W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z subregionu tarnowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Osi Priorytetowej 9. Region Spójny
Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 Aktywna integracja– projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w okresie 1.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

Projekt “W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia” skierowany jest do:
50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn) w wieku 18-64 lata, które w pierwszej kolejności wymagają
aktywizacji społecznej, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (min. 28
osób), minimum 8 osób korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych (min. 14 osób)
zamieszkujących województwo małopolskie.

Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. Z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim i m. Tarnów, zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. Wiek 18-64 lata (oświadczenie);

 2. Statu os. zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 • os. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej .(spełniające min.1 przesłankę z art.7 ww. ustawy-np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność) (zaświadczenie z OPS/oświadczenie),

 • os. z niepełnosprawnością ruchową lub psychiczną (orzeczenie/inny dokumenty poświadczający stan zdrowia),

 • os. korzystające z PO PŻ (oświadczenie),

 • os. zakwalifikowane do III profilu pomocy (zaświadczenie z PUP);

 1. Zamieszkanie w woj. małopolskim w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, m. Tarnów (oświadczenie);

 2. Potwierdzające posiadanego wykształcenie/kwalifikacji (oświadczenie).

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;
 • treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów)
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium)
 • staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium)
 • pośrednictwo pracy

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

REKRUTACJA:
Trwa rekrutacja do projektu!
Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu: ul. Szpitalna 1/30, Dąbrowa Tarnowska

Szczegółowe informacje:
Kierownik projektu – Paulina Jędras, p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

osoba do kontaktu: Paulina Stępień
tel. 536 330 799

Media społecznościowe – https://www.facebook.com/projektwdobrastrone/
Biuro projektu – Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1/30

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin udziału w projekcie
2. Formularz rekrutacyjny
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Oświadczenie