50 osób) oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat zamieszkujących w lokalach aktywizujących (5 osób), w ramach projektu „Akademia Samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), oferuję wykonanie powyższej usługi za cenę brutto wynoszącą:

 

Rodzaj szkolenia Proponowana cena za 1 uczestnika szkoleń Ilość godzin Cena za 1 godzinę
1 2 3 4=2*3
I. Warsztaty z kompetencji ogólnych i społecznych dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

1. Samodzielność i motywacja.

 

2. Poczucie własnej wartości.

 

3. Poradzenie sobie ze stresem.

 

4. Efektywne rozwiązywanie problemów.

 

5. Skuteczna komunikacja.

 

6. Asertywność.

 

7. Zarządzanie czasem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem  

 

 1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi
  w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 2/08/2016/AS.
 2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału
  w postępowaniu.
 3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Moja oferta jest/nie jest aktualna także na prowadzenie szkoleń dla większej ilości zadań niż jedno (niepotrzebne skreślić).

 

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):

Podmiot posiada minimum dwuletnie doświadczenie  
Podmiot posiada dodatkowe udokumentowane kwalifikacje  

 

Oświadczenie Oferenta:

Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 2/08/2016/AS  i zapewniam:

 1. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 2. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia PROREW,
 3. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
 4. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,
 5. dyspozycyjność,
 6. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące trenerów/osób realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie szkoleń opisaną w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).”

 

 1. Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 …………………….dnia…………………                                                         

                                                                           Pieczęć i podpis

 

……………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki)

-…………………………………………………………

–    ……………………………………………………….

–    ………………………………………………………

–    ……………………………………………………..

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….……………………….działając w imieniu …………………………………………….……………………………, oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem PROREW, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia PROREW lub osobami wykonującymi w imieniu STOWARZYSZENIA PROREW czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 

 

 …………………….dnia…………………                                                             

 

                                                                                                     Pieczęć i czytelny podpis

……………………………………………

                                                        

                                                                               

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS

 

WZÓR CV

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

 1. Nazwisko:

 

 1. Imię:

 

 1. Data urodzenia:

 

 1. Narodowość:

 

 1. Stan cywilny:

 

 1. Wykształcenie
Instytucja

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:
   
   
   

 

 1. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy)
Język obcy Czytanie Mowa Pisanie
       
       
       

 

 1. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.)

 

 1. Obecne stanowisko:

 

 1. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):

 

 1. Doświadczenie zawodowe
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków
         
         
         
         

 

 1. Inne (np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

Istnieje możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera dane jak w niniejszym wzorze

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS

 

 

Doświadczenie Wykonawcy

 

Wykaz przeprowadzonych zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji ogólnych i społecznych dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia, zamieszkującej w lokalach aktywizujących, osób z niepełnosprawnością intelektualną, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Wykonawcę:

 

Lp. Podmiot, dla którego zrealizowano usługę Liczba godzin warsztatów Okres realizacji Dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie usługi: imię, nazwisko, instytucja/nazwa projektu, telefon, email
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
       
         
         
         
         
         

 

 

 

…………………………………….                                                                 ……………………………………

miejscowość, data                                                                                          podpis Wykonawcy

 

                                                                      

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1/07/2016/AS

Opis metodyki pracy

METODYKA PRACY W RAMACH ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU KOMPTENCJI OGÓLNYCH I SPOŁECZNYCH DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 15-25 LAT PRZEBYWAJĄCEJ W RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO USAMODZIELNIENIA, MĘŻCZYZN NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W WIEKU 18-25 LAT ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALACH AKTYWIZUJĄCYCH

 1. Ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
 
 1. Etap pracy z uczestnikami projektu
 
 1. Metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi w pracy z poszczególnymi Uczestnikami projektu, w tym niepełnosprawnymi
 
 1. Porozumiewanie się z Zamawiającym
 

 

………………………………….                                                                     …………………………………….

miejscowość, data                                                                                      podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne należy skreślić

                                                                                          

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 2/08/2016/AS

                                  

 

 

 

                      Oświadczenie

        o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

 

 

 

W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) ………….………………………………..………… oświadczam, że zapoznałam/-em się
z warunkami Zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS, z dnia 24.08.2016 r., ogłoszonego przez Stowarzyszenie PROREW i akceptuję ich treść.

Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówieni

 

…………………………………….                                                                          ……………………………………

  Miejscowość, data                                                                                      podpis Wykonawc

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/08/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                                                   ……………………………………

  Miejscowość, data                                                                            podpis Wykonawcy

 

Ja, niżej podpisana oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz że nie byłam karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

…………………………………….                                                                            ……………………………………

  Miejscowość, data                                                                                               podpis Wykonawcy

ZAPYTANIE Kompetencje ogolne AS

   —————————————————————————————————————–

 

Kielce, 24.08.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2016/AS

 

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji przez doradcę zawodowego dla 55 osób w terminie 01.2017-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 tj. dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia (50 osób) oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat zamieszkujących w lokalach aktywizujących (5 osób), w ramach projektu „Akademia Samodzielności”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Projektu: ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Harmonogram postępowania:

  – Dnia 24.08.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

  – Dnia 31.08.2016 r. godzina 23:59 – termin złożenia ofert.

  – Dnia 01.09.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  

CPV 85312320-8 – Doradztwo zawodowe

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć warsztatowych z kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji przez doradcę zawodowego dla 55 osób w terminie 01.2017-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 tj. dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia (50 osób) oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat (5 osób) zamieszkujących w lokalach aktywizujących, będących Uczestnikami / Uczestniczkami Projektu „Akademia Samodzielności”. Projekt „Akademia Samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata” (partner).

 

Uczestnikami projektu jest 112 osób, w tym młodzieży w wieku 15-25 lat przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowująca się do usamodzielnienia – 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 5 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat, zamieszkujących w lokalach aktywizujących – łącznie 55 osób.

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego tj. osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego.

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje warsztaty z zakresu kompetencji zawodowych o charakterze grupowym, a także indywidualne konsultacje.

 

Część I. Warsztaty w ramach Klubu Praca.

Zakres tematyczny:

1. Budowanie ścieżki kariery zawodowej: Efekty – UP zdobędą wiedzę na temat znaczenia i zasad budowania ścieżki kariery; procesu ludzkiej motywacji; planowania rozwoju pracownika; inspirowania do aktywności (24h/2gr.).

2. Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu zasad tworzenia CV i listu motywacyjnego; praktycznego pisania dokumentów aplikacyjnych; najczęściej popełnianych błędów; wypełniania kwestionariuszy osobowych; redagowania korespondencji związanej z poszukiwaniem pracy  (32h/4gr).

3. Praktyczne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej: Efekty – UP zdobędą wiedzę z zakresu odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej; umiejętności interpersonalnych; autoprezentacji; aktywnego wejścia na rynek pracy; właściwej komunikacji; praktycznej rozmowy kwalifikacyjnej (symulacja) (46h/4gr.).

 

Łączna liczba godzin warsztatów – 102 h (dwie edycje po 51 h)

Termin realizacji: 01.2017-05.2017 r. oraz 07.2017-06.2018 r.

 

Część II. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach Klubu Praca.

Program spotkań:

– określenie potencjału UP, jego zainteresowań, zdolności, umiejętności i możliwości,

– określenie obszaru zainteresowań, predyspozycji i preferencji zawodowych,

– pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej,

– wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia bądź zmiany zawodu,

– opracowanie IPD

 

Liczba godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla młodzieży w wieku 18-25 lat – łącznie 220h (4h/os.)

Termin realizacji: 03.2017-05.2017 oraz 07.2017-12.2017

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących szkolenia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za szkolenia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenia,
a w przypadku, gdy uczestnik przerwie szkolenia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w szkoleniach.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

I. W odniesieniu do zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat zamieszkujących w lokalach aktywizujących:

 

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. posiada wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (doradztwo zawodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne);

b. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

c. w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych (doradztwo zawodowe) oraz/lub indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. wykonawca zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

B. Wykazanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych (doradztwo zawodowe) oraz/lub indywidualnych konsultacji dla młodzieży dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin.

 

3. Wykonawca dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6)

 

4. Wykonawca przedstawi metodykę szkoleń dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą szkolenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

 

VII. Udział podwykonawców Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

X. Oferta częściowa Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wyłącznie w podziale na części zamówienia I i/lub II
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany 01.2017-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
XI. Przygotowanie Oferty  

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59 w formie pisemnej w biurze projektu: ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji przez doradcę zawodowego dla 55 osób w terminie 01.2017-05.2017 oraz 07.2017-06.2018” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: akademiasamodzielnoscikielce@gmail.com

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej szkolenia wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób prowadzących szkolenia,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% – 60%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 60%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  60%.

 

 1. Doświadczenie 0% – 40%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 2 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym, w ofercie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  

(Domax), tj: Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 20%

Podmiot posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji dla młodzieży – dla minimum 50 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 20%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym, w ofercie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100 pkt x 20%

Podmiot posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych (doradztwo zawodowe) oraz/lub indywidualnych konsultacji dla młodzieży w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 20 %.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 1 września 2016 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie lub ich odrzucenia.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji zajęć warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji z 2-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w styczniu 2017 r.

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia jest możliwości składania ofert wariantowych/częściowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

6. Każdy Oferent /Wykonawca, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

9. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 10. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin szkoleń, dotyczy to również spóźnień na szkolenia. 

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem szkoleń w innym terminie.

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS

 

Formularz oferty cenowej 

 

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2016/AS na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji przez doradcę zawodowego dla 55 osób w terminie 01.2017-05.2017 oraz 07.2017-06.2018 tj. dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia (50 osób) oraz mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat zamieszkujących w lokalach aktywizujących (5 osób), w ramach projektu „Akademia Samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), oferuję wykonanie powyższej usługi za cenę brutto wynoszącą:

 

Rodzaj szkolenia Proponowana cena za 1 uczestnika szkoleń Ilość godzin Cena za 1 godzinę
1 2 3 4=2*3
Część I. Warsztaty w ramach Klubu Pracy.

1. Budowanie ścieżki kariery zawodowej.

 

2. Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

 

 

3. Praktyczne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

24

 

32

 

 

 

46

 
Razem Część I  
Część II. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach Klubu Pracy

 

1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

   

 

220

 
Razem Część II  
  Razem Część I i/lub Część II  
         

* w przypadku oferty częściowej niepotrzebne skreślić

 1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/08/2016/AS.
 2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Moja oferta jest/nie jest ofertą częściową (niepotrzebne skreślić) (przez ofertę nie częściową należy rozumieć ofertę na prowadzenie wszystkich szkoleń, także w razie konieczności równolegle w podziale na część I i/lub część II– w takim wypadku należy złożyć dokument wskazujący na fakt składania oferty jako konsorcjum lub w ramach przedsiębiorstwa). Jeżeli ofertę na prowadzenie wszystkich szkoleń składa jeden szkoleniowiec, to należy wskazać którą z ofert należy traktować jako główną a którą jako uzupełniającą w przypadku braku kolizji terminów realizacji zadań.
 5. Moja oferta jest/nie jest aktualna także na prowadzenie szkoleń dla większej ilości zadań niż jedno (niepotrzebne skreślić).

 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie oferty całościowej i częściowej przez podanie rodzaju (proszę wpisać część I i/lub część II)*:

Oferta całościowa  
Oferta cz. I  
Oferta cz. II  

 

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):

Podmiot posiada minimum dwuletnie doświadczenie  
Podmiot posiada dodatkowe udokumentowane kwalifikacje  

 

Oświadczenie Oferenta:

Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 1/08/2016/AS  i zapewniam:

 1. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 2. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia PROREW,
 3. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
 4. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,
 5. dyspozycyjność,
 6. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące trenerów/osób realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie szkoleń opisaną w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).”

 

 1. Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 …………………….dnia…………………                                                         

                                                                                                  Pieczęć i podpis

 

 

*) niepotrzebne skreślić

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki)

-…………………………………………………………

–    ……………………………………………………….

–    ………………………………………………………

–    ……………………………………………………..

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….……………………….działając w imieniu …………………………………………….……………………………, oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem PROREW, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia PROREW lub osobami wykonującymi w imieniu STOWARZYSZENIA PROREW czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 

 

 …………………….dnia…………………                                                             

 

                                                                     Pieczęć i czytelny podpis

 

 

                                                        

                                                                               

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS

 

WZÓR CV

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

 1. Nazwisko:

 

 1. Imię:

 

 1. Data urodzenia:

 

 1. Narodowość:

 

 1. Stan cywilny:

 

 1. Wykształcenie
Instytucja

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:
   
   
   

 

 1. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy)
Język obcy Czytanie Mowa Pisanie
       
       
       

 

 1. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.)

 

 1. Obecne stanowisko:

 

 1. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):

 

 1. Doświadczenie zawodowe
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków
         
         
         
         

 

 1. Inne (np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

Istnieje możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera dane jak
w niniejszym wzorze.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS

 

 

Doświadczenie Wykonawcy

Wykaz przeprowadzonych zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji przez doradcę zawodowego dla młodzieży:

 

Lp. Podmiot, dla którego zrealizowano usługę Liczba godzin warsztatów/konsultacji indywidualnych Okres realizacji Dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie usługi: imię, nazwisko, instytucja/nazwa projektu, telefon, email
1        
2  

 

     
3  

 

     
4        
5        
       
         
         
         
         

 

 

 

                                                                 

…………………………………….                                                                  ……………………………………

miejscowość, data                                                                                         podpis Wykonawcy

 

                                                                      

*) niepotrzebne należy skreślić

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1/07/2016/AS

Opis metodyki pracy

METODYKA PRACY W RAMACH ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU KOMPTENCJI ZAWODOWYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI PROWADZONYCH PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 15-25 LAT PRZEBYWAJĄCEJ W RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO USAMODZIELNIENIA, MĘŻCZYZN NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W WIEKU 18-25 LAT ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALACH AKTYWIZUJĄCYCH

 1. Ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
 
 1. Etap pracy z uczestnikami projektu
 
 1. Metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi w pracy z poszczególnymi Uczestnikami projektu, w tym niepełnosprawnymi
 
 1. Porozumiewanie się z Zamawiającym
 

 

 

 

………………………………….                                                                       …………………………………….

miejscowość, data                                                                                      podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne należy skreślić

                                                                                          

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 1/08/2016/AS

                                  

 

Oświadczenie

o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

 

 

 

W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) ………….………………………………..………… oświadczam, że zapoznałam/-em się
z warunkami Zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS, z dnia 24.08.2016r., ogłoszonego przez Stowarzyszenie PROREW i akceptuję ich treść.

Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 
 

 

 

 

…………………………………….                                                                          ……………………………………

  Miejscowość, data                                                                                      podpis Wykonawcy

 

 

 

Ja niżej podpisany-a oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Oświadczam również, że nie byłam karana  za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe.  Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/08/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)

 

 

…………………………………….                                                                     

    Miejscowość, data                                    

……………………………………

podpis Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE doradca zawodowy AS

———————————————————————————————————————

 

Kielce, 11.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2016/AS

na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników socjalnych i rodzin zastępczych, mających na celu rozwijanie umiejętności i podnoszenie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej przygotowującymi się do usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w ramach projektu„Akademia Samodzielności”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Biuro Projektu: ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce

II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

– Dnia 11.07.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 18.07.2016 r. godzina 15:30 – termin złożenia ofert.

– Dnia 18.07.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń rozwijających umiejętności i podnoszących kompetencje niezbędne do pracy z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej przygotowującymi się do usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym wśród 57 Uczestników / Uczestniczek Projektu. Szkolenia skierowane są do pracowników socjalnych (37 os.) oraz do rodzin zastępczych (20 os.) będących Uczestnikami / Uczestniczkami Projektu „Akademia Samodzielności”. Projekt „Akademia Samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata” (partner)

Uczestnikami projektu jest 112 osób, w tym pracownicy jednostek odpowiedzialnych w Kielcach za realizację procesu usamodzielnienia, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka oraz osób z doświadczeniem w pracy w obszarze pomocy społecznej – łącznie 57 osób.

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego tj. osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenia o charakterze grupowym z podziałem na szkolenia dla pracowników socjalnych oraz szkolenia dla rodzin zastępczych.

Część I. Szkolenia dla pracowników socjalnych.

Zakres tematyczny:

1. Szkolenie z zakresu neurorozwoju – efekty: UP zdobędą wiedzę związaną z diagnostyką, terapią i neurobehawioralnym obrazem zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży z FAS/FAE, organizacji neurologicznej dziecka, rozwoju motorycznego dziecka, powiązań pomiędzy FAS a zaburzeniami przywiązania – 8h/1gr.

2. „Więź jako czynnik ochrony” – efekty: UP zdobędą wiedzę dotyczącą stylów przywiązania i ich znaczenia, regulacji emocji, reaktywnych zaburzeń przywiązania – 20h/1gr.

3. „Praca z nastolatkiem z niską samooceną” – efekty: UP zdobędą wiedzę z zakresu specyfiki pracy z nastolatkiem z niską samooceną, technik relacji terapeutycznych, technik pracy z dzieckiem z niską samooceną – 10h/1gr.

4. Terapia traumy i PTSD dzieci, nastolatków – efekty: UP zdobędą wiedzę związaną z zagadnieniem traumy i PTSD u dzieci i nastolatków, ich konsekwencji oraz charakterystyki – 36h/1gr.

5. Kurs Dialog Motywujący – efekty: UP zdobędą wiedzę związaną z zasadami i metodami Dialogu Motywującego, pracą nad własną motywacją – 24h/1gr.

6. „Wsparcie usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz trening umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego” – efekty: UP zdobędą wiedzę odnośnie modeli współpracy między instytucjami, roli opiekunów usamodzielnienia, mentorów, specjalistów, procedur prawnych, modeli aktywizacji społeczno-zawodowej – 40h/1gr.

Liczba godzin szkoleń dla pracowników socjalnych: 138 h/os., 37 os. = 2 gr. po 18 – 19 UP, 6 szkoleń.

Termin realizacji: od lipca do października 2016 r.

Część II. Szkolenia dla rodzin zastępczych.

Zakres tematyczny:

1. „Więź jako czynnik ochrony z elementami komunikacji interpersonalnej” – efekty: UP zdobędą wiedzę związaną z znaczeniem więzi między dzieckiem a osobą dorosłą, budowanie więzi oraz postępowaniem z dzieckiem z zaburzoną więzią – 20h/1gr.

2. „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych placówkach” – efekty: UP zapoznają się z przyczynami występowania zachowań trudnych / agresywnych / autoagresywnych; nauczą się interweniować w sytuacjach kryzysowych – 20h/1gr.

