Projekt ”Milowy krok”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2021r.  zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 30 osób (17K i 13M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu Kc w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.6 osób  (4K / 2M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW,  wyłącznie pozostających bez zatrudnienia – 15 osób (9K/6M) biernych zawodowo i 15 osób (8K/7M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 17 kobiet
 • min.8 osób (5K/3M) z niepełnosprawnościami
 • min.8 osób (5K/3M) powyżej 50 roku życia
 • min.4 osób (2K/2M) długotrwale bezrobotnych
 • min.8 osób (5K/3M) o niskich kwalifikacjach

oraz max.3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)- wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/ nabycia lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/ kompetencji lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 30 UP
 • pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 30 UP
 • indywidualne wsparcie motywacyjne dla 15 UP
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 22 UP
 • szkolenia dla 24 UP
 • staże dla 18 UP

Efektem realizacji projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 50% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30% UP

a także osiągnięcie wskaźnika  efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet – min.45%
 • bezrobotnych mężczyzn nienależących do w/w grup – min. 60%.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
  pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • bezpłatne badania Medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu,
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu. 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.10.2021 r.

 Wartość Projektu: 442 434,35 zł.

 Dofinansowanie  z Unii Europejskiej: 420 312,63 zł.

Wkład własny: 22 121,72 zł

Termin naboru:    IX 2020 r. – XII 2020r.

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688, mail: prorew.biurons@gmail.com

UWAGA od dnia 26.10.2020r. nastąpiła zmiana siedziby biura projektu: 

Biuro projektu: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 27, pokój 1/11, tel. 733114478, mail:biurogorlice.prorew@gmail.com 

 

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU KOBETY, MEŻCZYZN ORAZ  OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej jak również w Biurze projektu.

Regulamin-projektu-Milowy-krok

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu  Milowy krok

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu Milowy krok– wersja do edycji 

Załącznik 2 Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Załącznik 3 Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej wg BEAL

Załącznik 4 Oświadczenie o zamieszkaniu – pobieraniu nauki

Załącznik 5 Oświadczenie o statusie byłego uczestnika osi 9

Załącznik 6 Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie w tym samym czasie

Załącznik 7 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Milowy krok

Załącznik 8 Oświadczenie Uczestnika – RODO

Załącznik 9 Oświadczenie o wyrażeniu zgody do przekazywania środków finansowych za pośrednictwem przelewów bankowych