Młodzi na start!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW,
w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w okresie 1.01.2017 r. – 30.04.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia 70 osób (38 kobiet i 32 mężczyzn) w wieku 15-29 lat bez pracy (10 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP/MUP – 6 kobiet/4 mężczyzn), w tym 5 długotrwale bezrobotnych (3 kobiety/2 mężczyzn], oraz 60 biernych zawodowo (32 kobiety/28 mężczyzn]), w tym 4 os. niepełnosprawnych (2 kobiety/2 mężczyzn) i 32 os. o niskich kwalifikacjach (17 kobiet/15 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkałych w woj. świętokrzyskim – dzięki udzieleniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, obejmującej 5 form wsparcia, w tym obligatoryjne instrumenty służące identyfikacji potrzeb młodych i diagnozie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Poza wspomnianymi, dzięki szerokiemu wachlarzowi działań, projekt – w ramach wysokiej jakości szkoleń i staży pozwoli osobom młodym nabyć lub uzupełnić pożądane na rynku pracy kompetencje i kwalifikacje (potwierdzone uznawanymi certyfikatami) oraz zdobyć wymagane przez pracodawców doświadczenie i umiejętności praktyczne. Wejście na rynek pracy ułatwi uczestnikom projektu wsparcie pośrednika pracy.

Aktywizacja opiera się na 5 formach wsparcia: Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy.

——————————————————————————————————————————

Wartość projektu: 991 657,75 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 942 074,86 zł

——————————————————————————————————————————

 Do kogo jest skierowany projekt?

 • masz 15-29 lat,
 • nie pracujesz,
 • nie kształcisz się,
 • nie szkolisz się,
 • nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy.

Jakie wsparcie uzyskasz w ramach projektu?

 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenie branżowe (operator CNC, spawacz MAG 135, recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych lub inne zgodne z Twoimi oczekiwaniami),
 • stypendium szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • dodatkowe szkolenie z obsługi komputera,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • płatny staż zawodowy.

Zobacz jak będzie wyglądał Twój udział w projekcie: Ścieżka uczestnictwa.

Twoje szanse rosną dodatkowo jeśli:

 • masz poniżej 25 lat i nie pracujesz od 6 m-cy,
 • masz 25 lat i więcej i nie pracujesz od 12 m-cy,
 • jesteś osobą niepełnosprawną,
 • nie masz wyższego wykształcenia.

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

———————————————————————————————————————————

Więcej informacji:

Kierownik projektu – Justyna Matejkiewicz, tel. 502 102 842, e-mail: prorewmlodzinastart@gmail.com
Media społecznościowe: https://www.facebook.com/mlodzinastartkielce/

Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 8.00-16.00:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika projektu

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Pozostałe dokumenty

Regulamin projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów opieki

Wniosek o zwrot kosztów opieki

 

Harmonogramy udzielania wsparcia

———————————————————————————————————————————

Zapytania ofertowe- Informacje o wyborze

…………………………..

 Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017/MNS dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz komputerowych, które umożliwią podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „Młodzi na start!”.

Informujemy, że wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca – Consenso sp. z o.o. 

…………………………..

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2017/MNS dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników Projektu „Młodzi na start!”.

Informujemy, że wyniku przeprowadzonego postępowania zostali wybrani wykonawcy – Pani Justyna Matejkiewicz i Pan Marcin Agatowski

…………………………..

Zapytanie ofertowe nr 3/03/2017/MNS dotyczące przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu „Młodzi na start!”.

Informujemy, że wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca – Pan Paweł Rybiński

 

———————————————————————————————————————————

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020”