Zapytania ofertowe

Kielce, 17.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2022/ON

W związku z realizacją projektu „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem , Działania 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę sprzątania pomieszczeń na powierzchni zajmowanej przez Hostel dla osób uzależnionych oraz z podwójną diagnozą „Ogród nadziei” w Zborówku  w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie Ofertowe – Rozeznanie rynku

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Pełny Rozwój, Bronów 37A, 26-330 Żarnów, NIP: 7681847059

 

 

Kielce, 17.01.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2022/NH

W związku z realizacją projektu „Nowe Horyzonty!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi: Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z pośrednictwa pracy.

Zapytanie ofertowe nr 1_01_2022_NH

Do realizacji zamówienia wybrano: Progres Doradztwo i Szkolenia Łukasz Antos, Czarnocin 75, 28-506 Czarnocin, NIP: 6050051391

 

 

Kielce, 10.01.2022 r. 

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2022/ON

W związku z realizacją projektu „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem , Działania 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę: Prace konserwatorskie w budynku Hostelu w Zborówku,  w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2022/ON

Do realizacji zamówienia wybrano: Usługi Remontowo-Budowlane “INSTALATOR” Sławomir Olbromski, Wolica 57A, 28-130 Stopnica, NIP 6551236003

 

Kielce, 08.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2021/AK2 

W związku z realizacją projektu „Aktywizator kariery 2!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działanie 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej  osób po 29 roku życia. Stowarzyszenie PROREW z siedzibą
w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznanie rynku 1_11_2021_AK2


Kielce, dn. 03.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2021/PZ CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

W związku z realizacją projektu „Punkt zwrotny”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę  przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-2_09_2021_PZ-W-CELU-ROZEZNANIA-RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11 a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce, 12.07.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2021/NH W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „Nowe Horyzonty!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług: A. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem w celu przeprowadzenia badania podczas rekrutacji, B. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR, C. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR.       

Zapytanie oferowe nr 1_07_2021_NH

 


Kielce, dn. 06.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2021/PZ CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

W związku z realizacją projektu „Punkt zwrotny”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Indywidualnego specjalistycznego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku 2_04_2021_PZ

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Rozwoju Społecznego, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce.


 

Kielce, dn. 06.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2021/PZ CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

W związku z realizacją projektu „Punkt zwrotny”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę:

A. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR,

B. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR,

C. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku 1_04_2021_PZ

Do realizacji zamówienia wybrano: 

Część A: Fundacja Liderzy Aktywności, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,

Część B: NEUROCLINIC- CENTRUM TERAPII i ROZWOJU Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce,

Część C:  NEUROCLINIC- CENTRUM TERAPII i ROZWOJU Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce.


Kielce, dn. 10.02.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/02/2021/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-5_02_2021_WDK-W-CELU-ROZEZNANIA-RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11 a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


 

Kielce, dn. 10.02.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/02/2021/WDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL

W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

 

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_02_2021_WDK-W-CELU-ROZEZNANIA-RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów.


 

Kielce, dn. 10.02.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/02/2021/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

 

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-3_02_2021_WDK-W-CELU-ROZEZNANIA-RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica.

 


 

Kielce, 01.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/02/2021/IDD

W związku z realizacją projektu „Impuls do działania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zapytanie ofertowe pośrednik

Do realizacji  zadania wybrano: PRO EUROPA ul. Szeroka 7/11a/17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki


Kielce, 30.11.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2020/ŁOM W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOM w aktywizacji!” przez Stowarzyszenie PROREW (Lidera) oraz Fundację Możesz Więcej (Partnera projektu), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług: A. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR, B. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR,

PrzeŁOM w aktywizacji zapytanie doradca zawodowy psycholog

część A: Fundacja Liderzy Aktywności, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica
część B: Fundacja Liderzy Aktywności, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


 

Kielce, dn.30.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2020/KDK
W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE GRUPOWYCH TRENINGÓW
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

zapytanie-ofertowe-Grupowe-treningi-kompetencji-spolecznych (1)

Do realizacji zadania wybrano: Progres Doradztwo i Szkolenia Łukasz Antos Czarnocin 75, 28-506 Czarnocin


 

Kielce, dn. 30.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2020/KDK
W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO
PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W CELU IDENTYFIKACJI POTRZEB ORAZ
PRZYGOTOWANIA IŚR
W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW (Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w celu identyfikacji potrzeb
oraz przygotowania IŚR

zapytanie-ofertowe-psycholog (2)

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce


 

Kielce, dn. 30.09.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2020/KDK
W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POTRZEB
UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK
REINTEGRACJI
W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.

zapytanie-ofertowe-dorsdca-zawodowy

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce


 

Kielce, 24.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/09/2020/AK2 

W związku z realizacją projektu „Aktywizator kariery 2!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej  osób po 29 roku życia. Stowarzyszenie PROREW z siedzibą
w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

zapytanie ofertowe w celu rozeznanie rynku 4-09-2020-AK2

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro Europa, ul. Szeroka 7/11A lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kielce, dnia 03.09.2020

 

 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE CENOWE

NA REALIZACJE INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

 

W związku z realizacja projektu „Klucz do kariery 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW z siedzibą  w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09-IX Wyłączenie Społeczne. Działanie 01 – IX.1 Aktywna  integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno– zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 56 Uczestników Projektu „Klucz do kariery 2”: zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych (stopień urbanizacji DEGURBA 3) pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie biernych zawodowo min. 60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym w tym min. 6 ( 3K/3 M) osoby z niepełnosprawnościami.

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundację Rozwoju Społecznego, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce


 

Kielce, 10.07.2020 r. 

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2020/PZ2

W związku z realizacją projektu “PrzeŁOMowa zmiana 2!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług: Wynajem sal wraz z wyposażeniem na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) w celu realizacji wsparć merytorycznych. 

zapytanie_ofertowe_w_celu_rozeznania_rynku_3_07_2020_PZ2

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów.


Kielce, 10.07.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2020/PZ2

W związku z realizacją projektu “PrzeŁOMowa zmiana 2!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług: Przeprowadzenie indywidualnych spotkań w ramach jobcoachingu, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia. 

zapytanie_ofertowe_w_celu_rozeznania_rynku_2_07_2020_PZ2

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica.


Kielce, 10.07.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/PZ2

W związku z realizacją projektu “PrzeŁOMowa zmiana 2!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług: A. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR, B. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR, C. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia. 

zapytanie_ofertowe_w_celu_rozeznania_rynku_1_07_2020_PZ2

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Rozwoju Społecznego, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce.


Kielce, dn. 04.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2020/Zdrowie

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18, realizowanej przez Stowarzyszenie PROREW (Partner projektu). Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przestawienie oferty cenowej na usługę opracowania zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych wraz
z wydrukiem dla 4 przedsiębiorstw (branża rolnicza, branża motoryzacyjna, branża chemiczna, branża turystyczna i rozrywkowa):

   A. Opracowanie merytoryczne broszur edukacyjno – profilaktycznych

   B. Opracowanie graficzne i druku broszur

Dla pracowników 4 przedsiębiorstw będącymi uczestnikami projektu pn. “Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. Świętokrzyskiego”.

Zapytanie_ofertowe_nr_1_05_2020_Zdrowie

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundację Aktywni Obywatele, ul.Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce


Kielce, dn. 28.02.2020 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/02/2020/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_02_2020_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: Firma Handlowo-Usługowa EURO GRANIT Sławomir Skowron, Bąkowa Góra 4, 97-510 Ręczno.


Kielce, dn. 31.01.2020 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2020/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01_01_2020_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica.


Kielce 29.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B/01/2020/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskieo Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację:  jobcoachingu oraz indywidualnego  pośrednictwa pracy na terenie miasta Pabianice w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B_01_2020_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja RAMPA,  ul. Poprzeczna 19/21, 95-200 Pabianice.


Kielce 10.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A/01/2020/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskieo Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację:  jobcoachingu oraz indywidualnego  pośrednictwa pracy na terenie miasta Łódź w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A_01_2020_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi, ul. Szpitalna 9/11, 92-207 Łódź.


Kielce 10.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2020/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_01_2020_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: Firma Handlowo-Usługowa EURO GRANIT Sławomir Skowron, Bąkowa Góra 4, 97-510 Reczno.

 

                Kielce, dn. 8.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020/SK/SP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „SEDNO KARIERY” nr POWR.01.02.01-30-0014/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie – Pośrednictwo pracy SK

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: Fundacja Aktywni Obywatele, ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce.


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2019/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA PRZEPROWADZENIE GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia grupowych treningów kompetencji społecznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_12_2019_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11 a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

 

Kielce, dn. 12.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/SK/SP

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „SEDNO KARIERY” nr POWR.01.02.01-30-0014/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Planów Działań dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie – Doradztwo zawodowe IPD

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: Fundacja Rozwoju Społecznego, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce.


                                                                                                                    Kielce, dn. 21.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/11/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty na przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla nowo utworzonych w ramach projektu firm (doradztwo w zakresie: efektywnego wykorzystania wsparcia finansowego – dotacji i finansowego wsparcia pomostowego; prowadzania działalności gospodarczej, w tym wsparcie doradcze z zakresu: księgowości, marketingu, technik sprzedaży i negocjacji, rozwoju działalności gospodarczej, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, kadry i płace, aspekty prawne działalności i inne wynikające z potrzeb uczestników); w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie na przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla nowo utworzonych w ramach projektu firm

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce


 

 

Kielce, dn. 08.11.2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2019/WDK CELU ROZEZNANIA RYNKU
NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_11_2019_WDK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 ŻarnówKielce, dn. 22.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2019/RCR

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

“Organizacja 8 – dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły”

w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe RCR


Kielce, dn. 16.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/2019/AK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Aktywizator kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia  Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_10_2019_AK W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


Kielce, dn. 10.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2019/AK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Aktywizator kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia  Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

Zapytanie-sale-AK

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


Kielce, dn. 16.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

4/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sal w celu realizacji zajęć merytorycznych: doradztwa zawodowego, jobcoachingu, pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku 4/09/2019/DDP


 

Kielce, dn. 16.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

3/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku 3/09/2019/DDP


Kielce, dn. 09.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

2/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 60 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku 2/09/2019/DDP


 

 

Kielce, dn. 09.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/09/2019/DDP

W związku z realizacją projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe). Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 60 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku 1/09/2019/DDP


 

 

 

 

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

2/07/2019/PDR

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego job coachingu dla 74 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualny Job coaching

 

 

 

 


 

 

 

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU

1/07/2019/PDR

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 74 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualne pośrednictwo pracy

 

 

 

 


Kielce, dn. 01.07.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK REINTEGRACJI

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.

zapytanie-ofertowe-doradca-zawodowy (1)

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W CELU IDENTYFIKACJI POTRZEB ORAZ PRZYGOTOWANIA IŚR

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW (Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR.

zapytanie-ofertowe-psycholog (1)

Do realizacji  zadania wybrano: Agencja konsultingowo-szkoleniowa Fusion Design Marcin Madej, ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów


Kielce, dn.01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

zapytanie-ofertowe-Grupowe-treningi-kompetencji-spolecznych (1)

Do realizacji zadania wybrano: Progres Doradztwo i Szkolenia Łukasz Antos Czarnocin 75, 28-506 Czarnocin


Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica  kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

zapytanie ofertowe sale.

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


                                                                                                         

Kielce, dn. 29.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/05/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę  kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 40 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Do realizacji zamówienia wybrano:
FUNDACJA DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


Kielce, dn. 29.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/05/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizacje indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 40 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Do realizacji zamówienia wybrano:
Kancelaria Adwokacka, ul. Skarbka z Gór 15T lok. 28, 03-287 Warszawa      


Kielce, dn. 23.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/05/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (spotkania  grupowe i indywidualne) na terenie województwa łódzkiego, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_05_2019_CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: Pro Europa, ul. Szeroka 7/11 a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

                                                                    


                                                                                                                                                                                                                  Kielce, dn.23.05.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość”,współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu  w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_05_2019_CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

 

 

Kielce 16.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_05_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy wybrano: KONSORCJUM NAUKOWO-EDUKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.


 

 

 

Kielce, dn. 13.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 40 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Diagnoza potrzeb Uczestników w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

 

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano:
FUNDACJA DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica


Kielce, dn. 15.04.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę  kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 34 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku – Grupowe treningi Kompetencji Społecznych


Kielce, dn. 15.04.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizacje indywidualnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego dla 34 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Do realizacji zamówienia wybrano:
College Medyczny Adrian Lipa Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce


Kielce, dn. 15.04.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 37 Uczestników Projektu.

 

Rozeznanie rynku – Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Do realizacji zamówienia wybrano:
PRO INVESTMENT KIELCE Sp z o.o, ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kielce 11.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/04/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego Jobcoachingu w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_04_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Jobcoachingu wybrano: Fundacja EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kielce, dn.08.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu pt.: „Czas na przedsiębiorczość” nr RPLD.08.03.01-10-0035/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.
Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnych rozmów przez doradcę zawodowego w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie ofertowe_doradca zawodowy_CZNP

Do realizacji  zadania wybrano: NEUROCLINIC- CENTRUM TERAPII i ROZWOJU Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce, NIP: 6572612525

…………………..……………………………………………………………………………………………………

Kielce, dn. 05.04.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/04/2019/TNSZ

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Wynajem sali szkoleniowej/sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 Uczestników Projektu „Twoja nowa szansa” na terenie województwa łódzkiego.

Zapytanie ofertowe sale_TNSZ

 

Do realizacji  zadania wybrano: Fundację Możesz Więcej, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica
NIP 657290762

……………………….……………………………………………………………………………………………………

Kielce, dn. 05.04.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/TNSZ
W CELU ROZEZNANIA RYNKU
na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania przez doradcę zawodowego dla Uczestników Projektu
Twoja nowa szansa

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020     Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego., kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie    o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz  z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnego Planu Działania  dla 22 uczestników projektu.

doradztwo_zapytanie-na-strone-TNSZ_ostateczne

 

Do realizacji  zadania wybrano: NEUROCLINIC- CENTRUM TERAPII i ROZWOJU Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce, NIP: 6572612525


 

Kielce 01.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2019/CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03–VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01–VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej / sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnych spotkań kandydatów z doradcą zawodowym na terenie województwa łódzkiego, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_04_2019_CZNP W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o., ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce.


Kielce 25.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/03/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego Pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5_03_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Firma Handlowo-Usługowa EURO GRANIT Sławomir Skowron, Bąkowa Góra 4, 97-510 Ręczno.


Kielce 20.03.2019 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA _ DORADZTWO ZAWODOWE

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotny, Stowarzyszenie PROREW prosi o wycenę kosztów doradztwa zawodowego

Szacowanie_doradca zawodowy_ Czas na przedsiębiorczość   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kielce 20.03.2019 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA _NAJEM SAL 

W związku z realizacją projektu „Czas na przedsiębiorczość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotny, Stowarzyszenie PROREW prosim o wycenę kosztów wynajmu sal szkoleniowych

Szacowanie_sal _Czas na przedsiębiorczość

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kielce 11.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/03/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_03_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o., ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce.


Kielce, dn. 11.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NUMER 2/03/2019/PDR W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, kieruje zapytanie
o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sal szkoleniowych w celu realizacji zajęć indywidualnych oraz grupowych dla 74 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – wynajem sala szkoleniowych

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundację DOBRA PRZYSZŁOŚĆ, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Kielce, dn. 11.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 34 Uczestników Projektu.

Rozeznanie rynku – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Do realizacji zamówienia wybrano: 
PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o, ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce


 

Kielce, 14.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/02/2019/WPS

na wynajem sal w celu realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu
„Wyjdź przed szereg”

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. ZAPYTANIE – Sale WPS (1)

Do realizacji zamówienia wybrano: FENIX – szkolenia, doradztwo, coaching, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów 


Kielce, 14.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2019/Zdrowie

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18, realizowanej przez Stowarzyszenie PROREW (Partner projektu). Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przestawienie oferty cenowej na usługę Wsparcia psychologicznego realizowanego dla uczestników projektu pn. “Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. Świętokrzyskiego”.

zapytanie psycholog

Do realizacji zamówienia wybrano: Agnieszka Scendo – Psycholog


 

Kielce 14.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_02_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: PRO INVESTMENT KIELCE Sp. z o.o., ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce.


Kielce 14.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2019/PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_02_2019_PZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji wybrano: COLLEGE MEDYCZNY Adrian Lipa, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.

 


Kielce 11.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego Innowacyjnego jobcoachingu w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4_01_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Innowacyjnego jobcoachingu wybrano: Fundacja EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.


Kielce 07.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3B/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3B_01_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 07.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, innowacyjnego jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B_01_2019_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 07.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B/01/2019/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B_01_2019_PRZ_ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 27.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A/11/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A_11_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 27.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A/11/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, innowacyjnego jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A_11_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji zamówienia wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Kielce 27.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/11/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A_11_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji wybrano: Pro EUROPA, ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


 

 

Kielce, dn. 12.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej i Stowarzyszenie PROREW (Partnera), w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW (Partner) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe JOBCOACHING PSDM

 

Został wyłoniony wykonawca: Fundacja Efekt Motyla, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361.

____________________________________________________________________________

Kielce, dn. 12.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

zapytanie JOBCOACHING SRK2

Został wyłoniony wykonawca: Fundacja Efekt Motyla, ul. Szymanowskiego 3/58, Kielce 25-361.

 

 

____________________________________________________________________________________________

Kielce, dn. 23.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

2/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej i Stowarzyszenie PROREW (Partnera) , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW (Partner) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na przeprowadzenie poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe sale PSDM 

ofertę wygrała firma “Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching”, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów 

 

Kielce, dn. 22.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/PSDM

W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą dla młodych!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej i Stowarzyszenie PROREW (Partnera) , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW (Partner) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Zapytanie ofertowe JOBCOACHING PSDM

Wykonawca nie został wyłoniony z powodu braku wystarczającej liczby ofert.

____________________________________________________________________________

Kielce, dn. 22.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

4/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

zapytanie JOBCOACHING SRK2

Wykonawca nie został wyłoniony z powodu braku wystarczającej liczby ofert.

 

___________

Kielce, dn. 10.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

2/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia sal na przeprowadzenie poradnictwa zawodowego, jobcoachingu i pośrednictwa pracy.

zapytanie ofertowe sale SRK2

ofertę wygrała firma “Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching”, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów – oferta wpłynęła w dniu 17.10.2018 r.

______________________________________________________________________________

Kielce, dn. 10.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU/CEN

1/10/2018/SRK2

W związku z realizacją projektu pn. „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.  Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy i Posrednik Pracy SRK2

ofertę wygrała firma “Fenix – Szkolenia, doradztwo, coaching”, ul. Ks. Skorupki 4/41, 32-200 Miechów – oferta wpłynęła w dniu 17.10.2018 r.

____________________________________________________________________________

Kielce, dnia 01.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/10/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację grupowych Treningów Kompetencji Społecznych na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_10_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.


Kielce, dnia 01.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal na realizację: diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, innowacyjnego jobcoachingu oraz indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego, indywidualnego pośrednictwa pracy na terenie województwa łódzkiego w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_10_PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.


 

Kielce, dnia 13.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/PRZ_II W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_09_PRZ_II W CELU ROZEZNANIA RYNKU_1

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.


Kielce, dnia 13.09.2018 r.

Stowarzyszenie PROREW informuje, iż w związku z niekompletnym wykazem dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu umieszczonym w zapytaniu ofertowym nr 1/09/PRZ na usługę przeprowadzenia diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w ramach projektu „PROJEKT-ROZWÓJ-ZATRUDNIENIE” postępowanie zostaje unieważnione. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Na stronie Beneficjenta w dniu dzisiejszym, tj. 13.09.2018 r. pojawi się ponowienie zapytania ofertowego.

Kielce, dnia 12.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2018/RPZ

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Cateringu na grupowe poradnictwo zawodowe oraz na grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

zapytanie ofertowe Catering RPZ

 


Kielce, dnia 12.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2018/CRCP

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój – czas na pracę!” realizowanego przez  Stowarzyszenie PROREW, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Cateringu na grupowe poradnictwo zawodowe oraz na grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Zapytanie ofertowe CRCP – catering dla uczestników projektu

Rozstrzygnięcie: KAWIARNIA “ABS” Halina Cetera, 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 34

——————————————————————————————————————————————

 

Kielce, dnia 10-09-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/PRZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Diagnozy potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_09_PRZ W CELU ROZEZNANIA

Zapytanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                Kielce, dnia 08-09-2018

Rozeznanie cenowe – ubezpieczenie NNW

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi ubezpieczenia NNW dla 120 Uczestników Projektu podczas odbywania  4 miesięcznych staży zawodowych.

Termin złożenia ofert do dnia 14.09.2018r

Rozeznanie cenowe – ubezpieczenie NNW_TNSZ


                                                                                                                                                                                                                  Kielce, dnia 03-09-2018 r.

Rozeznanie cenowe – badania lekarskie przed rozpoczęciem 4 miesięcznych staży zawodowych

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi przeprowadzenia badań lekarskich dla 120 Uczestników Projektu przed rozpoczęcie  4 miesięcznych staży zawodowych.

Termin złożenia ofert do dnia 12.09.2018r. 

Rozeznanie cenowe – badania lekarskie przed przystąpieniem do staży zawodowych_TNSZ


Kielce, dnia 27.08.2018

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/CRCP

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój – Czas na pracę!” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania doradcy klienta, indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

zapytanie ofertowe sale CRCP

Rozstrzygnięcie: FENIX szkolenia, doradztwo, coaching, 32-200 Miechów, ul. ks. Skorupki 4/41

——————————————————————————————————————————————

Kielce, dnia  27.08.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/RPZ

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Zapytanie ofertowe na sale RPZ Stowarszyszenie PROREW


Zapytanie ofertowe nr 5/08/2018/CRCP

Kielce, dnia 17.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój-czas na pracę!” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego).

Zapytanie-ofertowe_17_08_2018-Psycholog-CRCP

ofertę wygrała firma NEUROCLINIC-CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce  – oferta wpłynęła w dniu 27.08.2018 r. 

______________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 4/08/2018/RPZ

Kielce, dnia 17.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego).

Zapytanie ofertowe_17_08_2018 Psycholog RPZ

 

ofertę wygrała firma NEUROCLINIC-CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce  – oferta wpłynęła w dniu 27.08.2018 r. ____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2018/RPZ

Kielce, dnia 16.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Grupowego Poradnictwo Zawodowego.

Zapytanie ofertowe Doradztwo Grupowe Zawodowe

ofertę wygrała firma NEUROCLINIC-CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce  – oferta wpłynęła w dniu 27.08.2018 r. 

_______________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/CRCP

Kielce, dnia 14.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Czas na rozwój – Czas na pracę!” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania doradcy klienta, indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

sale zap of CR-CP

____________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/RPZ

Kielce, dnia 14.08.2018

W związku z realizacją projektu pn. “Ruszamy po zatrudnienie!” realizowanego przez Fundację Możesz Więcej (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partner nr 1 projektu) , w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy. Stowarzyszenie PROREW  (Partner nr 1 projektu) kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na indywidualne spotkania psychologów, grupowe poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Zapytanie ofertowe sale RPZ – PROREW

 


Kielce,dn. 30.04.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2018/TNSZ

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania przez doradcę zawodowego dla Uczestników Projektu
Twoja nowa szansa

            W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020  Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego., kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie  o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnego Planu Działania  dla 120 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe

W dniu 10.05.2018 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 02/04/2018  na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania przez doradcę zawodowego dla Uczestników Projektu
Twoja nowa szansa”, do przeprowadzenia zadania wybrano NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENO, oś. Na stoku 63/25, 25 – 437 Kielce, NIP: 6572612552, REGON: 260241529 


Kielce, dnia 30.04.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2018/TNSZ W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego., kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynajem sali szkoleniowej/sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu.