3. „Praca z dzieckiem krzywdzonym” – efekty: UP zdobędą wiedzę z zakresu zjawiska krzywdzenia dzieci, procedur prawnych, rozpoznawania sygnałów świadczących o doznawaniu przez dziecko przemocy, pierwszego kontaktu z dzieckiem krzywdzonym – 24h/1gr.

4. Szkolenie dotyczące uzależnień młodzieży – efekty: UP zdobędą wiedzę z zakresu rodzaju środków uzależniających, rodzajów uzależnień, faz uzależnień, mechanizmów uzależnień, dostępnych form pomocy i profilaktyki, leczenia uzależnień – 16h/1gr.

5. „Wsparcie procesu usamodzielnienia i wyboru opiekuna usamodzielnienia” – efekty: UP zdobędę wiedzę związaną z diagnozą potrzeb młodzieży dotyczących usamodzielnienia, procedurami prawnymi, indywidualnym programem usamodzielnienia, praktycznymi aspektami procesu usamodzielnienia i wspierania podopiecznych – 10h/1gr.

6. „Mieszkanie treningowe – cel, założenia i rezultaty” – efekty: UP zdobędą wiedzą odnośnie zagadnień formalno-prawnych związanych z mieszkaniami treningowymi (MT), pozyskiwaniem środków finansowania MT, kryteriami dostępu do MT, rolą mentora usamodzielnienia – 30h/1gr.

Liczba godzin szkoleń dla rodzin zastępczych: 120 h/os., 20 UP = 1 gr., 6 szkoleń.

Termin realizacji: od lipca do października 2016 r.

 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących szkolenia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą szkolenia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za szkolenia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie szkolenia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w szkoleniach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

I. W odniesieniu do szkoleń rozwijających umiejętności i podnoszących kompetencje pracowników socjalnych oraz rodzin zastępczych niezbędne do pracy z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej przygotowującymi się do usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym:

 1. Przeprowadzenie szkoleń zostanie zlecone podmiotowi wpisanemu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (psychologia, pedagogika socjologia, medycyna lub pokrewne);

b. dysponuje kadrą z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w środowisku pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pieczy zastępczej;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób pracujących/mających styczność z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym dla minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi szkoleniowe z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

f. podmiot posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w środowisku pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pieczy zastępczej;

B. Wykazanie co najmniej trzyletniego doświadczenia z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób pracujących/mających styczność z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym dla minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin.

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji instytucji, którym świadczono usługi prowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

D. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 4. Podmiot przedstawi metodykę szkoleń dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą szkolenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

 II. W odniesieniu do szkoleń rozwijających umiejętności i podnoszących kompetencje, pracowników socjalnych oraz rodzin zastępczych, w tym z niepełnosprawnościami, niezbędne do pracy z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej przygotowującymi się do usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym:

1. Przeprowadzenie szkoleń zostanie zlecone podmiotowi wpisanemu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (psychologia, pedagogika socjologia, medycyna lub pokrewne);

b. dysponuje kadrą z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w środowisku pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pieczy zastępczej;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot musi posiadać doświadczenie z zakresu prowadzenia szkolenia skierowanych do osób pracujących/mających styczność z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym dla minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi szkoleniowe z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

f. podmiot posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w środowisku pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pieczy zastępczej;

B. Wykazanie co najmniej trzyletniego doświadczenia z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób pracujących/mających styczność z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym dla minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin.

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji instytucji, którym świadczono usługi prowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

D. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 4. Podmiot przedstawi metodykę szkoleń dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą szkolenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

X. Oferta częściowa Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wyłącznie w podziale na części zamówienia I i/lub II.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od lipca do października 2016 r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
XI. Przygotowanie Oferty Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 18 lipca 2016 r. do godziny 15.30 w formie pisemnej w biurze projektu:  ul. Wesoła 51/122, 25-363 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie szkoleń rozwijających umiejętności i kompetencje pracowników socjalnych oraz rodzin zastępczych niezbędne do pracy z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej przygotowującymi się do usamodzielnienia  oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym” lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: akademiasamodzielnoscikielce@gmail.com

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 18 lipca 2016 r. do godz. 15:30.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej szkolenia wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

–        CV osób prowadzących szkolenia,

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

–          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

–        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

–        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/07/2016/AS w projekcie „Akademia Samodzielności”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

–        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 1. Cena: 0% – 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 1. Doświadczenie 0% – 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie – w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia szkoleń skierowanych do osób pracujących/mających styczność z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym dla minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  szkoleń skierowanych do osób pracujących/mających styczność z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

Kryterium Doświadczenie (Dr)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi  z zakresu  prowadzenia  szkoleń  z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 18 lipca 2016 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl, a także na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji szkoleń rozwijających umiejętności i kompetencje pracowników socjalnych oraz rodzin zastępczych niezbędne do pracy z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej przygotowującymi się do usamodzielnienia z 2-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwsze szkolenie rozpocznie się w lipcu 2016 r.

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Szkolenia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części. W przypadku składania ofert indywidualnych przez osoby posiadające podwójne kwalifikacje oferta może obejmować wykonanie usługi w ramach jednego zadania. Oferent może wskazać, że oferta cenowa jest aktualna także na prowadzenie szkoleń dla większej ilości grup, jeżeli szkolenia nie będą się toczyć równolegle. W takim wypadku po analizie wszystkich ofert i założeń harmonogramu, ilość zamówionych godzin ulega automatycznemu zwiększeniu a ofertę należy uznać za wiążącą dla większej ilości godzin, co będzie odwzorowane w protokole z wyboru oraz umowie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin szkoleń, dotyczy to również spóźnień na szkolenia.

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem szkoleń w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zapytanie ofertowe nr 1.07.2016.AS

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Wzór CV

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Opis metodyki pracy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia


Kielce, dn. 25.05.2016 r.

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1PROREW/05/2016/ŚCIK

na przygotowanie i podawanie ciepłego posiłku dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej „Piątka” w ramach projektu „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 

 I. Nazwa i adres Zamawiającego Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce
Biuro Projektu: ul. Warszawska 34/207
II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:
– Dnia 25.05.2016 r. zaproszenie do składania ofert.
– Dnia 1.06.2016 r. godzina 16.00 – termin złożenia ofert.
– Dnia 2.06.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia CPV 55321000-6 – usługi przygotowania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 55320000-9 – usługi podawania posiłków

IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej „Piątka” w ramach projektu „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.Świetlica „Piątka” mieści się na ul. Warszawskiej 34/II piętro; 25-312 Kielce. Do świetlicy uczęszczać będzie dziennie ok. 30 wychowanków. Posiłki będą wydawane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Średnia ilość dni roboczych w trackie trwania umowy w ramach zamówienia to 500 dni roboczy (168 w 2016r.; 250 w 2017r.; 82 w 2018r.). Maksymalna ilość ciepłych posiłków w trakcie trwania umowy w ramach zamówienia to 1500 (5040 w 2016r; 7500 w 2017r.; 2460 w 2018r..
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługa przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej „Piątka” w ramach projektu „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

1. Termin wykonania zamówienia: stała obsługa w okresie 2.06.2016r.-30.04.2018

2. Usługa obejmować będzie: przygotowanie i podanie obiadu dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej „Piątka” w ramach projektu „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” w każdy dzień roboczy (poniedziałek-piątek).

3. Projekt przewiduje obsługę grupy 30 dzieci.

4. Maksymalna ilość posiłków w ramach zamówienia: 1500 sztuk.:

-w 2016r. jest ok. 168 dni roboczych *30 dzieci= 5040 sztuk

-w 2017r. jest ok. 250 dni roboczych * 30 dzieci= 7500 sztuk

-w 2018r. jest ok. 82 dni roboczych * 30 dzieci= 2460 sztuk

5. Usługa rozliczana będzie na podstawie faktury/rachunku w okresach 3-miesięcznych. Płatność – przelew z terminem 30 dni.

6. Forma wyżywienia: codzienny zróżnicowany posiłek w postaci drugiego dania– łącznie max. 30 porcji dziennie.

7. Miejsce podania posiłku: W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem w którym podopieczni mogliby zjeść posiłek, podanie posiłku musi być w pomieszczeniu zapewnionym przez Wykonawcę. Pomieszczenie to musi znajdować się w odpowiedniej odległości od Świetlice środowiskowej „Piątka” znajdującej się przy ulicy Warszawska 34/ II piętro; 25-312 Kielce.  Za odpowiednią odległość uznaje się maks. 1 kilometr. Podczas drogi z Świetlicy do miejsca podania posiłku za dzieci odpowiada Wykonawca. Osoba sprawująca opiekę musi posiadać odpowiednie kwalifikacji zgodne z Art. 26 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

8. Godziny podania posiłków uzgodnione zostaną z Kierownikiem świetlicy.

9. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę przy akceptacji przez Kierownika świetlicy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego

11. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania naczyń jednorazowego użytku.

12. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić listę obecności podczas posiłków.

13. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

14. Pełna odpowiedzialność za wykonanie usług spoczywa na Wykonanie

15. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po wyborze oferty.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a)         posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b)        posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)         znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

d)        niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.      Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert

a)      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.

b)      Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium: cena za jedną porcję obiadu dla jednego dziecka (wartość brutto) – 100%

c)      Sposób oceny ofert:

a.       Punktowo w skali od 0 do 100 pkt

b.      Liczba punktów (P) liczona będzie w następujący sposób:

d)     P=(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100

a.       Liczba uzyskanych punktów będzie mnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium

e)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).

f)       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Zamawiającego (na której upubliczniono zapytanie ofertowe).

g)      Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

3.      Sposób przygotowania oferty cenowej:

a)         Ofertę należy dostarczyć do Biura Projektu „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” przy ul. Warszawskiej 34/207 osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00 w postaci podpisanych dokumentów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

b)        Dokumenty związane z postępowaniem ofertowym dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.stowarzyszenieprorew.pl

c)         Oferty należy przygotować na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego

d)        Oferty należy złożyć w języku polskim

e)         Formularz oferty musi być podpisany i ostemplowany pieczęcią imienną osoby/ób upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis

f)         W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto za porcję obiadu dla jednego dziecka, dotyczących realizacji opisanej usługi.

g)        Wraz z ofertą prosimy o złożenie:

ü   Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do oferty)

ü   Aktualny dokument rejestrowy potwierdzający wpis do właściwego rejestru bądź ewidencji działalności gospodarczej, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami

ü   CV osoby sprawującej opiekę podczas drogi na posiłek- jeśli usługa będzie poza budynkiem gdzie znajduje się świetlica.

h)        Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

i)          W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

4.      Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela Beata Spudy tel. 533535002, e-mail beata.spudy@gmail.com

VII. Udział podwykonawców Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
VIII. Informacje o wykluczeniu Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

IX. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od czerwca 2016 r. do kwietnia 2018 r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
XI. Przygotowanie Oferty Ofertę należy dostarczyć do Biura Projektu „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” przy ul. Warszawskiej 34/207 osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00, w postaci podpisanych dokumentów w terminie do 1.06.2016r. do godziny 16.00.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz ofertowy (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem..

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
XIII. Kryteria wyboru oferty

 

1.      Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium: cena za jedną porcję obiadu dla jednego dziecka (wartość brutto) – 100%

2.      Sposób oceny ofert:

a.       Punktowo w skali od 0 do 100 pkt

b.      Liczba punktów (P) liczona będzie w następujący sposób:

3.      P=(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100

a.       Liczba uzyskanych punktów będzie mnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium

4.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).

5.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Zamawiajacego (na której upubliczniono zapytanie ofertowe).

6.      Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 2 czerwca 2016 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie też przesłana droga mailową lub pocztą do wszystkich podmiotów składających ofertę.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

XV. Dodatkowe informacje 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dokumenty do pobrania poniżej:

zał.nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał.nr 2 Formularz Oferty

zał.nr 3 Ośw. o braku powiązań

Kielce, dn. 23.05.2016 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2016/W2L

na przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji ogólnych oraz kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w ramach projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”.

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie PROREW, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce
Biuro Projektu: Bronów 37A, 26-330 Żarnów
II. Tryb wyboru oferty Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:
– Dnia 23.05.2016 r. zaproszenie do składania ofert.
– Dnia 30.05.2016 r. godzina 23:59:59 – termin złożenia ofert.
– Dnia 31.05.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia  CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe
IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń rozwijających niezbędne na rynku pracy kompetencje ogólne dla 130 Uczestników / Uczestniczek Projektu oraz  szkoleń zawodowych rozwijających niezbędne kompetencje zawodowe dla 130 Uczestników / Uczestniczek Projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Gminą Żarnów.

