Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zaprasza do składania propozycji cenowych na prowadzenie akcji informacyjnej na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”.

Specyfikacja:

  • akcja ma być prowadzona do grudnia 2018 roku;
  • systematyczne zamieszczanie wpisów z informacjami z wybranych działań w ramach projektu oraz materiałów profilaktycznych, informacyjnych czy edukacyjne wskazujących na potrzebę wykonywania regularnych badań mammograficznych;
  • przeglądanie portalu Facebook pod kątem wydarzeń, które mogłyby zostać wykorzystane do promocji idei projektu oraz udostępnianie ich pod tym kątem na profilu;
  • promowanie wpisów za pomocą płatnych narzędzi dostępnych na Facebooku, które trafią do kobiet uprawnionych do badania profilaktycznego (koszty te powinny być wliczone w proponowaną kwotę brutto oferty);

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Prowadzenie akcji informacyjnej na portalu społecznościowym Facebook w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis