Lepsze jutro

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (partner wiodący)
i FUNDACJĘ AKTYWNA RODZINA (partner)
w ramach

Osi priorytetowej: 7. Włączenie społeczne,
Działania: 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałania: 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe,
Okres realizacji projektu: 01.06.2017-31.12.2018

Projekt skierowany do grupy docelowej – 90 osób (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. wielkopolskim według Kodeksu Cywilnego, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym 9 osób (5K/4M) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 18 osób (10K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki oraz 27 osób (15K/12M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Celem projektu jest:

aktywizacja społeczno-zawodowa do 31.12.2018 r. 90 os. (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. wielkopolskim wg Kodeksu Cywilnego, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym 9 osób (5K/4M) niepełnosprawnych(ON) w stopniu umiarkowanym, 27 os.(15K/12M) korzystających z PO PŻ i 18 os. (10K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wykluczenia wielokrotnego.
Osiągnięcie celu zapewnią kompleksowe działania zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu
-diagnoza potrzeb i potencjałów UP wraz z utworzeniem PD i podpisanie kontraktu równoważnego do kontraktu socjalnego (dla wszystkich 90 UP)
– indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie (dla wszystkich 90 UP)
– treningi kompetencji społecznych (dla wszystkich 90 UP)
– szkolenia zawodowe (dla 60 UP) – staże (dla 70 UP)
Bezpośrednim rezultatem proj. będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego:
Liczba osób po opuszczeniu proj., które uzyskały kwalifikacje: 31% UP;
Liczba osób poszukujących pracy: 32%;
Liczba osób pracujących (w tym na wł. rachunek): 20%
A także osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie min. 56% (w tym efektywność zatrudnieniowa na poziomie min. 22%), a dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 46% (w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 12%).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Kto może wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
– zamieszkałych w woj. wielkopolskim, zamieszkałych obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia,
– pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

REKRUTACJA:

Nabór w 2 edycjach w terminach 06-09.2017 i 11.2017-06.2018, nadal trwa.
STOWARZYSZENIE PROREW tel. 536330799, 570303070,
Biuro projektu czynne od godz. 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,
ul. Spółdzielców 12, 62-500 Konin (I piętro)

Media społecznościowe: https://web.facebook.com/stowarzyszenie.prorew.lepsze.jutro/

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
Fundacja Aktywna Rodzina

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie LEPSZE JUTRO

Materiały do pobrania:
wzór umowy stażowej
załącznik nr 2 – Program stażu
załącznik nr 3 – Proces adaptacji stażysty
załącznik nr 4 – Oświadczenie o BHP i PPOŻ
 załącznik nr 5 – Lista obecności stażysty
załącznik nr 6 – Sprawozdanie z przebiegu stażu
załącznik nr 7 – Ocena stażu przez stażystę
załącznik nr 8 – Zaświadczenie o odbyciu stażu

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Grupa 1

Materiały informacyjno-promocyjne: