Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Kontakt:

mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

mail: e.labedzka@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 577 353 252

Projekt „Aktywizator kariery 2!”

 

Projekt “Aktywizator kariery 2!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01-VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Cel główny projektu to zwiększenie do 30.09.2021 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych i 30 (17K/13M) biernych zawodowo, zam. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim [z czego min. 60% tj. 6 (20K/16M) osób na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego na koniec 12’18 oraz min. 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich], znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
* min. 36 (20K/16M) osób w wieku 50+,
* min. 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
* 34 kobiet,
* min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
* min. 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach
oraz max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup.

Projekt “Aktywizator kariery 2!” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie Uczestnika Projektu),
 • w wieku powyżej 30 roku życia (oświadczenie Uczestnika Projektu),
 • osób pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo (oświadczenie) lub bezrobotnych [BB] (zaświadczenie PUP/oświadczenie o BB wg BAEL),
 • przynależność do min. jednej z podgrup GD, tj. kobiety, osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, BB mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • Szkolenia zawodowe
 • Zatrudnienie subsydiowane
 • Staże i pośrednictwo pracy

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy)
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych

Wskaźniki rezultatu:

–  wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – na poziomie co najmniej 45%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grup – na poziomie co najmniej 60%

– liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 26 UP (15K/11M)

– liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 UP (8K/6M)

– liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 5 UP (3K/2M)

– liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 3 UP (2K/1M)

– liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12 UP (7K/5M)

– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 24 UP (14K/10M)

– liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 UP (7K/5M)

– liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 4UP (2K/2M)

– liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3 UP (2K/1M)

– liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 UP (7K/5M).


Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 30.09.2021

Wartość Projektu: 1 034 345, 55 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 930 910, 99 zł 

Wkład własny: 103 434, 56 złBiuro Projektu
: ul. Szeroka 7/11a lok.17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kierownik Projektu – Izabela Mastalerz
mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Ewelina Łąbędzka
mail: e.labedzka@stowarzyszenieprorew.pl

nr tel. 577 353 252


Dokumenty do pobrania:

Regulamin AK2

Formularz AK2

Formularz AK2 – dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Oświadczenie dotyczące bezrobocia wg BAEL

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu AK2

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną AK2

 

Harmonogramy wsparcia:

Lipiec 2020:

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD – LIPIEC 2020

sierpień 2020:

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD – SIERPIEŃ 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – SIERPIEŃ 2020

Wrzesień 2020:

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD – WRZESIEŃ 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – WRZESIEŃ 2020

Harmonogram – szkolenie pn. Magazynier – wrzesień 2020

Harmonogram – szkolenie Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC – wrzesień 2020

Harmonogram – szkolenie Sprzedawca z obsługą komputera ECCC – wrzesień 2020

październik 2020:

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – PAŹDZIERNIK 2020

Lista miejsc-zatrudnienie-subsydiowane X.2020-IV.2021 r.

listopad 2020:

Harmonogram – szkolenie Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC – LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Lista miejsc-zatrudnienie-subsydiowane XI.2020-V.2021 r.

grudzień 2020:

Lista miejsc-zatrudnienie-subsydiowane XII.2020-III.2021 r.

styczeń 2021:

Harmonogram – szkolenie Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC GRUPA I – STYCZEŃ-LUTY 2021

Harmonogram – szkolenie Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC GRUPA II – STYCZEŃ-LUTY 2021

Harmonogram – szkolenie Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC GRUPA III – STYCZEŃ-LUTY 2021

LUTY 2021:

Harmonogram – Indywidualne Pośrednictwo Pracy – LUTY 2021 r.

KWIECIEŃ 2021:

Harmonogram – szkolenie Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC (moduł DC M1 poziom A) GRUPA VIII – KWIECIEŃ-MAJ 2021

MAJ 2021:

Harmonogram – szkolenie Sprzedawca z obsługą komputera ECCC (Moduł DC M1 poziom A) GRUPA IX MAJ 2021 r.

SIERPIEŃ 2021:

Harmonogram – Przedstawiciel handlowy z obsługa komputera ECCC (moduł DC M1 poziom A) GR X

Harmonogram – Przedstawiciel handlowy z obsługa komputera ECCC (moduł DC M1 poziom A) GR XI