Projekt ”Milowy krok”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2021r.  zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 30 osób (17K i 13M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu Kc w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.6 osób  (4K / 2M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW,  wyłącznie pozostających bez zatrudnienia – 15 osób (9K/6M) biernych zawodowo i 15 osób (8K/7M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 17 kobiet
 • min.8 osób (5K/3M) z niepełnosprawnościami
 • min.8 osób (5K/3M) powyżej 50 roku życia
 • min.4 osób (2K/2M) długotrwale bezrobotnych
 • min.8 osób (5K/3M) o niskich kwalifikacjach

oraz max.3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)- wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/ nabycia lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/ kompetencji lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 30 UP
 • pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 30 UP
 • indywidualne wsparcie motywacyjne dla 15 UP
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 22 UP
 • szkolenia dla 24 UP
 • staże dla 18 UP

Efektem realizacji projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 50% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30% UP

a także osiągnięcie wskaźnika  efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet – min.45%
 • bezrobotnych mężczyzn nienależących do w/w grup – min. 60%.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
  pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • bezpłatne badania Medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu,
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu. 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.10.2021 r.

 Wartość Projektu: 442 434,35 zł.

 Dofinansowanie  z Unii Europejskiej: 420 312,63 zł.

Wkład własny: 22 121,72 zł

Termin naboru:    IX 2020 r. – XII 2020r.

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688, mail: prorew.biurons@gmail.com

UWAGA od dnia 26.10.2020r. nastąpiła zmiana siedziby biura projektu: 

Biuro projektu: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 27, pokój 1/11, tel. 733114478, mail:biurogorlice.prorew@gmail.com 

Biuro projektu usytuowane jest w odległości około 150 m od dworca autobusowego, najbliższy przystanek  dla środków  transportu publicznego to „Dworzec autobusowy”, dojazd możliwy wszystkimi liniami obsługującymi trasy na terenie powiatu gorlickiego przejeżdżającymi przez Gorlice.


 

 

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU KOBIETY, MĘŻCZYZN ORAZ  OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy:

–  dostępność do biura projektu, sal wykładowych, w budynkach bez barier
   architektonicznych

– dostępność  parkingu,  w tym 2 miejsca  postojowe dla osób z   niepełnosprawnościami;

– pomoc w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników biura projektu;

– możliwość składania dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą, mailem;

– czytniki dla osób niedowidzących/ tłumacza języka migowego (o ile zajdzie taka potrzeba)”

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej jak również w Biurze projektu.

Regulamin projektu Milowy krok

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu Milowy krok.docx

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu Milowy krok– wersja do edycji 

Załącznik 2 Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Załącznik 3 Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej wg BEAL

Załącznik 4 Oświadczenie o zamieszkaniu – pobieraniu nauki

Załącznik 5 Oświadczenie o statusie bylego uczestnika osi 9

Załącznik 6 Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie w tym samym czasie

Załącznik 7 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Milowy krok

Załącznik 8 Oświadczenie Uczestnika – RODO

Załącznik 9 Oświadczenie o wyrażeniu zgody do przekazywania środków finansowych za pośrednictwem przelewów bankowych