Projekt PrzeŁOMowa zmiana 2!

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT Z KADRĄ PROJEKTU PRZEŁOMOWA ZMIANA 2!: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.10.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 45 osób (26K/19M)  z grupy docelowej, tj.: 

 • osób w wieku 18 lat i więcej, 
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, 
 • zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. łódzkim na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski),
 • pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo (min. 27 osób – 16K/11M) lub bezrobotnych,
 • osób niepełnosprawnych (min. 4 osoby – 2K/2M),
 • min. 10 osób (6K/4M) stanowić będą osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany Łodzi lub Pabianic lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wskaźniki do 4 tyg. po opuszczeniu programu: 

 • uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez min. 32 Uczestników projektu 
 • podjęcie zatrudnienia (w tym na własny rachunek) przez min. 7 Uczestników projektu 
 • poszukiwanie pracy przez min. 9 Uczestników projektu 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po opuszczeniu programu: 

 • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: poziom efektywności społecznej – min. 34%, poziom efektywności zatrudnieniowej – min. 12% 
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: poziom efektywności społecznej – min. 34%, poziom efektywności zatrudnieniowej – min. 35%

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obszar realizacji projektu: 

 • powiat brzeziński, 
 • powiat łódzki wschodni, 
 • powiat Łodź, 
 • powiat pabianicki, 
 • powiat zgierski.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wartość projektu: 

 • całkowita wartość projektu: 1 035 657,25 zł 
 • kwota dofinansowania: 983 874,38 zł 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Okres realizacji projektu:

01.04.2020 r. – 31.10.2021 r. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU ! ZAPRASZAMY !

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: 

 • indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym w celu dokonania diagnozy potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)
 • treningi kompetencji społecznych 
 • jobcoaching
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie 
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne 
 • szkolenia zawodowe 
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • 3-miesięczne staże zawodowe spójne z tematyką odbytych szkoleń dla 20 osób (11K/9M) z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego
 • zatrudnienie subsydiowane dla 18 osób (10K/8M)  mniej oddalonych od rynku pracy
 • zwrot kosztów dojazdu na wsparcia 
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w ramach wsparć 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY : 

REGULAMIN PROJEKTU PrzeŁOMowa zmiana 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy PrzeŁOMowa zmiana 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy PrzeŁOMowa zmiana 2 – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o korzystaniuniekorzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie

Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu RODO

Załącznik nr 6 do Regulaminu -deklaracja uczestnictwa w projekcie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAMY WSPARĆ MERYTORYCZNYCH:

Harmonogram – Doradca zawodowy IŚR – sierpień 2020

Harmonogram- Psycholog IŚR – sierpień 2020

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2020

Harmonogram – Jobcoaching – wrzesień 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – wrzesień 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – wrzesień 2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – wrzesień 2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

Harmonogram – Szkolenie – Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Sprzedawca z obsługą komputera ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Pracownik ds. obsługi klienta z obsługą komputera ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i obsługą komputera ECCC