Statut

STATUT
Stowarzyszenia PROREW

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i sposoby działania
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
IV. Władze Stowarzyszenia
– Walne zebranie
– Zarząd
– Komisja rewizyjna
V. Majątek Stowarzyszenia
VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie PROREW.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kielce.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§ 6

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celami działalności Stowarzyszenia są:

 1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 2. Pomoc osobom pozostawionym na marginesie życia społecznego (osoby chore i niepełnosprawne, bezdomni, osoby żyjące z HIV, dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, alkoholicy, seksoholicy, kleptomani, narkomani, pracoholicy, młodociani przestępcy, osoby z zaburzeniami odżywiania, osoby uwikłane w sekty, osoby uzależnione od Internetu i inne) w szczególności w zakresie rehabilitacji, readaptacji, resocjalizacji, profilaktyki i rewalidacji oraz pomocy materialnej.

 3. Działania wspierające rozwój i aktywność różnych grup społecznych.

 4. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 5. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów.

 6. Organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych, społecznych i charytatywnych.

 7. Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

 8. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży i wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk miejskich i wiejskich.

 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 10. Promocja miasta Kielce, województwa Świętokrzyskiego oraz regionu Świętokrzyskiego w ramach celów statutowych.

 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 12. Działania w zakresie uzależnień i mediacji.

 13. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

 14. Działania na rzecz osób w późnej dorosłości, seniorów.

 15. Działania na rzecz osób przebywających w zakładach karnych, opuszczających je oraz ich rodzin.

 16. Działania w zakresie poradnictwa i konsultacji.

 17. Działania w zakresie profilaktyki, terapii, rehabilitacji, resocjalizacji.

 18. Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 19. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania ekologii.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie, programów terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych.

 2. Inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych.

 3. Organizację czasu wolnego w szczególności podczas wakacji i ferii zimowych (kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska, rajdy, ogniska, biwaki, wyjazdy, itp.).

 4. Organizowanie i prowadzenie akcji, imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i charytatywnym w szczególności konkursów, pokazów, koncertów, wystaw, aukcji, loterii, zbiórek publicznych.

 5. Działania w środowisku w szczególności poprzez streetworking, partyworking, pedagogów ulicznych.

 6. Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, oświatowych i niepublicznych placówek służby zdrowia w szczególności świetlic, klubów, poradni, punktów konsultacyjnych.

 7. Stwarzanie młodym ludziom nie patologicznego oraz zdrowego środowiska rówieśniczego w szczególności poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia.

 8. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi.

 9. Współpracę międzynarodową.

 10. Współpracę z kuratorami sądowymi.

 11. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, sesji naukowych i odczytów.

 12. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej.

 13. Pomoc merytoryczną i stypendialną dla uczniów i studentów.

 14. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w szczególności poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, studia, konferencje.

 15. Organizowanie praktyk studenckich i wolontariatu.

 16. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej.

 17. Doradztwo, udzielanie porad, konsultacji i rozmów wspierających w szczególności poprzez spotkania indywidualne, grupowe, dyżury telefoniczne, komunikatory internetowe.

 18. Integrację osób niepełnosprawnych (tworzenie świetlic integracyjnych, działania na rzecz ich zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyjazdy, obozy, kolonie, koncerty, rajdy, ogniska, biwaki, itp.).

 19. Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 20. Pracę indywidualną, pracę w grupie w szczególności poprzez edukację, prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych, grup samopomocowych, grup rozwojowych.

 21. Udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i prawnej.

 22. Uczestniczenie w działalności wychowawczej i profilaktycznej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty.

 23. Sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów.

 24. Indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do readaptacji w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu.

 25. Delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań kontrolnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie społecznej kontroli.

 26. Powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych.

 27. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

§ 8

Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

§ 9

Stowarzyszenie może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

 

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez oświadczenie jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia oraz złożenie zgodnie z obowiązującym wzorem „Oświadczenia o przystąpieniu do Stowarzyszenia”.

 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Członkiem honorowym możne zostać osoba na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Przestrzegania Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Rezygnacji z przynależenia do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie Zarządowi zgodnie z obowiązującym wzorem „Rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu”.

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 3. Skreślenia z listy z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.

 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek decyzji Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

 5. Pozbawienie członkostwa honorowego przez Zarząd Stowarzyszenia, która to członkostwo nadała.

§ 16

W przypadkach określonych w § 15 pkt. 1-5 orzeka Zarząd, i jest zobowiązany powiadomić członka o skreśleniu, wykluczeniu lub pozbawieniu członkostwa honorowego podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo odwołania od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednie zasady określone w § 16.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 1. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Programowa.

§ 19

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 20

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia podczas trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

 2. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

WALNE ZEBRANIE

§ 21

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 3. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 5. Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz do roku celem przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz co cztery lata celem udzielenia absolutorium i wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

 2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 4. Uchwalanie zmian w statucie.

 5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

ZARZĄD

§ 23

Zarząd składa się z minimum 4 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania się prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

 5. Opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia.

 6. Zwoływanie Walnego Zebrania.

 7. Podejmowanie uchwały w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.

 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

 9. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 10. Ustalanie składek członkowskich Stowarzyszenia.

 11. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.

 12. Powoływanie placówek (np. świetlice, poradnie, punkty konsultacyjne, ośrodki szkoleniowe, itp.) określanie ich zadań, kompetencji oraz władz.

 13. Zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia.

 14. Inne sprawy nie zastrzeżone dla władz Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 26

1.Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

2. O zaciąganiu zobowiązań finansowych i wydatkowaniu środków oraz zatrudnieniu pracowników decyduje Zarząd na drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

3.W sytuacjach spornych polegających na równej liczbie głosów za oraz głosów przeciw Członków Zarządu decydujący głos należy do Prezesa Zarządu, którego waga jest wtedy podwójna.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli w Stowarzyszeniu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród przedstawicieli członków założycieli i członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna Wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

 2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

 3. Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 4. Przedstawianie Walnemu zebraniu wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu zarządowi.

 5. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze: składek członkowskich, zbiórek publicznych, dotacji z budżetu państwa, dotacji od władz samorządowych, grantów, spadków, darowizn, nawiązek, środków otrzymanych od sponsorów, innych źródeł (w tym środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej).

 3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych osób.

§ 31

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych osób.

§ 32

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia.

2. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji pozarządowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.