# INFORMACJE, 1.07.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu „SZANSA – ROZWÓJ – KARIERA – kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno – zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w partnerstwie z Fundacją „Efekt Motyla”, w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy; Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.07.2016 r. – 30.06.2017 r. Celem głównym projektu jest edukacyjno–zawodowa i społeczna aktywizacja co najmniej 40 (spośród 60: 30 K, 30M) os. młodych w wieku 15-29 lat, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym niezarejestrowanych w urzędach pracy, wychowanków pieczy zastępczej opuszczających pieczę oraz absolwentów placówek opiekuńczo–wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki, z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego, w terminie do 30.06.2017 r. W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania z zakresu: identyfikacji potrzeb i możliwości oraz indywidualizacja wsparcia; indywidualnego poradnictwa zawodowego; szkoleń zawodowych ustalonych na podstawie 1 z 5 modułów kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego; staży zawodowych ustalonych na podstawie 1 z 5 modułów kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego; indywidualnego pośrednictwa pracy. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!