Projekt PrzeŁOMowa zmiana 2!

RPLD.09.01.02-10-0021/19-00

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT Z KADRĄ PROJEKTU PRZEŁOMOWA ZMIANA 2!: 

 

ADRES BIURA PROJEKTU: 

ul. Mikołaja Gogola 12, 92-513 Łódź 

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW z siedzibą ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce (Lider Projektu) w partnerstwie z DZIEŃ DOBRY KAROLINA DĄBROWSKA z siedzibą ul. Główna 41, 95-100 Rosanów (Partner Projektu). 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.10.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 45 osób (26K/19M)  z grupy docelowej, tj.: 

 • osób w wieku 18 lat i więcej, 
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, 
 • zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. łódzkim na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski),
 • pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo (min. 27 osób – 16K/11M) lub bezrobotnych,
 • osób niepełnosprawnych (min. 4 osoby – 2K/2M),
 • min. 10 osób (6K/4M) stanowić będą osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany Łodzi lub Pabianic lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wskaźniki do 4 tyg. po opuszczeniu programu: 

 • uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez min. 32 Uczestników projektu 
 • podjęcie zatrudnienia (w tym na własny rachunek) przez min. 7 Uczestników projektu 
 • poszukiwanie pracy przez min. 9 Uczestników projektu 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po opuszczeniu programu: 

 • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: poziom efektywności społecznej – min. 34%, poziom efektywności zatrudnieniowej – min. 12% 
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: poziom efektywności społecznej – min. 34%, poziom efektywności zatrudnieniowej – min. 35%

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obszar realizacji projektu: 

 • powiat brzeziński, 
 • powiat łódzki wschodni, 
 • powiat Łodź, 
 • powiat pabianicki, 
 • powiat zgierski.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wartość projektu: 

 • całkowita wartość projektu: 1 035 657,25 zł 
 • kwota dofinansowania: 983 874,38 zł 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Okres realizacji projektu:

01.04.2020 r. – 31.05.2022 r. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU ! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE KOBIETY !

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: 

 • indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym w celu dokonania diagnozy potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)
 • treningi kompetencji społecznych 
 • jobcoaching
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie 
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne 
 • szkolenia zawodowe 
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • 3-miesięczne staże zawodowe spójne z tematyką odbytych szkoleń dla 20 osób (11K/9M) z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego
 • zatrudnienie subsydiowane dla 18 osób (10K/8M)  mniej oddalonych od rynku pracy
 • zwrot kosztów dojazdu na wsparcia 
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w ramach wsparć 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

LISTY RANKINGOWE: 

lista rankingowa 19.08.2020

lista rankingowa 29.09.2020

lista rankingowa 28.01.2021

lista rankingowa 19.02.2021

lista rankingowa 03.03.2021

lista rankingowa 17.03.2021

lista rankingowa 29.03.2021

 

DOKUMENTY : 

REGULAMIN PROJEKTU PrzeŁOMowa zmiana 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy PrzeŁOMowa zmiana 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy PrzeŁOMowa zmiana 2 – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o korzystaniuniekorzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie

Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu RODO

Załącznik nr 6 do Regulaminu -deklaracja uczestnictwa w projekcie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM WSPARCIA – STAŻE ZAWODOWE

Harmonogram wsparcia – Staże zawodowe

HARMONOGRAM WSPARCIA- ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

Harmonogram wsparcia – Zatrudnienie subsydiowane

HARMONOGRAM WSPARCIA – IDENTYFIKACJA POTRZEB WRAZ Z OPRACOWANIEM IŚR

Harmonogram – Doradca zawodowy IŚR – sierpień 2020

Harmonogram – Doradca zawodowy IŚR – wrzesień 2020

Harmonogram – Doradca zawodowy IŚR – październik 2020

Harmonogram – Doradca zawodowy IŚR – styczeń – luty 2021

Harmonogram – Doradca zawodowy IŚR – marzec 2021

Harmonogram- Psycholog IŚR – sierpień 2020

Harmonogram- Psycholog IŚR – październik 2020

Harmonogram- Psycholog IŚR – luty 2021

Harmonogram- Psycholog IŚR – marzec 2021

HARMONOGRAM WSPARCIA – GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – sierpień – wrzesień 2020

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – październik 2020

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – marzec 2021

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – kwiecień 2021

HARMONOGRAM WSPARCIA – INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – wrzesień 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – październik – listopad 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – marzec 2021

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – kwiecień 2021

HARMONOGRAM WSPARCIA – INDYWIDUALNE SPOTKANIA W RAMACH JOBCOACHINGU

Harmonogram – Jobcoaching – wrzesień 2020

Harmonogram – Jobcoaching – listopad – grudzień 2020

Harmonogram – Jobcoaching – styczeń 2021

Harmonogram – Jobcoaching – marzec 2021

Harmonogram – Jobcoaching – kwiecień – czerwiec 2021

HARMONOGRAM WSPARCIA – INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – wrzesień 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – listopad – grudzień 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – marzec 2021

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – kwiecień 2021

HARMONOGRAM WSPARCIA – INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – wrzesień 2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – styczeń – marzec 2021

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – kwiecień – czerwiec 2021

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – lipiec – wrzesień 2021

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – październik 2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM WSPARCIA – SZKOLENIA ZAWODOWE:

Harmonogram-Szkolenie-Pracownik- administracyjno- biurowy -z-obsluga-komputera-ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Sprzedawca z obsługą komputera ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Pracownik ds. obsługi klienta z obsługą komputera ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i obsługą komputera ECCC

Harmonogram – Szkolenie – Pracownik ds. obsługi klienta z obsługą komputera ECCC – grudzień 2020

Harmonogram – Szkolenie – Pracownik ds. obsługi klienta z elementami sprzedaży internetowej i obsługą komputera ECCC – marzec 2021

Harmonogram – Szkolenie – Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży internetowej i obsługą komputera ECCC – marzec 2021

Harmonogram – Szkolenie – Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży internetowej i obsługą komputera ECCC – kwiecień, maj 2021