„Wyjdź przed szereg!”

Rekrutacja do projektu została zakończona ! Realizacja projektu została zakończona ! 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0069/18

 

            Udział w programie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w terminie do 31.03.2020 roku.

 

Tytuł projektu: Wyjdź przed szereg!

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.03.2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZARÓWNO KOBIETY JAK I MEŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia 60 [34K i 26M] osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy (6 bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy [3K i 3M] oraz 54 biernych zawodowo [31K i 23M]), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie mazowieckim na terenie miasta Radom (min. 40% UP tj. 24 [14K i 10M]) oraz powiatów: radomskiego i szydłowieckiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, w tym min.: 6 osób niepełnosprawnych [3K i 3M], 36 osób o niskich kwalifikacjach [20K i 16M] i 3 długotrwale bezrobotnych [2K i 1M], w toku zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego. Ponadto min. 40% osób tj. 24 [14K i 10M] stanowić będą osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.

 

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób:

 • w wieku 18-29 lat
 • zamieszkujących na terenie mazowieckiego (obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji), a w szczególności na terenie miasta Radom oraz powiatów: radomskiego i szydłowieckiego
 • biernych zawodowo (osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET)
 • bezrobotnych, które wymagają wsparcia aktywizacyjnego (bez pracy, długotrwale bezrobotni, niezarejestrowani w urzędzie pracy)
 • o niskich kwalifikacjach
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci:

 • diagnozy potrzeb wraz z opracowaniem IPD – 5h/UP
 • poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – 8h/UP
 • otwartego pakietu szkoleń zawodowych 110h/UP
 • 4-miesięcznych staży zawodowych
 • pośrednictwa pracy – 6h/UP

 

UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMAJĄ:

 • stypendia szkoleniowe (6,78 za każdą godzinę szkolenia średnio 110 h/UP+ składki ZUS)
 • stypendia stażowe (1017,40 netto + składki ZUS)
 • ubezpieczenie zdrowotne z pierwszym dniem uczestnictwa w projekcie dla osób biernych zawodowo
 • zwrot kosztów dojazdu dla 100% Uczestników na każdy rodzaj wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
 • materiały szkoleniowe,
 • szkolenia BHP przed przystąpieniem do staży
 • ubezpieczenie NNW przed przystąpieniem do staży zawodowych,
 • catering na zajęciach grupowych i szkoleniach

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • profesjonalne szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę.

 

Wartość całkowita projektu: 1 014 882,00 zł

Wkład własny: 50 744,10 zł

Kwota dofinansowania: 964 137,90 zł

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Biurem Projektu – tel. 536330799