Projekt „ SZANSA – ROZWÓJ – KARIERA 2”

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

! SZANOWNI PAŃSTWO !

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informujemy, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem subsydiowanym, świadczącym inne usługi) oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zwraca się z prośbą, aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurze projektu/siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

KONTAKT Z KADRĄ PROJEKTU SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2: 

 Paulina Stępień: p.stepien@stowarzyszenieprorew.pl ; nr tel: 536 330 799

 

 

Celem projektu jest zwiększenie do 29.11.2020 r. możliwości zatrudnienia 44 osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu KC w jednym z województw: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z następujących podgrup: młode matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły piecze zastępczą: MOW/MOS/SOSW/SOW/zakład karny/areszt śledczy/ZPCH (do 2 lat po opuszczeniu), w tym min. 11 osób niepełnosprawnych.

Projekt „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym w jednym z województw: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim (oświadczenie uczestnika projektu),

 • w wieku 18-29 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),

 • nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z następujących podgrup:

  – młode matki przebywające w domach samotnej matki,

  – osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po opuszczeniu),

  – osoby, które opuściły piecze zastępczą: MOW/MOS/SOSW/SOW/zakład karny/areszt śledczy/ZPCH (do 2 lat po opuszczeniu),

 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia),

 • osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia).

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD,

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,

 • Szkolenia zawodowe,

 • Indywidualne pośrednictwo pracy,

 • 4 miesięczne staże (płatne).

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • stypendia szkoleniowe i stażowe,

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną,

 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, coach, pośrednik pracy),

 • materiały szkoleniowe,

 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,

 • ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych.

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2018 – 29.11.2020

Wartość Projektu: 748 199,30 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 710 789,33 zł

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA !

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

1. REGULAMIN REKRUTACJI

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY (1)

3. UMOWA uczestnictwa w projekcie

4. DEKLARACJA uczestnictwa w projekcie

5. Oswiadczenie – rachunek bankowy 1

6. Oświadczenie o pow. danych

7. REGULAMIN – zwrot kosztów dojazdu

8. REGULAMIN – zwrot kosztów – opieka

9. Oświadczenie o nr konta

10. Oświadczenie RODO

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA:

harmonogram wsparcia w projekcie – staże 2019 – 2020

harmonogram wsparcia w projekcie – szkolenia zawodowe lipiec – sierpień 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – szkolenia zawodowe czerwiec 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – szkolenia zawodowe marzec – kwiecień 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – szkolenia zawodowe styczeń – luty 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy czerwiec 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy luty 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu lipiec 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu maj 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu marzec – kwiecień 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu grudzień 2018

harmonogram wsparcia w projekcie – diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem IPD czerwiec 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem IPD maj 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem IPD kwiecień 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem IPD luty – marzec 2019

harmonogram wsparcia w projekcie – diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem IPD grudzień 2018

harmonogram wsparcia w projekcie – diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem IPD październik – listopad 2018