Kielce, 07.04.2017

Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy dla 120 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”. Uczestnicy kierowani będą na staże zgodne z kierunkiem szkolenia zawodowego w takich dziedzinach jak: m.in.: Asystent ds. księgowości/finansowych, Asystent administratora systemów komputerowych, Spawacz metodą MIG/MAG lub TIG.

Wymagania wobec oferenta:

  1. Jest podmiotem zajmującym się badaniami z zakresu medycyny pracy.
  2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
  3. Wykonawca badań zagwarantuje możliwość odbycia badań w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
  4. Minimalny zakres przedmiotu powinien obejmować przeprowadzenie standardowych badań lekarskich medycyny pracy dla 120 UP przystępujących do stażu zawodowego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 17.04.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. badań z zakresu medycyny pracy dla 120 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest
p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 18.04.2017 r.

 

Rozeznanie-cenowe-01 04 2017 pełna treść