Projekt „TRY: non formal learning approaches and self-management practices”

 

TRY jest projektem badawczym, który ma na celu stworzenie wspólnej płaszczyzny pomiędzy różnymi sektorami związanymi z kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz instytucjam i pracującymi z młodzieżą w celu promocji edukacji włączającej, głównie poprzez wykorzystanie metod kształcenia pozaformalnego w szkołach. Ponadto, celem projektu jest również wprowadzenie innowacyjnych metod zarządzania szkołą, tak aby w możliwie jak największym stopniu niezależnić ją od dotacji publicznych, przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji
w zakresie przedsiębiorczości u uczniów szkół partnerskich.

Koordynator: portugalska instytucja  Aventura Marao Clube z siedzibą w Amarante. Jest to stowarzyszenie lokalne powstałe w 1993 roku i zajmujące się inicjatywami związanymi z młodzieżą, głównie w zakresie mobilności międzynarodowych.

Skład konsorcjum: 9 instytucji z 3 krajów (Portugalia, Polska i Rumunia), w tym każdorazowo szkoła zawodowa, organizacja pozarządowa i organ jednostki samorządu terytorialnego/ organizacja pożytku publicznego.

Reprezentanci partnerów:

Polska:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Regionalne Centrum Wolontariatu – koordynator krajowy
 • Stowarzyszenie PROREW

Portugalia:

 • Aventura Marão Clube – lider projektu
 • Município De Amarante
 • EPAMAC

Rumunia:

 • The Asociatia De Tineri Din Ardeal (ATA)
 • Orasul Cristuru Secuiesc (OSC)
 • Liceul Tehnologic Zeyk Domokos (DOMOKOS)

Okres realizacji: 10.2017 – 12.2020

Cele Projektu:

 • wsparcie kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie metod edukacji pozaformalnej w procesie kształcenia
 • wprowadzenie mechanizmów mających na celu zwiększenie samowystarczalności szkół zawodowych i uniezależnienie ich w możliwie największym stopniu od dotacji publicznych

Rezultaty:

 • Poprawa metod kształcenia stosowanych w szkołach partnerskich
  i docelowo, wyników osiąganych przez uczniów
 • Zaangażowanie uczniów w procesy zarządzania szkołą i w konsekwencji zwiększenie ich szans na rynku pracy
 • Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania w celu zwiększenia efektywności kosztowej szkół

Działania w ramach Projektu:

 • Zarządzanie i działania wdrożeniowe
 • Spotkania międzynarodowe, w tym 5-dniowy bootcamp dla młodzieży w Portugalii
 • Wypracowanie rezultatów intelektualnych, np. raport na temat kształcenia zawodowego i metod zarządzania placówką edukacyjną w krajach partnerskich, scenariusze zajęć pozaformalnych, film dokumentalny, gry edukacyjne.
 • Wydarzenia upowszechniajace
 • Działania związanie z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami

W ramach projektu odbyły się spotkania robocze, szkolenie z metodologii kształcenia pozaformalnego dla nauczycieli i personelu administracyjnego w Rumunii, a także szkolenie z metod zarządzania placówką edukacyjną dla kadry zarządzającej w Portugalii. Zrealizowany został również 5-dniowy bootcamp szkoleniowy dla młodzieży w Portugalii.

Więcej o projekcie na stronie www.try-poject.eu

 

NON FORMAL EDUCATION IN SCHOOLS

Project TRY wants to be a reference for Non Formal Education (NFE) in schools. TRY is a Strategic Partnership, supported by the European Union under Erasmus+ Program and coordinated by Aventura Marão Clube (AMC), in partnership with two more NGOs, three VET Schools and three municipalities in Portugal, Poland and Romania. It started on October 1, 2017 and ends on December 31, 2020. In this final phase of the project, we continue to share some of the products and expected results. Through the implementation of Project TRY, the NGOs and the VET Schools worked with a diverse set of educational tools. Here are these tools, in order to make it easier for educators to find and adjust relevant references towards the use of NFE as a pedagogical approach in different educational settings: http://try-project.eu/publications/
For more information, do not hesitate to contact us by e-mail: cj.amarante@gmail.com and consult the website of our project (http://try-project.eu/).

 

NIEFORMALNA EDUKACJA W SZKOŁACH

Projekt TRY chce być punktem odniesienia dla edukacji pozaformalnej (NFE) w szkołach. TRY to partnerstwo strategiczne wspierane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + i koordynowane przez Aventura Marão Clube (AMC) we współpracy z dwoma innymi organizacjami pozarządowymi, trzema szkołami VET i trzema gminami w Portugalii, Polsce i Rumunii. Rozpoczął się 1 października 2017 r., A kończy 31 grudnia 2020 r. W tej ostatniej fazie projektu nadal udostępniamy niektóre produkty i oczekiwane rezultaty. Realizując Projekt TRY, organizacje pozarządowe i szkoły VET pracowały z różnorodnym zestawem narzędzi edukacyjnych. Oto te narzędzia, które mają ułatwić nauczycielom znajdowanie i dostosowywanie odpowiednich odniesień do wykorzystania NFE jako podejścia pedagogicznego w różnych środowiskach edukacyjnych: http://try-project.eu/publications/
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu mailowego: cj.amarante@gmail.com oraz na stronie naszego projektu (http://try-project.eu/).