Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dniu 01.01.2019 roku rozpoczął realizację projektu pt. Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego. Projekt jest finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Partnerami projektu są: Centrum Medyczne OMEGA oraz Stowarzyszenie PROREW.

Okres realizacji projektu 01.01.2019 – 30.06.2020.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz
wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących 1100 os.(432K/668M) w tym osób 50+ pracujących lub zamieszkałych na obszarach wiejskich OSI województwa świętokrzyskiego, poprzez objęcie ich programami zdrowotnymi, przygotowanymi indywidualnie na poziomie zakładu pracy 
i ukierunkowanymi na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych
czynników ryzyka w miejscach pracy.

 

Projekt powstał we współpracy z kilkoma świętokrzyskimi firmami i jest dedykowany ich pracownikom. Udział w projekcie weźmie 1 100 pracowników z MMŚP – członków ŚZPP Lewiatan m.in. Ekoplon-branża rolnicza, Vive Group: Vive Textile Recycling, Vive
Transport, VIVE Profit Center, Vive Logistic Services-branża recyklingu tekstyliów, Pilkington Polska i Automotive Poland – branża motoryzacyjna, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka z Pacanowa – branża turystyczna.

 

Grupa docelowa to wybrana grupa pracowników z tych firm najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodów zdrowotnych – narażonych na specyficzne, zdiagnozowane czynniki ryzyka w miejscu pracy. Dobór profilu zawodowego/branży GD pod kątem stażu pracy, występowania schorzeń, czynników stanowiący zagrożenie wykluczenia z rynku pracy, w tym wieku ipłci.

 

Zaplanowane działania w projekcie do zrealizowania przez ŚZPP Lewiatan i Parterów:

 

 

  1. Działania na rzecz dostępności świadczeń medycznych pracowników – kompleksowe badania pracowników w Centrum Medycznym OMEGA
  2. Działania na rzecz profilaktyki nowotworowej pracowników – warsztaty z edukatorami
  3. Działania w ramach programu walki ze stresem: 1-warsztaty Antystress,2-pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne – wyjazdowe.
  4. Pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne- „Zdrowe plecy”
  5. Działania edukacyjno – zdrowotne: pikniki dla pracowników i ich rodzin na terenach zakładów pracy
  6. Działania na rzecz zmiany postaw: zindywidualizowane materiały edukacyjne nt. (ulotki, broszury, plakaty itp)

 

Wartość projektu to 5 089 159,40 zł

Wkład własny: 517 158,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 572 001,40 zł

 

Dokumenty do pobrania:

zał.1 formularz rekrutacji

zał.3 regulamin rekrutacji do projektu