Asystent Aktywności

Asystent Aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (partner wiodący) w partnerstwie z Gminą Starachowice/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starachowicach w ramach:

RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem (projekty konkursowe) Poddziałanie: RPSW.09.02.01 rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2017- 30.06.2019 roku

Projekt Asystent aktywności ma za zadanie Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób w tym 12 Kobiet i 18 Mężczyzn z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego oraz poprzez nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z ON 10 w tym 7Kobiet i 3 Mężczyzn opiekunów faktycznych Osób Niepełnosprawnych

 

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

  1. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej AOON
  2. Szkolenia dla opiekunów ON

Wartość projektu: 413 590,00 zł.

Dofinansowanie: 380 518,00 zł.
Wkład własny: 33 072,00 zł.

 

Wskaźniki rezultatów i produktów:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40
  2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 3
  3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu -3
  4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i  opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie -30
  5. Liczba opiekunów faktycznych ON objętych wsparciem w ramach projektu- 10
  6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie -10

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT AKTYWNOŚCI

2 FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

3 FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

4 WYWIAD ŚRODOWISKOWY

4a INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB

5 TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ ASYSTENCKĄ

 

Harmonogram szkoleń dla opiekunów ON: 

Asystent aktywności_harmonogram szkoleń_VII_IX

Asystent-aktywnosci__harmonogram-szkoleń-X_XII

 

Więcej informacji:

Chcesz o coś zapytać?, dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie?, napisz lub zadzwoń:

Kierownik projektu – Agnieszka Rożek-Kwiecień

tel. 577 999 321, e-mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl