Praca w zasięgu ręki

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020
w ramach
Osi priorytetowej: 9. Rynek pracy,
Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa,
Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.03.2019
Projekt skierowany do grupy docelowej – 100 osób (60K/40M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskie w rozumieniu KC: 80(48K/32M) bezrobotnych*[w tym 12 (7K/5M) rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotni prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa i 20 (12K/8M) biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup:
● 25 os. w wieku 50 lat i więcej(15K/10M)
● 49 długotrwale bezrobotnych(29K/20M)
● 60 K
● 8 os. z niepełnosprawnościami(5K/3M)
● 60 os. o niskich kwalifikacjach(36K/24M)
*UWAGA:W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, wsparcie skierowane będzie wyłącznie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy.

Wartość projektu: 1492 642,85 zł
Wkład własny: 74 632,15 zł
Kwota dofinansowania: 1 418 010,70 zł

Celem projektu jest:

aktywizacja zawodowa (do 31.03.2019) 100 osób (60K/40M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na obszarze woj. Lubelskiego w rozumieniu KC: 80(48K/32M) bezrobotnych(=BB) [w tym 12(7K/5M) rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako BB w PUP/MUP zamierzających odejść z rolnictwa] i 20(12K/8M) biernych zawodowo, należących co najmniej do jednej z grup:

● 25 osób (15K/10M) w wieku 50 lat i więcej
● 49 długotrwale bezrobotnych(29K/20M) [=DBB]
● 60 K
● 8 os. z niepełnosprawnościami(5K/3M)[=ON]
● 60 os. o niskich kwalifikacjach(36K/24M)
Dzięki realizacji projektu min.65 osób (39K/26M) zdobędzie kwalifikacje, a min.45 (27K/18M) podejmie zatrudnienie do 4 tygodni po końcu udziału w projekcie.

Osiągnięcie celu zapewnią kompleksowe działania zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu:

– Indywidualny Plan Działania i realizacje grupowego poradnictwa zawodowego ( dla 100 UP)

– Indywidualne pośrednictwo pracy ( dla 100 UP)

– Materiały szkoleniowe w ramach :
a) grupowego poradnictwa zawodowego (dla 100 UP)
b) szkolenia ASYSTENT ADMINISTRATORA (dla 18 UP)

– Catering w ramach :
a) Grupowego poradnictwa zawodowego (przerwa kawowa)
b) Szkolenia ASYSTENT ADMINISTRATOR – obiad dwudaniowy, napój

– stypendia szkoleniowe dla uczestników:
a) szkolenia ASYSTENT ADMINISTRATORA – dla 18 UP x 150 godzin (20 dni) x 6,64 zł
b) szkolenia OPERATOR CNC – dla 18 UP x 80 godzin (10 dni) x 6,64 zł
c) szkolenia ASYSTENT KSIĘGOWEGO Z CERTYFIKATEM I ST. SKwP – dla 18 UP x 82 godziny (11 dni) x 6,64zł
d) szkolenia MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI DO OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH IWJO –
dla 18 UP x 160 godzin (20 dni) x 6,64 zł
e) Szkoleń nieoznaczonych z nazwy – dla 8 UP x 120 godzin (15 dni) x 6,64 zł

-stypendium stażowe dla uczestników w ramach:
a) 3-miesięcznych staży – dla 80 UP x 3 miesiące x 1500 zł
b) 6-miesięcznych staży – dla 20 UP x 6 miesięcy x 1500 zł

– zwrot kosztów dojazdu w ramach:
a) indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi i grupowego poradnictwa zawodowego dla 100 UP (4 dni x 12 zł)
b) staży 3-miesięcznych dla 80 UP x 3 miesiące x bilet miesięczny 120 zł
c) staży 6-miesięcznych dla 20 UP x 6 miesięcy x bilet miesięczny 120 zł
d) pośrednictwa pracy dla 100 UP x 2 dni x 12 zł

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w ramach w ramach:
a) pośrednictwa pracy dla 10 UP x 6 godzin x 13 zł
b) staży 6-miesięcznych dla 2 UP x 6 miesięcy x 400 zł
c) staży 3-miesięcznych dla 8 UP x 3 miesiące x 400 zł
d) szkoleń dla 8 UP x 120 godzin x 13 zł (jednak nie więcej niż 400 zł miesięcznie na dziecko/os. zależną)
e) indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi i grupowego poradnictwa zawodowego dla 10 UP x 11 godzin x 13 zł

Cel projektu:

■ wynika wprost ze zdiagnozowanych w RPO problemów zw. z wys. poz. bezrobocia i bierności zawodowej, zwłaszcza wśród osób w szczególnych sytuacji na rynku pracy;
przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób po 50 r.ż., K, ON, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach), a tym samym do realizacji celu szczegółowego PI 8 i dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu;
■ jest zgodny ze Strategią Rozwoju WL 2014-20: Cel Strat. 4:Funkcjonalna, przestrzenna, społ. i kulturowa integracja regionu, Cel Oper. 4.2: Wspieranie włączenia społ.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Kto może wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– w wieku 30 lat i więcej
– długotrwale bezrobotne
-odczuwające silne trudności z pozyskaniem i utrzymaniem pracy
– kobiety mające problemy w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych
– o niskich kwalifikacjach zawodowych
– rolnicy i członkowie ich rodzin

REKRUTACJA TRWA:

NABÓR I KWALIFIKACJA kandydatów odbędzie się w oparciu o formularze rekrutacyjne (dostępne w biurze proj./na stronie www; składane osobiście/pocztą/mailem).

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30,
tel. 536330799, e-mail: beatadrag@op.pl
ul. Łaszczowiecka 9/2.01, 22-600 Tomaszów Lubelski

Dokumenty do pobrania:

Staże zawodowe:

Media społecznościowe: https://web.facebook.com/prorew.praca.w.zasiegu.reki/