Kielce, 11.05.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/05/2017/MNS

 dotyczy projektu „Młodzi na start!” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW.

Usługa na rzecz projektu przeprowadzenie standardowych badań lekarskich medycyny pracy dla 70 UP przystępujących do stażu zawodowego w okresie od 07.2017 r. do 02.2018 r

Wymagania wobec oferenta:

  1. Jest podmiotem zajmującym się badaniami z zakresu medycyny pracy.
  2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
  3. Wykonawca badań zagwarantuje możliwość odbycia badań w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Ostrowiec Świętokrzyski).
  4. Minimalny zakres przedmiotu powinien obejmować przeprowadzenie standardowych badań lekarskich medycyny pracy dla 70 UP przystępujących do stażu zawodowego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 22.05.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. badań medycyny pracy dla 70 UP Młodzi na start!”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Marcin Marcisz – kierownik projektu, tel. 536-330-799. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 23.05.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach rozeznania jedynie zwycięzcy rozeznania.

MNS_Badania Rozeznanie rynku- pełna treść