# INFORMACJE, 1.06.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu „Akademia Samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2010-2020 Europejski Fundusz Społeczny w partnerstwie z Gminą Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata”, w ramach Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.06.2018 r.  Celem projektu jest wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem 55 wychowanków pieczy zastępczej w gminie Kielce (30K; 25M) w wieku 15-25 lat poprzez rozwój umiejętności i kompetencji społecznych, poruszania się po rynku pracy oraz poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji 57 osób (52K; 5M) związanych ze świadczeniem usług społecznych. W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania: szkolenia pracowników, szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i osobistych, trening z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, konsultacje specjalistyczne tj. porady psychologa, doradcy zawodowego, seksuologa, logopedy, specjalisty ds. wizerunku, trening interpersonalny, warsztaty z zakresu budowania ścieżki kariery oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy, spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, spotkania indywidualne z pracodawcą/przedsiębiorcą, wizyty studyjne w zakładach pracy, warsztaty savoir-vivr, konsultacje/doradztwo psychologa i doradcy zawodowego, superwizja pracowników, Mieszkaniowy Trening Samodzielności. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!