Kielce, dnia 23.09.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/09/2014/Wbrew barierom  prowadzonego w ramach projektu „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego”  dotyczącego przeprowadzenia szkoleń  rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne

Projekt „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki.

Na zapytanie ofertowe nr 1/09/2014/Wbrew barierom odpowiedziało 5 Wykonawców, którzy spełnili wymogi zapytania na przeprowadzenie szkoleń rozwijających umiejętności  i kompetencje społeczne dla 40 Uczestników Projektu (4 grupy po 10 osób) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali z zakresu zarządzania emocjami, zaradności życiowej i inicjatywności, budowania postaw asertywnych, budowania relacji,  efektywnego poszukiwania pracy, W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/01/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Pani Katarzyna Jarząbek

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/09/2014/Wbrew barierom