Stowarzyszenie PROREW zaprasza do współpracy w zakresie pisania wniosków i/lub ich realizowania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w związku z konkursami przewidującymi tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudniania dziennych opiekunów.
Organizację opieki żłobkowej można zaplanować w ramach Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki
nad dziećmi do lat 3” oraz Poddziałania 8.1.2 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 dla obszaru ZIT”. W ramach Poddziałania 8.1.1 ogłoszone zostaną trzy odrębne konkursy, skierowane odpowiednio do: większości obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego, do obszarów miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice), a także do terenu całego województwa świętokrzyskiego. Czwarty konkurs, w ramach Poddziałania 8.1.2, będzie skierowany wyłącznie do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce oraz gminy ościenne).
Cztery ww. konkursy umożliwią zdobycie dofinansowania na m.in. tworzenie żłobków i klubów dziecięcych od podstaw, tworzenie nowych miejsc w już istniejących placówkach dla dzieci w wieku do 3 lat, wspieranie instytucji opiekuna dziennego, a także finansowanie w ramach projektów kosztów opieki nad dziećmi, ponoszonych przez rodziców i opiekunów.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Mońska – mail: projekty@stowarzyszenieprorew.pl