W DOBRĄ STRONĘ 2

 

 

 

 

„W DOBRĄ STRONĘ 2”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja.

 

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób (70 Kobiet, 50 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych bądź zarejestrowanych w Urzędzie Pracy posiadających
III profil pomocy),które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (65 osób – 40 Kobiet oraz 25 Mężczyzn), osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (10 osób -6 Kobiet i  4 Mężczyzn), osoby niepełnosprawne (34 osoby – 18 Kobiet  oraz 16 Mężczyzn) zamieszkujące wyłącznie na terenie powiatów: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i proszowicki w województwie małopolskim.

 

Projekt „W DOBRĄ STRONĘ 2”skierowany jest do:

 • osób w wieku powyżej 18 roku życia
 • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art.  7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych i  osób  bezrobotnych zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy z nadanym III profilem pomocy

 

W szczególności zapraszamy osoby:

 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej,
 • niepełnosprawne: o znacznym lub umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • posiadające niskie kwalifikacje (ISCED 3 wyłącznie),
 • bezradne opiekuńczo – wychowawczo,
 • zamieszkujące w woj. małopolskim, wyłącznie na terenie powiatów: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski,m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i proszowicki  .

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Treningu Kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwa w formie jobcoachingu,
 • Szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe – 4 miesięczne (płatne),
 • Pośrednictwo pracy,

 

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

Okres realizacji Projektu:  01.10.2017 – 30.06.2019

 

Wartość Projektu:  1 997 091, 84  zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 897237.24 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

 

Szczegółowe informacje:
Kierownik projektu – Barbara Bednarczyk, tel. 536283889, 

 e-mail: b.bednarczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 8.00-16.00:
Biuro projektu – Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 A/30

 

Załączniki do pobrania: 

Regulamin Projektu

Zał. 1 formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik nr 1a

Zal. 3 Ośw. UP o przetw. d. osob.

Zał. 4 Deklaracja UP

Zał. 5 Ośw.UP o przekazywaniu śr. fin na r-k bankowy

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Załączniki do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu

Załączniki do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu

 

Harmonogram: 

Harmonogram Trening umiejętności społecznych gr. Dąbrowa Tarnowska 

Harmonogram spotkanie z cochem 23.04.2018 r.