Kielce, 03.04.2017 r. 

W dniu 03.04.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 2/03/2017/TS na przeprowadzenie szkoleń, które umożliwią podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia; Poddziałania VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji:

FT Polska Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno, Gidle