Projekt: Punkt zwrotny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: to zwiększenie do 30.04.2022 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 70[40K/30M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w 1-ej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozum. KC w Województwo Łódzkie, pozostających bez zatrudnienia: osoby bierne zawodowo (min.42[24K/18M]) lub bezrobotne korzystających z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną.

Grupa docelowa to:

 • 70 [40K/30M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w 1-ej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,
 • zamieszkujących w rozum. KC na terenie WŁ,
 • pozostających bez zatrudnienia i bierne zawodowo,
 • (min.42[24K/18M]) lub BB korzystający z pomocy społ. lub kwalifikujący się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną,
 • w tym min. 7[4K/3M] osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu gwarantujemy:

 • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych.
 • Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu oraz psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje
 • Staże zawodowe
 • Zwroty kosztów dojazdu na wsparcia
 • Badania lekarskie przed stażami

ZAPRASZAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ!

Termin realizacji: 01.01.2021-31.03.2022 r.

Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B035/20

Nr umowy: RPLD.09.01.01-10-B035/20-00

Wartość całkowita projektu: 1 034 949,28 zł

Wartość dofinansowania: 980 849,28 zł

Wkład własny: 54 100,00 zł

Adres biura projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok.17

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Izabela Mastalerz, Ewelina Łabędzka tel. 577 353 252

e-mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl e.labedzka@stowarzyszenieprorew.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o korzystaniu_niekorzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie

Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu RODO

Załącznik nr 6 do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące bezrobocia wg BAEL AK2

Wzór druku ZUS-US-7