Lepsze jutro

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (partner wiodący)
i FUNDACJĘ AKTYWNA RODZINA (partner)
w ramach

Osi priorytetowej: 7. Włączenie społeczne,
Działania: 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałania: 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe,
Okres realizacji projektu: 01.06.2017-31.03.2019

Projekt skierowany do grupy docelowej – 90 osób (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. wielkopolskim według Kodeksu Cywilnego, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym 9 osób (5K/4M) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 18 osób (10K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki oraz 27 osób (15K/12M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Celem projektu jest:

aktywizacja społeczno-zawodowa do 31.03.2019 r. 90 os. (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. wielkopolskim wg Kodeksu Cywilnego, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym 9 osób (5K/4M) niepełnosprawnych(ON) w stopniu umiarkowanym, 27 os.(15K/12M) korzystających z PO PŻ i 18 os. (10K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wykluczenia wielokrotnego.
Osiągnięcie celu zapewnią kompleksowe działania zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu
-diagnoza potrzeb i potencjałów UP wraz z utworzeniem PD i podpisanie kontraktu równoważnego do kontraktu socjalnego (dla wszystkich 90 UP)
– indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie (dla wszystkich 90 UP)
– treningi kompetencji społecznych (dla wszystkich 90 UP)
– szkolenia zawodowe (dla 60 UP) – staże (dla 70 UP)
Bezpośrednim rezultatem proj. będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego:
Liczba osób po opuszczeniu proj., które uzyskały kwalifikacje: 31% UP;
Liczba osób poszukujących pracy: 32%;
Liczba osób pracujących (w tym na wł. rachunek): 20%
A także osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie min. 56% (w tym efektywność zatrudnieniowa na poziomie min. 22%), a dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 46% (w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 12%).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Kto może wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
– zamieszkałych w woj. wielkopolskim, zamieszkałych obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia,
– pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

REKRUTACJA:

Nabór w 2 edycjach w terminach 06-09.2017 i 11.2017-12.2018, nadal trwa.
STOWARZYSZENIE PROREW tel. 536330799, 570303070,
Biuro projektu czynne od godz. 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,
ul. Spółdzielców 12, 62-500 Konin (I piętro)

Media społecznościowe: https://web.facebook.com/stowarzyszenie.prorew.lepsze.jutro/

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
Fundacja Aktywna Rodzina

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie LEPSZE JUTRO
Regulamin zwrot kosztów dojazdu
Regulamin organizacji staży

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lista rankingowa 12.06.2018
Lista rankingowa 04.04.2018
Lista rankingowa 05.02.2018
Lista rankingowa 01.02.2018
Lista rankingowa 30.01.2018
Lista rankingowa 29.01.2018
Lista rankingowa 12.12.2017
Lista rankingowa 01.12.2017
Lista rankingowa 22.11.2017
Lista rankingowa 21.11.2017
Lista rankingowa 16.11.2017

Materiały do pobrania:
wzór umowy stażowej
załącznik nr 2 – Program stażu
załącznik nr 3 – Proces adaptacji stażysty
załącznik nr 4 – Oświadczenie o BHP i PPOŻ
 załącznik nr 5 – Lista obecności stażysty
załącznik nr 6 – Sprawozdanie z przebiegu stażu
załącznik nr 7 – Ocena stażu przez stażystę
załącznik nr 8 – Zaświadczenie o odbyciu stażu

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

STAŻE ZAWODOWE: Lista miejsc staży zawodowych

Materiały informacyjno-promocyjne: