Klucz do kariery

 

Projekt „Klucz do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 osób (52 K/38M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zg. Ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 w powiatach: (opoczyński, piotrkowski, tomaszowski z wyłączeniem miasta Tomaszów mazowiecki, bełchatowski z wyłączeniem miasta Bełchatów, radomszczański), pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo min 60% tj. 54( 31 kobiet/23 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 8 ( 5K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami

Wartość całkowita projektu: 1 969 879,68 zł

Wkład własny: 98 493,99 zł

Termin realizacji projektu: 1.06.2019 – 31.12.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia,
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ na obszarach słabo zaludnionych w powiatach,
 • Status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Osoby bierne zawodowo,
 • Bezrobotne,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 

REKRUTACJA TRWA!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • innowacyjny jobcoaching,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

KONTAKT:

Adres e-mail: 

Paulina Jędras: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

Agnieszka Wójcik: a.wojcik@stowarzyszenieprorew.pl

Tel. 535 839 955

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17.


Pliki do pobrania: