# INFORMACJE, 1.03.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu “WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie do 31.08.2017 r. możliwości zatrudnienia 130 (78K, 52M) osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym min. 39 osób w wieku 18-24 lata, z powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, rawskiego i bełchatowskiego w woj. łódzkim, bez pracy (104 osoby bierne zawodowo oraz 26 osób bezrobotnych, w tym min. 11 długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 32 osoby niepełnosprawne i min. 45 osób o niskich kwalifikacjach, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kompetencji ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. łódzkiego. W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:  identyfikacja potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego i stopnia oddalenia od rynku pracy; indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe; szkolenia kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników; wysokiej jakości szkolenia zawodowe (kurs księgowości I stopnia, magazynier z obsługą wózków widłowych, kierowca kat. C, spedytor z językiem angielskim, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B) zakończone egzaminem i certyfikatem; 3 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego; stypendia szkoleniowe; indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy po odbyciu staży zawodowych; zwrot kosztów dojazdu; dodatek relokacyjny (wsparcie finansowe w celu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania). UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!