ciag-znakow-rpo-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach

Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie
Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

  Okres realizacji projektu: 01.11.2016-31.10.2018

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia min. 108 osób spośród 120 osób (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn) pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy (72 bezrobotnych – 37 kobiet / 35 mężczyzn i 48 biernych zawodowo – 29 kobiet/19 mężczyzn), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. 22 os. po 50 roku życia (8 kobiet/14 mężczyzn), 35 os. długotrwale bezrobotnych (18 kobiet/17 mężczyzn), 12 osób z niepełnosprawnościami (6 kobiet/6 mężczyzn), 32 os. o niskich kwalifikacjach (15 kobiet/17 mężczyzn) i 66 kobiet (w tym 19 kobiet spoza ww. podgrup).

Rezultaty Projektu

-min.37os.(21K/16M) uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
-min.54os.(30K/24M) podejmie zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w okresie do 4tyg. po zakończeniu udziału w proj.(zmiana statusu z bezrobotnych/biernych zawodowo na pracujących)
-efektywność zatrudnieniowa na poziomie: min.36% dla os. w wieku 50lat i więcej, min.39% dla K, min.36% dla ON, min.30% dla os. długotrwale bezrobotnych i min.38% dla os. o niskich kwalifikacjach

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 420 000,00 zł

 W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
– identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,
– poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
– wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze srebrnej gospodarki czy regionalnych inteligentnych specjalizacji,
– staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,
– indywidualne pośrednictwo pracy

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Kto może wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– Wiek  po 29 roku życia, w tym os. 50 + (oświadczenie);
– Status zawodowy: bezrobotni (zaświadczenie z PUP/oświadczenie), w tym długotrwale (oświadczenie) lub bierni zawodowo (oświadczenie);
– Uczenie się / zamieszkanie w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim, tomaszowskim (oświadczenie);
– Pochodzenie z obszarów wiejskich (oświadczenie);
– Status osoby z niepełnosprawnością (orzeczenie / inny dokument poświadczający stan zdrowia);
– Wykształcenie / kwalifikacja (oświadczenie/świadectwa) –  zapewniony udział dla osób o niskich kwalifikacjach.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

 

Więcej informacji:

Izabela Mastalerz tel. 577353252

ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

W godz. 8.00-16.00

Adres e-mailowy projektu: ts.twojaszansa@gmail.com 

Media społecznościowe: www.facebook.com/projekttwojaszansa

 

Koordynator z ramienia Partnera – Anna Palus tel. 533 323 329, annapalus@gmail.com

Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, pokój nr 22 (parter)

 

Dokumenty do pobrania

 

Harmonogramy wsparcia 

 1. Harmonogram indywidualnego poradnictwa zawodowego
 2. Harmonogram grupowe poradnictwa zawodowego
 3. Harmonogram szkolenia Pracownik administracyjno-biurowy
 4. Harmonogram szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 5. Harmonogram szkolenia Asystent ds. księgowości
 6. Harmonogram indywidualnego pośrednictwa pracy
 7. Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy z certyfikatem ECCC
 8. Harmonogram szkolenia spawacz metodą MAG
 9. Harmonogram szkolenia Pracownik obsługi biurowej z certyfikatem ECCC
 10. Harmonogram szkolenia pracownik administracyjno-gospodarczy
 11. Harmonogram szkolenia pracownik biurowy z obsługą komputera

 

Przyjęcie uczestnika projektu na staż!

Pracodawco, wypełniając ankietę możesz zadeklarować chęć przyjęcia uczestnika/uczestników projektu TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim na staż.  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia dla opiekunów staży! Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Twoją firmą!

 1. STAŻE 01.07.2017-31.08.2017 (1)
 2. STAŻE 01.09.2017-30.11.2017 (1)
 3. STAŻE 01.12.2017-28.02.2018 (1)
 4. STAŻE 01.03.2018-31.05.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

Gmina Żarnów
Zarnow herb
www.zarnow.eu

Materiały informacyjno-promocyjne: