PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU 2”

Jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014 – 2020
 w ramach:
Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest przez:
Lider Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce,
Partner Projektu: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, Os. Na Stoku 63/25,
25-437 Kielce

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informujemy, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów
i siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

Iwona Klimczyk, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 
Monika Kowalska, e-mail: ans@stowarzyszenieprorew.pl

Numer telefonu: 535 839 955, 577 999 418

 

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 74 osób (42 K i 32 M) od 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących
w rozumieniu KC w województwie mazowieckim, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w ty, min. 8 os (5 K i 3 M) osób z niepełnosprawnością i min. 20 (11K i 9M) osób doświadczonych wykluczeniu wielokrotnego poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji w okresie 01.06.2020 r. do 30.09.2021 r.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, 4 godziny / Uczestnik Projektu,
– Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych, 24 godziny / Uczestnik Projektu,
– Innowacyjny indywidualny jobcoaching, 8 godzin / Uczestnik Projektu,
– Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie dla 37 Uczestników projektu, 3 godziny / Uczestnik Projektu,
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne 4 godziny / Uczestnik Projektu,
– Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych 100 h /Uczestnik Projektu
– Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne! w wysokości 1033,70 zł.), wsparcie przewidziane dla 60 Uczestników Projektu,
– Indywidualne pośrednictwo pracy, 6 godziny / Uczestnik Projektu,

Projekt „Przestrzeń do rozwoju 2” skierowany jest do osób:

w wieku 18 lat i więcej,
– zamieszkujących województwo mazowieckie,
– osoby bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)
– osoby wykluczone zawodowo zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym.
– niekorzystającym (obecnie i w przeszłości) ze wsparcia w projektach pozakonkursowych
RPMA.09.01.00 – IP.01-14-079/19

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

zwrot kosztów dojazdu;
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla 10 % UP;
– profesjonalna kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, jobcoach, psycholog, prawnik, pośrednik pracy);

materiały szkoleniowe;
– ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego;
– bezpłatne badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;
– catering na zajęciach grupowych i szkoleniach;

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:

–  19 Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy
–  Min. 56 Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencji
–  Min. 19 Uczestników Projektu osób uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość całkowita projektu: 1 032 727,50 zł

Wkład własny: 51 636,38 zł

Kwota dofinansowania: 981 019,12 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Biuro projektu:

ul. Młynarska 10/U-11,
26-610 Radom
Czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-16.00

Więcej informacji:

Iwona Klimczyk, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 
Monika Kowalska, e-mail: ans@stowarzyszenieprorew.pl

Numer telefonu: 535 839 955, 577 999 418