Kielce, dnia 22.11.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z ROZEZNANIA RYNKU 1/11/2016/SRK

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  realizowane przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Fundację EFEKT MOTYLA (partner),w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W wyniku przeprowadzonych czynności w dniu 22.11.2016 roku w oparciu o kryteria wybrano następującą ofertę:

Pozycja Dane oferenta
Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego Marcin Agatowski,
Bilcza, ul. Jeżynowa 30,
26-026  Morawica

 

Ponadto oferta nie przekroczyła środków, przeznaczonych na realizację zadania przez Zamawiającego.