Kielce, dn. 31.05.2016 r.

W dniu 31.05.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy oraz kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy dla 130 (trzy grupy 10-11 osobowe, w tym osoby z niepełnosprawnościami) Uczestników / Uczestniczek Projektu „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano: Feuer Sp. z o.o., ul. Targowa 63/31, 03-729 Warszawa