Kwalifikacje drogą do sukcesu
RPSW.08.05.03-26-0133/19-00

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego
i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projektu konkursowe)

KONTAKT: 

Tel. 577 888 702

Adres e-mail:  prorew@stowarzyszenieprorew.pl

 

Głównym celem proj. jest zdobycie/ uzupełnienie, podniesienie kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy przez 198os dorosłych (118K+80M) w tym 20% (tj. 40os) z niepełnosprawnościami [ON], w wieku 18lat i więcej, zarówno pracujących jak
i pozostających bez zatrudnienia, które uczą się/ pracują/ zam. w rozum. KC obszar woj. świętokrzyskiego i nie korzystają
z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE z EFS i są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach (kończących się formalną oceną i certyfikacją) w okresie realizacji projektu (2020.09.01–2021.12.31), co skutkować będzie m.in poprawą ich sytuacji i konkurencyjności na rynku pracy. GD wpisuje się w cel szczeg. PI 8.5.3– inicjatywa dąży do podniesienia kwalifikacji osób dorosłych które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursach zawodowych istotnych na rynku pracy (nastąpi upowszechnianie kształcenia się osób dorosłych), pozyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną wynikami z egzaminów zewnętrznych (min 80% UP pozyska kwalifikacje). 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2022

 

Całkowita wartość projektu: 965 997,63 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 840 417,93 PLN

Wkład własny: 125 579,70 PLN

 

Wskaźnik rezultatu: 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] – 95 K, 64 M, 159 O 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej 18 roku życia;
 • Zamieszkujące/pracujące/uczące się w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego;
 • Osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne; 
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Osoby z niepełnosprawnościami;
 • Chętne do nabycia/podniesienia/uzupełnienia z własnej inicjatywy kwalifikacji zawodowych;
 • Niekorzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE z EFS;

Kursy oferowane w projekcie:

 1. Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej- (1 edycja kursu dla 15 osób)
 2. Pracownik ds. kadr i płac-  (2 edycje kursu dla łącznie 30 osób)
 3. Specjalista ds. transportu i logistyki + prawo jazdy kat. C – (1 edycja kursu dla 15 osób)
 4. Specjalista ds. transportu i logistyki + prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona – (1 edycja kursu dla 15 osób)
 5. Specjalista ds. transportu i logistyki + prawo jazdy kat. C +E – (1 edycja kursu dla 15 osób)
 6. Masażysta + prawo jazdy kat. B – (2 edycje kursu dla łącznie 30 osób)
 7. Kosmetyczka + prawo jazdy kat. B – (1 edycja kursu dla 15 osób)
 8. Specjalista ds. rachunkowości – (2 edycje dla łącznie 24UP)
 9. Dietetyk –( 1 edycja kursu dla 12 UP)
 10. Florysta –( 1 edycja kursu dla 12UP)
 11. Monter instalacji fotowoltaicznych – (1 edycja kursu dla 15UP)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA !

Kontakt:

Marcin Agatowski

Tel. 577 888 702

Adres e-mail:  prorew@stowarzyszenieprorew.pl

Biuro projektu:

ul. Kasztanowa 12/16
25-555 Kielce

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwalifikacje drogą do sukcesu – Formularz zgłoszeniowy

Kwalifikacje drogą do sukcesu – Oświadczenie Uczestnika projektu

Kwalifikacje drogą do sukcesu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

 

Harmonogramy szkoleń: 

Szkolenie “Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej z uprawnieniami UDT” 

harmonogram operator wózków widłowych

Szkolenie “Specjalista ds. rachunkowości” – II tura 

harmonogram specjalista ds. rachunkowości – II tura 

Szkolenie “Specjalista ds. rachunkowości” – I tura 

harmonogram specjalista ds. rachunkowości – I tura 

Szkolenie “Pracownik ds. kadr i płac” – I tura 

harmonogram pracownik ds. kadr i płac – I tura 

Szkolenie “Pracownik ds. kadr i płac” – II tura 

harmonogram pracownik ds. kadr i płac – II tura 

Szkolenie “Dietetyka”

harmonogram dietetyka

Szkolenie “Specjalista ds. Transportu i logistyki z prawem jazdy kat. C”
harmonogram teoria i praktyka prawo jazdy kat. C

Szkolenie “Specjalista ds. Transportu i logistyki z prawem jazdy kat. C+KWP”
harmonogram Specjalista ds. logistyki i transportu kat C +KWP.

Szkolenie “Specjalista ds. Transportu i logistyki z prawem jazdy kat. C+E”
harmonogram Specjalista ds. logistyki i transportu C+E

Szkolenie “Kosmetyczka z prawem jazdy kat. B”
harmonogram prawo jazdy kat. B
Harmonogram KOSMETYCZKA

Szkolenie “Masażysta z prawem jazdy kat. B” (Gr. I)
harmonogram masażysta

Szkolenie “Masażysta z prawem jazdy kat. B” (Gr. II)
harmonogram masażysta

Szkolenie “Monter instalacji fotowoltaicznych”
harmonogram – Monter instalacji fotowoltaicznych