Asystent Aktywności

Asystent Aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (partner wiodący) w partnerstwie z Gminą Starachowice/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starachowicach w ramach:

RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem (projekty konkursowe) Poddziałanie: RPSW.09.02.01 rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2017- 30.06.2019 roku

Projekt Asystent aktywności ma za zadanie Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób w tym 12 Kobiet i 18 Mężczyzn z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego oraz poprzez nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z ON 10 w tym 7Kobiet i 3 Mężczyzn opiekunów faktycznych Osób Niepełnosprawnych

 

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

  1. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej AOON
  2. Szkolenia dla opiekunów ON

Harmonogram szkoleń dla opiekunów ON  realizowanych w okresie VII-IX/2018r.

Data realizacji szkolenia Przedmiot/Temat Godziny realizacji Liczba godzin
28.07.2018 „Praca z dzieckiem krzywdzonym” 10.00-14.00 4
01.08.2018 „Praca z dzieckiem krzywdzonym” 16.00-20.00 4
14.08.2018r. „Praca z dzieckiem krzywdzonym” 16.00-20.00 4
18.08.2018r. „Praca z dzieckiem krzywdzonym” 10.00-14.00 4
21.08.2018r. „Praca z dzieckiem krzywdzonym” 16.00-20.00 4
25.08.2018r. „Praca z dzieckiem krzywdzonym” 10.00-14.00 4
31.08.2018r. „Szkolenie dotyczące uzależnień” 16.00-20.00 4
01.09.2018r. Szkolenie dotyczące uzależnień” 10.00-16.00 4
07.09.2018r. „Szkolenie dotyczące uzależnień” 16.00-20.00 4
08.09.2018r. „Szkolenie dotyczące uzależnień” 10.00-16.00 4
14.09.2018r. „Kurs dialog motywujący” 16.00-20.00 4
15.09.2018r. „Kurs dialog motywujący” 10.00-16.00 4
21.09.2018r. „Kurs dialog motywujący” 16.00-20.00 4
22.09.2018r. „Kurs dialog motywujący” 10.00-16.00 4
28.09.2018r. „Kurs dialog motywujący” 16.00-20.00 4
29.09.2018r. „Kurs dialog motywujący” 10.00-16.00 4

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT AKTYWNOŚCI

2 FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

3 FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

4 WYWIAD ŚRODOWISKOWY

4a INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB

5 TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ ASYSTENCKĄ

Więcej informacji:

Kierownik projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień

tel. 577 999 321, a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl