Mentor – wejdź na tory biznesu!

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA!
 
Szanowni Państwo, przypominam o ponownym korzystaniu z bezpłatnego wsparcia doradczego w wymiarze sześciu godzin. Na wykorzystanie wsparcia jest czas do końca umowy (grudzień). 6 godzin wsparcia można wykorzystać z dowolną liczbą doradców (również z jednym)
 1. Łukasz Chlebny: aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w tym prawo cywilne, prawo pracy, umowy w obrocie gospodarczym; kontakt: telefon: 604 444 530, e-mail: radca.chlebny@gmail.com
 2. Marta Michta: rachunkowość, podatki, ubezpieczenia społeczne, marketing, windykacja, Umawianie spotkań: Karolina Stęplowska, telefon: 534 201 192/ 41 222 08 19, e-mail: steplowska@cafefinance.pl;
 3. Rafał Jankowski marketing, strategie sprzedaży, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność gospodarczą, umawianie spotkań: Karolina Stęplowska, telefon: 534 201 192/ 41 222 08 19, e-mail: steplowska@cafefinance.pl;
Na spotkanie z doradcą należy zabrać przekazaną Państwu kartę doradztwa (do pobrania poniżej)
Poniżej szczegółowe zasady korzystania ze wsparcia doradczego

 

Szanowni Państwo,
proszę o złożenie rozliczenia 7 i 8 transzy wsparcia pomostowego do 23 sierpnia.

 

Uwaga – zmiana lokalizacji biura projektu!

Szanowni Państwo od 1 czerwca 2017 r. biuro projektu i całe Stowarzyszenie PROREW będzie pod następującym adresem:

ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Na ten adres proszę również kierować korespondencję.

Nowy blok brązowo-biały (drugi w kolejności od ul. Marszałkowskiej) na pierwszym piętrze po prawej stronie od wyjścia z windy, na końcu korytarza.

Poniżej mapa z lokalizacją.

 

Szanowni Państwo, w celu przedłużenia wsparcia pomostowego należy w dniach roboczych od 17 do 31 maja w godzinach od 9:00 do 15:00 dostarczyć do biura projektu następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
  Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 2. Uproszczony rachunek przepływów (Załącznik 1 – historyczny, Załącznik 2 – prognoza)
  Uproszczony rachunek przepływów
 3. Wypełniona karta doradztwa
  Karta doradztwa uczestnik

W przypadku problemów z wypełnieniem tych dokumentów prosimy o skorzystanie z doradztwa – kontakty do doradców znajdują się poniżej.

Szanowni Państwo, przypominam o korzystaniu z bezpłatnego wsparcia doradczego w wymiarze sześciu godzin
 1. Łukasz Chlebny: aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w tym prawo cywilne, prawo pracy, umowy w obrocie gospodarczym; kontakt: telefon: 604 444 530, e-mail: radca.chlebny@gmail.com
 2. Marta Michta: rachunkowość, podatki, ubezpieczenia społeczne, marketing, windykacja, Umawianie spotkań: Karolina Stęplowska, telefon: 534 201 192/ 41 222 08 19, e-mail: steplowska@cafefinance.pl;
 3. Rafał Jankowski marketing, strategie sprzedaży, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność gospodarczą, umawianie spotkań: Karolina Stęplowska, telefon: 534 201 192/ 41 222 08 19, e-mail: steplowska@cafefinance.pl;
Na spotkanie z doradcą należy zabrać przekazaną Państwu kartę doradztwa (do pobrania poniżej)
Poniżej szczegółowe zasady korzystania ze wsparcia doradczego
 
Szanowni Państwo, jeśli chcą Państwo wydłużyć (maksymalnie o miesiąc) termin realizacji inwestycji proszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: kwisniewski@tlen.pl poniższego wniosku, podpisany wniosek proszę dostarczyć do biura projektu.
Uwaga: data pisma to minimum 14 dni przed pierwotnym terminem zakończenia realizacji inwestycji (zgodnie z par. 4 ust. 1 umowy o przyznanie wsparcia finansowego).
 
Szanowni Państwo, jeśli chcą Państwo dokonać zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym proszę składać podania na poniższym wzorze (w wersji edytowalnej oraz podpisanej, zeskanowanej i zapisanej w formacie pdf) na adres: kwisniewski@tlen.pl
Po akceptacji wydrukowane i podpisane wnioski można dostarczać do biura projektu w godzinach 8 – 16.
 
Rozliczanie wsparcia finansowego (23 tysiące PLN)
Osoby, które są już gotowe do rozliczenia dotacji proszę o przesyłanie poniższej tabeli na adres: kwisniewski@tlen.pl
Po akceptacji podpisaną tabelę będzie można dostarczyć do biura projektu lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie PROREW, ul. Ogrodowa 13/4 w Kielcach, 25-024 Kielce z dopiskiem projekt Projekt “Mentor”

TABELA DO ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W kolumnie 7 “uznany koszt brutto” proszę wpisać tę część kosztu zakupu, która została sfinansowana z dotacji (bez wkładu własnego).

W tabeli wpisujemy również wydatki, które wskazali Państwo w biznesplanie jako wkład własny (do wysokości co najmniej zadeklarowanej w biznesplanie).

 
 
Rozliczenie wsparcia pomostowego można wysyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie PROREW, ul. Ogrodowa 13/4 w Kielcach, 25-024 Kielce z dopiskiem projekt Projekt “Mentor”
W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kwoty 770 zł wydatków ponad tę kwotę nie można zaliczyć na poczet wydatków w kolejnym miesiącu.
Wyceny rzeczoznawcy nie można sfinansować ze wsparcia pomostowego.
W celu rozliczenia wsparcia pomostowego do 10-tego każdego miesiąca można wydatkować środki, a do 15-tego każdego miesiąca należy złożyć:
– wydruk potwierdzenia zapłaty składek ZUS poświadczone za zgodność z oryginałem –  “Za zgodność z oryginałem” data i czytelny podpis,
– wypełnione poniższe zestawienie –  podpisane czytelnie.
W kolumnie “kategoria wydatku” należy wpisywać kategorie z poniższego zbioru:
 • daniny publicznoprawne, z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług pocztowych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty usług leasingowych,
 • koszty działań informacyjno – promocyjnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.
 
Szczegółowe zasady dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego:
 
 
 
Szanowni Państwo, przypominam o wskazanej w Regulaminie procedurze zakupu używanego sprzętu:
 1. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
 • środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz
  z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
 • cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa
  od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
 • transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
 • zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
informujemy, że wszystkie złożone wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego zostały rozpatrzone pozytywnie. Każdy z uczestników projektu otrzymał na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy wsparcie w wysokości 4620 zł to jest 770 zł miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że niemożliwe było przyznanie wsparcia o większej wartości. Jak bowiem wynika z wniosku o dofinansowanie, w przypadku przyznania wsparcia wszystkim wnioskującym, maksymalna kwota wsparcia wynosi 770 zł miesięcznie. Uzyskanie większej kwoty wsparcia możliwe będzie w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego pod warunkiem dostępności środków. Przypominamy jednocześnie o konieczności wydatkowania środków wsparcia pomostowego tylko na wydatki wskazane w Regulaminie oraz obowiązku składania zestawienia wydatków w celu otrzymania kolejnej transzy wsparcia.

Warunkiem przyznania dotacji jest dostarczenie następujących dokumentów:

– formularza do wypełnienia umowy

Formularz do wypełnienia umowy

instrukcje: zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji (nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy) – proszę  wpisać ostatni termin zakupu przewidziany w harmonogramie rzeczowo-finansowym np. 28.02.2017 r. (termin ten musi on być zgodny z punktem 4.3 “ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” biznesplanu).

Na potrzeby przygotowywanych dla Państwa umów o dofinansowanie prosimy o jak najszybsze przesłanie powyższego “formularza do wypełnienia umowy” w wersji edytowalnej na e-mail: kwisniewski@tlen.pl

Podpisany “formularz do wypełnienia umowy” proszę złożyć wraz pozostałymi dokumentami.

– wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3)

Wniosek o przyznanie środków finansowych

– kopii dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej – najlepiej wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

– kopii nadania numeru REGON – najlepiej wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

– kopii dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy – kserokopia dowodu osobistego z dopiskiem “Za zgodność z oryginałem“, datą i czytelnym podpisem posiadacza dowodu

– kopii dokumentu nadania numeru NIP – najlepiej wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

– zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji

– oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis doc

– harmonogramu rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem (załącznik nr 1 do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

Harmonogram rzeczowo-finansowy doc

instrukcje: w kolumnie termin zakupu w harmonogramie rzeczowo-finansowym proszę wpisywać konkretne daty najlepiej nie późniejsze niż 28.02.2017 r. Harmonogram musi być zgodny z punktem 4.3 “ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” biznesplanu.

– oświadczenia o niezbędności przyznanego wsparcia finansowego

Oświadczenie o niezbędności przyznanego wsparcia finansowego

– oświadczenia o VAT

Oświadczenie o VAT doc

–  oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o braku powiązań doc

– wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego (załącznik nr 4)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

instrukcje:

– “wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego na sfinansowanie wydatków związanych z …” proszę wybrać spośród możliwości jakie daje regulamin:

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone wyłącznie na:

 • zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń
  w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług pocztowych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty usług leasingowych,
 • koszty działań informacyjno – promocyjnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego“.

– “na łączną kwotę w wysokości ……………….. PLN” – proszę wpisać sześciokrotność miesięcznej wnioskowanej pomocy np. 4620,00 PLN

– “w formie comiesięcznej pomocy w wysokości ………….. PLN (słownie: ……………………………….)” proszę wpisać kwotę np. 770,00 PLN

– “wypłacanej w okresie od dnia ……………… do dnia ……………………” – proszę wpisać termin obejmujący sześć miesięcy (po końcu listopada od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej) np. od 1.12.2016 r. do dnia 31.05.2017 r.

– “uzasadnienie wniosku” – proszę uzasadnić dlaczego potrzebują Państwo wsparcia na sfinansowanie poszczególnych kategorii wydatków bez wskazywania konkretnych kwot.

 

Ostateczna lista rankingowa mężczyźni

Ostateczna lista rankingowa mężczyźni

Szanowni Państwo,

poniżej listy rankingowe z numerami biznesplanów, które widnieją na Państwa “Poświadczeniu wpływu biznesplanu do projektu Mentor-wejdź na tory biznesu” otrzymanym w dniu złożenia biznesplanu.

lista rankingowa odchodzący z rolnictwa

lista rankingowa_kobiety

lista rankingowa_mężczyźni

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zmianie adresu biura projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu!”: ul. Ogrodowa 13/4 w Kielcach.

Ponadto informujemy, że biznesplany (opracowane zgodnie z załączonym na niniejszej stronie wzorem) należy składać w biurze projektu w dwóch podpisanych egzemplarzach wraz z KARTAMI INDYWIDUALNEGO DORADZTWA w następujących terminach:

14.11.2016 w godzinach od 8 do 14

15.11.2016 w godzinach od 15 do 19

16.11.2016 w godzinach od 16 do 19

17.11.2016 w godzinach od 8 do 15

Biznesplan można również przesłać pocztą na adres biura projektu:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Ogrodowa 13/4 w Kielcach, 25-024 Kielce z dopiskiem projekt Mentor

do dnia 17.11.2016 r. do godziny 15:00 – decyduje data wpływu.

W razie pytań proszę o kontakt,  tel.: 534799660, e-mail: kwisniewski@tlen.pl

Z poważaniem,

Kamil Wiśniewski

 

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu!” w ramach czwartej ciągłej rekrutacji, która zakończyła się 26 września.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach czwartej rekrutacji .Projekt „MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Jednocześnie informujemy, że ze względu na z rekrutowanie wymaganej ilości osób rekrutacja do projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu!” została zakończona.

Wszystkim zakwalifikowanym osobą gratulujemy i życzymy powadzenia na dalszych etapach! 

Szanowni Państwo,

Informujemy że uruchomiliśmy ciągłą rekrutacje do projektu “Mentor- wejdź na tory biznesu!” dla osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin.

Osoby z w.w grupy spełniające kryteria projektu ( osoba zarejestrowana jako bezrobotna i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane) z gospodarstwem rolne nie przekraczającym 2 ha przeliczeniowych) i  zainteresowane bezzwrotnymi dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu. 

tel: 534799660

 

Szanowni Państwo

Ze względu na rezygnacje z projektu przez 4 osoby poniżej zamieszczamy uaktualnioną listę osób zakwalifikowanych do projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu’ w ramach pierwszej i drugiej rekrutacji)

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Projekt „MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.-aktualizacja 9.09.2016r.

 

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu!” w ramach trzeciej rekrutacji, która odbyła się w terminie od 29-31.08.2016r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach trzeciej rekrutacji .Projekt „MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Jednocześnie informujemy, że nadal poszukujemy osób odchodzących z rolnictwa i członków ich rodzin, spełniających kryteria projektu i  zainteresowanych  udziałem w nim. 

Szanowni Państwo,

Informujemy że wyznaczono dodatkowy termin naboru formularzy rekrutacyjnych dla osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin.

Formularze można składać w okresie od 29.08-31.08.2016r.

Szanowni Państwo,

 

Poniżej prezentujemy wyniki postepowania rekrutacyjnego  przeprowadzonego w ramach projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu”.

Stosowanie do postanowień Regulaminu Rekrutacji do projektu może zostać zakwalifikowanych 56 osób w podziale na następujące grupy:

– 12 osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin,

– 7 osób z niepełnosprawnościami,

– 34 kobiet oraz 22 mężczyzn.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach kolejnej tury rekrutacji dokumenty mogą składać osoby  odchodzące z rolnictwa. 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Projekt “MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Lista kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie Projekt “MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Lista mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie Projekt “MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Lista osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie Projekt “MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Lista osób odchodzących z rolnictwa zakwalifikowanych do udziału w projekcie Projekt “MENTOR – wejdź na tory biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

        Informuje, ze Regulamin rekrutacji został zmieniony w § 6 pkt II.2 za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Aktualny dokument znajduje się w załączniku poniżej. 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy że wyznaczono dodatkowy termin naboru formularzy rekrutacyjnych. Formularze można składać w okresie od 25.07-29.07.2016r.

Szanowni Państwo,

 

poniżej załączamy skorygowaną Lista osób, którzy przeszli pozytywnie I i II etap pierwszej rekrutacji w ramach projektu „Mentor – wejdź na tory biznesu”.

Oceny zostały uszczegółowione o zwiększenie dziesiętne do jednego miejsca po przecinku. Pozostałe punkty pozostały bez zmian.

 

Lista osób którzy przeszli pozytywnie I i II etap pierwszej rekrutacji w ramach projektu „Mentor – wejdź na tory biznesu

 
 
 
 

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że dwa pierwsze etapy rekrutacji (ocena formularzy i rozmowa z doradcą zawodowym) w ramach projektu „Mentor- wejdź na tory biznesu” dobiegły końca.

Podczas pierwszego naboru zostało złożonych 28 formularzy spełniających kryteria formalne.27 uczestników przeszło pozytywnie I i II etap rekrutacji a 1 uczestnik nie otrzymał określonej w Regulaminie Rekrutacji w § 6 ust. II pkt. 6 minimalnej ilości punktów w I etapie rekrutacji tj. co najmniej 42 punktów w kategorii pomysł biznesowy i w sumie co najmniej 50 punktów.

Informacja o wynikach oceny Formularzy rekrutacyjnych zostanie przekazana Państwu listownie w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania (tj. od 15.07.16).

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń stosownie do § 6. II. 3 Regulaminu Rekrutacji wyznaczono dodatkowy termin naboru formularzy rekrutacyjnych w okresie od 25.07-29.07.2016r.

Wobec powyższego ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do projektu zostanie utworzona po dodatkowej rekrutacji tj. ok 16 sierpnia 2016 i zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu Rekrutacji zamieszczona na stronie internetowej www.pimp.org.pl/mentor/ oraz www.stowarzyszenieprorew.pl/mentor-wejdz-na-tory-biznesu/.

Lista osób, którzy przeszli pozytywnie I i II etap pierwszej rekrutacji w ramach projektu „Mentor – wejdź na tory biznesu” znajduję się ====>w załączniku

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

 

loga

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW.

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy

 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,

10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)

 Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.12.2017

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu samozatrudnienia na obszarze województwa świętokrzyskiego o co najmniej 46 osób w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 05.2016 do 12.2017. Jego realizacja pozwoli na osiągniecie wskaźników:

– zostanie utworzonych 46 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w tym 10 przez osoby odchodzące z rolnictwa;

–  46 osób otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:

 • Doradztwo i szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dotacja finansowa na założenie własnej firmy w wysokości przeciętnie 23 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie.
 • Wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie maksymalnie 770 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy).
 • Doradztwo biznesowe niezbędne do efektywnego wykorzystania dotacji.

Projekt skierowany jest do 56 osób, które ukończyły 29 r.ż. :

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia),
 • nieaktywnych zawodowo

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj.:

 • kobiet,
 • osób po 50 r.ż.
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • niskokwalifikowanych,

lub

 • osób odchodzących z rolnictwa

  które są zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane) a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

Rekrutacja do projektu (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) prowadzona będzie

od 25.07.2016 do 29.07.2016.

w biurze projektu przy ulicy Ogrodowej 13/4, 25-024 Kielce tel. 534799660,

od 9 do 15. (w innych godzinach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

W razie pytań proszę o kontakt : 534799660

 

Dokumenty rekrutacyjne

Pozostałe dokumenty