Kielce, 13.03.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 02/03/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach

Przedmiotem usługi jest wynajem na przeprowadzenie grupowych spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze łącznym 10 h dla 1 gr. po 12 Uczestników Projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż.  z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” w Radomsku.

Wymagania wobec oferenta:

  1. Jest podmiotem dysponującym salami gwarantującymi wykonanie ww. usługi.
  2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
  3. Przystosowana do prowadzenia grupowych spotkań wyposażoną w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę wraz z markerem. Dodatkowym atutem będzie sala wyposażona w rzutnik
    i projektor multimedialny oraz dostęp do Internetu
  4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
  5. Pomieszczenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 21.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. wynajem sal na przeprowadzenie gr. spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego w wymiarze 10 h dla 1 gr. po 12 Uczestników „TWOJA SZANSA” (RADOMSKO)”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 22.03.2017 r.

 

Rozeznanie-cenowe-02 03 2017 pełna treść