RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie PROREW, adres:
  ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 000274767,  NIP: 959 176 74 64, REGON 260145843, telefon: 577 999 501.
  2. W Stowarzyszeniu PROREW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, adres e-mail: od@stowarzyszenieprorew.pl.
  3. Stowarzyszenie PROREW przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, Regon, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość),
 • dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, e-mail, telefon),
 • dodatkowe dane dotyczące działalności zawodowej i wykształcenia.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie PROREW
  w następujących celach:
 • przedstawienia ofert Stowarzyszenia PROREW, w tym podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem PROREW (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Stowarzyszenia PROREW
  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • realizacji przez Stowarzyszenia PROREW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie
  i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 • marketingu Stowarzyszenia PROREW lub podmiotów współpracujących
  z Stowarzyszenia PROREW (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z Stowarzyszenia PROREW są dostępne w siedzibie, pod adresem ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce.  

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie PROREW:
 • podmiotom i organom, którym Stowarzyszenia PROREW jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Stowarzyszenia PROREW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • agentom Stowarzyszenia PROREW, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów i usług Stowarzyszenia PROREW lub organizującym akcje marketingowe,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Stowarzyszenia PROREW,
 • podmiotom świadczącym Stowarzyszenia PROREW usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Stowarzyszenia PROREW,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom współpracującym z Stowarzyszenia PROREW, w związku z usługami
  i produktami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia PROREW.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 • przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem PROREW, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie PROREW
  w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia PROREW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie PROREW kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie PROREW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem PROREW,
  a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z ze Stowarzyszeniem PROREW,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów i usług oferowanych przez Stowarzyszeniem PROREW, w tym podmiotów współpracujących
  z Stowarzyszeniem PROREW, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Stowarzyszeniem PROREW w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 2. W przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych Stowarzyszeniem PROREW występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego), których administratorem są podmioty zewnętrzne Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarządy innych województw.
 3. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu PROREW prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Stowarzyszenia PROREW, o którym mowa w ust. 2.

 

Kielce, dn. 25.05.2018r