“PrzeŁOM w aktywizacji!” 

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów  współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie.

adres mail:
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
j.lukaszewicz@stowarzyszenieprorew.pl
Telefon:  577-888-702

Projekt „PrzeŁOM w aktywizacji!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 70 osób (40 K/30M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski[ŁOM], pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo[BZ] min 42% tj. 54( 24 kobiet/18 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 7 ( 4K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami.

 

Obszar realizacji:

Miasto: Łódź
Powiaty: brzeski, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.

 

Wartość całkowita projektu: 1 012 449,28 zł

Wkład własny: 54 100 zł

dofinansowanie: 958 349,28 zł

Termin realizacji projektu: 1.11.2020 – 31.03.2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ w mieście Łodzi oraz powiatach brzeski, łódzki wschodni, pabianicki lub zgierski
 • Mające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

REKRUTACJA TRWA!

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • poradnictwo zawodowe w formie joobcoachingu
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Rezultaty:

 Do 4 tygodni po opuszczeniu programu:
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nom. 70% UP
– podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 20% UP
– poszukiwanie pracy przez nom. 26% UP

Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie
– w odniesieniu do ON poziom efektywności społ. – min. 34% zatrudnieniowej – min. 12%
– w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poziom efektywności społ. – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 42%

Biuro projektu: Łódź ul. Gogola 12, 92-513 Łódź. 
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
j.lukasiewicz@stowarzyszenieprorew.pl
Biuro projektu jest czynne w dniach od wtorku do czwartku w godzinach: 8.30 – 15.30
Telefon:  577-888-702

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:
REGULAMIN PROJEKTU PrzeŁOM w aktywizacji (1)
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-formularz-zgłoszeniowy-PrzeŁOM w aktywizacji
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-formularz-zgłoszeniowy-PrzeŁOM w aktywizacji
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-formularz-zgłoszeniowy-PrzeŁOM w aktywizacji – dostosowany
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o korzystaniu/ niekorzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie
Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu RODO
Załącznik nr 6 do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa w projekcie
Umowa uczestnictwa w projekcie
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin opieki nad dzieckiem/ osobą zależną

Harmonogramy wsparć:

Zadanie 1

Doradztwo zawodowe:

przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 15-16.01.2021 r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 30.01.2021 r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 04.02.2021 r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 05.02.2021 r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 23-25.02.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 18.03.2021 r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 25-28.05.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 21-22.09.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 12.10.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 03.11.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 24.11.2021r. 
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 01.12.2021r. 
przeŁOM w aktywizacji! doradztwo zawodowe – 17.12.2021r.
przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 3UP- 25.03.222r.
przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 5UP- 14.02-15.04.2022r.

Poradnictwo psychologiczne:

przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne – 18.01.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne – 30.01.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne – 04.02.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne – 25-26.02.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne – 18.03.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne -28 – 30.05.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne 23.09.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne 13.10.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne 04.11.2021 r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne 02.12.2021r.
przeŁOM w aktywizacji! poradnictwo psychologiczne 18.12.2021r.
przełom w aktywizacji psycholog 2UP – 01.03-02.03.2022r.
przełom w aktywizacji psycholog 5UP – 15.03-16.03.2022r.
przełom w aktywizacji psycholog 3UP – 26.04.2022r.

Treningi kompetencji społecznych:
przełom w aktywizacji grupowe treningi kompetencji społecznych gr I – 8-13.02.2021r.
przełom w aktywizacji treningi kompetencji społecznych gr II 8-17.2021r.
przełom w aktywizacji treningi kompetencji społecznych gr III 15 -21.05.2021 r.
przełom w aktywizacji treningi kompetencji społecznych gr IV 08-15.11.2021r.
przełom w aktywizacji treningi kompetencji społecznych gr V 19 – 24.02.2021r.

zadanie 2

Jobcoaching:
przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching 21-27.01.2021 r.
przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 19.02 – 28.02.2021r.
przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching 06 – 07.2021r.
przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching 01.-02.10.2021r.
PrzeŁOM w aktywizacji indywidualny jobcoaching 08 – 09.10.2021r. 
PrzeŁOM w aktywizacji indywidualne jobcoaching 06 – 15.11.2021r. 
PrzeŁOM w aktywizacji indywidualny jobcoahing  15 – 22.01.2022r. 
przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching-19.02-24.02.2022r.
przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching-12.-31.03.2022
przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching-02.-24.04.2022
przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching-30-31.05.2022

Poradnictwo psychologiczne:
przełom w aktywizacji poradnictwo psychologiczne 17-22.02.2021r.
przełom w aktywizacji indywidulane poradnictwo psychologiczne 03-07.03.2021r.
przełom w aktywizacji indywidulane poradnictwo psychologiczne 19.03.2021r.
przełom w aktywizacji psycholog 13 – 14.08.2021r.
przełom w aktywizacji psycholog  – 24-25.09.2021 r.
przełom w aktywizacji psycholog – 04-06.11.2021r.

Poradnictwo prawno-obywatelskie:
indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie 19-20.01.2021r.
indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie – 6.02.2021 r.
indywidualne poradnictwo prawne – obywatelskie  – 26-28.02.2021r.
indywidulane poradnictwo prawno – obywatelskie – 11.06.2021r.
indywidulane poradnictwo prawno – obywatelskie – 29.30.10.2021r.
indywidulane poradnictwo prawne i obywatelskie -14.01-15.01.2022r.
indywidulane poradnictwo prawne i obywatelskie -03.06-05.06.2022r.

Zadanie 3 

szkolenia zawodowe:
Pracownik biurowy z elementami księgowości z obsługą komputera ECCC – 08.03 – 01.04.2021 r.
Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży internetowej wraz z obsługą komputera ECCC – 08.03 – 01.04.2021 r.
Magazynier 1
Magazynier 2
Pracownik biurowy z elementami pośrednika nieruchomości
Pracownik biurowy z elementami recepcji
Przedstawiciel handlowy gr 1
Przedstawiciel handlowy gr 2
Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC dla 2 grup
przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC – 2 grupy 5UP – 19.03 – 28.03.2022
przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC – 2 grupy 5UP -14 -24.2022r.

zadanie 4

Indywidualne pośrednictwo pracy:
Indywidualne pośrednictwo pracy – 28-29.04.2021 r.
przełom w aktywizacji pośrednik pracy _lipiec 2021
przełom w aktywizacji pośrednik pracy _sierpień 2021
przełom w aktywizacji pośrednictwo pracy 22.11.2021
przełom w aktywizacji pośrednictwo pracy 25.11.2021
przełom w aktywizacji pośrednictwo pracy 08.-10.12.2021

Lista staży:
LISTA-STAŻY

listy rankingowe:

LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW-na dzień 14.01.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- na dzień 29.01.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW-na dzień 03.02.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW-z dnia 21.02.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW-z dnia 17.03.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- z dnia 24.05.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- z dnia 20.09.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- z dnia – 08.10.2021r. 
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- z dnia – 02.11.2021r. 
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- z dnia – 22.11.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW – z dnia – 30.11.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- z dnia – 16.12.2021r.
LISTA-RANKINGOWA-UCZESTNIKÓW- z dnia – 17.12.2022r.