Kielce, dnia 24.07.2014 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

przygotowania i 40-krotnej emisji spotu radiowego,  w ramach projektu „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego”, w ramach projektu Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. „ Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki.

 

Stowarzyszenie PROREW informuje, że w w/w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Radio  PLUS  Radom

ul. Młyńska 23/25

26-612 Radom

 

UZASADNIENIE

Firma Radio  PLUS  Radom uzyskała największą liczbę punktów w kryterium (cena), określonym w zapytaniu ofertowym.