Klucz do kariery

„Klucz do kariery” 

 

Projekt „Klucz do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 osób (52 K/38M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zg. Ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 w powiatach: (opoczyński, piotrkowski, tomaszowski z wyłączeniem miasta Tomaszów mazowiecki, bełchatowski z wyłączeniem miasta Bełchatów, radomszczański), pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo min 60% tj. 54( 31 kobiet/23 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 8 ( 5K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami

Wartość całkowita projektu: 1 969 879,68 zł

Wkład własny: 98 493,99 zł

dofinansowanie: 1 871 385,69 zł

Termin realizacji projektu: 1.06.2019 – 31.12.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3) w powiatach: Opoczyńskim, Piotrkowskim, Tomaszowskim, Bełchatowskim, Radomszczańskim;
 • Mające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

REKRUTACJA TRWA!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • innowacyjny jobcoaching,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Rezultaty:

 Do 4 tygodni po opuszczeniu programu:
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nom. 70% UP
– podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 20% UP
– poszukiwanie pracy przez nom. 26% UP

Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie
– w odniesieniu do ON poziom efektywności społ. – min. 34% zatrudnieniowej – min. 12%
– w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poziom efektywności społ. – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 42%

 

KONTAKT:

Adres e-mail: 

Paulina Jędras: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

Agnieszka Wójcik: a.wojcik@stowarzyszenieprorew.pl

Tel. 535 839 955

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17.


Pliki do pobrania: 

załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Kdk
załącznik nr 4 Oświadczenie POPŻ Kdk
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu Kdk
załącznik nr 3 Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej Kdk
załącznik nr 8 deklaracja
Załącznik nr 7 Oświadczenie_udział w projekcie
Załącznik nr 6 umowa uczestnictwa w projkecie
regulamin projektu Klucz do kariery
regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Harmonogramy wsparć:

Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:
harmonogram doradztwo zawodowe – październik 2019

 

Indywidualne spotkania z Psychologiem w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:
harmonogram psycholog – październik 2019

 

Grupowe Treningi kompetencji społecznych:
Grupowe Treningi KDK HARMONOGRAM 09 – 18.10.2019r.
Grupowe Treningi KDK HARMONOGRAM 21 – 30.10.2019 r.

 

Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne:
poradnictwo psychologiczne harmonogram 11 -26.10.2019 r.

 

Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie:
indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – haromonogram