“Impuls do działania” 

Projekt “Impuls do działania”  (Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B142/19-00) jest realizowany przez Stowarzyszenie PROREW –  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Obszar realizacji: województwo łódzkie

 

Cel projektu: zwiększenie do 28.02.2020 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 52 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo: min. 60% tj. 34 [28K/14M] lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy nie wystarczają i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym min. 6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami.

 Formy wsparcia:

– indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne i obywatelskie

– grupowe treningi kompetencji społecznych

– szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe

– staże i pośrednictwo pracy

– zatrudnienie subsydiowane

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– badanie lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

Projekt jest skierowany do osób:

– w wieku 18 lat i więcej

– zamieszkujących województwo łódzkie

– biernych zawodowo (pozostających bez zatrudnienia)

– bezrobotnych

– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 28.02.2022

 

Wartość projektu: 1 037 405,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 985 535,08 PLN

Wkład własny: 51 870,27 PLN

 

Kontakt z kadrą projektu:

Karolina Jarosz

tel. 733 11 44 54

email: k.jarosz@stowarzyszenieprorew.pl

 

Biuro projektu: ul. Szeroka 7/11a ok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Formularz rekrutacyjny + załączniki IMPULS dodtosowanie dla osób słabowidzących

Formularz rekrutacyjny + załączniki IMPULS dodtosowanie dla osób słabowidzących

Formularz rekrutacyjny + załączniki IMPULS

Formularz rekrutacyjny + załączniki IMPULS

Regulamin Impuls

Regulamin Impuls

załączniki do Regulaminu IMPULS

załączniki do Regulaminu IMPULS