Nowe Horyzonty! 


Szukasz pomysłu na siebie? Jesteś z woj. lubelskiego i potrzebujesz rozwoju zawodowego? Ta propozycja jest dla Ciebie!

Projekt nr RPLU.11.01.00-06-0027/20 pn. „Nowe Horyzonty!”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, Typ projektu: Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe. Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia PROREW (Partner) z Centrum Szkoleniowo Doradczym Jacek Daniel (Beneficjent).

OKRES TRWANIA PROJEKTU od 01.06.2021 r. do 30.09.2022 r.

Celem projektu jest reintegracja społeczno–zawodowa min. 34% spośród 49os.(min.29K) niezatrudnionych – wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym min.12os. z niepełnosprawnościami, 39 osób biernych zawodowo, 10 osób bezrobotnych wymagających aktywizacji społecznej, 25 osób o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w tym 27 osób na obszarach słabo zaludnionych) poprzez realizację w okresie 06.2021-09.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób:

 • zamieszkujących wyłącznie na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu KC z przewagą osób zamieszkujących na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych min. 27os. (min.16K),
 • osoby w wieku 18-64lat,
 • osoby bierne zawodowo – 80% uczestników[UP] (39osób),
 • osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-szej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym- 20% (10osób),
 • osoby o niskich kwalifikacjach- min. 50% UP (min.25os., min.15K),
 • osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- min.24% UP (12os., min.7K),
 • (min.29K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej i/lub osób z niepełnosprawnościami).

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci:

 • indywidualnych spotkań z psychologiem (3h na 1 UP) dla 49 os. (min 29K),
 • indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (po 3h na 1 UP) dla 49 os. (min 29 K),
 • indywidualnych spotkań z trenerem pracy (6h na 1 UP),
 • indywidualnych wsparcia psychologicznego/psychospołecznego dla 49 os. (średnio 18h na 1UP),
 • poradnictwa prawnego/specjalistycznego dla 24 UP (średnio 3h na 1UP),
 • grupowych treningów kompetencji społecznych dla 49 os. (90h/gr),
 • wyjazdów na wydarzenia kulturalne, w których będą mogli wziąć udział wszystkie osoby u których stwierdzono, że nie uczestniczyli w takich aktywnościach,
 • grupowych szkoleń ICT dla 20 os. (12K/8M; 102h/gr),
 • szkoleń zawodowych (zgodnych z profilem szkoleń zawodowych, śr. 120h/gr.),
 • trzymiesięcznych staży zawodowych dla 30 os,
 • pośrednictwa pracy dla 49 os. (4h na 1UP),
 • ubezpieczenia NNW przed stażami,
 • badań medycyny pracy przed rozpoczęciem staży. 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),
 • wsparcia w salach bez barier architektonicznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • stypendium szkoleniowe – 12,40zł/h
 • stypendium stażowe – 1440 zł netto (na rękę),
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

Całkowita wartość projektu: 1 029 929,50 zł

Wartość dofinansowania:  875 440,07 zł

Wkład własny: 154 489,43 zł

REZULTATY:

 • min. 85% nabędzie kwalifikacje lub kompetencje w ramach proj.,
 • min. 30% uczestników nabędzie kwalifikacje,
 • efektywność społeczna: min. 34%,
 • efektywność zawodowa: min. 12% w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, min. 25% w odniesieniu do pozostałych os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Planowe wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – 42os. (25K, 17M)
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 22os. (13K, 9M)
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10os. (6K, 4M)

Biuro projektu: ul. Lwowska 13 R, 22-100 Chełm

Kontakt: 533 535 008

Fanpage: https://www.facebook.com/projektnowehoryzonty/

Jak dojechać?