Tytuł projektu: Daj sobie szansę już dziś!
Nr umowy: RPPK.07.01.00-18-0054/20-00
Wartość projektu: 1 020 625,00 zł
Wartość dofinansowania: 966 625,00 zł
Wkład własny: 54 000,00 zł

 

Projekt Daj sobie szansę już dziś jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

 

Projekt obejmie wsparciem:

– osoby w wieku 30 lat i więcej,

– osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego,

– osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo),

– rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia są bezrobotni)

– osoby przynależące do min. jednej z podgrup, tj. kobiety, osoby w wieku 50 +, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup

 

W ramach projektu gwarantujemy:

– Identyfikację potrzeb uczestników i opracowanie/monitoring Indywidualnych Planów Działania

– Indywidualne poradnictwo zawodowe

– Szkolenia zawodowe

– 4-miesięczne staże

– Indywidualne pośrednictwo pracy

– Stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe

– Zwroty kosztów dojazdu na wsparcia

– Zwroty kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną

– Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu

– Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej, którą stanowią 54 osoby pozostające bez zatrudnienia: osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego, w tym rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia byli osobami bezrobotnymi), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, nienależących do ww. grup

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2021 – 28.02.2023

Osoby do kontaktu:

i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

Tel. 577 353 252

Biuro projektu: Szajnochy Karola 8a, 38-200 Jasło

Więcej informacji na stronie: www.stowarzyszenieprorew.pl

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY