Asystent Aktywności

Asystent Aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (partner wiodący) w partnerstwie z Gminą Starachowice/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starachowicach w ramach:

RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem (projekty konkursowe) Poddziałanie: RPSW.09.02.01 rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2017- 30.06.2019 roku

Projekt Asystent aktywności ma za zadanie Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób w tym 12 Kobiet i 18 Mężczyzn z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego oraz poprzez nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z ON 10 w tym 7Kobiet i 3 Mężczyzn opiekunów faktycznych Osób Niepełnosprawnych

 

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

  1. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej AOON
  2. Szkolenia dla opiekunów ON

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT AKTYWNOŚCI

2 FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

3 FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

4 WYWIAD ŚRODOWISKOWY

4a INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB

5 TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ ASYSTENCKĄ

Więcej informacji:

Kierownik projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień

tel. 577 999 321, a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl