„Ogród nadziei”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny

nr umowy: RPSW.09.02.03-26-0001/20-00

 

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Beneficjent gwarantuje gotowość do świadczenia usług zdrowotnych po zakończeniu realizacji projektu w ramach zachowania trwałości jego rezultatów w okresie 34 miesięcy (01.07.2023 r. – 30.04.2026 r.) w liczbie: 20 miejsc w hostelu dla osób uzależnionych oraz z podwójną diagnozą, 8 specjalistów w ramach zespołów leczenia środowiskowego

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 

577 353 650

 

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie PROREW

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

Adres hostelu: 

Zborówek 3, 28-133 Pacanów

Zapraszamy do udziału w projekcie w szczególności osoby z niepełnosprawnością

oraz kobiety!


Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem


Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych


Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)


Instytucja, w której złożono wniosek: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW


Numer naboru: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20


Typ operacji w ramach naboru: Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu głównie z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, obejmująca w szczególności: b) tworzenie oraz wsparcie działalności zespołów leczenia środowiskowego (domowego);, Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu głównie z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, obejmująca w szczególności: c) tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej wskazanych w punkcie 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania;, Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu głównie z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, obejmująca w szczególności: e) wsparcie psychologiczne i /lub szkolenie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;


Partnerzy:


Głównym celem projektu jest rozwój od 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r. wysokiej jakości usług zdrowia psychicznego, opartych na modelu leczenia środowiskowego skierowanych do 125 (36K,89M) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 413 os. (282K,131M): uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie całego woj. świętokrzyskiego [WŚ]. Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.


Projekt przyczyni się do osiągnięcia:

-Celu szczegółowego 9.2.3RPO WŚ-Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

-Celu strategicznego 3 Strategii Rozwoju WŚ do 2020: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki


Projekt jest spójny z:

-Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2022

-Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020


Osiągnięcie celu wyrażać się będzie poprzez zaplanowane rezultaty projektu m.in.:

-Utworzenie i prowadzenie dotychczas najmniej dostępnej formy opieki osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
w tym alkoholu – 1 hostel oraz prowadzenie w nim profilowanych programów psychoterapeutycznych i rehabilitacyjnych

-Wprowadzenie innowacyjnego modelu oparcia społecznego, składającego się z dwóch zespołów leczenia środowiskowego oraz edukatorów oparcia społecznego pracujących z rodzinami osób po kryzysach psychicznych i ich otoczeniem

-Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji i integracja otoczenia osób po kryzysach psychicznych i uzależnionych w celu budowy wspólnej wizji terapii i zwiększenia dostępności specjalistów.


Grupy docelowe: Działania będą skierowane wyłącznie do grup docelowych z obszaru całego woj. świętokrzyskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
w przypadku innych podmiotów – posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego.

I. Grupa główna objęta bezpośrednim wsparciem, dla której zostanie opracowany IPW: Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym pow.18 r.ż. – 125 os. (36K,89M) w tym:

a) uzależnieni od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu 80 os. (6K,74M) pacjenci hostelu-biorą udział w zad.1,2,3,

b) osoby po kryzysach psychicznych, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, przebywający w środowisku otwartym 45 os. (30K,15M).

II. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby mające wpływ na ich los: 413 os. (282K,131M):

1) rodziny osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych lub po/w kryzysach psychicznych oraz osoby mające wpływ na ich los 386 osób (267K,119M) biorą udział w zad. 2,3, z tego:

a) rodziny osób przebywających w hostelach 124 os.(86K,38M )

b) rodziny osób po/w kryzysach psychicznych 70 os. (49K,21M)

c) osoby mające wpływ na los osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz decydenci 192 osoby (132K,60M)-uczestnicy forum i wyjazdów studyjnych

2) osoby związane ze świadczeniem usług zdrowotnych, uczestnicy szkolenia terapeuta środowiskowy oraz edukatorzy oparcia społecznego 27 (15K i 12M) biorą udział w zad. 2,3:

a) zespoły leczenia środowiskowego 8 os. (5K,3M) (ZLŚ) terapeuci środowiskowi, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, psychoterapeuci

b) uczestnicy szkolenia terapeuta środowiskowy 10 os. (6K/4M), z tego 1 osoba biorąca udział w szkoleniu to kadra hostelu

c) kadra hostelu 8 osób (3K/5M), z tego 1 osoba bierze udział w szkoleniu terapeuta środowiskowy

d) edukatorzy oparcia społecznego 2 os. (1K/1M).


Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2023


Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie


Kwota dofinansowania: 3 827 231,04 zł

Wkład własny: 287 042,33 zł


Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 24 O
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 6 K, 4 M, 10 O

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w
  programie  – 36 K, 89 M, 125 O
 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1
 3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 0 K, 0 M, 0 O
 4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0
 5. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 3
 6. Liczba osób, dla których zostanie opracowany IPW – 36 K, 89 M, 125 O
 7. Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób mających wpływ na ich los objętych wsparciem w programie – 282 K, 131 M, 413 O

Listy rankingowe: 

lista rankingowa kobiet 10.06 – w trakcie aktualizacji

lista rankingowa mężczyzn 04.06 – w trakcie aktualizacji 

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

deklaracja uczestnictwa w projekcie – pdf
deklaracja uczestnictwa w projekcie – dostosowana pdf
deklaracja uczestnictwa w projekcie – dostosowana

karta zgłoszeniowa – grupa docelowa główna – pdf
karta zgłoszeniowa – grupa docelowa główna – dostosowana pdf
karta zgłoszeniowa – grupa docelowa główna – dostosowana

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub otoczenia – pdf

oświadczenie Uczestnika Projektu RODO – pdf

oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w ramach EFS i NFZ – pdf

oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w ramach NFZ – pdf

skierowanie na terapię w hostelu

skierowanie na terapię dla osób w po kryzysach psychicznych

 

Aktualności:

Biuletyn Psychiatria Środowiskowa

Projekt pt. „Ogród Nadziei”

 
IV Forum Zdrowia Psychicznego
 
Fundacja Pestka – partner projektu “Ogród nadziei” informuje, że
21 kwietnia 2023
odbędzie się IV Forum Zdrowia Psychicznego organizowane w ramach projektu  „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe). Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej patnera: 

https://fundacjapestka.pl/aktualnosci/212-zapraszamy-do-udzialu-w-iv-forum-zdrowia-psychicznego

 
 
 

W dniu 07.12.2021 r. odbyło się Forum Zdrowia Psychicznego zorganizowane w ramach projektu pn. “Ogród nadziei”

Forum odbyło się na auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11 oraz w formule online na platformie ZOOM.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem:  695 849 890

Zadanie 2, realizowane przez Partnera Projektu – Fundację PEStka: 

Informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie “Terapeuta środowiskowy” znajdują się pod poniższym linkiem 

https://fundacjapestka.pl/aktualnosci/183-szkolenie-terapeta-srodowiskowy-rekrutacja

 

Harmonogramy wsparć: 

harmonogram form wsparcia wizyta studyjna

harmonogram_aktualizacja form wsparcia szkolenia Terapeuta środowiskowy – wrzesień -listopad

 

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność i złożyć podziękowania dla Grupy PSB oraz sieci “Mrówka” za wsparcie naszego Hostelu “Ogród nadziei” w Zborówku!
 
 

 

 • Program terapeutyczny (grupy wsparcia, psychoterapia, terapia indywidualna oraz spotkania z rodzinami i otoczeniem) realizowany jest na bieżąco. Harmonogramy pracy kadry projektu dostępne są w biurze projektu oraz hostelu.