Zapytanie na wynajem sal TNSZ_30.04.2018 Zapytanie na wynajem sal TNSZ_30.04.2018

 


 

                                                                                                                                                                                                                                   Kielce, dnia 20.04.2018r.

Szacowanie wartości zamówienia – Wynajem sal szkoleniowych wraz wyposażeniem do realizacji indywidualnych spotkań dla 120 Uczestników Projektu Twoja nowa szansa na terenie województwa Łódzkiego

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi wynajmu sal szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wyposażeniem na terenie województwa Łódzkiego do realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzenie IPD,  realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy w  wymiarze 2280godz.

szacowanie sal_TNSZ

Prosimy o złożenie wyceny osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 23.04.2018r.

 


 

Kielce, dnia 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe w trybie
rozeznania rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży
2/03/2018/ZNL

Stowarzyszenie PROREW zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży w ramach projektu „Zmiana na lepsze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży, w celu:

– przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników projektu przed przystąpieniem do szkoleń zawodowych:  Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B, Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. C + E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kierowca Wózka jezdniowego z egzaminem UDT (średnio dla 135 osób)

– przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich przed rozpoczęciem staży zawodowych oraz wydania orzeczeń lekarskich (średnio dla 135 osób).

Zapytanie-badania-lekarskie ZNL

Załącznik 1 – Formularz Oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Do realizacji zadania została wybrana firma:
PRYWATNY GABINET LEKARSKI Sławomir Turlejski, ul. Wyspiańskiego 14,97-300 Piotrków Trybunalski

 


 

Kielce, 21 grudnia 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 03/12/2017/ZnL z dnia 21.12.2017r

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług
w formie jobcoachingu.

jobcoaching – zad2. poz9ZnL

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: NEUROCLINIC CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, SZKOLENIA KOMPETENCJI, SZKOLENIA, COACHING, DORADZTWO AGNIESZKA SCENDO, HANDEL DETALICZNY AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

 

 

Kielce, 28 listopada 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 02/11/2017/ZnL z dnia 28.11.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

zap.ofert.PRawne i Obywatelskie

Do realizacji zadania dotyczącego realizacji poradnictwa psychologicznego wybrano:

Pan Konrad Styś
ul. Przełajowa 22/19, 
94-044 Łódź

Kielce, 28 listopada 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 03/11/2017/ZnL z dnia 28.11.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji poradnictwa psychologicznego.

zap.ofert.Psychologiczne

Do realizacji zadania dotyczącego realizacji poradnictwa psychologicznego wybrano:

Fusion Design Agencja Konsultingowo – Doradcza Marcin Madej
ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów

 

 

ZO_1_11_2017_ZnLwersja pdf: ZO_1_11_2017_ZnL

Do realizacji zadania dotyczącego Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych wybrano:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp.z o.o.
os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Kielce, 17 października 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 01/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W dniu 17.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 01/10/2017/ZnL z dn. 02.10.2017r. na usługę dotyczącą świadczenia usług doradcy zawodowego w ramach projektu w okresie od listopada 2017 r. do listopada 2018r.
w ramach projektu „Zmiana na lepsze”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Kierowców „OLIMP” s.c.,
Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kielce, 17 października 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 02/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W dniu 17.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 02/10/2017/ZnL z dn. 02.10.2017r. na usługę polegającą na: wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia w ramach projektu w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2019 r. w ramach projektu „Zmiana na lepsze”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Kierowców „OLIMP” s.c.,
Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski.


 

 

 

Kielce, 2 października 2017 r.

Zapytania ofertowe nr 01/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradcy zawodowego.

01-10-2017-ZnL

 

Kielce, 2 października 2017 r.

 

Zapytania ofertowe nr 02/10/2017/ZnL z dnia 02.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie PROREW zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia w ramach projektu.

02-10-2017-ZnL

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Kierowców “OLIMP” s.c,
Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski