Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuję, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy, aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

adres mail: 
Agata Guzy
a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl
Aleksandra Młynarska

a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 536 330 799

 

 

Projekt „ Aktywizator kariery”

RPLD.08.02.01-10-0036/19

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08 – VIII Zatrudnienie, Działanie 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych [BB] i 30 (17K/13M) biernych zawodowo [BZ], zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. łódzkim., znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

*min. 12 (7K/5M) osób w wieku 50lat i więcej,

*min. 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,

*min. 34 kobiet,

*min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,

*min. 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt „Aktywizator kariery” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu),
 • wieku powyżej 30 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),
 • pozostających bez pracy: 30 osób (17K/13M) bezrobotnych, w tym min. 10 osób (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
 • 34 kobiet,
 • 30 osób biernych zawodowo (17K/13M),
 • min. 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M)
 • min. 30 osób o niskich kwalifikacjach (17K/13M).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • Szkolenia zawodowe
 • Zatrudnienie subsydiowane
 • Staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, jobcoach, pośrednik pracy)
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Wskaźniki dotyczące efektywności:

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji w tym osób w wieku 50lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 –  45%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do wyżej wymienionych grup na poziomie co najmniej – 60%

 

Wskaźniki rezultatu:

– Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 26 osób (15 kobiet, 11 mężczyzn)

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 osób (8 kobiet, 6 mężczyzn)

– Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn),

– Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna),

– Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn),

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 24 osób (14 kobiet, 10 mężczyzn),

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po uzyskaniu programu – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn)

– Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje – 4 osoby (2 kobiety, 2 mężczyzn),

– Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzn),

– Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn)

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 – 31.03.2021

Wartość Projektu: 1 037 307,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 933 576, 30 zł

Wkład własny: 103 470,70 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin projektu AK

1. Formularz AK

2. Karta kwalifikujca AK

3. Deklaracja Uczestnictwa AK

4. Oświadczenie uczestnika projektu AK

5. Porozumienie aktywizacyjne AK

6. Oświadczenie o numerze konta

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu AK

Regulamin zwrotu opieki nad osobą zalezna AK

 

Harmonogramy wsparć

Zad. 1 Harmonogram doradca zawodowy AK

Zad. 1 Harmonogram doradca zawodowy styczeń AK

Zad 1. Harmonogram doradca zawodowy luty AK

Zad. 1 Harmonogram doradca zawodowy MARZEC

Zad. 1 Harmonogram doradca zawodowy MAJ

Zad. 1 Harmonogram doradca zawodowy MAJ cz. 2

Zad. 1 Harmonogram doradca zawodowy czerwiec AK

Zad.2 Harmonogram jobcoaching listopad AK

Zad. 2 Harmonogram jobcoaching grudzień AK

Zad. 2 Harmonogram jobcoaching grudzień cz. 2 AK

Zad. 2 Harmonogram jobcoaching luty AK

Zad. 2 Harmonogram jobcoaching marzec AK

Zad. 2 Harmonogram jobcoaching maj 2020

Zad. 2 Harmonogram jobcoaching lipiec 2020

Zad.3 Harmonogram Szkolenia — Handlowiec A

Zad.3 Harmonogram Szkolenia — Handlowiec B

Zad.3 Harmonogram Szkolenia – Sprzedawca A

Zad.3 Harmonogram Szkolenia – Sprzedawca B

Zad.3 Harmonogram Szkolenia — Pracownik Gospodarczy z obsługą komputera 

Zad.3 Harmonogram Szkolenia — Pracownik Gospodarczy z SEP

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Profesjonalna Kosmetyczka 

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Asystent osobisty 

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia – Pracownik do spraw rachunkowości i księgowości AK

Zad. 3 Harmonogram szkolenia – Spawanie gazowe AK

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Asystent osobisty

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Magazynier logistyk

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy luty

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy maj

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy maj

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy 01 czerwiec

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy czerwiec

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy lipiec AK

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy spawacz sierpień

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy Asystent 8 UP

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy Magazynier sierpień

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy wrzesień

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy październik

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy listopad

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy grudzień

Zad. 5 Harmonogram pośrednik pracy styczeń

Lista staży zawodowych

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu –
Agata Guzy, tel. 536 330 799, a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Aleksandra Młynarska, tel. 536 330 799, a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

Biuro projektu:

ul. Wolborska 48

97-300 Piotrków Trybunalski

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-14:00