Twoja Nowa Szansa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Twoja Nowa Szansa

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o. o. (partner)
w ramach:

Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy,

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

okres realizacji: 01.03.2018 – 30.06.2019

Projekty skierowany do 120 (68 K i 52 M) osób młodych w wieku 18-29l. zamieszkujących Województwo Łódzkie w tym min. 12 osób niepełnosprawnych i min. 72 osoby o niskich kwalifikacjach, bez pracy: 108 osoby biernych zawodowo, 12 bezrobotnych w tym 6 długotrwale, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER 2014-2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Celem projektu jest:
Zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności i możliwości zatrudnienia 120 ( 68K, 52M ) osób młodych w wieku 18-29 lat. Bez pracy (108 osoby bierne zawodowo oraz 12 osób bezrobotnych, w tym min. 6 długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 12 osoby niepełnosprawne i min. 72 osób o niskich kwalifikacjach, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kompetencji ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. Łódzkiego.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
– indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym;
– indywidualne spotkania z Coachami;

– wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem;
– 4 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego;
– stypendia szkoleniowe;
– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
– zwrot kosztów dojazdu na różne formy wsparcia;

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Kto może wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– Wiek 18-29 l.;
– Zamieszkanie w woj. łódzkim;
– Status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej;
lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej;
– Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 

logo partnera

 

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
-min. 35% dla osób długotrwale bezrobotnych;
-min. 17% dla osób niepełnosprawnych;
-min. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
-min. 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup;

Więcej informacji:
Kierownik Projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
Asystent Kierownika – Paulina Jędras e-mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
pod numerem tel. 577-999-321.
Media społecznościowe:

wartość projektu: 1 853 652, 96 zł
dofinansowanie: 1 760 970,31 zł
wkład własny: 92 682,65 zł

dokumenty rekrutacyjne. 

Formularz zgłoszeniowy _TNSZ_AKTUALNY

Regulamin Projektu „Twoja nowa szansa”

 

Szczegółowy harmonogram zajęć:

doradztwo zawodowe-harmonogram, doradztwo zawodowe_harmonogram czerwiec 2

doradztwo zawodowe- harmonogram czerwiec

harmonogram_TNSZ