Postaw na aktywność

Szukasz pomysłu na siebie? Jesteś z woj. małopolskiego i potrzebujesz rozwoju zawodowego? Ta propozycja jest dla Ciebie!

Projekt nr RPMP.08.02.00-12-0169/20 pn. POSTAW NA AKTYWNOŚĆ!
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

OKRES TRWANIA PROJEKTU od 01.09.2020 r. do 31.03.2022 r.

OKRES TRWANIA PROJEKTU od 01.09.2020 r. do 31.03.2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia dla 135(75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, z których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których:

 • 27(15 kobiet i 12 mężczyzn) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu wyżej wymienionych powiatów tj. Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane wyłącznie pozostających bez zatrudnienia:
 • 80(45 kobiet i 35 mężczyzn) biernych zawodowo
 • 55(30 kobiet i 25 mężczyzn) bezrobotnych,

należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 75 kobiet,
 • 14 (8 kobiet i 6 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami,
 • 27 (15 kobiet i 12 mężczyzn) osób powyżej 50 roku życia,
 • 25 (14 kobiet i 11 mężczyzn)osób długotrwale bezrobotnych,
 • 60 (34 kobiet i 26 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach,
 • 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do ww. grup).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 135 UP x 4h/UP
 • Pośrednictwo pracy dostępne w każdym etapie projektu dla 135 UP x średnio 6h/UP
 • Indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP x 6h/UP
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP x średnio 6h/UP
 • Szkolenia dla 108 UP (108 UP x średnio 110h/UP)
 • Staże dla 92 UP (50K/42M)

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy:

 • dostępność do biura projektu, sal wykładowych, w budynkach bez barier architektonicznych
 • dostępność  parkingu,  w tym 2 miejsca  postojowe dla osób z niepełnosprawnościami;
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników biura projektu;
 • możliwość składania dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą, mailem;
 • czytniki dla osób niedowidzących/ tłumacza języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby).

UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMAJĄ:

 • stypendia szkoleniowe dla 108 UP (9,60 za każdą godzinę szkolenia średnio 110h + składki ZUS)
 • stypendia stażowe dla 92 UP (92 UP x 4 miesiące x 1536,50 netto + składki ZUS)
 • ubezpieczenie zdrowotne z pierwszym dniem uczestnictwa w projekcie
 • zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników na każdy rodzaj wsparcia dla ok. 50% UP,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW przed przystąpieniem do staży zawodowych,
 • catering na zajęciach grupowych i szkoleniach

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 54 osoby (30 kobiet i 24 mężczyzn)
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 41 osób (23 kobiet i 18 mężczyzn)

A także osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i Kobiet min. 45%
 • bezrobotnych mężczyzn nienależących do wyżej wymienionych grup – min. 60%

Całkowita wartość projektu: 2 004 673,58 zł
Wartość dofinansowania: 1 904 439,90 zł
Wkład własny: 100 233,68 zł

Biuro projektu czynne:

poniedziałek i środa w godz. 10:00-13:00;

wtorek i czwartek w godz. 14:00-17:00;

w piątki biuro NIECZYNNE!

Zawsze istnieje możliwość umówienia spotkania w biurze projektu poza godz. otwarcia biura pod nr tel. 533 535 008 lub 535 839 955.

Adres biura: ul. Wojska Polskiego 17, 34-100 Wadowice, biuro A (budynek w podwórku).

Biuro projektu usytuowane jest w odległości 15 minut spacerem od dworca PKP i PKS. Najbliższy przystanek  dla środków  transportu publicznego – 2 minuty pieszo, dojazd możliwy wszystkimi liniami obsługującymi trasy od dworca PKP i PKS.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 533 535 008 lub 535 839 955.

Funpage projektu: facebook.com/postawnaaktywnosc

Jak do nas dotrzeć?

Pliki rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin Postaw na aktywność

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Umowa uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Karta kwalifikacyjna

Oświadczenie

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie o numerze konta bankowego