“Impuls do działania” 

Projekt “Impuls do działania”  (Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B142/19) jest realizowany przez Stowarzyszenie PROREW –  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Obszar realizacji: województwo łódzkie

 

Cel projektu: zwiększenie do 28.02.2022 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 56 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo: min. 60% tj. 34 [20K/14M] lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy nie wystarczają i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym min. 6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami.

 Formy wsparcia:

– indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne i obywatelskie

– grupowe treningi kompetencji społecznych

– szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe

– staże i pośrednictwo pracy

– zatrudnienie subsydiowane

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– badanie lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

Projekt jest skierowany do osób:

– w wieku 18 lat i więcej

– zamieszkujących województwo łódzkie

– biernych zawodowo (pozostających bez zatrudnienia)

– bezrobotnych

– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 28.02.2022

 

Wartość projektu: 1 037 405,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 985 535,08 PLN

Wkład własny: 51 870,27 PLN

W kwietniu zakończono szkolenie:
– Przedstawiciel handlowy (I grupa – stacjonarnie, II grupa – on-line)
 
Kolejni Uczestnicy Projektu rozpoczęli staże zawodowe. 
Kilkunastu Uczestników Projektu korzysta z zatrudnień subsydiowanych. 

 

Kontakt z kadrą projektu:

Agata Guzy

e-mail: a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

Aleksandra Młynarska

e-mail: a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 733 11 44 54

 

Biuro projektu: ul. Szeroka 7/11a ok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Formularz rekrutacyjny + załączniki IMPULS dodtosowanie dla osób słabowidzących

Formularz rekrutacyjny + załączniki IMPULS

Regulamin Impuls

Załączniki do Regulaminu IMPULS

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu umowa uczestnictwa w projekcie IDD

Regulamin zwrotu kosztów – opieka nad osobą zależną

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Umowa uczestnictwa w projekcie IDD


Harmonogramy wsparcia

Zadanie 1

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD listopad 2020

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD styczeń 2021

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD luty 2021

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD MARZEC 2021

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD maj 2021

Harmonogram-Poradnictwo-psychologiczne-oraz-opracowanie-IŚR-IDD listopad 2020

Harmonogram-PSY-IŚR-IDD styczeń 2021

Harmonogram-PSY-IŚR-IDD marzec 2021

Harmonogram-Poradnictwo-psychologiczne-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD MARZEC 2021

Harmonogram-Poradnictwo-psychologiczne-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD maj 2021

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowanie-IŚR-IDD listopad 2021

Harmonogram-Poradnictwo-psychologiczne-oraz-opracowanie-IŚR-IDD listopad 2021 r.

harmonogram wsparcia TKS gr. I

harmonogram wsparcia TKS gr. II

harmonogram wsparcia TKS gr. III

harmonogram wsparcia TKS gr. IV

harmonogram wsparcia TKS gr. V

harmonogram wsparcia TKS gr. VI

harmonogram wsparcia TKS gr. VII

harmonogram wsparcia TKS gr. VIII

harmonogram wsparcia TKS gr. IX

harmonogram wsparcia TKS gr. X

harmonogram wsparcia TKS gr. XI

harmonogram wsparcia TKS gr. XII

harmonogram wsparcia TKS gr. XIII

harmonogram wsparcia TKS gr. XIV

harmonogram wsparcia TKS listopad 2021

Zadanie 2

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-zawodowe IDD styczeń luty 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-zawodowe IDD marzec kwiecień 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-zawodowe IDD maj 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-zawodowe IDD listopad 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo psychologiczne IDD styczeń 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-psychologiczne IDD marzec kwiecień 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-psychologiczne IDD czerwiec-lipiec 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-PSY IDD listopad 2021

Harmonogram- prawnik -luty 2021

Harmonogram-prawnik marzec 2021

Harmonogram-prawnik czerwiec 2021

Harmonogram-prawnik listopad 2021 (1)


Pośrednictwo pracy

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-PSY IDD marzec 2021

Harmonogram-indywidualne poradnictwo-zawodowe IDD marzec kwiecień 2021

Harmonogram-POŚREDNICTWO PRACY MAJ

Harmonogram pośrednictwo pracy – LIPIEC


Grupowe szkolenia zawodowe 

Harmonogram wsparć- szkolenie zawodowe asystent sekretarka

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel online 

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel handlowy marzec

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel handlowy marzec aktualizacja

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel handlowy marzec kwiecień 

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel handlowy kwiecień aktualizacja

Harmonogram- szkolenia zawodowe krawcowa

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel handlowy marzec kwiecień online

szkolenie Przedstawiciel handlowy z ECCC maj

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel handlowy czerwiec 1 grupa

harmonogram grupowe szkolenie zawodowe przedstawiciel handlowy czerwiec 2 grupa

harmonogram przedstawiciel handlowy lipiec-sierpień


STAŻ – dokumenty

REGULAMIN STAŻU

formatka staż-IDD

umowa Staż

zał 1 do umowy oznakowanie miejsca stażu

zał 2 do umowy program stażu

zał 3 do umowy proces adaptacji stażysty

zał 4 do umowy oświadczenie

zał 5 do umowy lista obecności

zał 6 do umowy sprawozdanie z przebiegu stażu

zał 8 do umowy zaświadczenie o obdyciu stażu

zaświadczenie pracodawcy


ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE – dokumenty

REGULAMIN SUBSYDIA

tabela z danymi subsydia-IDD

zał 1 do Regulaminu Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis na SUBZ

Zał 2 do regulaminu –Wzór Umowy w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 1 do umowy – Wzór Noty o zwrot kosztów związanych z zatrudnianiem UP

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia oświadczenie

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia IDD

Załącznik nr 3 do-wniosku-o-udzielenie-pomocy-de-minimis-IDD

załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia oświadczenie ZUS

Załącznik nr 5 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia oświadczenie US


Ważny KOMUNIKAT !!!!

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

Kontakt: 

Agata Guzy

e-mail: a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

Aleksandra Młynarska

e-mail: a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 733 11 44 54