Uczestnikami projektu są osoby młode – 130 os. (78K, 52M) w tym niepełnosprawne, w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET (zgodnie z def. osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Projekt skierowany do grup docelowych z obszaru woj. łódzkiego (powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, rawskiego i bełchatowskiego) tj. osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego (wymienione powiaty) w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze grupowym z podziałem na zadania:
Część I: Grupowe szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy.Obligatoryjny udział uczestnika projektu w 6 z 9 szkoleń wg preferencji UP. Zakres przedmiotowy:1. Analityczne myślenie – efekty/E: UP rozwiną umiejętność poszukiwania danych, wnioskowania i planowania
2. Arkusz kalkulacyjny – E: UP poznają zastosowanie funkcji arkuszy kalkulacyjnych i dowiedzą się jak interpretować otrzymane wyniki
3. Asertywność – E: UP poznają sposoby otwartego, ale asertywnego udziału w dyskusjach i wyrażania swoich opinii z poszanowaniem poglądów innych oraz metody rozwiązywania konfliktów
4. Komunikacja – E: UP nauczą się odczytywać komunikaty werbalne i niewerbalne oraz dobierać formę przekazu do sytuacji i precyzyjnie formułować myśli
5. Odporność na stres – E: UP poznają techniki ograniczania stresu, wywołanego różnymi czynnikami, m.in. presją czasu
6. Organizacja pracy – E: UP nauczą się zarządzać sobą w czasie z wykorzystaniem
odpowiednich technik (np. pareto)
7. Orientacja na cel – E: UP dowiedzą się w jaki sposób wyznaczać priorytety i poszczególne etapy ich realizacji
8. Prezentacja – E: UP poznają tajniki autoprezentacji oraz prezentacji treści
9. Pisanie i redagowanie pism – E: UP nauczą się przygotowywać profesjonalne pisma
użytkowe: oferty, sprawozdania, raporty, instrukcje, dokumentacje.Liczba godzin szkoleń z kompetencji ogólnych: w 2016 r. -780h, w 2017 r.-300h; łącznie 1080h w 3 turach; 1 tura x 9 szkoleń x 20h x 2 gr; 1gr=13-14 UPTermin realizacji: od maja/czerwca 2016 r. do  kwietnia 2017 r.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia cz. I:
Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie, ul. Polna 1, 26-330 Żarnów Część II: Grupowe szkolenia z kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy zakończone egzaminem zewnętrznym. Szkolenia zawodowe muszą zostać zrealizowane wg programu bazującego na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych (S) lub zostać prowadzone do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji oraz kończyć się egz. (W) i uzyskaniem certyfikatu (C) potwierdzającego kwalifikacje. Egzaminy muszą zostać przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne posiadające uprawnienia do walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz wydawania stosowanych certyfikatów. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych powinno być zgodnie z 4 etapami: 1 – zakres, etap 2 – wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie. 1.      Kurs księgowości I stopnia (standardy/S, walidacja/W i certyfikacja/C: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) – 82 h
2.      Magazynier z obsługą wózków widłowych (S, W, C: UDT/IMBiGS) – 180 h
3.      Kierowca kat. C (S: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, W: WORD, C: starostwa powiatowe) – 50 h
4.      Spedytor z jęz. angielskim z certyfikatem językowym TELC/TOEFL/FCE/CAE (S: poziom B1/B2/C1 wg Rady Europy; W i C: akredytowane jednostki) – 140h
5.      Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat. B (S: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, W: WORD, C: starostwa powiatowe) – 150 hLiczba godzin: śr. 120 h/1 UP, 3 tury (40, 40, 50 UP)
Z uwagi na fakt, iż na etapie rekrutacji do projektu nie jest możliwe wskazanie liczbowego zapotrzebowania UP na dane szkolenie oraz egzamin, a także w trosce o zapewnienie UP możliwie szerokiego wyboru rodzaju wsparcia odpowiednio do indywidualnych predyspozycji, Zamawiający na 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń poinformuje Wykonawcę o ilości UP na konkretnym szkoleniu.Termin realizacji: od maja/czerwca 2016 r. do  kwietnia 2017 r.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia cz. II:
Oferent zobligowany jest do zapewnienia miejsca przeprowadzenia szkoleń zawodowych na terenie realizacji projektu wskazanym przez Zamawiającego.
VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:I. W odniesieniu do szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy dla UP, w tym z niepełnosprawnościami:1. Szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy – zostanie zlecone podmiotowi wpisanemu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). 2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne
wymagania:

a. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie, w kierunku kompetencji ogólnych lub zawodowych albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe;
b. dysponuje kadrą z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;
c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot musi posiadać doświadczenie z zakresu prowadzenia szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku dla minimum 150 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 500 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);
d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;
e. podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku
f. podmiot w ciągu ostatnich kilku lat wydał własne publikacje specjalistyczne odnoszące się tematycznie do szkoleń z kompetencji ogólny i/lub zawodowych
g. podmiot organizował wydarzenia promocyjno-informacyjne z zakresu problematyki zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi
h. podmiot posiada doświadczenie wdrożeniowe systemów koordynacji i zarządzania zespołami ludzkimi, może wykazać się prowadzeniem audytów (np. re-assessment, gap analisis i celowanych) w zakresie określania potrzeb organizacji i osób na rynku pracy.Opis weryfikacji spełniania warunku:A. Udokumentowanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;
B. Wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia z zakresu prowadzenia szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku dla minimum 150 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 500 godzin.
C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji instytucji, którym świadczono usługi prowadzenia szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku.
D. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
E. Ksero pierwszych stron własnych publikacji specjalistycznych odnoszących się tematycznie do szkoleń z kompetencji ogólnych i/lub zawodowych oraz ich pełen wykaz.
F. Potwierdzenie organizacji wydarzeń promocyjno-informacyjnych odnoszących się do problematyki zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi.
G. Zaświadczenie o wdrożeniu systemów koordynacji i zarządzania zespołami ludzkimi oraz przeprowadzonymi audytami na rzecz innych podmiotów.

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 5) oraz  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 4. Podmiot przedstawi metodykę wsparcia dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą zajęcia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru – Załącznik nr 5 do Zapytania):
a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
b. etapy pracy
c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)
d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.