Kielce, 24.02.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/02/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze łącznym 72 h dla 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” w Radomsku.

Wymagania wobec oferenta:

  1. Jest podmiotem dysponującym salami gwarantującymi wykonanie ww. usługi w Radomsku.
  2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
  3. Przystosowana do prowadzenia grupowych spotkań wyposażoną w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę wraz z markerem. Dodatkowym atutem będzie sala wyposażona w rzutnik i projektor multimedialny oraz dostęp do Internetu
  4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
  5. Pomieszczenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 06.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. wynajmu sal na przeprowadzenie ind. spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze łącznym 72 h dla 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA.” (RADOMSKO)”.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 07.03.2017 r.

 

Rozeznanie-cenowe-01 02 2017 pełna treść