Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, CRCP2
 
Projekt ”Czas na rozwój – Czas na pracę ! Edycja 2.”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i Fundację Możesz Więcej ( Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2021r.  zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 osób (75K i 60M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 osób  (15K / 12M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW,  wyłącznie pozostających bez zatrudnienia – 80 osób (45K/35M) biernych zawodowo i 55 osób (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 75 kobiet
 • min.14 osób (8K/6M) z niepełnosprawnościami
 • min.27 osób (15K/12M) powyżej 50 roku życia
 • min.25 osób (14K/11M) długotrwale bezrobotnych
 • min.60 osób (34K/26M) o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych)

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 135 UP
 • pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 135 UP
 • indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP
 • szkolenia dla 108 UP
 • staże dla 82 UP

Efektem realizacji projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min.40% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30% UP

a także osiągnięcie wskaźnika  efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet – min.45%
 • bezrobotnych mężczyzn nienależących do w/w grup – min. 60%.

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu 
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
  pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • bezpłatne badania Medycyny pracy przed przystąpieniem do stażu,
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.

 Wartość Projektu: 2 003 202,86 zł.

Dofinansowanie  z Unii Europejskiej: 1 702 722,43 zł.

Wkład własny: 100 160,15 zł.

 ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY,  MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Ż NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI !

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy:

–  dostępność do biura projektu, sal wykładowych, w budynkach bez barier
   architektonicznych

– dostępność  parkingu,  w tym 2 miejsca  postojowe dla osób z   niepełnosprawnościami;

– pomoc w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników biura projektu;

– możliwość składania dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą, mailem;

– czytniki dla osób niedowidzących/ tłumacza języka migowego (o ile zajdzie taka potrzeba)”. 

 

Termin naboru:   od X 2020 r. do IV 2021r.

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688, mail: prorew.biurons@gmail.com

UWAGA od dnia 26.10.2020r. nastąpiła zmiana siedziby biura projektu: 

Biuro projektu: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 27, pokój 1/11, tel. 733114478, mail:biurogorlice.prorew@gmail.com 


 

Biuro projektu usytuowane jest w odległości około 150 m od dworca autobusowego, najbliższy przystanek  dla środków  transportu publicznego to „Dworzec autobusowy”, dojazd możliwy wszystkimi liniami obsługującymi trasy na terenie powiatu gorlickiego przejeżdżającymi przez Gorlice. 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania  poniżej oraz  w Biurze Projektu.

Regulamin projektu Czas na rozwój-czas na pracę! Edycja 2 

Załącznik 1.Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu CRCP 2– wersja do edycji

Załącznik 2. Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej 

Załącznik 3. Oświad o statusie osoby bezr wg BAELdo CRCP2

Załącznik 4.Oświadczenie o zamieszkaniu-nauki na terenie w.w powiatów.

Załącznik 5. Oświadczenie o statusie bylego uczestnika osi 9.CRCP 2

Załącznik 6. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie w tym samym czasie

Załącznik 7. Deklaracja uczestnictwa w CRCP 2

Załącznik 8.  Oświadczenie Uczestnika – RODO

Załącznik-9-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-do-przekazywania-środków-finansowych-za-pośrednictwem-prz (2)

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, CRCP2