Aktywizator kariery

 

Projekt „ Aktywizator kariery”

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08VIII Zatrudnienie, Działanie 02VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie do 28.02.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych [BB] i 30 (17K/13M) biernych zawodowo [BZ], zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. łódzkim., znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

*min. 12 (7K/5M) osób w wieku 50lat i więcej,

*min. 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,

*min. 34 kobiet,

*min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,

*min. 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt „Aktywizator kariery” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu),

 • wieku powyżej 30 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),

 • pozostających bez pracy: 30 osób (17K/13M) bezrobotnych, w tym min. 10 osób (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,

 • 34 kobiet,

 • 30 osób biernych zawodowo (17K/13M),

 • min. 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M)

 • min. 30 osób o niskich kwalifikacjach (17K/13M).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

 • Szkolenia zawodowe

 • Zatrudnienie subsydiowane

 • Staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, jobcoach, pośrednik pracy)
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

 

Wskaźniki dotyczące efektywności:

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji w tym osób w wieku 50lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 –  45%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do wyżej wymienionych grup na poziomie co najmniej – 60%

 

Wskaźniki rezultatu:

– Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 26 osób (15 kobiet, 11 mężczyzn)

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 osób (8 kobiet, 6 mężczyzn)

– Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn),

– Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna),

– Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn),

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 24 osób (14 kobiet, 10 mężczyzn),

– Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po uzyskaniu programu – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn)

– Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje – 4 osoby (2 kobiety, 2 mężczyzn),

– Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzn),

– Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn)

Okres realizacji Projektu: 01.09.201928.02.2021

Wartość Projektu: 1 037 307,00

Dofinansowanie Projektu z UE: 933 576, 30

Wkład własny: 103 470,70 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Dominika Darowska-Nowak, Tel. 536 330 799, d.darowska-nowak@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Agata Guzy, tel. 536 330 799, a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

 

Biuro projektu:

ul. Armii Krajowej 24a,

Piotrków Trybunalski 97-300