! SZANOWNI PAŃSTWO !

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informujemy, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem subsydiowanym, świadczącym inne usługi) oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zwraca się z prośbą, aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

 

Projekt „PrzeŁOMowa zmiana!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 31.07.2020 r.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.07.2020 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 (36K/24M) osób w wieku 18 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) [ŁOM], pozostających bez zatrudnienia [wyłącznie biernych zawodowo – min. 60%UP tj. 36 osób (21K/15M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym], w tym min. 6 osób z niepełnosprawnościami (4K/2M).

Projekt „PrzeŁOMowa zmiana!” skierowany jest do osób:

 • w wieku 18 lat i więcej,
 • zamieszkujących województwo łódzkie (teren Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski),
 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej,
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • Treningi kompetencji społecznych,
 • Jobcoaching,
 • Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże – 4 miesięczne,
 • Pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu (dla 50% Uczestników Projektu),
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

Wartość całkowita projektu: 965 947,50 zł

Wkład własny: 48 297,38 zł

Kwota dofinansowania: 917 650,12 zł


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Planowane rezultaty Projektu:

 • 34% UP będących osobami z niepełnosprawnościami po zakończeniu udziału w projekcie dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszy dystans do zatrudnienia
 • 34% UP (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) po zakończeniu udziału w projekcie dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszy dystans do zatrudnienia
 • 12% UP będących osobami z niepełnosprawnościami podejmie zatrudnienie/rozpocznie działalność gospodarczą/zacznie poszukiwać pracy/podejmie dalszą aktywizację zawodową.
 • 25% UP (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) podejmie zatrudnienie/rozpocznie działalność gospodarczą/zacznie poszukiwać pracy/podejmie dalszą aktywizację zawodową
 • 12 UP (7K, 5 M) po ukończeniu udziału w projekcie będzie poszukiwało pracy
 • 12 UP (7K, 5 M) po ukończeniu udziału w projekcie podejmie pracę
 • 42 UP (25K, 17M) uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu
 • 60 UP (36K, 24M) rozpocznie udział w projekcie, tj. w momencie przystąpienia UP do pierwszej formy wsparcia.
 • 6 UP (4K, 2 M) będących osobami z niepełnosprawnościami rozpocznie udział w projekcie, tj. w momencie przystąpienia UP do pierwszej formy wsparcia.

 

 

 

Więcej informacji:

Biuro Projektu: ul. Gogola 12, 92-513 Łódź

Kierownik Projektu – Izabela Mastalerz
mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Urszula Kupis
mail: u.kupis@stowarzyszenieprorew.pl

nr tel. 577 353 252


PLIKI DO POBRANIA:

Formularz PZ

Formularz PZ – dostosowany do potrzeb osób z niepełnospawnością

Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej PZ

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej według BAEL

Oświadczenie POPŻ

Oświadczenie o kwalifikowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej PZ

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie PZ

Regulamin PZ
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu PZ

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem PZ


HARMONOGRAMY WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

Harmonogramy zamieszczane będą na bieżąco w ciągu dalszej realizacji projektu:

I. Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji:

Harmonogram – Diagnoza potrzeb UP wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – MARZEC 2019, aktualizacja z dnia 29.03.2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – MAJ 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – LIPIEC 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – SIERPIEŃ 2019

II. Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych:

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – MAJ 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – LIPIEC 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – SIERPIEŃ 2019

III. Jobcoaching:
Harmonogram – Jobcoaching – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Jobcoaching – MAJ 2019

Harmonogram – Jobcoaching – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Jobcoaching – LIPIEC 2019

Harmonogram – Jobcoaching – SIERPIEŃ 2019

Harmonogram – Jobcoaching – WRZESIEŃ 2019

Harmonogram – Jobcoaching – PAŹDZIERNIK 2019

Harmonogram – Jobcoaching – LISTOPAD 2019

Harmonogram – Jobcoaching – LUTY 2020

IV. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie:
Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – MAJ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – LIPIEC 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – WRZESIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – PAŹDZIERNIK 2019

V. Indywidualne poradnictwo psychologiczne:
Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne MAJ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – LIPIEC 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – SIERPIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – WRZESIEŃ 2019

VI. Szkolenia zawodowe:
Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z elementami specjalisty ds. rekrutacji MAJ 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Pracownik administracyjno – biurowy z elementami specjalisty ds. rekrutacji – CZERWIEC i LIPIEC 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – CZERWIEC i LIPIEC 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Specjalista ds. kadr i płac – LIPIEC 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Pracownik administracyjno – biurowy z elementami specjalisty ds. rekrutacji – LIPIEC i SIERPIEŃ 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B LIPIEC – WRZESIEŃ 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac – WRZESIEŃ 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Stolarz – PAŹDZIERNIK 2019

VII. Indywidualne pośrednictwo pracy:
Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – SIERPIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – WRZESIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – PAŹDZIERNIK 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LISTOPAD 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – GRUDZIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LUTY 2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – MARZEC 2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – MAJ 2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LIPIEC 2020

VIII. Staże:
Lista miejsc stażowych PZ