# INFORMACJE, 1.05.2016: Rozpoczęliśmy realizację projektu “Mentor – wejdź na tory biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu samozatrudnienia na obszarze województwa świętokrzyskiego o co najmniej 46 osób w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 05.2016 do 12.2017. Jego realizacja pozwoli na utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym 10 przez osoby odchodzące z rolnictwa, a 46 osób otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Projekt zakłada następujące formy wsparcia: doradztwo i szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej; dotacja inwestycyjna na założenie własnej firmy do 23 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie; wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie maksymalnie 770 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy); doradztwo biznesowe niezbędne do efektywnego wykorzystania dotacji. Projekt skierowany jest do 56 osób, które ukończyły 29 r.ż.: bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj.: kobiet, osób po 50 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskokwalifikowanych, lub osób odchodzących z rolnictw, które są zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!