Świętokrzyska Sieć Współpracy

logo_leweLOGO_BIGlogo_prawe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, Fundację Centrum Europy Lokalnej, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce”

w ramach

Priorytetu V. „Dobre rządzenie”,

Działania 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”,

Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2014-30.06.2015

Projekt skierowany jest do 50 organizacji pozarządowych i 100 ich działaczy
(w tym minimum 40 kobiet) z minimum 8 powiatów województwa świętokrzyskiego

Celem projektu jest:
Wzmocnienie potencjału min.25 organizacji pozarządowych z min.8 powiatów województwa  świętokrzyskiego zajmujących się pomocą społeczną oraz edukacją i wychowaniem z województwa  świętokrzyskiego poprzez ich integrację, usieciowanie i podniesienie profesjonalizacji działań do końca czerwca 2015 roku.

Cele szczegółowe :

  • Wzrost wiedzy min 50 NGOs z terenu województwa świętokrzyskiego na temat korzyści płynących z sieciowania i wspólnych przedsięwzięci do końca czerwca 2015 roku.
  • Wzmocnienie powiązań i wymiany informacji wewnątrz III sektora poprzez szkolenia i warsztaty współpracy dla minimum 100 (w tym 40 kobiet) przedstawicieli NGO z województwa świętokrzyskiego do końca czerwca 2015 roku.
  • Utworzenie sieci organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną oraz edukacją i wychowaniem z min 8 powiatów województwa świętokrzyskiego do końca czerwca 2015 roku.
  • Wzrost jakości działań statutowych przez min. 25 organizacji członkowskich nowopowstałej Sieci przez wzmocnienie zasobów ludzkich tychże organizacji do końca czerwca 2015 roku
  • Wzrost wiedzy i umiejętności minimum 45 przedstawicieli min.22 organizacji członkowskich nowopowstałej Sieci w zakresie współpracy z samorządem do końca czerwca 2015 roku.

Planowane zadania:

  • Aktywizacja NGO wokół idei współpracy i partnerstwa w ramach zadania zostaną przeprowadzone seminaria na których przedstawiona zostanie idea sieciowania oraz  korzyści płynące z podejmowania wspólnych przedsięwzięci.
  • Sieciowanie – w ramach zadania i cyklu spotkań zostanie skonstruowana umowa partnerska w oparciu o którą Sieć będzie działać. Równolegle z powstaniem umowy zostanie opracowana strategia rozwoju. Wyżej wymienione dokumenty będą zawierać informacje o kierunkach rozwoju Sieci, podział zadań, zasady dokooptowywania nowych członków itp. Planuje się przeprowadzanie min.8 spotkań z udziałem doradców prawnych i doradców z zakresu zarządzania strategicznego. Zostaną utworzone zespoły odpowiedzialne za poszczególne zakresy. Aby zwiększyć efektywność działań zostanie także utworzona Platforma internetowa Świętokrzyska Sieć Współpracy funkcjonować będzie ona jako giełda informacji o doświadczeniach i zrealizowanych projektach; wyszukiwarka która umożliwi dopasowane do potrzeb, wyszukiwanie produktów i usług umieszczonych na platformie w ramach poszczególnych projektów; forum dyskusyjne itp.
  • Rozwój zasobów ludzkich NGO – cykl szkoleń i warsztatów zawierające m.in. następujące moduły: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych; Efektywny zespół NGO- komunikacja i budowanie zespołów; Rekrutacja, motywowanie, zatrudnianie pracowników i wolontariuszy z elementami prawa pracy; Wypracowanie strategii ZZL w NGO; Charyzma i przywództwo kobiet; itp.
  • Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem – Planowane jest zaangażować przedstawicieli JST(jako szkoleniowców, doradców) tak aby przekazywane treści w jak największym stopniu  miały charakter praktyczny a nie tylko teoretyczny. Szkolenia oraz warsztaty realizowane w ramach zadania dotyczyć będą następującej tematyki: Obszar, formy i zakres współpracy NGO z administracją; Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych; Współpraca JST i NGO zakresie tworzenia polityk publicznych; Współpraca JST i NGO w zakresie realizacji zadań publicznych; Zasada równości szans we współpracy organizacji  pozarządowych z samorządem terytorialnym; itp.

 

AKTUALNOŚCI

 

Platforma internetowa

Szanowni Państwo w ramach realizacji projektu „Świętokrzyska Sieć Współpracy”, została uruchomiona platforma internetowa na której prezentowane będą informacje na temat idei sieciowania, dobre praktyki współpracy, publikacje merytoryczne oraz raporty dotyczące współpracy różnych sektorów itp.. Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy do odwiedzania platformy.

Świętokrzyska Sieć Współpracy

 

Rekrutacja

Szanowni Państwo w ramach realizacji projektu „Świętokrzyska Sieć Współpracy”, prowadzona jest właśnie rekrutacja organizacji pozarządowych oraz ich przedstawicieli do udziału w przedsięwzięciu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przedmiotowym projekcie proszę o wypełnienie zamieszczonych poniżej Deklaracji oraz przesłanie ich na adres mailowy: prorew@stowrzyszenieprorew.pl

 

Deklaracja uczestnictwa – organizacja

Deklaracja uczestnictwa – przedstawiciel organizacji

Regulamin uczestnictwa w projekcie