Kielce, 08.02.2017 r.

Stowarzyszenie PROREW realizujące projekt RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 poszukuje producenta, który opracuje koncepcję uwzględniając sugestie zlecającego oraz zrealizuje krótkometrażowy film informacyjno-edukacyjny oraz promocyjny spot filmowy do kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Specyfikacja:

  • film dwuminutowy z przeznaczeniem do emisji w TV, poruszający problem badań mammograficznych
  • spot filmowy trzydziestosekundowy z przeznaczeniem do emisji na ekranach dostępnych w komunikacji miejskiej

Termin wykonania do 3 marca 2017 r.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania lub składania ofert osobiście z wyceną usługi zawierająca wszystkie koszty (brutto) na adres Stowarzyszenia: ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce.

***

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE CENOWE

Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (lub pieczątka wykonawcy)

…………………………………………….

Numer telefonu, mail

…………………………………………….

skierowane do Stowarzyszenia PROREW ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Produkcja (na podstawie własnej koncepcji uwzględniającej sugestie zlecającego) krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego oraz promocyjnego spotu filmowego do kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Łączna cena wykonania usługi brutto: …………………………..

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………..

data, czytelny podpis