Kielce, dn. 27.12.2013 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/12/2013/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, dotyczącego zakup oprogramowania do ww. projektu.

 

Projekt „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/12/2013/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 1/12/2013/PWP odpowiedział 1 Wykonawca, który spełnił wymogi zapytania na zakup oprogramowania do projektu:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2013/PWP.